23
Pabloori juhuacatecara pohuatanu coteequiaari camarucua niquiara. Nojori sequereeri:
—Cua tapueyocuacanaa, janiyari pueyaracaanu juhuajaniya quiquiaani, Pueyaso tojijia cua quishacari pueyaracaanu.
Naa Pablo sequesacaritij, pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaari juaarii. Ananías na sesa. Nojuajaari Pablo jiyaniquiaari najuhuana pocuaa naasucua. Nocuaji, Ananíasri Pablo shuriucua nujuatunaa sequequiaari ritia:
—¡Na rupaajinia nia piri naa pocuaaniquitij!
Pablo shuriucua nujuanaari jaarajaaja na piquii. Majaari Pablo niishiniu quiquiaari casaate Ananías quiquiaarini. Naacuajitij, Pabloori juhuajaniya Ananías sequequiaari:
—¡Pueyasoori saniniuujia cucua quia naminiutianiyacujua, Moisés Rootasano tojiyashijianaa! Nia jiyanishacari janiyari Moisés Rootasano tojiyashijiani, niaari coteenu cua nequesoreya maninia taa Moisés rootaquiaaricuajani. ¡Quiaa sajara Moisés Rootasano tojiyashijia cutara, quia sequesacari cua pishaanura nia nequesoreyaquishacarijia maninia janiya!
Pablo shuriucua nujuatunaari Pablo sequequiaari:
—¿Quiaateeri saa rerequeteyajaa pueyacuara secojonaa jiyaniijiaruhua?
Pabloori nojori riucuaree:
—Cua tapueyocuacanaa, cua jiyanoori. Paacuajaari naa rootasaaquiaari Moisés nequesoreetuneejiniani:
“Majaari sacuaraatia rimiaaquenu nia camarnuucuara”.
Cua pueyanaa, maja cutaraari cua niishiniu quiriquiaa nojuajate pueyacuara secojonaa jiyaniijia.
Pabloori niishiquii cuno Judiocuaca camarucua nacasunaa cuniqui quiriquiaani, noojiaqueya nojorijinijinioori Saduceocuaca maanujiniji quiriquiaa. Tamasacaari saniniuujia narta Fariseocuaca maanujiniji quiriquiaacujua. Naaratej, Pabloori jiyanohua na rupaa paaretaquiaari naa na sequenura nojori:
—¡Cua tapueyocuacanaa, janiyari Fariseo pueyanoni! Cua shipininioori Fariseo pueyano quiquiaarijiuhuaj. Canaari Pueyaso Rupaacua tiuujiacani. Naacuajitij canaari niishiyani Pueyasoori macunucua samiitianijionutaniuhua taa puetunu cuarta Fariseocuaca niya quiniaa tiuyanijia. ¡Niaaquiiri jiyamitia cua nequesoreya!
Pablo jaara naa sequequiaaritij, Fariseocuacaari Saduceocuacata juhuacatecara juayonuutaquiaari tama nojorijiaaja. Naacuajitij, nojoriiri caapiqui maapuera raquitiiquiaari. Saduceocuacaari jiyaniya maja macunucua samiitiaconu quiniutianiuhua. Nojoriiri sequeyajuhuaj: “Maja Pueyaso seya quiniu”. Pueyapuenaari sohuanuujujuhuaj. Fariseocuaca cutaraari nojori cuaracashitishanoocua tiuya. Naacuajitij, puetunu pueyajanaari nacooriquiaa na juayonuutasacari. Jiyacaritij, tariucuacaanu Moisés Naajiotasanojiniji niishitiojonaa pueyari sanetaquiaari. Nojoriiri Fariseocuaca quijiajuhuaj. Nojoriiri naa sequetuquiaari Pablojiniji:
—¡Nio pueyanoori maja sesa na miiniu quiquianu! Maninia sohuanu jiyoteeri nocua muetacanu, Pueyaso seru soj. Majaari pa niishiniu. ¿Paatucua casaara tenujure Pueyaso panishano na miishacarini?
10 Pueyari socua jiyacatequiaari nacoonu. Comandanteeri puerequiaari, na jiyanishacari Pablo naasucua socua sureesaanutaniyaquij. Naa jiyaniquiaariiri, puerajanaa pueya juaaquiosacari. Nocuaji, comandanteeri ritia na soldadohua jiyaramiquiquiaari, na tiajinia nojori tiuquininiuhuara Pablo pueya tajiniji. Naa miitiuquiaariiri.
11 Cuno niucuajani, Jiyaniijia Jesuuri Pabloocua muetaquiaari. Na sequereeri:
—Quioojia quia cumaquiri Pablonaa. Naatej, taa quia pohuatarucuaa janiyajiniji niya Jerusalén tiacajiniacuaani, quiaari naa pohuatanutaniya janiyajiniji Roma tiacajinia quiniaajuhuaj, Césarjanaa niquiarajuhuaj.
Judiocuaca roojotoosacari Pablo na motunura juucua
12 Tariqui saniniuujia, noojiaqueya Judiocuacajinijinioori Pabloocuara roojotooquiaari na monura. Nojoriiri naa sequetuquiaaritij:
—Paa jaara Pablo moyaquirini, pocua miaqueyaquirini, pocua ratuyaquirijianiuhuaj.
13 Nojoriiri cuarenta canuu quiquiaari, naa sequetuquiaarini. 14 Na nuhuaji, cuno pojoriiri pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaacua quiaquiaari, Sanedrín maanuucuanio. Nojoriiri naa sequetuquiaari:
—Majaari canaa miaquenu quiniutianiya quenaaja casaa, canaa cuaara more Pablojaatijia. 15 Niajaniya, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuanaa, puetunu Sanedrín maanujuanaanio, nia sequere comandante cuaara nitiaara tariqui Pablo niaacua. Niocua naa na sequerenoj: “Miji Pablo quia nitiaare. Canaari socua maninia na nequesoreenu paniyani”. Canaacua jiyacari niaacua na tiuquiyaquishacarijia nuu cajiniocua na moreni.
16 Tamonu pueyanoori Pablo raaquia caminiujiuquiaari naa cuno pojori sequesano camarucuatej. Pablo raaquiaari nocuaji ritia soldadohua quijia tiajinia quiaquiaari na cama Pablo na pohuatanura. 17 Jaara tari na pohuataquiaari, Pabloori jiyacari cuniqui cojuanaajinijinio capitán piiquiaari. Na sequereeri:
—Nio caya samijia quia jiyataare comandanteecua. Nojuajaari comandante numootenu paniya.
18 Jiyacaritij, capitánri Pablo raaquia jiyataquiaari. Na tiuquishacari, comandante sequequiaariiri:
—Pa quiasano Pabloori cua piiriini. Cua sequereeri cua nitianura quiocua nio caya samijia. Nojuajanaari casaa quia sequenu paniya.
19 Jiyacaritij, comandanteeri caya samijia numatujiniji quiaquiaari. Tamocora na jaatucureeri. Tii na nequesotaseeri:
—¿Casaa quia sequenu paniya janiyani?
20 Caya samijiaari na sequeree:
—Noojiaqueya Judiocuacajinijinioori Pabloocuara roojotoorucuaa. Quiaari sapojonu sequesaanutaniya tariqui quia jiyatanura Pablo, puetunu Sanedrín maanujuanaa niquiara nequesoreesocoriquiano. 21 Quiaa jaara sequesaare, majaari nojori tojiniu. Cuarenta canuuri tari nuu cajiniocua nocuaji jamaatiuya. Cuno pojoriniaari maja na miaquenuunu quiniutianiya, majanaari na raruunu quiniutianiyajuhuaj, cuaara moture Pablojaatijia.
22 Comandanteeri caya samijia sequequiaari:
—Maniniacuaja. Majaari tamasaca pohuatanu quia sequesano janiya. Tariucuaja. Quia quiaarohua.
Soldadohua jiyatasacari Pablo camarnu Félixcua
23 Comandanteeri caapiqui capitán piiquiaari. Nojori sequereeri na numootejonura dosciento soldadohua, Cesareya tiacajinia quiojoriquiano cuno niucuaja. Mariyata cuaara quiojoora setenta soldadohua caballohua nijinia cajitiujiacajuhuaj, socua dosciento soldadohua saa cashiriacajanio. 24 Comandanteeri na capitáncuaca sequequiaarijiuhuaj, nojori niojotanura cajitiucua tamasaca caballohua nijinia Pablo cajijiara. Nojori sequequiaarijiaariuhuaj:
—Niocua maninia cojuaare Pablo, cuaara tiuquiiria camarnu Félix nequesoreesocoriquiano.
25 Comandanteeri na naajionee niquitioquiaari Pablo jiyatanaa. Naa naajiosanoori quiquiaari camarnu Félixcuara:
26 “Camarnu Félixnaa. Nio Claudio Lisias naajionee. ¿Taa quia quiyani cua panishano camarnunaa? 27 Cua jiyarotasano pueyanojiniji quia pohuatareeraj. Na sesa Pablo. Narta Judiocuacaari na motunu paniquianu. Janiyari jiyacari cua soldadohuata nocua tiuquishii namitiani. Janiya jaara niishiquianuni nojuaja Romano pueyano, janiyari cua soldadohua sequereeni: ‘Judiocuacaacuaji nia quiare ritia cuno pueyano, mariqui na motureeri’. 28 Maninia cua niishiniuria casaara naa pueya nacootariquiaa Pabloni, janiyari puetunu Judiocuaca camarucua nacasunaa rerejotecanuni. Janiyari nojoriicua tohuatecanu Pabloni, nojori nequesoreenura nojuajanaa cua tojishocoriquiano. Janiyajanaa jaara Pablo tojiquianuni, casaara pueya monu paniriquiaanoj, janiyari jiyacari shusha niishiriini. 29 Nojoriquiiri na nacootacanu Pablo tojiyaquiniuucua tariucuacaanu tama nojori supuetanaa rootasanojuaaja. Cunora na motunu paniriquiaari. Janiyari quia sequeyani, ¿maatucua cunora mosaareeri? Majaari quenaaja sesa na miiniu quiquianu, pueyaracaanu na nujuatesaanura. 30 Janiyari sequesaarucuaajuhuaj, noojiaqueya Judiocuacajinijinionaari na monu paniya. Janiyari jiyamitia quiocua cua soldadohua na jiyarotareeni. Janiyari nocuara saquiriojotanaa sequerucuaajuhuaj, cuaara quia saquiriojotatuura nocuara cutara. Cunojuanaa quia sequeyanijia cua camarnunaa. Tariucuaja”.
31 Soldadohuari naa miiquiaari taa comandante sequequiaari nojoricuajani. Nojoriiri cuno niucuaja Pablo jiyataquiaari. Antípatris tiacajinia tiuquiijioseeri. 32 Na niohuacata quiojonaa soldadohuari Antípatris tiacajiniji tariquiicuaji riujiuutiaquiaariuhua Jerusalén tiacajiniohua. Caballohua nijinia cajitiuniaa soldadohua cutaraari Pablo jiyataquiaari. 33 Pablo jiyatanaa jaara tiuquiijioseequiaari Cesareya tiacajinia, nojoriiri comandante naajionee niquitiosee camarnu Félix. Pablo na niquitiotureejaariuhuaj. 34 Camarnu serojonu nuhuaji comandante naajionee, Pablo nequesotaquiaariiri:
—¿Tee quia rasaaquiaarini?
Pabloori na riucuaree:
—Cilicia jiyajinia rasanonijia.
35 Camarnuuri na sequeree:
—Janiyacua quia nequesoreeriquiani quiocuara saquiriojotanaa jaara tiuquiijiore.
Jiyacaritij, camarnuuri na soldadohua sequequiaari cuaara maninia cojuatuura Pablo tariucuacaanu jiyaniijia Herodes tiaco. Herodes quishacari jiyaniijia, cuno tiaari nocuaji tiasaaquiaari na quijiara.