21
Pablo quiasacari Jerusalén tiacajiniara
Éfeso tiacajiniji canaa ruparetasacari, canaari shoniniacu caminia jiuujiaaco quiaareeni. Canaari Cos tiacajinia tiuquishiini. Cuniquiji canaa quiasacari tariqui, canaari Rodas tiacajinia tiuquishiiniuhuaj. Tama tariqui canaa quiasacari Rodas tiacajiniji, canaari Pátara tiacajinia tiuquishiini. Pátara tiacajinia canaa tiuquishacari, canaari tii riuriatasee tamonu buque quera Fenicia jiyajiniara ruparetaanoni. Canaari tii tacataareeni. Canaa jaaretasacari, canaari canaa muenecara niquimiohua Chipre jiya tucuaatiajani. Canaari Siria jiyajinia tiuquishiini. Cuno buquejinia canaa tii quiariquiaani, casami pariquiaari Tiro tiacajinia jatasocoriquiano. Naaratej, canaari Tiro tiaca tacatajajiniji tiuutiaseeni, casami jatanura tii. Jesuucua tiuuniaa pueyari tii quijiajuhuaj. Canaari nojoritia quishiini. Canaari siete juuca camueenujusee cuniqui nojoritiani. Pueyaso Sohuanuuri cuniquijinio Jesuucua tiuuniaa pueya niishitioquiaari taa Pablo miishaanutaniyani. Nocuaji nojoriiri Pablo sequetuquiaari maja na quianura Jerusalén tiacajinia. Naajaa, siete juuca jaara tari shocojoquiaari cuniqui canaa quishacari, canaari tiji quiaquiaarini. Jiyacaritij, puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaari necocohuata, mariyata necohuata canaata quiaquiaari canaa na jatanura buquejinia. Canaari rosetaquiaari tiacajiniji tacatajajinijiriani, Pueyaso canaa secojonura jaaquiajinia. Puetunu canaajanaari mojoquetacoquiaarini shoniniacu caminia casaqueyaji. Na nuhuaji, canaari nojori cacanuuree canaa nuhuajiriani. Canaari buquejinia tacataqueeni. Nojoriiri tacatajajiniji quiojoquiaariuhua na tiajiniohua.
Canaari Tiro tiacajiniji jaaretaareeni. Canaari Tolemaida tiacajinia tiuutiaseeni. Canaari cuniqui tacatasee puetunujuanaani. Canaari tii quijiaca Jesuucua tiuuniaa pueya saruhuataseeni. Canaari nojoritia quishii niquiriyatu juucani. Tariqui saniniuujia, puetunu canaajanaari mariyata quiojoquiaari Pablotani. Canaari Cesareya tiacajinia tiuquishiini. Felipeeri cuno tiacajinia quiriquiaa. Canaari na tiajinia quishiini. Felipeeri Jesujiniji pohuatana quijia. Nojuacuajaari Jerusalén tiacajinia coteenujuanaa tamasacata jiyatesaaquiaari mashiquiopue mianuuteriquiano. Felipeeri necojori jiitiaja, saa caqueetacaneeja, niyacoojori. Cuno niyacoojoriiri Pueyaso Sohuanu jiitiajaca. Naacuajitij, Pueyaso Sohuanu niishitiojosano nojori jiuujiajinia Pueyasojiniji pohuatanuujuaari. 10 Canaa camueenujusacari cuniqui, jiyacari tiuquishiiquiaariiri Judea jiyajinijinio pueyano. Nojuajaari Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia quijiajuhuaj. Ágabo jiyanishano pueyano. 11 Nojuajaari canaacua niquiaari Felipe tiajinia. Jiyacaritij, Pablo cajiniocua camarucujua samaacataseeri. Nata morojoree tama na cashacucuajaarijia, na numatucuanio. Na nuhuaji sequerohuari:
—Jerusalén tiacajinia parta Judiocuacaari naa morojonutaniya nio cajiniocuaque camarutej. Na nuhuaji, taucuaca niquitiosaanutaniyari. Pueyaso Sohuanuuri naa cua sequereequij.
12 Naa Cesareya tiacajinia quiniaa Jesuucua tiuuniaa pueya tojishacaritij, canaajuhuaj, puetunu canaajanaari juucua Pablo nenecojoquiaarini maja na quianura Jerusalén tiacajinia. 13 Saa canaa sequereejaari:
—¿Casaara nia nujuquetiuyajaarani? ¿Niaateeri cua taraajonu paniyaruhua? Majaari saaja cua paniniu pueya morojonura janiya Jerusalén tiacajinia; janiyari tama cua cuaqueyajaaja panitiaacujua. Cuaara cua motuuraqui, cua pohuatanuucua cua Jiyaniijia Jesujiniji.
14 Maja canaa naata na tarinitiniu quishacari, canaari socua na tarinitiareeni.
—Cuajaquij. Pueyaso cuaara miiria taa na miiniu paniyacuajani.
15 Naa canaa sequenu nuhuaji nojuaja juucuatej, canaari canaa jiitiasano casaa jeenucuareeni. Canaari Jerusalén tiacajinia quiaareejaaniuhuaj. 16 Canaata quiojoquiaariiri Cesareya tiacajiniji Jesuucua tiuuniaa pueyajuhuaj. Canaata quiariquiaajaariuhua Mnasón jiyanishano pueyano. Nojuajaari Chipre jiya tucuaatiajajinijinio pueyano quiquiaari. Nojuajaari tarijia Jesuucua tiuujia quijia. Nojuajaari canaa sequequiaari:
—Paa jaara Jerusalén tiacajinia tiuquishiini, niocua cua tiajinia quishii cuata.
Pablo pocoojosacari Santiagota
17 Canaa tiuquiijiosacari Jerusalén tiacajinia, cuniquijinio Jesuucua tiuuniaa pueyari canaa timitiaree canaa tiuquiijiosacari. 18 Pabloori tariqui canaata quiaquiaari Santiago niquiniuucua. Tii quiriquiaajaariuhua puetunujuanaa Jesuucua tiuuniaa jiitianaa pueya. 19 Canaa tiuquishacari, canaari nojori saruhuataquiaarini. Na nuhuaji, Pabloori nojori pohuataquiaari puetunu Pueyaso miishanojuanaa na pohuatanuucua Jesujiniji, na rucuanejosacari tucuacaanu taucuaca quijia jiyacajinia. 20 Pueya jaara naa tojiquiaari Pablo pohuatasanotej, puetunu tii quiniaajanaari Pueyaso maniniuhuaqueetaquiaari nojori shuquiritiasacari Pueyaso.
Na nuhuaji, nojoriiri Pablo sequequiaari:
—Canaa tarajanunaa, taa quia niquiquiaacuajani, jiyanohua queraatia parta Judiocuacaari Jesuucua tiuya. Puetunu nojorijianaari tariucuacaanu Moisés niishitiojosano tojitiajacajuhuaj, nocua nojori jiaatianuta jiyanohua. 21 Nio Jerusalén tiacajinia quiniaa Jesuucua tiuuniaa pueyari quiocuaji tojiquianujuhuaj. Quiaanaari tamonu jiyacajinia quijiaca parta Judiocuaca niishitiojoquiaa maja nojori miiniuria tari tariucuacaanu Moisés niishitiojosano. Quiaanaari niishitiojoquiaajuhuaj maja nojori necohua cararaatiuuquia co nojori miatejonura, taa pa supuetanaa niishitiojosaaquiaaricuaani. 22 Naacuajitij, pueya jaara niishiri quiaa tari niya tiuquiriohua, nojoriiri quia rerejotanutaniya ritia. ¿Taa pa miyarini? 23 Canaari naa niishiriojiyani, naa quia miiri juhuari. Niya quiyari cuatro pueya na naca tuquenuuteriquiano, tarijia na sequetusano Pueyaso na tohuateenura. 24 Nojori quia jiyataare Pueyaso Secojojua tiajinia. Niocua nia cuaqueya jeequejosee taa pa supuetanaa sequequiaaricuajani. Naajuhuaj, quiocua nojoriria cumaneeca niquitiore nojori naca riuujiushaanura. Quiaa jaara naa miiritij, puetunu pueyajanaari niishiniutianiya majaqui seetanujuanaa quiquianu pueya sequesano quiajaniyajiniji. Niishitiuniutianiyajaariuhuaj, quiaaqui tariucuacaanu Moisés niishitiojosano miyajaa. 25 Majaari Jesuucua tiuunio taucuacaacua quia tacaaniu. Canaacuajaari tari nojori nacasuquiaari canaa naajioneejiniani, nojoriicuara canaa naajiosacari. Canaari nojori sequequiaari cutarani maja tari nojori tojiniuria Moisés niishitiojosano. Canaari nojori sequequiaarijiuhuaj, maja na miaquenuunura shipinishano pueyasohuacuara puecoosano casaa, naajuhuaj, maja na miaquenuunura nanaca. Canaari nojori sequequiaarijiuhuaj maja na miaquenuunura shu na nanacataja, naajuhuaj, maja na numuetucunura na camishoo maaji. Puetunu pa supuetanaa rootasanojinijijianaani, saa niojuaari taucuaca tojishocoriquiano rootasano.
Na cojiniaata Pablo quioosacari Pueyaso Secojojua tiajinia
26 Pabloori narta Pueyaso pueya sequesano tojiquiaari jaarajaaja. Naaratej, nojuajaari cuno cuatro pueya jiyataquiaari tariqui. Nojoritia jeequejoquiaari na cuaqueyari taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani. Naa na miiniu nuhuajitij, Pueyaso Secojojua tiajinia tiuquitiaquiaariiri pueyacuara secojonaacua. Na sequetuquiaariiri casaa juuca na tucuatatunutaniya na cuaqueya na jeequejonuununi, naajuhuaj, casaa juuca nojori panutaniya Pueyasora na niquitiosocoriquianoni.
27 Quera nojori tucuatasacari puetunu cuno semaana juucajanaa, Asia jiyajinijinio narta Judiocuacaari Pablo niquiquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia. Nojoriiri puetunu pueyajanaa nasojoquiaari ritia. Jiyacari Pablo quiatureeri. 28 Na quiatusacari Pablo, pueya na jiiquioonuutareeri:
—¡Israel pueyanaa, miji! ¡Canaa nia naacuseeja! Nioori noo pueyanocuaja tiquiyocua na rucuanesaqui pueya niishitiojoquiaa sacuaraatia pocuaratej, nio Pueyaso Secojojua tiaacuarajuhuaj. Naajuhuaj, tariucuacaanu Moisés Rootasano sesacatequiaa pueyajaariuhuaj. ¡Quiarijiani, pa Secojojua tiajinia sacuaraatia tiuquinitiaree taucuacaari!
29 Cuno Judiocuacaari naa sequetuquiaari Pablotej, Trófimo jiyanishano pueyanota nojori niquiniuucua nojuaja tarijia na rucuanejosacari cuno tiacajiniaja. Trófimoori Jesuucua tiuunia tahue quijia, Éfeso tiacajinijinio pueyano. Naaratej, cuno Judiocuacaari jiyaniquiaari Pablo naasucuaari cuno tahue tiuquinirii Pueyaso Secojojua tiajinia.
30 Puetunu Jerusalén tiacajinia quiniaa pueyajanaari juaaquioquiaari. Pabloocua netecuatuquiaariiri. Na quiatureeri. Pueyaso Secojojua tiacoji na jaatiuquiaari carijiniacumaari. Pueyaso Secojojua tia tohuateyari ritia tionujusaaquiaari na nuhuaji. 31 Pueyari tari monu paniriquiaa Pablo. Jiyacaritij, tii Jerusalén tiacajinia quijia Romano soldadohua comandanteeri numootesaaquiaari: “¡Judiocuaca na juaaniutia nacoya!” Cuno comandanteni, nojuajaari soldadohua capitáncuaca jiyaniijia. 32 Jiyacaritij, comandanteeri na soldadohua rerejotequiaari ritia, na capitáncuacanio. Tee pueya nacooriquiaani, nocua netecuatuquiaariiri. Judiocuaca jaara niquiquiaari comandante na soldadohua neretaano nojoriicua, jiyacari shusha cartetuquiaari Pablo piquitiuniuuri. 33 Comandante tiuquishacari nojoriicua, Pablo quiaseejanaari. Na soldadohua sequereeri:
—Caapiqui cumayocua casaa nia saatijiore na numatucua cajiniocua.
Comandanteeri na nuhuaji pueya nequesoreeree:
—¿Cante nio pueyanoni? ¿Casaa na miiriini?
34 Pueyari saaja jiyajeneta nacooriquiaa. Nioori tamaatia nacooriquiaacujua. Tamasacaari socua tamaatia nacooriquiaajanaajataj. Comandanteeri cunora maja na niishiniu quiquiaari casaa Pablo miiriijiaarani, puera nojori cojuatunenuucua na nacoosacari. Cunora na soldadohua sequereeri:
—¡Pa quijia tiajinia nia jaatucuyarohua!
35 Soldadohua tacatasacari tari nojori quijia tia tacatuhuoco Pablo nojori jaatucusacari, Judiocuacaari jiyacari quera na macaaniutia socua shiiniuquitiaquiaari Pabloocua, na monu paniniuria juucua. Soldadohuari nojoriicuaji Pablo shiitioquiaari jiyocuacaanu. 36 Pueyari soldadohua nuhuaji na cocuatesacari jiiquioonuuriquiaa:
—¡Nia more cuno sesaaca! ¡Nia more!
Tama nocuaji Pablo tacusacarijiaaja
37 Quera soldadohua tiuquinishacari Pablo nojori quijia tiaco, Pabloori soldadohua comandante sequeree:
—Quenaaja niquiriyatu rupaa sequereera cuno pueya.
Comandanteeri na riucuaree:
—¿Quiaaquiiri Griego rupaa pocuaja? Janiya juucua quia jiyaniriquiaa Egipto jiyajinijinio pueyanoni. 38 ¿Majateeri noo quiajaniya quiquianucuaja, cariiquia jiyajinia jiyatacanu cuatro mil puecoojuaca pueyatej?
39 Pabloori saaja na sequeree:
—Janiyari Judio pueyanoni, Tarso tiacajinia rasanotuhuaj. Naacuajitij, janiyari Tarso tiacajinijinio pueyanoni, teyano tiacatucuaja socua panishano tiaca Cilicia jiyajiniani. Quenaaja rupaquijia cua tarishitiricuarajaj. Cuno pueya sequenu paniya niquiriyatu rupaa quenaajanijia.
40 Comandanteeri socua na sequeree:
—Quia pocuare.
Pabloori jiyacari tacatujiniji nujuaquiaari. Na juaashiquia shiitioquiaari pueya na sanaajanuraari. Puetunujuanaa jaara sanaajetaquiaari, nojoriicuara pocuaree tama nojori Hebreo rupaajiniaari. Naa nojori sequereeri: