27
Roma tiacajiniara Pablo jiyarosaanujiniji pohuatasano. Nio naajiona Lucasri nata quiriquiaa na cojiriquiano
Camarucua jaara sequequiaari canaa buquejinia jiyarosaanutaniya Italia jiyajiniani, Pabloori jiyacari narta quioosano pueyata cojiritiasaaquiaari niquitionu soldadohua capitán. Cuno capitán sesaari quiquiaari Julio. Na soldadohua maanuuri sesojosaaquiaari “Augusto”. Jiyacaritij, Adramitio tiacajiniji buqueeri quera ruparetariquiaa, Asia jiya tiacajinia shiiniuquitiariquiano. Canaari cuno buquejinia jaaretaquiaarini. Canaata quiriquiaajaariuhua Aristarco. Nojuajaari Macedonia jiyajinia Tesalónica tiacajinijinio pueyano quijia. Canaa quianu nuhuaji Cesareya tiaca tacatajajiniji, canaari tariqui tiuquishiiquiaari Sidón tiaca tacatajajiniani. Capitán Julioori jiyacari cuniqui maninia miiquiaari Pablo. Nojuajaari Pablo tarinitiaquiaari cuaara tacaara na rupuenaa pueyacua, nojori na saruhuatanura Sidón tiacajinia, naajuhuaj, na rupuenaa niquitionura puetunu Pablo panishanojuanaanio. Canaa jaara jaaretaquiaari Sidón tiacajinijini, canaari canaa muenecara niquimiaa Chipre jiya tucuaatiajani. Paratuuri buque nacaacoji piyarojoriquiaa saaja. Canaari Sidón tiacajiniji niuutiaquiaari Cilicia jiyacuani, Panfilia jiyacuanio. Canaari na shuriuquiumia jaaretamaani. Canaari Mira tiacajinia tiuutiaseeni, Licia jiyajinia.
Capitánri cuniqui riuriataquiaari Alejandría tiacajinijinio buque. Italia jiyajinia quiariquiaari. Naaratej, canaa tacanitiaquiaari cuno buquejinaari, tii canaa quianura saniniuujia. Canaari camueenujuquiaarini, puera jacaria canaa jaaretanuucua. Naa canaa tarishiniuucuatej, canaari socua tiuquishiiquiaari Gnido tiaca taquijiriani. Paratuuri saa canaa patariquiaajaa. Naacuajitij, canaari Salmón jiya tucuaatiajaniyojua shuriucuaratamaani. Canaari Creta jiya tucuaatiaja camarucutamaajaaniuhuaj. Naa puera canaa tarishiniuucua canaa jaaretasacari Creta jiya shuriuquiumiatej, canaari socua tiuquishiiquiaari pueya jiyaniquishano “Tacataja Maniniujiniani”. Cunoori Lasea tiaca shuriucua quiya.
Canaari puera tarishiquiaari tarini. Judiocuaca miaquenuyaquiniu juucaari tari shocoquiaari. Jiyacaritij, shoniniacu caminiajiniaari puereeta quijia tari buqueta jaaretanura. Pabloori juucua sequequiaari:
10 —Camarucuanaa, janiya niishiyani paari cocuaatia miiniutianiyani. Paa jaara socua jaaretaareni, pa buqueeri jiaquetanutaniya socua. Pa pasano casamiiri niitiiniutianiya. Paa naasucuaari cusonuunutaniyajuhuaj. ¿Casaatejaj pa toyani?
11 Pablo jaara naa sequequiaaritij, majaari buque jiyatana capitán tojiniu quiquiaarinioj. Saaja buque camarujuanaa tojiquiaariiri, buque capitánnio. 12 Cuno tacatajajiniji canaa tii tiuutiariquiaani, majaari maninia quiquiaari shuniya canaa tajitiniuria tii. Nocuaji, puetunu pueyajanaari sequetuquiaari:
—¡Niiquiji pa quiaarej! Fenice tiacajinia pa quishii shuniyacuaji.
Cuno Fenice tiaca tacatajaari pananu muetasamaji quiquiaari, cuno Creta jiya tucuaatiajaacuaja.
Shoniniacu caminiajinia paratu piyarojosacari jiyanohua nojori
13 Jiyacaritij, paratuuri jacaria piyarojonu coteequiaari pananu shuucuaji, canaa muenecarajiniji. Naaratej, nojoriiri sequetuquiaari:
—¡Pa naatacuajaqui niiquiji quianu!
Canaari cuniquiji ruparetaquiaarini. Creta jiya tucuaatiaja shuriuquiumia jaaretaareeri. 14 Na jaaretasacari shiitianiyojua, paratuuri canashiyaquiji jiyanohua piyarojoquiaari buque. Cuno paratu sesaari quijia “Noreste”. 15 Paratuuri buque capotariquiaa na shuucuajiria saaja. Naaratej, majaari canaa naata jaaretanu quiriquiaa paratu piyarojosacoji. Paratuuri saa canaa patariquiaajaa. Nocuaji, canaari buque tarinitiaquiaarini paratu cuaara na capotaara tamajaaja. 16 Paratuuri canaa capotaquiaari tamonu jiya tucuaatiaja tamajiria. Cuno jiya tucuaatiaja sesaari quiquiaari Cauda. Majaari puera paratu piyarojonu quiriquiaa tii. Canaa rishano boteniyojuaari buque pajamaji jaasutariquiaa. Canaari jiyanohua poonijioquiaari cuniquini, canaa tacaniniuhuara buque cacojiria cuno boteniyojua. 17 Bote tacanishaanu nuhuaji, canaari buque cuaqueya morojoquiaarini na cumaquiniuria na jiaqueyaquiniuucuaji. Pueyari na puerenuta sequetuquiaari:
—¡Paratuuri pa capotanutaniya jaaquiajiniara! ¡Paari tii riitianutaniyani!
Cuno canaa pueresano jaaquiani, na sesa quiquiaari Sirte. Nocuaji, nojoriiri buque toqueya roshinitiaquiaari. Paratuuri saaja capotaquiaari buque. 18 Jaara juhuaquequiaari, paratuuri saaja jiyanohua piyarojoriquiaajaa. Naaratej, nojoriiri buque pasano casami quejoonu coteequiaari moojinia. 19 Canaa camueenujusacari jiuujianaraca juuca naquiya canaa miishacari, canaari buque casamijianaa quejooquiaari socuani, buque namuenura quenaaja. 20 Tari canaa shocojoquiaariiri queraatia juuca. Majaari quenaaja canaa niquiniu quiquiaari pananu, riyanio. Paratu piyarojosacari canaacua, mohuacaari socua jiyanohua cajiniuucuaquiaari canaacua. Nocuaji, canaari niishiriojoriquiaani canaari quiarijia cusonuunutaniyani.
21 Majaari tojetaarucuajanaa quenaaja canaa miaquenu quiquiaari pueyaracaanu. Pabloori jiyacari nujuaquiaari canaata quiniaa tajiniji. Naa nojori sequequiaariiri:
—Camarucuanaa, niaa jaara tojiquianu quenaaja cua sequesano, maja pa ruparetanura Creta jiya tucuaatiajajiniji, paatuma naa miya naquiyani. 22 Naajaa, nioojia nia cumaquiri. Maja quenaaja niquiriyatu pajaniyajinijinio cusonu quiniutianiya. Pa buque cutaraari juhua rapitiasaanutaniya puetunujuanaa. 23 Janiyari quiarijia cua maquenujinia cua Jiyaniijia Pueyaso seru niquirii cua shuriucua nujuaanoni. Janiyari cuno Pueyaso tojijiani. Janiyacuajaari na pueyanoni. 24 Pueyaso seruuri cua sequeree: “Majaari puerenu Pablonaa. Quiaacuajaari jiyaniijiajanaa Augustoocua tiuquiniutianiya Roma tiacajinia. Quiaari na tacoji nujuanutaniya quia pocuanura. Naajuhuaj, Pueyasoori quia secojosano tojiriucuaa. Naaratej, puetunu quiata quiniaajanaari quiata rishiniutianiyajuhuaj”.
25 ’Naacuajitij camarucuanaa, nioojia nia cumaquiri. Janiyacuajaari seetanujuanaa niishiyani, naa quiniutianiyari taa Pueyaso seru sequeree janiyacuajani. 26 Naajaa, paari tamonu jiya tucuaatiajaacua juhua niojosaanutaniyani.
Pabloori naa canaa cumanijiaquiaari.
27 Pueyaracaanu canaa jaaretasacari shoniniacu caminiajinia, caapiqui semaanaari tari canaa shocoquiaari. Tamonu niucua canaa jaaretasacari, canaari Adriajinia quiriquiaa tarini. Pueyari cuno shoniniacu caminia jiuujiajinia sesojoquiaari Adria. Paratuuri canaa niyacuneetetariquiaa jiyareta. Jaara shiyaqueya quiriquiaa cuno niucua, buque jiniacuma poonijionaari niishiquiaari canaari tari jiyacua catecanoyani. 28 Buque jiniacuma poonijionaari jiya shanacuquiaari, na niishiniuria queroniti quiriquiaajaa. Na shanacutusacari, saaja treinta y seis metro queroni quiriquiaari. Jaara socua na tacoji shanacutuquiaariuhua, saaja veintisiete metro queroni quiriquiaari. 29 Nojoriiri puerequiaari buque naasucuaari shoniniacu caminia casaqueyaji pojotujua saicua cutetanutaniya. Nocuaji, buque pajamaji sohuaneyocuata morojotasano cuatro niajaaca casaa quejootuquiaariiri, buque nujuatanura pootia. Nojoriiri cuniquijia na puerenuta sashiquiaari cuaara juhuaqueera. 30 Jiyacaritij, buquejinia poonijionaa pueyari juucua cuno niucuaja jiyasohuaja mashiyocuatunu paniriquiaa buquejiniji. Naaratej, nojoriiri buque nacaacoji sapojonu tinijiotariquiaa niajaaca casaa moojinia. Jiyasohuaja roshinitiuriquiaa jiyocuacaanu tacanishano boteeri, tii na mashiyocuatunura. 31 Pabloori jiyacari na jiyatana capitán toquiaari, na soldadohuanio. Naa nojori sequequiaariiri:
—Cuno pojori jaara niya juhuaqueyaquimia pata, niaari cusonuuriquiano.
32 Soldadohuari ritia jiyocuacaanu tunusano bote neyocua jiyatajotaquiaari. Moojinia na tinitiuriiri. Paratuuri na piyarojoquiaari tamoco nojorijiniji.
33 Juhuaquenu panishacari, Pabloori puetunu buquejinia quiniaajanaa sequequiaari cuaara quenaaja miaquenuura. Naa nojori sequequiaariiri:
—Tari nia shocojiyari catorce juuca pueyaracaanu nia sutesacari. Majaari nia miaquenu quiquiaajuhuaj. 34 Quiarijia nia miaquerecuara, nia cuaqueya nia cumaquitiajara quenaaja. Majaari quenaaja niquiriyatu niajaniyajinijinio cusonu quiniutianiya quiarijia.
35 Naa na sequenu nuhuajitij, Pabloori pan riquiaari. Na miaqueyaquishacarijia, coteenu Pueyaso secojoree puetunu nata quiniaa niquiarajanaari. Na nuhuaji miaquerohuari. 36 Tamasaca jaara naa niquiquiaari Pablotej, puetunu nojorijianaari noojia cajitiquiaari. Pan satureejaariuhuaj. 37 Cuno buquejinia, puetunu canaajanaari quiquiaarini dosciento setenta y seis pueya. 38 Puetunu pueyajanaa jaara tooquioquiaari, na nuhuaji trigo quejootuquiaari moojiniaari, buque namuenura quenaaja.
Buque coquesacari caminiajinia
39 Jaara juhuaquequiaari, buquejinia poonijionaa pueyari maja na niishiniu quiquiaari teyano jiya tucuaatiajatejaara cunoni, nojori na niquiriquiaani. Nojoriiri cuno jiya tucuaatiajaacua niquiquiaari puereetuuca surocohua. Jaaquiaari puetunu na shocuajanaa quiriquiaa. Naacuajitij, nojoriiri sequetuquiaari:
—Buque pa saniri shiitianiniu cuno surocohuama.
40 Buquejinia poonijionaa pueyari niajaaca sohuaneyocua jiyatajotaquiaari. Cuno niajaacaari caminia jiuujiajinia jateequiaari cuniquijia. Nojoriiri buque niquinijiotetajaa roshinitiaquiaarijiuhuaj, buque tacutajara. Buque nacaacuaji teeja toque tacanitiatureejaariuhuaj. Buqueeri canujutaaree jaaquiajiniara, paratu piyarojosano. 41 Buqueeri saacariji jaaquiajinia riitiaseequiaari, caminia cajiniuucuasacari mohuaca paatishano jaaquiajinia. Buque nacaari jiyanohua tiuquishii cumaatia jaaquiajinia. Majaari quenaaja na naata pooniu quiriquiaa na matasaquiji. Na pajaari maa rapuequiaarijia moo cajiniuucuasacari jiyanohua nocua. 42 Soldadohuari nojori jiyatasano quioosano pueya puecoonu paniquiaari cuniquijia, nojori jiyanishacari cuaconutaniya naasucua, mashiyocuatumaari. 43 Capitán cutaraari Pablo tiuquitiniu paniquiaari jiyaniijia Augustoocua. Naaratej, na soldadohua sequequiaariiri:
—¡Maja quioosano pueya puecootunu!
Cuno capitánri puetunu pueyajanaa sequequiaari:
—Cante cuacojua cutarani, nojori cuaara cuacoora coteenu, jaaquiajinia rupaatiushiicuaari. 44 Cuaashijianucua saniniuujia cuaara buque jiniacumaji suruhuatuneecaacua jacamatuura na cuatajara. Tamasaca cuaara buque neecaacua jacamatuurajuhuaj.
Naa miitiuquiaariiri. Puetunu pueyajanaari jaaquiajinia rupaatiushiiquiaari.