26
Pablo riuhuanesacari jiyaniijia Agripa
Jiyacaritij, Jiyaniijia Agripaari Pablo sequequiaari:
—Quiocuaji quia riuhuanereja, jaara seetanujuanaa quiyaquiri quiocuara pueya saquiriojotasano.
Pabloori na juaashiquia sanaquiaari. Naa coteequiaari pocuanuuri:
—Timiyanijia jiyaniijia Agripanaa, quia sequesacari cua pocuanura quia niquiara, tama cua tacunura cucuajijiaaja, Judiocuaca saquiriojotasanojiniji cucuara. Quiaari puetunu cuarta Judiocuaca miijiosanojuanaa niishijiajuhuaj, puetunu canaa nacoojotasanojuanaanio. Janiyari cunora quia sequeyani, nareja cua tojiri cua pohuatasacari quiajaniya.
Pablo pohuatasacari taa na quiquiaari Jesuucua na tiuyaquishacarijiani
’Puetunu Judiocuacajanaari niishiyajuhuaj taa quijia cua quiquiaari cua naatujuajiniji nojoritia cua quishacari cua jiyajiniani, Jerusalén tiacajinianio. Cuno Judiocuaca quia nequesotasureeraj. Nojori cuaara quia pohuataara jaara paniri pohuatanu. Cua mashajajiniji, janiyari seetanujuanaa Fariseo quijiani. Fariseocuacaari puetunu canaa supuetanaa rootasano Pueyasojinijijianaa tojitiaja cutara, socua tamasaca cuarta Judiocuacajiniji. Nojorijiaari cucuara saquiriojotacanu cua tiuushacari Pueyasoocua, taa na samiitianijionutaniuhua macunucuani. Pueyasoori nojori samiitianijionutaniuhua taa na sequequiaari tariucuacaanu canaa supuetanaacuajani. Quiarijiani, canaa supuetana Israel doce niquiohuacuajinio caneno pueyari naa seetanujuanaa Pueyaso sequesano niquiniuria sashiyajaa. Naaratej, nojoriiri pueyaracaanu Pueyaso secojonuuquiaa, juuca, niucuanio, Pueyaso na tojitiasacari. Naa cua sashishacari Pueyaso sequesanojuhuaj Jiyaniijia Agripanaa, nio cuarta Judiocuacaari quiarijia cucuara saquiriojotanuuquiaa. ¿Niaateeri jiyaniya Pueyasoori maja na naata macunucua samiitianijionuhua?
Taa Pablo miitiaquiaari Jesuucua tiuuniaa tarijiani
’Janiyari tarijia sequequiaari tamajaajani sesa cua niishiriojosacari Jesujiniji: “Nazaret tiacajinijinio pueyanoocua tiuuniaa pueya paracaariiriaj”. 10 Janiyari seetanujuanaa taraatia nojori miitiaquiaari Jerusalén tiacajiniani. Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari cua jiyatequiaari nojori cua miitianura. Naacuajitij, janiyari queraatia Jesuucua tiuuniaa riuniujiuquiaari nujuatejojuajiniani. Nojori jaara puecoosaaquiaarijiuhuaj, janiyari jaarajaaja sequequiaarini: “Maniniacuaja, cuaara puecoosaaria”. 11 Janiyari sequeyarucua naa miitiaquiaari Jesuucua tiuuniaa pueyani, nojori cua pishojonura Jesuucua nojori tiuuniu.
’Janiyari naa miiquiaari nojorini puetunu cuarta Judiocuaca rerejojua tiacajiniaqueyajanaa canaa jiyajinia. Janiyari jiyanohua nojori juaajia quiquiaarini. Majaari quenaaja nojori cua niquiniu paniniu quijia. Naa cua miitiasocoriquiano nojoritij, janiyari nojori pajequiaari tucuacaanu tamonu jiyaca tiacajiniani.
Pablo pohuatasacari taa Jesuucua tiuujiara na quiquiaarini
12 ’Naacuajitij, janiyari juucua quiariquiaa Damasco tiacajiniani, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua jiyarosano. Janiyari tiriara quiariquiaani cua pajenura socua Jesuucua tiuuniaa pueya cua miitiasocoriquiano. 13 Nucuaco cua quiasacari jiyaniijia Agripanaa, janiyari jiyocuacaanuji nunusaaquiaarini, cuata quiojonaajuhuaj. Cuno shacantuucaari socua jiyanohua shacantuuca quiquiaari pananujiniji. Panacariiri jiyacari quiriquiaa. 14 Cuno shacantuuca jaara canaa nunuquiaari, canaari juhua quejoosaaquiaarini. Janiyari jiyacari tojiquiaari rupaani. Hebreo rupaajinia cua sequeriquiaari: “¡Saulo, Saulonaa! ¿Casaara puera quia miitiaa janiyani? Naa quia miishacaritij, quiaari tama quia cuaqueya miitiaajaacujua. Juhua juaajia pueyano, na juaashacari saaja mocoshoco patiyashiyari”. 15 Janiyari na sequereeni: “¿Cantequia Jiyaniijianaa?” Cua riucuareeri: “Janiyacuajaari Jesuni, quiaa na miitiaquiaani. 16 Quia sanerohua. Janiyacuajaari quiocua muetareeni puetunu cua panishanojuanaa miijiara cua jiyatenura quiajaniya, quiarijia janiyajiniji quia niquishano quia pohuatanurajuhuaj. Naajuhuaj, na nuhuaji janiyari quiocua muetanutaniuhuani janiyajiniji quia niquishanorano pohuatana quia quiniuria. 17 Cua jiyarosacari quiajaniya, janiyari quiarta Judiocuacaacuaji quia cojuanutaniyacuajani, tamonu jiyacajinijinio taucuacaacuajinio, tiquiyocua quia rucuanejosacari janiyajiniji quia poojotasacari. 18 Nojoriicua quia jiyaroyanijia, janiyajiniji nojori quia pohuatanura, maja juhua nimishitiu nojori quiniuria pueyaracaanu. Quia pohuatasacari janiyajiniji nojori, nojori jiuujiaari juhua cuhuatasaanutaniya cucua nojori tiuushacari. Nojori jaara naa miiri, Sesaacaari maja tari nojori jiyaniijia na quiniu quiniutianiya. Naa nojori tiuushacari cucuatej, Pueyasoori puetunu sesa nojori miishanojuanaa jiyanooniutianiya. Pueyasoori puetunu na saquiriojosano pueyatajanaa nojori rupuetootenutaniya, puetunu Pueyaso jiitiasanojinijijianaa nojori jiitianurajuhuaj”.
Pablo pohuatasano Jesu tojijiara na jatanujiniji
19 ’Naacuajitij jiyaniijia Agripanaa, janiya jaara naa tojiquiaari sequeshiyano jiyocuacaanujini, majaari cua tarijionu quiquiaarinioj. 20 Janiyari jiyacari juhuacatecara Damasco tiacajinia Pueyaso rupaa Jesujiniji pohuatanu coteequiaarini, na nuhuaji Jerusalén tiacajinia, mariyata puetunu cuno Judea jiyajiniajanaanio. Maja saaja cuarta Judiocuaca cua pohuatanu quiquiaari Jesujiniji, janiyari taucuaca pohuataquiaarijiuhuaj. Nojori nacasuquiaarinijia cuaara sesa nojori miishano carteera, Pueyasoocua nojori tacatonuhuara nojori jiuujia. Janiyari nojori sequequiaarijiuhuaj, cuaara saaja maninia miijiaca quiiria, na niishishaanura Pueyasoori seetanujuanaa nojori jataniquianu. 21 Naa cua pohuatanuucuatej jiyaniijianaa, cuarta Judiocuacaari cua quiatucanu Pueyaso Secojonuujua tiajinia. Cua motunu paniquianuuri. 22-23 Naajaa, Pueyaso cumaquishacari janiya, majaari cua tarinitianu quiquiaa puetunu pueyajanaa cua pohuatanu Pueyasojiniji; poonijionuutesano pueya, tojishano pueyanio. Majaari tama cua niishishanojuaaja cua pohuatanu quiquiaa. Janiyari pueya niishitiojoquiaani taa tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutaquiaaricuajani, naajuhuaj, taa Moisés naajiotasano quiya tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajani. Nojori naajionuutasanoori seetanujuanaa. Naa sequeyari:
“Pueyaso Jiyarosocoriquianoori naquiya miishaanutaniya. Na cusonu nuhuaji, nojuajaari coteenu samiitiariquianohua. Jaara samiitiarohua, nojuajiniji pohuatasanoori puetunu pueyapuejanaa cuhuatanutaniya. Naacuajitij, nojoriiri niishiniutianiya nojori jaara nocua tiuuri, nojoriiri samiitiaconutaniuhuajuhuaj; Judiocuaca, taucuacanio”.
Pablo tiuutiniu panishacari jiyaniijia Agripa Jesuucua juucua
24 Pablo jaara naa sequequiaari tama nocuaji na tacusacaritij, camarnu Festoori nacaquiaari:
—¿Taa quia miyani Pablonaa? ¡Quia mueyocuauqui seseree puera quia niishiniuucua!
25 Pabloori na riucuaquiaari saaja:
—Maja cua paatenu, camarnu Festonaa. Cua sequesanoori seetanujuanaa, maja cuaracashiniu. 26 Jiyaniijia Agripaari puetunu cua sequesanojiniji niishiyajuhuaj. Cunora majaari cua puerenu na niquiara pocuanu. Nojuaja naasucuaari tarijia tosaaquiaaricuaja Jesujiniji, Jesuucua tiuuniaa pueya miishanojinijijiuhuaj. Puetunu canaa miishanojuanaari maja jiyasohuaja na miishaanu quiquiaa. 27 Jiyaniijia Agripanaa, ¿quiaate tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutasanoocua tiuyajuhuaj? Quiaacuajaari nocua tiuya. ¿Naatejaaratej?
28 Jiyaniijia Agripaari na sequequiaari:
—¿Quiaateeri ritia cua jiyatenu paniya Jesuucua tiuuniara?
29 Pabloori na riucuaquiaari:
—Naajaa, ritia, na nuhuaji soj, taa quia paniyacuajani. Pueyaso maara seetanujuanaa naara quia jiyatere taa quia sequeyacuajani; maja saaja quiajaniya, mariyata puetunu pueyajanaa niya cua tojitiaani, juhua janiya nia quiniuriajuhuaj. Maja naatej, taa cumayocuata moronucua cua nujuatashuyanijia.
30 Jiyacaritij, jiyaniijia Agripaari sanequee, camarnu Festojuhuaj, Berenicenio, puetunu cuniqui nojoritia cajitiuniaa pueyanio. 31 Nojoriiri cuniquiji tamaqui pacutaquiaari jiyareta nojori pocoojonura Pablojiniji. Tama nojoriiri sequetooquiaari:
—Cuno pueyanoqui seetanujuanaa maja sesa na miiniu quiquianu na mosaanura, maja quenaaja na nujuatesaanurajuhuaj.
32 Jiyaniijia Agripaari camarnu Festo sequequiaari:
—Paa maara cuno pueyano cartereni nojuaja jaara quia sequeyaquiquianu pa jiyaniijiaacua quia jiyaronura nojuaja.