19
Pablo quishacari Éfeso tiacajinia
Apolo quishacari Corinto tiacajinia, Pabloori saniniuujia Antioquiya tiacajiniji quiaquiaari nucuaco Éfeso tiacajiniara. Na quiasacari, tuhuananuhua shoconujuquiaariiri. Naa tiuquishiiquiaari Éfeso tiacajiniaari. Tii riuriataquiaari Pueyaso pueya maanuuri. Pabloori jiyacari nojori nequesotaquiaari:
—¿Niaate Pueyaso Sohuanu tiuquiniquianu nioojiajinia, Pueyaso rupaacua nia tiuushacari?
Pablo riucuatureeri:
—Majaari quenaaja canaa niishiniu quijia Pueyaso Sohuanute quiyajuhuaj.
Pabloori nojori sequequiaari:
—¿Casaara nia tiuquinijiosaacanucuaraarini?
Nojoriiri na riucuaquiaari:
—Canaari tiuquinijiosaaquiaarini taa Tiuquinijiona Juan niishitiojoquiaaricuajani.
Pabloori nojori riucuaree:
—Taaquiriirinij. Tiuquinijiona Juancuaaquiniateja pueya tiuquinijioquiaarijiaj, nojori jaara noojia tacatoquiaari sesa na miitiushanojiniji. Nojori sequequiaarijiaariuhuaj: “Cua nuhuaji Niriquianoocua nia tiuuri”. Naa Tiuquinijiona Juan sequesacaritij, nojuajaari Jesucristojiniji sequeriquiaa.
Cuno pojori jaara Pablo pohuatasano Jesucristojiniji tojiquiaari, nojoriiri socua tiuquinijiosaaquiaariuhua Jesuucua nojori tiuushacari seetanujuanaa. Naacuajitij, Pablo niasacari na juaashiquia nojori nacaacua Pueyaso na secojosacari, Pueyaso Sohuanuuri cuno pojori jiuujiajinia tiuquiquiaari. Naacuajitij, nojoriiri niishishoo rupaacajinia pocooree. Naajuhuaj, Pueyaso Sohuanu niishitiojosano Pueyasojiniji pohuatanuuquiaariiri. Cuno pojoriiri doce canuu quiquiaari.
Pablo quishacari cuno tiacajinia, nojuajaari tii shocotejoquiaari jiuujianaraca raca. Jiyacari, puetunu samaatenu juucajanaa quiaja Judiocuaca rerejojua tiajiniaari. Tii pohuataja Pueyaso rupaa pueya niquiaraari. Naajuhuaj, nojori niishitiojojuaari taa Pueyaso jiitianutaniya pueyaracaanu Jesuucua tiuuniaa pueyani. Pueyari na tojitiaquiaari maninia, na puereyaquiniutia na niishitiojosacari. Noojiaqueya cuno pueyajinijinioori saaja ruuretaquiaari Pueyaso rupaa. Na rerequetequiaari saajaari. Sacuaraatia pocooquiaari Jesu rupaajiniji pueya niquiaraari, Jesuucua nojori tiuuniu paniyaquishacari. Nocuaji, Pabloori saa jiyareta Jesuucua tiuuniaa pueya jiyataquiaari cuniquiji, tamaquiria serojonuujua tiajiniara. Tirano jiyanishano pueyanoori cuno serojonuujua tia camaru quiquiaari. Pabloori cuniqui puetunu juucajanaa niishitiojojua Pueyaso rupaa Jesuucua tiuuniaa pueya. 10 Caapiqui marijiaari socua Pablo shocojoquiaari tii na poojotasacari Pueyaso rupaa Tirano serojonuujua tiajinia. Naacuajitij, puetunu Asia jiyajinia quiniaa pueyajanaari Pueyaso rupaajiniji caminiujiushaaquiaari, Judiocuaca, taucuacajuhuaj. 11 Pueyasoori jiyacari Pablo cumaquiquiaari jiyajeneta casaa na miiniuria Pueyaso cumaacata. 12 Naacuajitij, pueyari Pablo paneyaca tuujutaqueya rijioquiaari, Pablo cooshano toqueraacuanio. Cuno pueya jaara na cusosuhuacua niojoquiaariuhua cuno toqueraacua, ¡cusosuhuari naatacoquiaariuhua! Naajuhuaj, samaruhuari tohuareetaquiaarijiuhuaj, samaruhua jiitiaja pueyacuaji.
13 Tamasaca Judiocuacajinijinioori quiriquiaajuhuaj, pueyajiniji samaruhua tohuatanijiojua. Nojoriiri puetunu tiacajiniajanaa rucoojojuaca quiquiaari. Jiyacaritij, nojoriiri juhua Pablo miiniu paniquiaarijiuhuaj. Juucua naa sequetuquiaari samaruhuari:
—Pablo pohuatasano Jesu sesajinia nia sequeyanijia: “¡Nio pueyanojiniji nia tohuareetare!”
14 Naa miijiacaari siete canuu quijia. Nojoriiri Esceva jiyanishano pueyano niquiohua quiriquiaa. Escevaari pueyacuara secojonaa camarnu quiriquiasejuhuaj, Judio pueyanotuhuaj. 15 Cuno pojori jaara saniquiaari juucua Jesu sesajinia samaruhua tohuatanijionura pueyanojiniji, samaruuri saaja nojori riucuaquiaari:
—Jesu niishiyacuajanijia. Janiyari Pablo niishiyajaaniuhuaj. ¿Canteerini niajaniyanijia, naa nia sequenura janiyatej?
16 Samaruhuaraca pueyanoori jiyacari nojoriicua jaaquee. Nojori piyoree saajaari. Maja na naata nojori nujuataaquishacari, nocuaji netecuatuquiaari tiacojiiri juhuasunucua, jiyareta naatiquishanojuhuaj. 17 Puetunu Éfeso tiacajinia quiniaa Judiocuacajanaa, mariyata tii quiniaa taucuacanio, nojori jaara niishiquiaari naa miishanojinijitij, jiyanohua pueretuquiaariiri. Naacuajitij, puetunu Éfeso tiacajinia quiniaa pueyajanaari sequequiaari:
—¡Jesuqui seetanujuanaa Jiyaniijiajanaa cutara!
18 Naajuhuaj, queraatia Jesuucua tiuuniaa pueyari nijioquiaari, tarijia sesa na miitiushano pohuatanura puetunu pueya niquiarajanaa. 19 Naajuhuaj, queraatia pueyari juhua shimiacuri miijiojuaca quiquiaari. Nojoriiri na nequesoreetuneeca mueratejotaquiaari. Cuno nequesoreetuneecajiniaari serojosano quijia taate pueyano cumueeca shimiacura quiniuni. Na camaruhuari jiyacari puetunu cuno nequesoreetuneecajanaa patootaquiaari. Na catijiaquiaari puetunu pueya niquiarajanaari. Puetunu cuno nequesoreetuneecajanaa catijiasaaquiaarini, cunoori cincuenta mil platajiniji shipinijiosano cumaneecata masesano quiquiaari. 20 Naacuajitij, Pueyaso rupaari socua cuno jiyajinia paaquequiaari, na cumaaca poonijiosacari pueya jiuujiajinia.
21 Na nuhuaji, Pabloori cuniquiji naquerejoquiaari Macedonia jiyajiniarajuhuaj, Acaya jiyajiniaranio. Cuniquiji riujiuuniu paniriquiohua Jerusalén tiacajiniohuaraari. Sequequiaarijiaariuhuaj:
—Janiya jaara tiuquishuhua Jerusalén tiacajiniohuani, janiyari Roma tiacajinia tajiriquianohuani.
22 Jiyacaritij, Pabloori na naacunaa jiyaramiquiquiaari Macedonia jiyajinia. Na jiyaramiquishanoori quiquiaari Timoteo, Erastonio. Nojuajaari cuniqui Asia jiyajinia jiyojequiaarijiaara.
Éfeso pueya cushitiishacari na juaaquionuta najuhuanaj
23 Pablo quishacari Éfeso tiacajiniaja, Éfeso tiacajinia quiniaa pueyari jiyanohua juaaquioquiaari Pablo niishitiojonuucua Jesucristojiniji. 24 Naa quiquiaariiri. Demetrio jiyanishano pueyanocuajaari juhuacatecara narta pueya nasojoquiaari. Cuno pueyano, Demetrioni, nojuajaari shiirijiaa tia platajiniji shipinijiojua quiquiaari. Cuno shiirijiaa tiacaari juhua nojori jiyanishano pueyaso secojojua tia niquishano quiquiaari. Nojori pueyasoori maaji sesaanucua quijia, “Artemisa”. Na shipinijiosano niquitiojojua na cumaneecaraari. Naacuajitij, Demetrioori nata poonijionaa pueyata queraatia cumaneecaraca quijia. 25 Demetrioori jiyacari nata poonijionaa rerejotequiaari nojori nacootanura Pablo miishanojiniji nojori tiacajinia. Nojoritia rerejoquiaariiri tamasaca pueya, casaa shipinijionaa platajiniji juhua nojorijiuhuaj. Puetunu cuno pueyajanaa jaara tari rerejoquiaari, Demetrioori nojori sequequiaari:
—Pueyanaa, niaacuajaari niishiya, paari puetunu pa panishanojuanaa jiitiaani pa niquitiojosacari pa cumaneecara pa shipinijiosano. 26 Quiarijia cuno Pablo jiyanishano pueyanoni, nojuajaari queraatia pueya niishitiojoquiaa, pueyano shipinijiosano pueyasohuanaari maja seetanu pueyasohuajanaa. Niaari na niquiriquiaacuaja naa na niishitiojosacari. Niaari na tojiriquiaajuhuaj. Naacuajitij, majaari tari pueya masenu quiniutianiya pa shipinijiosano platajiniji casami. Queraatia nio Éfeso tiacajinia quiniaa pueyari na sequesano tojiya. Puetunu pa Asia jiyajinia pueyapuejanaari na sequesano tojitiaajuhuaj. 27 Taa cua sequeyacuajani, pa shipinijiosano jaara shocotesaare saaja, paari pa poonijiosano carteriquiano socuani. Majaari pueya shocotenu quiniutianiya saa pajaniyaja, pa pueyaso Artemisa rerequetenutaniyajaariuhuaj. Nocuaji, majaari pueya nijionu quiniutianiya tari pa pueyaso Artemisa secojojua tiajiniara, tii nojori secojonura, naa cuno Pablo niishitiojonuucua pueyaracaanu pueyatej. ¡Naacuajitij, puetunu pa Asia jiyajinijinio pueya, mariyata puetunu jiyacajinijinio pueyapuejanaari pa pueyaso Artemisa rerequetejacara jatanutaniya! ¡Puetunu pueyapuejanaari naa niyajetanutaniya socua pa pueyaso Artemisatej!
28 Cuniqui quiniaa pueya jaara tojiquiaari naa Demetrio sequesanotej, nojoriiri jiyanohua juaaquioquiaari. Naa nacooquiaariiri:
—¡Pa timitiasano Artemisa cuaara pueyaracaanu quiiria Éfeso tiacajinia quiniaa pueyaso!
29 Naa nojori juaaquiosacaritij, puetunu cuno tiacajiniajanaa pueyari cushitiiquiaari. Nojoriiri jiyacari quiooturee caapiqui Pablo cojiniaa pueya, Macedonia jiyajinijinio pueya. Nojoriiri quiquiaari Gayo, Aristarconio. Na jayoturee Éfeso tiacajinijinio pueya rerejojua tiajiniaraari. 30 Pabloori cuno pueya nacoosaqui tiajinia tiuquiniu paniquiaari juucuajuhuaj. Quera na pocuasee cuno pueya tajiniani. Jesuucua tiuuniaa pueyari saa na cosequiaarijia na tiuquiyaquiniuucuaji. 31 Asia jiya camarucuaari na seya jiyaroquiaari Pabloocuajuhuaj. Camarucuaari coteenu naa sequequiaari na seya:
—Niocua Pablo sequesee, maja cumaati jaarajaaja na tiuquiniu pueya nacoojosaqui, mariqui mosaareeri.
Cuno camarucua na seya jiyaroquiaari nocuani, nojoriiri Pablo rupuenaa quijia. 32 Cuno nasojosano rerejono pueyari saaja cushitiiquiaari na juaaquionuta. Jiyanohua nacooreeri. Tamasacaari saniniuujia tamaatia nacooriquiaajuhuaj. Jiyacaritij, tama cuno nojorijinijinio pueyari maja na niishiniu quiquiaari casaajiniji na nacooriquiaani. Secaja nojorijinijinioori na niishiquiaari cutara. 33 Jiyacaritij, Judiocuacaari Alejandro jiyanishano pueyano caponeequiaari pueya nacoyano tacoji na nujuatesocoriquiano. Cuniquijinio pueyajaari tii toquiaari Alejandro casaara pueya nacoyani. Alejandroori Judio pueyano quiquiaarijiuhuaj. Naaratej, Judiocuacaacuaji tacunu paniriquiaa juucuaari. Alejandro jaara nujuaquiaari pocuajajiniji, na juaashiquia shiitioquiaariiri pueya sanaajetanura. 34 Saniniuujia, cuno pueya jaara niishiquiaari Alejandroori Judio pueyano, puetunu pueyajanaari socua jiyacatequiaari nacoonura. Nojoriiri caapiqui hora shocoteree pueyaracaanu naa na nacoosacari najuhuanaj. Naa sequeturiquiaa na nacoosacariiri:
—¡Pa timitiasano Artemisa cuaara pueyaracaanu quiiria Efesio tiacajinia quiniaa pueyaso!
Naa pueyaracaanu nacooriquiaari. 35 Cuno tiaca camarucuara naajiona pueyano jaara na naata quiriquiaa nojori na sanaajanura, nojori sequereeri:
—Cuarta Éfeso pueyanaa, puetunu jiyacajinia quiniaajanaari niishiya, pajaniya Éfeso tiacajinia quiniaari pa pueyaso Artemisa secojojua tia cojuanaani. Niishitiuyajaariuhuaj paacuajaari cuno casaa juhua pa pueyaso Artemisa niquishano cojuaquiaani, jiya cajiniocuaji tinio pa riuriatasanoni. 36 ¡Canteeri nio niishiyaquiyanijia! Shaaqui. Cunora tariucuaja. ¡Nia sanaajetarohua! Majaari najuhuana sesa nia miitiuniu, maninia nia niishiriojiyaquishacari. 37 Nio canuu niaa niyara na jayoreeni, nojoriiri maja na nohuasenu quirii casaa pa pueyaso secojojua tiajiniji. Majaari na sesacatunu quiquiaa pa pueyasojuhuaj. 38 Demetrio jaara nata poonijionaata cuno pueyacuara tonujunu paniri, ¿casaara na quiaaquiya pa nequesoreenaa niquiara tonujunuraarini? ¿Casaara pa jiitiaa nequesoreenaa pa tiacajiniaarini? ¿Najuhuanaj? Pa nequesoreenaari pa paraa tacujua pocuaji. 39 Niaa jaara tamonu casaacua juaaquioreja, pocua tamonu juuca na rerejotariquiani pa jiyaniijianucuata pa jeecanura puetunu nia sequesanojuanaa. 40 Pueyanaa, ¿majate nia puerenu, Roma tiacajinia quijia pa jiyaniijiajanaa jaara pocuara tosaare pa nacoojonujiniji? Paa jaara sequesaare nocua quiojonurani, ¿paatucua taa pocuaji tacureni jaara pa nequesoreere pa nacoojonujiniji?
41 Tiaca camarucuara naajiona pueyano jaara puecaquiaari pocuanu, pueya sequequiaariiri:
—Nia quiojorohua pueyanaa.
Naacuajitij, puetunu pueyajanaari cuniquiji niyaquejoquiaariuhua.