20
Pablo rucuanejosacariuhua Macedonia jiyajinia, Grecia jiyajinianio
Pueya jaara na juaaniutia na nacoojonu nuhuaji sanaajetaquiaariuhua, Pabloori jiyacari Jesuucua tiuuniaa pueya sequequiaari tama jiyareta nojorijiaaja rerejonura. Tii nojori nacasuree maniniaari. Tari na quiasacari cuniquiji, na nuhuajiria cacanuuquiaari puetunu nojorijianaari. Na nuhuaji, Macedonia jiyajinia quiaareeri. Nojuajaari puetunu cuno jiyajinia rucuanequiaarijianaa. Jesuucua tiuuniaa pueya cumashitiquiaari socuaari, maja nojori tarinitianura Jesuucua tiuuniu. Naa na rucuanesacari cuno jiyajiniatej, socua tiuquishiiquiaari Grecia jiyajiniaari. Pabloori tii na quishacari shocotejoquiaari jiuujianaraca raca. Juucua cuniquiji quianu paniriquiaa buquejinia Siria jiyajiniaraari. Judiocuacaari na niishiquiaari saaja. Nojoriiri jiyacari na monu paniquiaari. Naa Pablo niishishacaritij, nojuajaari nocuaji Macedonia jiyajiniara neteja nucuacohua tacatequiaariuhua saaja. Nucuaco na quiasacariuhua, na tarajaquiaariiri Sópater jiyanishano pueyano Berea tiacajinijinio, Pirro niyanu. Na tarajaquiaarijiaariuhua Aristarco, Segundonio. Nojoriiri Tesalónica tiacajinijinio pueya quiquiaari. Nata quiaquiaarijiaariuhua Gayo, Derbe tiacajinijinio. Timoteori nojoritia quiriquiaajaacuhuaj, Tíquiconio, Trófimojuhuaj. Nojoriiri Asia jiyajinijinio quiquiaari. Puetunu nio canaa tapueyocuacajanaari canaa puetaquiaari. Canaacuaji tiuquiijioseequiaari coteenu Troas tiacajiniaari. Cuniqui sashitiuquiaari canaari. Jiyacariiri queranacunuusacari quiquiaari, poreetajaaju shipinijiosano pan miaquesacari. Queranacunuunu nuhuaji, canaari Filipo tiacajiniji jaaretaquiaari buquejiniani. Canaari cinco juuca camueenujuquiaari canaa tiuquiniuria Troas tiacajiniani. Canaari tii nojori coqueseeni. Canaari mariyata tii camueenujuquiaari siete juucani.
Pablo niishitiojosacari Troas tiacajinia
Shusha semaana coteejajinia domingo juuca, canaari rerejoquiaarini pan neecasenura pa Jiyaniijia cusosacari niishiriojonura. Pabloori jiyacari Jesuucua tiuuniaa pueya rootariquiaa niucua. Nojuajaari cuno tariqui quiariquiano quiriquiaa cuniquiji. Naaratej, na nuhuajiria pocoojoriquiaa pueyataari. Pueyaracaanu na pohuatasacari, shiyaqueyari tari quiquiaari. Cuno tiajinia canaa tii quiriquiaani, canaari jiyocuacaanu tercero na natacojinia rerejoriquiaani. Queraatia samariiri canaa caaniuji noshiquioriquiaa. Pabloori shitimia pohuatariquiaa pueya niquiara. Jiyacaritij, tamonu mashajaari tia shuucuaji tacuhuajiniji cajiriquiaa. Na sesaari Eutico quijia. Pablo pohuatasacari pueyaracaanu, socua maquequiaari na cajishaquiiri. Jiyanohua na maquesacari, jiyocua tiquii socuaari. Cusoseejanaari. 10 Pabloori nata quiniaata ritia nocua netecuatuquiaari jiyocua. Pabloori nocua jacamasee na cacatanura. Narta Jesuucua tiuuniaa pueya sequereeri:
—Maja najuhuana shiriiquitiuniu. Saminiocuaja.
11 Na nuhuaji, puetunu nojorijianaari tiniota shuquiriaatia tacataquiaariuhua. Pabloori neecaruu neecasequiaari canaa miaquenuusocoriquiano. Pabloori socua pohuataquiaari pueya na niishitiojonura. Naa juhuaquemaajaa socuaari. Tariucua juuca quiaqueeri. Nojuajaari nucuaco quianu paniquiaari cuniquiji Asón tiacajiniara. 12 Cuno mashajaari saminio jaatucusaaquiaariuhua na tiajiniohua. Puetunu pueyajanaari noojia cajitiquiaariuhua, saminio mashaja tacatesacariuhua.
Pablo quiasacari Mileto tiacajiniara
13 Pabloori na quiaaquishacarijia tari canaa sequequiaari:
—Nia puetaarecuaa buqueta. Niocua cua rimia Asón tiacajiniji. Janiya nucuaco quianu paniyani.
14 Naacuajitij, canaari coquetooquiaari Asón tiacajiniani. Canaari cuniquiji Pablo tacanimiaquiaarini. Canaari mariyata tiji quiaaree Mitilene tiacajiniani. 15 Canaari tariqui shocomaa Quío jiya tucuaatiajani. Canaari tama tariqui tiuquishii Samos tiaca tacatajajinijini. Canaari rupaquijia samaatemaacuara Trogilio tiacajiniani. Canaari cuniquiji sanetaaree tariquiniuhuaj. Canaari Mileto tiacajinia tiuquishiini. 16 Canaari naa secooriquiohua ritiani. Majaari Pablo tarishiniu paniniu quiquiaari Asia jiyajinia. Naaratej, majaari na quianu paniniu quiquiaari Éfeso tiacajiniajuhuaj. Ritia tiuquiniu paniquiaariuhua Jerusalén tiacajiniaari. Pentecostés juucara quiniu paniriquiaa tiiri.
Pablo cumashitishacari Éfeso tiacajinijinio Jesuucua tiuuniaa jiitianaa pueya
17 Canaa quishacari Mileto tiacajinia, Pabloori pueyano jiyaroquiaari na masuunura Éfeso tiacajiniji Jesuucua tiuuniaa pueya jiitianaa. 18 Nojori jaara canaacua tiuquiijioquiaari, Pabloori nojori sequeree:
—Niaacuajaari maninia niishiya taa cua quishiiquiaari niaatani, cua tiuquishacari Asia jiyajinia niaacua. 19 Niaata cua quishacari, janiyari pueyaracaanu nia niishitiojojuani, pueyaracaanu pa Jiyaniijiara cua poonijiosacari. Naa cua miishacaritij, majaari cua quiniu paniniu quijia juhua nia jiyaniijia. Janiyari niaacua cua tacaashacari nujuquejojuani. Janiyari pueyaracaanu naquiya miishanoni, cuarta Judiocuaca paracaashacari janiya. 20 Naajaa, majaari cua pishiniu quijia nia niquiara cua pohuatanura Pueyaso rupaa. Janiyari nia niishitiojojuani puetunujuanaa maninia nia quiniuria, maninia miijia nia quiniuriajuhuaj. Majaari cua niishitiojonu quijia jiyasohuaja. Janiyari puetunu pueya niquiarajanaa nia niishitiojojuani, tama nia tiacajiniaqueyajaajanio. 21 Janiyari Judiocuaca sequejani taucuacanio, nojori tacatonuhuara noojia Pueyasoocua, sesa nojori miishanojiniji, pa Jiyaniijiaacua nojori tiuuniuria cutara. 22 Quiarijiani, Pueyaso Sohuanuuri cua jiyaroya Jerusalén tiacajinia. Majaari cua niishiniu taa cua miishaanutaniya cuno tiacajiniani. 23 Janiyari saaja niishiya cutarani, puetunu tiacajiniajanaa cua quiasacari, Pueyaso Sohuanuuri cua sequeya: “Quiaari nujuatesaanutaniya. Quiaari naquiya miishaanutaniyajuhuaj”. 24 Janiya jaara naa niishirini, majaari cua tacaaniu quiquiaa. Cuaara cua motuuraqui jaara monu panitiuri. Janiyari saaja pa Jiyaniijia sequesano tucuatanu paniya cutarani. Pa Jiyaniijia Jesuuri cua jiyaroquiaari cua pohuatanura pueya niquiara, taa Pueyaso jiyanooniu paniya pueyani.
25 ’Janiyari seetanujuanaa nia sequeyani pueyanaa. Puetunu niajaniyajanaa, cana niquiara cua pohuataquiaari Pueyaso rupaacuajani, majaari socua nia niquiniu quiniutianiya mijiria janiya. 26 Naaratej, janiyari nia sequeyani, majaari na nuhuaji nia sequenu: “Maja canaa pohuatasaanu quiquiaari Pueyaso rupaani”. 27 Janiyacuajaari tari nia pohuataquiaari puetunu Pueyaso sequesanojuanaa pajaniyarani. 28 Quiarijiani, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare. Maninia nia cojuare Jesuucua tiuuniaa pueyajuhuaj. Pueyaso Sohuanucuajaari nia jiyatequiaari Jesuucua tiuuniaa pueya jiitianaa nia quiniuria. Nojuajaari nojori masequiaari na nanacata tama nerajaaja, pocuara na cusosacari. 29 Janiyari seetanujuanaa niishiyani, janiya jaara niiquiji quiaqueeni, tamasacaari cua nuhuaji nijionutaniya. Jesuucua tiuuniaa pueya sesonutaniyari, sacuaraatia nojori niishitiojosanota. Nojoriiri juhua marucuatuque sareya tiuquitianutaniya Jesuucua tiuuniaa pueya tajinia. Taa marucuatuque sare tiuquiya borregohua tajiniacuaani, puetunu na sooseejanaari, cuno pojoriiri naa miiniutianiya Pueyaso muerasutej. 30 Naajuhuaj, tama niajaniyajinijiniojuaarijia najuhuana tamaatia niishitiojonu coteenutaniya na sapojonuta. Majaari Pueyaso panishano na niishitiojonuunu quiniutianiya tari. Naa sapojotunutaniya Jesuucua tiuuniaa pueyari, pueya tojiniuria nojori saniniuujia. 31 Janiyacuajaari nia sequeyani, jiyanohua nia cojuare tama nia cuaqueyajaaja. Nia niishirijiuhuaj, jiuujianaraca marijiaari tari cua shocojoree pueyaracaanu cua niishitiojosacari niajaniya. Majaari cua tarinitianu quijia rootanu niajaniya, juuca, niucuanio. Janiyari naajaa cua namijiaacatenuta niishitiojojua puetunu niajaniyajanaani. Majaari naa cua miishano nia niyajetanu pueyanaa.
32 ’Nia tiujianutaniya tarinijia. Janiyacuajaari pa Jiyaniijia juaashiquiajinia nia jataani. Na rupaa nia tojiriquia pueyaracaanu, juhua rishimiaca pueyano nia quiniuria, cumueecara. Nia jaara naa miiritij, Pueyasoori nia rijionutaniya na shuriucuara, na saquiriojosano pueyata nia quiniuria. 33 Niaata cua quishacari, majaari tama quiriajaaja cua paniniu quijia cumaneeca, toquenio. 34 Niaari naa quiyano cua niquijiajuhuaj. Janiyari tama cua juaashiquiatajaaja poonijiojuani, cua panishano cua masetajara, cua cojiniaa panishano masetajarajuhuaj. 35 Janiyari nia niishitiojojuani, naa poonijiosanotej casamiijiuniucua pa naacunura pa jiitiasanota. Majaari pa Jiyaniijia Jesu sequesano nia niyajetanujuhuaj. Naa sequequiaariiri: “Maninia pueyano jaara na jiitiasanojiniji niquitiore nareja tamonu pueyano, na niquitiosacari tamonu, nojuajaari socua shuquiriaatia quiya, niquitiosano masejajiniji”.
36 Naa nojori na sequenu nuhuajitij, Pabloori mojoquetaree. Puetunu nojoritiajanaa secojoreeri. 37 Puetunu pueyajanaari nujuqueturee. Pablo cacanuutureeri. Na nujuunequetureejaariuhuaj. 38 Pueyari jiyanohua taraajeriquiaa Pablo sequenuucua nojori, maja tari socua na niquitiuniu quiniutianiya nojuaja. Nojoriiri caminiajiniara rosetaquiaarijiuhuaj, Pablo na niquitiuniuria buquejinia na tacasacari.