18
Pablo quishacari Corinto tiacajinia
Na nuhuaji, Pabloori Atenas tiacajiniji quiaquiaari Corinto tiacajinia. Cuniqui riuriataseequiaari tamonu Judio pueyanoori. Na sesaari Aquila quiquiaari. Nojuajaari Ponto jiyajinia rasaaquiaari. Aquilaari necocua Priscilata shusha Italia jiyajiniji tiuquiijiono quiriquiaa Corinto tiacajinia, tii Pablo tiuquishacari. Jiyacaritij, Claudioori jiyaniijiajanaa quiquiaari Roma tiacajinia, Italia jiyajinia. Nojuajaari puetunu pueyapue camarnujuanaa quiquiaari puetunu jiyacajiniajanaa. Nojori jiitiaquiaari Roma tiacajinijiiri. Nojuajaari tama na tiacajinia pueyajaaja sequequiaari puetunu Judiocuacajanaa nojori taanuunura Roma tiacajiniji. Naaratej, Aquilaari necocuata quiaquiaari Roma tiacajiniji. Corinto tiacajinia quishiiri. Pabloori nojoriicua quiaquiaari nojoritia na pocoojonura. Aquilaari necocuata suhuoronuutaja toqueya cusupuenuujua quiquiaari juhua Pablojuhuaj. Naaratej, Pabloori nojoritia quishii, mariyata na poonijionuunura tii. Pabloori maja nareja na shocotenu quijia samaatenu juuca. Nojuajaari Judiocuaca rerejojua tiajinia rucuanejojua. Tii nojori pohuataquiaari Jesujinijiiri, taucuaca niquiaranio, noo pojori canapuete Judiocuacara jiyatesaaquiaaricuajani, tariucuacaanu Moisés niishitiojosano nojori tojishacari.
Silas jaara Timoteota Pabloocua tiuquiijioquiaari Macedonia jiyajiniji, Pabloori jiyacari coteequiaari puetunu juucajanaa Jesujiniji pohuatanura Judiocuaca niquiara. Nojori sequequiaariiri:
—¡Jesucuajaari nia sashishano, Pueyaso Jiyarosano seetanujuanaa pocua!
Judiocuaca jaara tojiquiaari naa Pablo sequesanotej, na tojitiaaquirii saajaari nojori cuaracashitiniutia Pablo sequesano. Saaja juaaquioreeri. Sesa pocooreejaariuhuaj. Naaratej, Pabloori nojori niquiara na toque nuutojoquiaari, nojori niishiniuria Pablo tari nojori tiujiaarohua. Pabloori nojori sequequiaari:
—Majaari cucua nia tiuutianu, Pueyaso jaara mijiria quiniaa saniitiore. Niaacuajaari Pueyaso rupaa ruuretaquiaa saaja. Quiarijia taucuacaacua quiaa cutaranijia, nojori cua pohuatanura Pueyaso rupaa Jesucristojiniji.
Na nuhuaji, Pabloori cuno Judiocuaca rerejojua tiajiniji tohuataquiaariuhua. Tamonu pueyano tiajinia quiaquiaariiri. Cuno pueyano sesaari quiquiaari Justo. Nojuajaari Pueyaso tojinia quijia. Na tiaari jiyareta Judiocuaca rerejojua tia shuriucua quiriquiase. Crispoori jiyacari cuno Judiocuaca rerejojua tia camarnu quijia. Nojuajaari puetunu na tiajinia quiniaa pueyatajanaa Jesuucua tiuuquiaari. Naajuhuaj, queraatia Corinto pueyari Jesuucua tiuuquiaari Pueyaso rupaa nojori tojishacari. Naaratej, puetunu Jesuucua tiuuniaajanaari moojinia tiuquinijiosaaquiaari. Jiyacari tamonu niucua, Jiyaniijia Jesuuri Pablo sequequiaari na maquenujinia:
—Maja quia puerenu Pablonaa. Socua quia pohuatare cuno pueya tojishocoriquiano. Majaari sanaajenu. 10 Janiyacuajaari quiata quiyani. Majaari quenaaja tamonu pueyano jiyashiniu quiniutianiya taa na miiniu paniniuria quiajaniya. Janiyari queraatia pueya nio tiacajinia jiitiaa cucua tiuuriquianoni.
11 Naaratej, Pabloori Corinto tiacajinia jiyojequiaari. Tii na quishacari, quera shocojotequiaari caapiqui marijiaari. Cuniqui na quishacari, Pueyaso rupaa niishitiojoriquiaa cuno pueyari.
12 Jiyacaritij, Galión jiyanishano tahueri Acaya jiyajinia pueya camarnu quiquiaari. Corinto tiacaari Acaya jiyajinia quiriquiasejuhuaj. Jiyacari, Judiocuacaari tii Pabloocuara roojotooquiaari. Na nuhuaji, na quiatuquiaariiri. Naa na jaatucutuquiaari cuno jiya camarnuucuaari, Pablo nequesoreesaanura. 13 Naa sequetusee camarnuuri:
—¡Canaa camarnunaa, nio pueyanoori pueya shiniujiya Pueyaso nojori shuquiritianura tamaatia canaa supuetana Moisés Rootasanojiniji!
14 Pabloori jiyacari juucua pocuanu paniriquiaa. Galiónri saa na rupaa niyacutequeejaa senota. Cuno Judiocuaca sequereeri:
—Judiocuacanaa, niaa jaara maninia miyashijiaca cucua jaatucure cutara, sesa miijiaca sequenio, janiya maara jiyano pueyanoocuara nia tonujusacari tojiri cutarani. 15 Niaari saaja tama nia niishishanojiniji juayonuutaajaacujua. Maja cua nequesoreenu quiniutianiya tama nia juayonuutasacarijiaaja nia sequesano tamasaca shaajecono pueya sesacajiniji, tama nia supuetanaa rootasanojinijijiaajanio. ¡Tama nia jeecatoorejaaja!
16 Na nuhuaji, cuno camarnuuri nojori juaarii. Na shuriucuaji na jiyaramiquiriohuari. 17 Naa Galión miishacari nojoritij, narta taucuacaari cuniquijia quiatuquiaari Sóstenes, Judiocuaca rerejojua tia cojuana. Na piquitiurii camarnu Galión niquiara cuniquijiaari. Majaari Galión tenujunu quirii nojori. Nareja na niquiriquiaari.
Pablo riujiuushacariuhua Antioquiya tiacajiniohua. Na nuhuaji jiuujianaraca pacutequiaariuhua quianuuri
18 Pabloori cuniqui queraatia camueenujuquiaarijiaara Corinto tiacajinia. Tari na riujiuushacariuhua cuniquiji, na nuhuajiria saruhuataarohua narta Jesuucua tiuuniaa pueyari. Buquejinia quiaarohua Siria jiyajiniohuari. Na cojiriquiaajaari Priscila, neyaca Aquilanio. Nojori tacataaquishacarijia buquejiniacuma, Cencrea tiacajiniji na quiojonura, Pabloori jiyacari na naca riuujiuquiaari caritianajara. Nojuajaari Pueyaso sequequiaari tari, maja na naca na riuujiutiniu quiniutianiya nojuaja jaara na sequesano Pueyaso tucuataaquiri.
Cunora, naa quiarijia riuujiutirii na nacaari. 19 Nojori tiuquiijiosacari Éfeso tiacajinia, Pabloori tii jatamaquiaari Priscila, Aquilanio. Nojuajaari tajimiaa Judiocuaca rerejojua tiajinia. Cuniqui rerejono Judiocuaca pohuatasee Jesujinijiiri. 20 Nojoriiri Pablo nenecojoquiaari juucua cuniqui na camueenujunurajaara nojoritia. Majaari Pablo paniniu quiquiaari. 21 Cuniqui quiniaa sequereeri:
—Quiohuanijia pueyanaa. Jerusalén tiacajiniara secohuanijia. Canaari tii rerejonutaniya Jesuucua tiuuniaa pueyatani. Pueyaso jaara paniri, janiyacua nia niquiniuria tacatemohuaraniuhuaj.
Cuniquiji tacaquiaariuhua buquejiniaari. Éfeso tiacajiniji quiaarohuari. 22 Pablo tiuquishacariuhua Cesareya tiacajiniohua, cuniquiji quiamaa Jerusalén tiacajiniaari, puetunu Jesuucua tiuuniaa na saruhuatanurajanaa. Na nuhuaji, quiaarohua Antioquiya tiacajiniaari. 23 Cuniqui tarishiquiaari pasajaari. Na nuhuaji, socua quiaquiaariuhua cuniquijiiri puetunu jiyacajiniarajanaa. Quiariquiaari na niquiniuhuara Jesuucua tiuuniaa pueya Galacia jiyajinia, Frigia jiyajinianio. Pabloori nojori niquiara pohuataquiaari socua Pueyaso rupaajiniji. Jesuucua tiuuniaa nacasuquiaariiri maja nojori tarinitianura Jesuucua tiuuniu.
Éfeso tiacajinia Apolo pohuatasacari Pueyaso rupaa
24 Jiyacaritij, tamonu Judio pueyanoori Éfeso tiacajinia tiuquiquiaari. Alejandría tiacajinijinio pueyano. Na sesaari Apolo quijia. Nojuajaari maninia Pueyaso rupaa pohuatana quiriquiase. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaa naajiosano niishijia quiquiaarijiaariuhuaj. 25 Nojuajaari maninia niishitiojosaaquiaari Jiyaniijia Jesu niishitiojosanojiniji. Shitimia pohuataja pueya niquiaraari. Maninia niishitiojojua Jesujiniji na pohuatasacarijiaariuhuaj. Seetanujuanaa sequeja Jesujiniji puetunujuanaari. Maja cutaraari na niishiniu quijia Pueyaso Sohuanute pueyano jiuujiajinia tiuquijia. Saaja moojinia tiuquinijionu niishiquiaariiri, taa Tiuquinijiona Juan niishitiojoquiaaricuaani. 26 Apoloori na puerenu jataquiaari tii na pohuatasacari Pueyaso rupaa narta Judiocuaca rerejojua tiajinia. Aquilaari Priscilata tii quiriquiaajuhuaj. Apolo pohuatasano tojitiariquiaari. Apolo jaara puecaquiaari pohuatanu, nojoriiri tamocora na jaatucuquiaari na niishitiojonura taa pa jatanishaaquiaa Pueyaso Sohuanutani, Pueyaso muerasu pa quiniuria cutara. 27 Na nuhuaji, Apolo jaara quianu paniquiaari Éfeso tiacajiniji Acaya jiyajiniara, Jesuucua tiuuniaa pueyari na cumaquiquiaari. Naajuhuaj, nojoriiri Acaya jiyajinia Jesuucua tiuuniaa pueyacuara naajioquiaari Apolo patasocoriquiano, maninia cuno pueya tojiniuria nojuaja na tiuquishacari tii. Jaara tiuquishiiquiaari Acaya jiyajinia, Apoloori Jesuucua tiuujiaca cumaquiquiaari jiyanohua, nojori na niishitiojosacari. 28 Apoloori nojori niquiara niishitiojoquiaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniji naajiotasano. Jiyanohua maninia na niishitiojosacari Jesuuri seetanujuanaa nojori sashishano quiquiaari, naacuajitij Judiocuaca niishishano pataquiaariiri.