25
Pablo pohuatasacari Festo niquiara Jesujiniji
Jiyacaritij, Festoori tiuquiquiaari Cesareya tiacajinia, Judea jiya camarnu na quiniuria. Jiuujianaraca juuca nuhuaji, Cesareya tiacajiniji quiaquiaari Jerusalén tiacajiniaari. Jerusalén tiacajinia na quishacari, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari tii Judiocuacajinijinio socua tojishano camarucuata Pabloocuara saquiriojotaquiaari camarnu Festo. Nojoriiri camarnu Festo sequequiaari cuaara na soldadohua jiyaroora, Pablo na riniuria Jerusalén tiacajiniara. Nojoriiri naa sequequiaari camarnu juucuatej, na motunu panishacari Pablo nucuamaji na nishacari. Camarnu Festoori saaja nojori riucuaquiaari:
—Nujuatesano quiya Cesareya tiacajiniacuajaruhua. ¿Maatucua casaara niyara rishaareni? Janiyacuajaari nocua tacatenutaniuhuani.
Camarnuuri nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Niajaniyajinijinio socua tojishano pueya cuaara quiojohuara cuata Cesareya tiacajinia. Nojoriiri na naata Pabloocuara saquiriojotanu cua niquiara tii, cua niishiniuria maninia, Pablote seetanujuanaa sesa miiquianujuaara.
Camarnu Festoori camueenujuquiaari Jerusalén tiacajinia ocho juuca, diez juucaruhua. Na nuhuaji, quiaquiaariuhua Cesareya tiacajiniohuari. Na tiuquiniu nuhuaji, saniniuujia tariqui cajiquiaari nequesoreesaqui camarnu cajitiujiniaari, camarnu na quishacari. Jiyacari na soldado sequequiaariiri cuaara Pablo tohuateera na nequesoreesocoriquiano. Judiocuacaari tari tiuquiijioquiaari Jerusalén tiacajinijijiuhuaj, Pabloocuara na saquiriojotanuunura. Pablo jaara nujuatesaaquiaari camarnu tacoji, cuno pojoriiri jaarajaaja catecanoquiaari Pabloocua. Nojoriiri jiyanohua sesa nocuara saquiriojotanuuquiaari najuhuana queraatia casaa. Jiyacaritij, Pabloori tama nocuaji na tacusacarijiaaja naa sequequiaari:
—Maja sesa cua miiniu quiquianu. Janiyari tariucuacaanu Moisés Rootasano tojiquiaajaaniuhuaj. Majaari sesa cua miiniu quiquianu Pueyaso Secojojua tiajuhuaj. Majaari Roma tiacajinia quijia pa jiyaniijia tojiyashijia cua quiniu.
Camarnu Festoori jaarajaaja Judiocuaca panishano miiquiaari, cuno pueya paniniuria nojuaja. Naaratej, Pablo nequesotaquiaariiri:
—¿Quiaate Jerusalén tiacajinia quianu paniya, tii cua nequesoreenura quiajaniya?
10 Pabloori na riucuaquiaari:
—¿Majateeri Roma tiacajiniji pa jiyaniijiajanaa quia jiyatecanu niya camarnura quia quiniuriacuaja? ¿Casaara niyaja quia nequesoreyaquiya janiyarini? Roma tiacajinia quijia pa jiyaniijiacuajaari niya camarnura quia jiyatecanu. Quiaacuajaari niishiyajuhuaj, majaari sesa cua miiniu quiquianu Judiocuaca. 11 Janiya jaara sesa miirii seetanujuanaani, cuaara cua motuuraqui. Cucuara cuno pojori saquiriojotasano jaara coriaa quiri, majaari quenaaja tamonu pueyano naata niquitionu janiya cua mosaanura. ¿Janiyatucua casaara mosaare najuhuanani? Naaratej, janiyari quia sequeyani camarnunaa: jiyaniijia Césarjanaa cuaara cua nequesoreeraqui.
12 Camarnu Festo pocoojonu nuhuaji na nacasunaata, Pablo sequequiaariiri:
—Quiaacuajaari cua sequeree cua jiyaronura quiajaniya pa jiyaniijia Césarcua, nojuajanaa nequesoreenura quiajaniya. Janiyari nocua quia jiyaronutaniya cua soldadohuatani.
Jiyaniijia Herodes Agripa niquiara Pablo pohuatasacari Jesujiniji
13 Naa Pablo sequesaanu nuhuajitij, pasaja camueenujuquiaariiri. Jiyacari jiyaniijia Agripaari Cesareya tiacajinia tiuquiquiaari Festoocua, na saruhuatanura nojuaja. Agripaari tiuquiquiaari na rimiatu Bereniceta. 14 Nojori camueenujusacari camarnu Festo tiajinia, Festoori socua jiyaniijia Agripa pohuataquiaari Pablojiniji. Na sequequiaariiri:
—Tamonu pueyanoori niya quiya, Félix tiujiasano nujuatesano. 15 Jerusalén tiacajinia cua quishacari, Judiocuacaacuara secojonaa jiyaniijianucuaari nocuara cua saquiriojotacanu, Judiocuaca camarucuata. Nojoriiri cua sequetucanu Pablo cua motenura. 16 Janiyari saaja nojori riucuacanuni: “Roma tiacajiniji jiyaniijiaari maja ritia na monu pueyano. Nocuara saquiriojotanaa cuaara nijioma niya nocuara saquiriojotanuunurajaatijia. Monu panishano cuaara riuhuaneera tamajaaja quenaaja nocuaji, jaara seetanujuanaa quiyaquiri nocuara saquiriojotasano”. 17 Naacuajitij, Jerusalén tiacajinijinio pueya nocuara saquiriojotanuuriquiano jaara cucua tiuquiijiocanu, majaari socua cua tarishiniu quiquianu. Janiyari tariquiicuaji nequesoreeja cajitiujinia cajiquianuni, pueya camarnu cua quishacari. Janiyari jiyacari cua soldadohua sequereeni nojori jaatucunura cucua cuno pueyano. 18 Cuno pojori Pabloocuara saquiriojotanuucanuni, nojoriiri maja quenaaja na saquiriojotanuunu quiriucuaa juhua cua niishiriojosano. 19 Saaja tamaatia nocuara cua saquiriojotanuureeri. Pablonaari nojori supuetanaa Pueyasojiniji rootasano tamacaquiaa saaja. Cua sequetureejaariuhuaj, Jesu jiyanishano pueyanonaari mosaaquiaari. Pablonaari saaja pueya niishitiojiyacujua, cuno Jesu jiyanishanonaari samiitiaquiaariuhua. Saminionaari quiari quiyajaa. 20 Naa cua tojishacari nocuara pueya saquiriojotasanotej, majaari cua niishiniu quiquianu taa cua miiniutianiyani. Janiyari cunora Pablo nequesotarucuaani: “¿Quiaate Jerusalén tiacajinia quianu paniya, tii cua nequesoreenura socua quiajaniya?” 21 Nojuajaari saaja cua sequecanu: “Jiyaniijia César Augustojuanaa cuaara cua nequesoreera juhuari”. Janiyari cunora niyaja nujuatesano na jiitiaani, janiya cuaara na jiyarore jiyaniijia César Augustoocuajaatijia.
22 Jiyaniijia Agripaari camarnu Festo sequequiaari:
—Janiyari cuno pueyano tojiniu paniyajaacuhuaj.
Festoori na riucuaquiaari:
—Quiaacuajaari tariqui na tojiniutianiya.
23 Tariqui, jiyaniijia Herodes Agripaari niquiaariuhua Bereniceta. Nojoriiri tiuquitiaquiaari nequesoreeja sohuacajinia, shanohua jacaria na rucuanenuta, shanohua na toqueya maniniuquiyatajuhuaj. Puereeta niquishano. Nojori tiuquitiasacari, nojori cojiquiaariiri soldadohua camarucua, mariyata tama cuno tiacajinijinio camarucuajaajanio. Camarnu Festoori jiyacari na soldadohua seerataquiaari Pablo na riniuria, nojori tacoji na nujuatesocoriquiano. 24 Pablo tiuquishacari, Festoori sequequiaari:
—Jiyaniijia Agripanaa, puetunu niya canaata rerejono pueyajanaanaa, cua tojitiare. Cuno pueyano niaa na niquiyani, queraatia Judiocuacaari nocuara cua saquiriojotanuuquiaa, Jerusalén tiacajinia cua quishacari, niya Cesareya tiacajiniajuhuaj. Nojoriiri pueyaracaanu cua taajetequiaa. Cua sequetuquiaari: “Cuno pueyano cuaara mosaaria camarnunaa”. 25 Janiyacuajaari tari niishiyani, nio pueyanoori maja sesa na miiniu quiquianu. Naacuajitij, janiyari niishiriojiyani, ¿pueyanotucua casaara najuhuana mosaareni? Tama nojuajaari cua sequerucuaani, cua jiyaronura nojuaja pa jiyaniijia César Augustoocua, pa Jiyaniijiajanaa nequesoreenura nojuaja. Janiyari cunora na jiyaronutaniyani. 26 Saniniuujia majaari cua niishiniu taa cua pohuatanutaniya cua jiyaniijia cua naajiojiniani. Cunora, nio pueyano nitirii niya nia nequesoreesocoriquianonijia, pueyanaa. Janiyari quia panitiaa cutara nojuajanaa quia nequesoreenurani, jiyaniijia Agripanaa. Quia nequesoreere, cua naajionura pa jiyaniijia Augustoocuara casaara nio pueyano cua jiyaroree nocuani. 27 Majaari cua naata naajaa jiyaronu quiasano pueyano, maninia nequesoreyaquishoojua.