22
—Cua tapueyocuacanaa, cua jiyaniijianucuanaa, nia tojitiare cua sequesano niajaniya tama cua tacusacarijiaaja cucuaji.
Cuno pueya jaara tojiquiaari Pablo pocuasacari nojoriicuara Hebreo rupaajinia, pueyari maninia sanaajetaquiaarijianaa. Pabloori nojori sequeree:
—Janiyari Judio pueyanoni. Tarso tiacajinia cua raja, Cilicia jiyajinia. Janiyari nio Jerusalén tiacajinia maashiquiaarini. Gamalielri cua niishitiojona quijia. Jiyanohua rootasaaquiaari pa supuetanaa niishitiojosanonijia. Janiyari pueyaracaanu Pueyaso panishano miiniuucua jiaatiaquiaani, taa quiarijia nia miiniu paniyanijia. Janiyari tarijia Jesuucua tiuuniaa pajejani naquiya cua miitiasocoriquiano. Janiyari na mooquiaarijiuhuaj. Janiyari canuu cojiritiaquiaari quioonu maajipohuatajani, cua nujuatejosocoriquiano nujuatejojuajinia. Pueyacuara secojonaa camarnuuri cua miijiosano niishiyajuhuaj, puetunu pa jiyaniijianucuajanaanio. Nojoricuajaari cua niquitioquiaari nojori naajionee Damasco tiacajinia quiniaa parta Judiocuacaacuara. Janiyari juucua quiariquiaa Jesuucua tiuuniaa pueya cua pajenura Damasco tiacajiniani. Quera cua quioosano cua nitiamohua niya Jerusalén tiacajiniani, saniitiojosocoriquiano.
Pablo pohuatasacari Jesuucua na tiuuniujiniji
’Janiyari juucua nucuaco quiariquiaani. Quera cua tiuquishacari Damasco tiacajinia, panacariiri quiriquiaa. Canashiyaquiji jiyanohua shacantuuca juhua miacanaari cua nunuquiaari. Janiyari juhua jatasaareeni. Jiyacaritij, janiyari rupaa tojirii cua sequeyanoni: “Saulo, Saulonaa, ¿casaara quia miitiaa puera janiyani?” Janiyari na nequesotareeni: “¿Cantequia Jiyaniijianaa?” Cua sequereeri: “Janiyacuajaari Jesuni, Nazaret tiacajinijinio pueyano. Cunocuajaari quiaa na miitiaani”. Cua cojiniaa pueyari cuno shacantuuca na niquishacari shiriiquitiuquiaari. Majaari na tojitiuniu quiquiaari cutara jiyocuacaanuji rupaa cucua pocuaano. 10 Janiyari socua na sequereeni: “¿Casaa cua miyarini Jiyaniijianaa?” Jiyaniijiaari cua sequereeni: “Quia sanerohua. Naajaa quia quiaare Damasco tiacajinia. Quiaari tii sequesaanutaniya puetunu cua panishanojuanaa quia miiniuria”. 11 Cuno shacantuuca cua nunuquiaari jiyocuacaanujini, cua namijia sesoquiaariiri. Janiyari cariyojuaru quiriquiaani. Naacuajitij, cua cojiniaari cua jaatucutuquiaari. Naa cua tiuquitiatusee Damasco tiacajiniaari.
12 ’Tamonu pueyanoori cuniqui quijia, parta Judio pueyano. Na sesaari Ananías quijia. Nojuajaari seetanujuanaa tariucuacaanu Moisés niishitiojosano tojijia cutara. Puetunu Damasco tiacajinia quiniaa Judiocuacaari na panijia. Nojoriiri na sequetujua: “Ananías cutaraari maninia pueyano”. 13 Ananíasri jiyacari cua niquiniuucua niquiaari. Jaara tiuquiquiaari cucua, cua sequeseeri: “Cua tarajanu Saulonaa, maninia niquijiara quia quiriohua”. Jiyacaritij, cua namijiaari ritia jeequequee. Janiyari maninia niquiquii Ananíasni. 14 Cua sequereejaariuhuaj: “Pa supuetanaa Jiyaniijia Pueyasocuajaari quia saquiriojoquiaari tariucuacaanujiniji, na niishitionura quiajaniya na panishano quia miiniuria. Quia saquiriojoquiaarijiaariuhuaj quia niquiniuria taquiya pocuajinio sesa miyashijia cutara, tama na camaru rupaajiniji quia tojiniuria na sequesanojuhuaj. Nojuacuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo. 15 Quiaari puetunu pueyapue niquiarajanaa pohuatanutaniya nojuajiniji quia niquishano, quia tojishanonio”.
16 ’Ananíasri socua cua sequequiaari: “¿Casaara quia tarishiyarini? Quiarijiani, quiaa cuaara tiuquinishaaria. Jiyaniijia Jesu quia sequere: ‘Cua jiyanoori sesa cua miishanojiniji’. Nocua quia tiuushacari, quia sesa miishanoori jeequesaanutaniya”.
Pablo pohuatasano taa Jesu jiyaroquiaari nojuaja taucuacaacuani
17 ’Janiya jaara riujiuuquiaariuhua Jerusalén tiacajiniohuani, janiyari Pueyaso Secojonuujua tiajinia secojoriquiaani. 18 Cua secojosacari, janiyari Jesu niquiquiaari juhua cua maquenujiniani. Cua sequereeri: “Ritia quia quiaare niiquiji. Nio pueyari maja na tojitianu quiniutianiya quiajaniya, nojori quia pohuatasacari janiyajiniji”. 19 Janiyari saaja na sequereeni: “Cua Jiyaniijianaa, nojoricuajaruhua niishiya janiyari quiocua tiuuniaa pueya quioojuani puetunu rerejojua tiajinijijianaa cua nujuatejosocoriquiano nojori. Janiyari nojori mojoojuajuhuaj. 20 Naajuhuaj, quia rupaa pohuatana Esteban jaara mosaaquiaaritij, janiyari catecaji saitia na jacusacari shootiaquiaarini. Janiyari na jacunaa toqueya cojuariquiaajaaniuhuaj, nojori mosacari Esteban. Janiyari jaarajaaja sequequiaarini: ‘Cuaara mosaaria’ ”. 21 Naa cua sequesacaritij, Jiyaniijiaari saaja cua sequereeni: “¡Niiquiji quia quiaarejaj! Janiyacuajaari tucuacaanu quia jiyaronutaniya taucuacaacuani”.
Comandante jiitiasacari Pablo
22 Pueyari sanaa tojitiariquiaa Pablo pohuatasacari. Saniniuujia, Pablo jaara jiyaniquiquiaari taucuaca, pueyari jiyacari coteequiaari nacoonu, taucuaca soojeaca nojori quiniuucua:
—¡Cuaara mosaaria cuno pueyano! ¡Majaari maninia jiyano pueyano rishiniuria socuatej!
Cuno pueyari naa nacooriquiaa.
23 Na juaaquionuta na nacoosacarijia, na toqueya quejootuquiaari jiyocuacaanuuri quera na macaaniutia. Naa quejootuquiaari jiyojuajaariuhuaj. 24 Comandanteeri na capitáncuaca sequequiaari Pablojiniji:
—Nio pueyano nia tiuquiniri nia quijia tiajinia. Niocua na saniri majacununoj, cuaara sequeera casaara naa pueya nacoyani.
25 Soldadohua jaara tari Pablo morojotuquiaari tiaacuara na majacutusocoriquiano juucua, Pabloori capitán sequequiaari:
—¿Jiyaniijia César rootasanotee, naa nequesoreesoojua nia majacunura narta Romano pueyanotej?
26 Capitán jaara tojiquiaari naa Pablo sequesanotej, ritia netequiaariiri. Na comandante sequeseeri:
—¡Quiaa cocuaatia miya! ¡Cuno pueyanona Romano!
27 Comandanteeri ritia Pabloocua catecanoquiaari. Na nequesotaseeri:
—¿Seetanutejanaa? ¿Quiaatena Romanotej?
Pabloori na riucuaree:
—Taaquiriirinij.
28 Comandanteeri na sequerohuacuhuaj:
—Romano pueyano cua quiniuria, janiyari queraatia cua cumaneeca niquitioquiaarini.
Pabloori saaja na sequeree:
—Janiyari Romano cutarani, nojori tiacajinia cua rasaanuucua.
29 Cuno pojori, Pablo majacunura seeratasaaquiaari juucuani, naa nojori tojitiasacaritij, Pablo shuriucuaji ritia shiriquitiaquiaariiri. Comandante niishishacari Pablo seetanujuanaa Romano quiquiaari, puerereejaariuhuaj, Pablo na morojotenuucua.
Tama nocuaji Pablo tacusacarijiaaja Judiocuaca jiyaniijianucua niquiara
30 Tariqui saniniuujia, comandanteeri maninia niishiniu paniquiaari casaara Judiocuaca nacootariquiaacuaa naa Pabloni. Naaratej, comandanteeri Judiocuacaacuara secojonaa jiyaniijianucua rerejotequiaari. Puetunu Judiocuaca camarucua nacasunaa maanujuanaa rerejotequiaarijiaariuhuaj. Nojoricuajaari Sanedrín maanu. Jiyacari Pablo numatucuajiniji rupareetaquiaari cumayocua saatijiotasanoori. Puetunu nojorijianaa jaara tari rerejoquiaari, jiyacari Pablo tohuatequiaariiri. Nojori tacoji na nujuatereeri.