17
Tesalónica pueya juaashacari Pueyaso pueya
Pablo rucuanejosacari Silasta Jesujiniji nojori pohuatasacari, nojoriiri jiyacari shoconujutuquiaari Anfípolis tiaca, Apolonia tiacanio. Naa tiuquiijioseequiaari socua Tesalónica tiacajiniaari. Cuno tiacajinia quiquiaariiri Judiocuaca rerejojua tia. Taate Pablo quijiacuajani, nojuajaari narta Judiocuaca rerejojua tiajinia quiaquiaari. Cuno tiacajinia na quishacari, jiuujianaraca semaana shocotejoquiaariiri. Puetunu semaana shocojosacarijianaa, samaatenu juuca, cuno pueya niquiara pohuataquiaari Pueyaso rupaari. Pabloori nojori niishitiojoquiaari taa tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajiotaquiaari Pueyaso Jiyarosocoriquianojinijicuajani. Niishitiojoquiaariiri cuno naajiotasanoori tari tohuateequiaari Jesu jaara naquiya miishaaquiaari, naajuhuaj, Jesu jaara na cusonu nuhuaji samiitiaquiaariuhua. Naa nojori sequereeri:
—Nio Jesucuajani, janiya nia pohuataani, nojuajaari Pueyaso Jiyarosano pocua.
Jiyacaritij, noojiaqueya Judiocuacaari Jesuucua tiuuquiaari. Queraatia taucuacaari Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj, canapuete tari Moisés niishitiojosano tojijiaca quiquiaaricuajani. Queraatia cuno tiacajinia quiniaa pueya tojishano maajipohuari Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj. Pueyasoocua tiuyashijiaca Judiocuacatej, nojoriiri juaaquioquiaari juhua shocotasano nojori quiniuucua. Nocuaji, nojoriiri sesa miijiaca taajecori masuunujuquiaari. Nooj, nareja rucoojuaca tiacaacacotej. Cuno pojoriiri masuusaaquiaari nojori na cojiniuria, tamasaca nojori nasojonura. Na nuhuaji, puetunu cuno pojorijianaa jaara tonujutooquiaari taa na miitiuniutianiyani, nojoriiri puetunu cuno tiacajinia quiniaajanaa juaatiquiaari Pueyaso pueyacuara. Nocuaji, puetunu cuno pojorijianaari Jasón tiaco tiuquitiaquiaari, Pablo, Silas nojori quioonura juucua, juaaquioyano pueya nojori niquitiosocoriquiano. Nojori jaara na riuriataaquiquiaari, noojiaqueya Jesuucua tiuuniaa pueyari Jasónta cojiritiasaaquiaari quioonu. Cuno tiacajinia jiyaniijiacaacua na jayotuquiaariiri. Naa nacatureeri:
—¡Nio canuuri puetunu jiyacajinia pueya sesojiyajanaa! ¡Niya tiuquiijioreejaariuhua naa na miiniuriajuhuaj! ¡Jasónri nojori masecanu maninia na tiajinia! ¡Puetunu nojorijianaari pa jiyaniijia César sequesano tojitiaashijiaca! ¡Nojoriiri saaja sequequiaa socua tamonu jiyaniijianaari quiya! ¡Na sesanaari “Jesu”! Naa sequetuquiaaqui nio pojori.
Puetunu pueyajanaa, mariyata tiaca jiyaniijianucuanio, nojori jaara naa tojiquiaari sequeshiyanotej, nojoriiri juaaquioquiaari. Jiyacaritij, tiaca jiyaniijianucuaari queraatia cumaneeca masequiaari Jasónjiniji, narta Jesuucua tiuuniaa pueyajinijinio. Naa sequeturee nojoriiri:
—¡Pablo jaara niiquiji quiaaquiri, majaari canaa niquitionu quiniutianiuhua nia cumaneeca!
Naa na miishaanu nuhuajitij, Jasónri nata quioosano pueyata cartequesaaquiaariuhua.
Berea tiacajinia Pablo quishacari Silasta
10 Cuno niucuaja, cuno tiacajinia quiniaa Jesuucua tiuuniaa pueyari Berea tiacajiniara mashiquiquiaari Pablo, Silasnio. Berea tiacajinia na tiuquiijiosacari, cuniqui quiniaa Judiocuaca rerejojua tiajinia quiojoquiaariiri. 11 Cuniqui quijiaca Judiocuaca cutaraari maninia pueya quiquiaari, maja juhua Tesalónica tiacajinia quiniaa. Naacuajitij, Pablo jaara Jesujiniji pohuataquiaari nojori niquiara, nojoriiri maninia tojitiaquiaari na pohuatasano. Na nuhuaji, puetunu juucajanaa, tama nojorijiaarijia tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano pajenuuquiaari, nojori niishiniuria seetanujuanaa quiriquiaate Pablo niishitiojosano. 12 Naacuajitij, queraatia Judiocuacaari Jesuucua tiuuquiaari, queraatia taucuacanio, canuu, mariyata queraatia tojishano maajipohuanio. 13 Tesalónica tiacajinia quiniaa Judiocuaca jaara niishiquiaari Pabloori Berea tiacajinia Pueyaso rupaa pohuataseecuhuaj, nojoriiri nocua quiojoquiaari nojori taanuunura nojuaja cuniquijijiuhuaj. Na tiuquiijiosacari Berea tiacajinia, cuniqui pueya nasojoseeri, Pablo na juaatiuniuria. 14 Nocuaji, Jesuucua tiuuniaa pueyari cuniquiji ritia mashiquiquiaari Pablo shoniniacu caminiajiniara. Silasri Timoteota Berea tiacajinia jateequiaari saaja. 15 Berea tiacajinijinio pueyari Pablo mashitiaquiaari, nuu na niishitiniuria. Nojoriiri Pablo jiyataquiaari Atenas tiacajiniara. Nojoriiri cuniqui jataquiaari Pablo. Cuno pojori jaara tacaretanu paniquiaariuhua cuniquiji Berea tiacajiniohuara, Pabloori nojori sequequiaari:
—Niocua ritia jiyarosuhua Silas, Timoteonio. Nojoricua niyaja cua coquesee.
Pablo quishacari Atenas tiacajinia
16 Pabloori Silas, Timoteo sashiquiaari Atenas tiacajinia. Cuno tiacajinia na rucuanejosacari pueya na sashishacari, Pabloori niquiquiaari tama cuno pueya shipinijiosanojuaaja na pueyasohuara. Nojori shipinijiosanoori puetunu cuno tiacajiniajanaa quiriquiaa. Pabloori cunora jiyanohua tacaaquiaari. 17 Pabloori Jesujiniji Judiocuaca poojotaquiaari nojori rerejonuujua tiajinia, noo pojori taucuacajuhuaj, canapuete Pueyaso tojitiajaca quiquiaaricuajani. Naajuhuaj, Pabloori cuno tiaca jiuujiajinia pueya cajitiucuara curotasanojinia pohuataquiaari Jesujiniji cuniqui quiniaa niquiara. 18 Tamasaca niishijiacaari Pablo pohuatasacari Jesujiniji tojitiariquiaa. Nojoriiri caapiqui maapuejinijinio quiquiaari. Tamonu maanuuri sesojosaaquiaari “Epicureohua”, Epicuro jiyanishano niishijia niishitiojosano tojitiajaca nojori quiniuucua. Tamonu maanuuri saniniuujia sesojosaaquiaari “Rejeretajaca”. Naa sesojosaaquiaariiri Zenón jiyanishano niishijia niishitiojosano nojori tojiniuucua. Pablo pohuatasacari nojori niquiara, nojoriiri maja na niishitiuniu quiquiaari casaa na pohuatariquiaani. Nocuaji tama nojorijiaarijia sequetooquiaari:
—¿Casaariquitijia cuno paateca pohuataa pajaniyatejaj? Najuhuana pocuaa pueyaracaanuuri.
Tamasacaari saniniuujia sequetuquiaari:
—Tamasaca pueyasohuajiniji poojotana juhuanaruhua.
Nojoriiri naa sequeriquiaa Pablo pohuatanuucua Pueyaso rupaa Jesujiniji, mariyata taa cusonuuno samiitiaconutaniuhuani. 19 Na nuhuaji, nojoriiri Pablo jiyataquiaari tuhuananujiniji, tee nojori jiitiquiaari rerejonuunucuajani. Cuno tuhuananu sesaari quiquiaari Areópago. Nojoriiri naa sequetuquiaari Pablo:
—Miji. Socua canaa tojishocoriquiano quia pohuataqueeruhuaj. Canaari quia pohuatasanojiniji socua maninia niishiniu paniyani. 20 Quiaari jiyajeneta sequeriquiaa canaa niquiara quia pohuatasacari. Quiarijia canaa quia tore maninia.
21 Puetunu Atenas tiacajinia quiniaa pueyajanaa, mariyata tamonu jiyacajinijinio cuniqui quiniaajuhuaj, nojoriiri maja socua tamonu casaa na miitiuniu quijia. Saaja quiarinio sequesanojiniji niishitiuniu panijiacaari.
22 Jiyacaritij, Pabloori Areópagojiniji nujuaquiaari na pohuatanura na tojitianu panijiaca niquiara. Naa coteereeri:
—Atenas tiacajinia quiniaa pueyanaa, janiyari quiarijia niishiyani, niaaqui pueyasohuacua jiaatiajaca jiyanohua. 23 Janiyari naa nia sequeyani pueyanaa, cua niquiniuucua queraatia nia shipinijiosano pueyasohua, cua rucuanejosacari nia tiacajinia. Naajuhuaj, janiyari saajiajiniji nia shipinishano juhua juhuacutura niquiriucuaajuhuaj. Nocua naajioori sequeya, “Niishishoo Pueyasora”. Cuno Pueyaso niaa na tojitiaquiaa na niishiyaquiniutiani, nojuajaari nio Pueyasocuaja janiya nia pohuataani.
24 ’Cuno Pueyasoori nio jiya shipiniquiaaricuaja, puetunu pa niquishanojuanaanio. Nojuajaari jiyocuacaanu camarnujuhuaj. Nojuajaari puetunu tiquiyocuajanaa Quijia. Majaari pueya tiajosano secojojua tiajinia na quiniu. 25 ¿Taa nia jiyaniyani pueyanaa, cutara Pueyasojuanaate pa jiitiasano casamijiniji paniyajuhuaj? Maja. Nojuacuajaari puetunu pa jiitiasanojuanaa shipiniquiaari puera. Pa rishiniuria, na Sohuanujiniji pa niquitioquiaarijiaariuhuaj, pa rijiosocoriquiano paratunio.
26 ’Pueyasoori niquiriyatu pueyano shipiniquiaari juhuacatecara. Paari cuniquiji canequiaarini, puetunu jiyacajiniajanaa pa quiniuria. Pueyasoori tarijia sequequiaari tee pueya quiniutianiyani. Sequequiaarijiaariuhuaj taacari tii pa quiniutianiyani. 27 Pueyasoori naa panitiaquiaaricuaja puetunu jiyacajinia quiniaa pueyajanaa pajenura nojuaja. Pueyasoori pa saniya, na niishiniuria, ¿pueyate na pajenutaniyani pa riuriatanura nojuaja? Pueyasocuajaari maja na quiniu tucuacaanu pajaniyajiniji. 28 Pueyasoori pa samiitianiya. Pa cumaquiquiaajaariuhua pa poonijionura. Pa rishitiquiaajaariuhuaj. Naatej, taa nia pohuatajaca sequequiaaricuajani: “Paari Pueyaso muerasuni”. 29 Paa jaara seetanujuanaa Pueyaso muerasu quirini, majaari socua pa jiyaniniu Pueyaso naasucuaari juhua orojiniji pa shipinijiosano niquishano. Majaari juhua platajiniji shipinishano, juhua saajiajiniji shipinishanonio. Pueyaso cutaraari maja na niquishaanu juhua tama pa niishiriojosanojuaaja. Majaari na niquishaanu taa pueya shipinijioquiaacuajani, nojori jiyanishacari Pueyaso naasucuaari naa niquishanotej. 30 Pueyasocuajaari pueya miiniu sesa rejeretariquiaa pueyaracaanu. Saniniuujia, nojuajaari quiarijia puetunu tiquiyocua quijiaca pueyajanaa sequeya, nojori cartenura puetunu sesa na miiquiosanojuanaa, saaja nojuaja nojori tojitianura. 31 Pueyasocuajaari tari saquiriojoquiaari tamonu juuca taacari na nequesoreenutaniya mijiria quiniaani. Maninia pa nequesoreenutaniya puetunujuanaari. Pueyasoori tari na saquiriojosano pueyano jiitiaa pa nequesoreeriquianojuhuaj. Na samiitianishacari cuno pueyano macujiniji, nojuajaari naa pa niishitiquiaari, cunocuajaari na saquiriojosano pueyano.
32 Nojori jaara tojiquiaari Pablo pohuatasacari taa macunucua samiitiaconutaniuhuani, cuno niishijiacaari na saroojotaquiaari na rerequetenuta. Tamasacaari saniniuujia Pablo sequequiaari:
—Canaacua tamacari quia tojiriirianiuhuaj.
33 Na nuhuaji, Pabloori cuno pueya tajiniji quiacuhua. 34 Noojiaqueya cuno pueyajinijinioori Jesuucua tiuuquiaari, Pablo pohuatasano nojori tojitiasacari. Nojorijinijinioori quiquiaari Dionisio jiyanishano pueyano. Nojuajaari Areópago niishijiaca pueya maanujinijinio quiquiaari. Jesuucua tiuuquiaarijiaariuhua tamonu maaji. Dámaris na sesa. Socua tamasaca pueyari Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj.