28
Pablo quishacari Malta jiya tucuaatiajajinia
Puereeta canaa cuaconu nuhuaji shoniniacu caminiajinia, canaari namitia puetunujuanaa maninia tacataseequiaari cuno jiya tucuaatiajaacuani. Canaari jiyacari shusha niishiquiaarini, cuno jiya tucuaatiaja sesaari quiquiaari Malta. Cuno jiya tucuaatiajaacua quijia taucuacaari maninia canaacua jiyanooquiaari. Shiniquiaari quiriquiaa. Maruuri niriquiaajuhuaj. Naa canaa shiniquiosacaritij, taucuacaari canaara noshitiquiaari puereetuuca mani. Na nuhuaji canaa sequetureeri:
—Miji. Nia jitiushii.
Pabloori naanacucua reratejoriquiaajuhuaj. Manijinia na quejooriquiaari. Jiyacaritij, soconuquiiri maniicuaji mashiriquiaa juucua. Pablo juaashiquia saariiri. Cuno jiya tucuaatiajaacua quijia pueyari soconu niquiquiaari Pablo juaashiquiaacuaji sohuataano. Jaara naa niquitiuquiaaritij, tama nojorijiaarijia sequetooquiaari:
—¡Nio pueyano naasucuaari pueyano mojua! Cocuaatia miirii juucua shoniniacu caminiajinia na cuasacari buquejinijiiri. Pueyasoori quiarijia saniniuujia cunora soconu na sajitirii na cusonura.
Pabloori saaja manijinia majiriataree soconu. Majaari quenaaja na sajiyashi noonu quirii. Puetunu pueyajanaari na sashiriquiaa, taacari na poreenutaniyani. Na sashitiuriquiaajaariuhuaj na jiyanitiushacari canashiyaquiji cusonutaniya naasucua. Naa pueyaracaanu na sashitiushacari juucuatej, nojoriiri socua tamaatia niishiriojonuuquiaari. Nojoriiri Pablojiniji sequetooquiaari:
—¡Cuno pueyano naasucuaari pueyasojuhuanajaj!
Cuniqui canaa quishaquini, canaari tamonu pueyano cuhuariquia shuriucua quiriquiaani. Na camaruuri cuno Malta jiya tucuaatiaja camarnu quiquiaari. Na sesaari Publio quijia, maninia pueyano. Nojuajaari canaa masuuquiaari na tiacora. Canaa mianuutequiaari maninia tiiri. Canaari jiuujianaraca juuca na tiajinia camueequiaarini. Cuno camarnu queeri jiyacari cusosu matariquiaa. Jiyanohua naseecaari quiriquiaa. Coriyacau rurequeriquiaajaariuhuaj, na jiniacuma noonunio. Pabloori nocua tiuquiquiaari na matasaqui. Pueyaso secojoree nocuaraari. Na secojosacari, nocua niaquiaari na juaashiquiaari. Pueyanoori naatarohua. Cuno jiya tucuaatiajaacua cusosuhua jaara niishiquiaari naa Pablo naatanishanocuaa cuno pueyanotej, nojoriiri nijioquiaarijiuhuaj. Pabloori puetunujuanaa na naatanijioquiaari. 10 Naa Pablo miiniuucuatej, cuno pueyari na jiitiasano casamijiniji canaa niquitiojoquiaari nareja. Na nuhuaji, canaa jaara quiaquiaari cuniquiji tamonu buquejiniani, nojoriiri canaa jiyatajara canaa panishano niquitiojotuquiaari narejajuhuaj.
Pablo tiuquishacari Roma tiacajinia
11 Canaa sashishacari shuniya cuaara tajiiria, jiuujianaraca racaari canaa shocojoquiaari Malta jiya tucuaatiajaacua canaa quishacari. Alejandría tiacajinijinio buqueeri tii nujuatariquiaajuhuaj. Shuniyacuaji tiuutiaquiaari tiiquiiri. Cuno buque nacatuuri juhua nojori pueyasohua Cástor nacara quejasano quiquiaari, juhua Pólux nacanio. Canaari cuno buquejinia quiojoquiaari cuniquijini. 12 Canaari Siracusa tiaca tacatajajiniji tiuutiaseequiaarini. Canaari jiuujianaraca juuca camueenujusee tiini. Siracusa tiacaari Sicilia jiya tucuaatiajaacua. 13 Cuniquiji canaa quiasacari, canaari cuno jiya tucuaatiaja shuriucuataareeni. Canaari Regio tiacajinia tiuquishiini. Tariqui, paratuuri maninia piyarojoriquiaa buque nijiniji. Canaari cunora tama tariqui tiuquishii Puteoli tiacajiniani. Canaari quiniqui tacatasee puetunujuanaani. 14 Puteoli tiacajinia Jesuucua tiuuniaa pueyari canaa masuuquiaari na tiajiniara. Canaa sequetuquiaariiri:
—¡Maja canaa shoconu pueyanaa! Canaa tiajinia nia camueenujumajaara.
Naaratej, canaari siete juuca nojoritia camueenujuquiaarini. Na nuhuaji, canaari cuniquiji Roma tiacajiniara neteja nucuaco quiaquiaarini. 15 Roma tiacajinijinio Jesuucua tiuuniaa pueya jaara niishiquiaari canaa tari nucuamaji niyani, nojoriiri nucuacoji canaa naacunuucua nijioquiaari. Coteenu nijionaari canaa naacuquiaari Foro de Apio tiacajinia. Tamasacaari saniniuujia canaa naacuquiaari Tres Tabernas jiyanishano tiacajinia. Pablo jaara narta Jesuucua tiuuniaa niquiquiaari, noojia cumaquiquiaariiri. Naaratej, Pueyaso sequequiaariiri:
—¡Paacarasho cua Pueyasonaa!
16 Canaa jaara tiuquiquiaari Roma tiacajiniani, Pablo jiyatana capitánri puetunu quioosano pueyajanaa niquitioquiaari Roma tiacajinia quioosano cojuanaa camarnu. Pabloori saniniuujia tarinitiasaaquiaari tamonu tiajinia na quiniuria tamajaaja, tamonu soldadota na cojuariquiano.
Pablo pohuatasacari Jesujiniji Roma tiacajinia
17 Jiuujianaraca juuca na quishacari tari Roma tiacajinia, Pabloori puetunu tii quijiaca narta Judiocuaca camarucuajanaa masuuquiaari, nata nojori rerejonura. Cuno pueya jaara rerejoquiaari, Pabloori nojori sequequiaari:
—Cua tapueyocuacanaa, majaari cua miiniu quiquiaari sesa parta Judiocuacani. Majaari cua numueejushiniu quiquiaa pa supuetanaa niishitiojosanojuhuaj. Naajaa, pueyari cua quiatucanu Jerusalén tiacajinia. Cua niquitiotucanu Romano pueyari, cua morosaanura. 18 Nojori nequesoreenu nuhuaji janiya, cua cartetunu paniquianu juucuaari, nojori niishishacari maja sesa cua miiniu quiquiaari cua mosaanura. 19 Romano camarucua jaara cua cartenu paniquianu, parta Judiocuacaari saaja juaaquioree. Janiyari jiyamitia sequecanuni, cuaara cua jiyarotuura jiyaniijiajanaacua niya Roma tiacajiniani, Césarjanaa nequesoreenura janiya. Naajaa, majaari cua saquiriojotanu quiniutianiya saniniuujia nojoriicuara, cuarta Judiocuaca nojori quiniuucua. 20 Janiyari cunora nia niquiniu paniriquiaani, cua pohuatanura niajaniya taa puetunujuanaa parta Israel pueya niishiyacuajani, niajaniyajuhuaj; macunucuaari samiitianijiosaanutaniuhua. Janiyari cunora cumayocuata moronucua niya quiyani.
21 Judiocuaca camarucuaari Pablo riucuaquiaari:
—Maja quenaaja canaa masetanu quiquianu Judea jiyajiniji naajionee, canaa pohuatasaanura quiajaniyajiniji. Cuniquijinio parta Judiocuacaari niya tiuquiijiocanujuhuaj. Naajaa, nojoriiri maja quenaaja sesa na pohuatanuunu quiquianu canaa quiajaniyajiniji. 22 Canaari saaja niishiyani, puetunu tiquiyocuajanaa sesacasaaquiaaquiniaari Jesujiniji pohuatasano. Quiaa mariqui cunojiniji canaa pohuatare, canaa niishiniuria socua.
23 Jiyacaritij, Judiocuacaari Pablo sequetuquiaari:
—Canaacua tamonu juuca quia tojiquiiquiani.
Na nuhuaji, nojoriiri na sequetusano juuca nijioquiaari. Pablo quijia tiajinia mishitiuquiaariiri. Pabloori nojori niquiara pohuatanu coteequiaari tariquiicuaji. Naa niniyareejaari. Juucua nojori niishitiojoquiaariiri, Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano quiquiaari. Nojori sequequiaarijiaariuhuaj taa Pueyaso jiitiaa na jiyanooshano pueyani. Naajuhuaj, tariucuacaanu Moisés naajiotasano Jesujiniji niishitiojoquiaariiri, Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutasanonio. 24 Noojiaqueya nojorijinijinioori Pablo sequesano tojiquiaari cutara. Tamasacaari saaja na cuaracashitiquiaari saniniuujia. 25 Nojorijinijinio jaara Pablo niishitiojosano tojiquiaari cutara, tamasacaari nojoritia juayonuutanu coteequiaari. Naa na juayonuutasacaritij, tohuareetaquiaariiri na quiojonuhuara. Pabloori jiyacari nojori sequequiaari:
—Pueyaso Sohuanuquiiri seetanujuanaa tariucuacaanu Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia Isaías pohuataniquiaari parta Israel pueya niquiara, jaara na sequequiaari:
26 “Quia quiaare cuno pueyacua. Quiocua nojori sequesee: ‘Niaari cua rupaa tojiniutianiya. Majaari nia niishiniu quiniutianiya casaa nia tojiyani. Niaari cua cumaacata cua miishano niquiniutianiyajuhuaj. Majaari quenaaja nia niishiniu quiniutianiya’. 27 Cuno pueyari noojia cumantaree maja na tojitianura cua rupaa. Naaratej, saaja sesa tojitiaquiaari. Nojori namijiaari mishiquiojosanojuhuaj, na niquitiaaquiniuucuaji, maja na numaata na tojitianura, noojiata na niishitiuyaquiniurianio. Naa jiyatecanu nojorinijia, maja na niishitiuniuria janiya, mariqui cucua tacateturohuari, nojori cua naarajonura”.
28 Pueyanaa, nia niishiri. Niaa jaara ruuretare cua pohuatasano Jesujiniji, taucuacaari saniniuujia pohuatasaanutaniyacujua, taa Pueyaso jiyanooniu paniya pueyani, maninia na jiitianura nojori. Taucuacaari na tojitianutaniya cutara.
29 Pablo jaara naa sequequiaari nojoritij, Judiocuacaari quiojiyarohua. Tama nojorijiaarijia juayonuutaarohua na quiojosacariuhua.
30 Caapiqui marijiaari Pablo shocojoquiaari rupaquijia na masesano tiajinia moronucua na quishacari Roma tiacajinia. Puetunu pueyajanaa jaara nocua niquiaari na niquiniuria, nojuajaari maninia na masequiaari na quijia tiajinia. 31 Majaari jiyasohuaja na pohuatanu quijia taa Pueyaso jiitiaa na jiyanooshano pueyani. Jiyaniijia Jesujiniji niishitiojojuajaariuhuaj. Majaari na sanaajasaanu quijia.