PABLO NAAJIONEE COLOSA TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo Colosa tiacajinia Pueyaso pueya maanuucuara naajioquiaari
¿Niaate quiyajaa, Colosa tiacajinia quiniaa cuarta Pueyaso pueyanaa? Janiyari Pabloni, Jesucristo jiyaramiquishano na rupaa pohuatariquiano taa na Que Pueyaso paniquiaaricuajani. Pa tarajanu Timoteota naajiya nionijia. Niaacuara naajiyanijia, canapue Pueyaso saquiriojoquiaaricuajani tama nerajaaja nia quiniuria. Niajaniyacuajaari maninia tiuuquiaa Pueyasoocua, Cristo rupuesano nia quishacari. Pa Que Pueyaso cuaara cumaquiiria niajaniya, shuquiriaatia nia quiniuria, juhuajaniya nioojia quiniuriajuhuaj.
Pablo secojosano Jesuucua tiuuniaa pueyacuara
3-4 Canaari pohuatasaacanuni taa nia tiuuquiaa Jesucristoocuani, naajuhuaj, taa nia paniya puetunu niarta Pueyaso muerasujuanaani. Naaratej, pueyaracaanu canaa secojosacari Pueyaso niaacuara, canaari na sequequiaani: “Paacarasho canaa Quenaa”. Niaari naa maninia quiyatej, nia niishishacari Pueyasoori jiyanohua maninia pa miiniutianiya na niquitiosacari pajaniya jiyocuacaanu na jiitiasanojiniji. Niaacuajaari naa pohuatasaaquiaari tarijiatej, shushajanaa nia tojishacari seetanu Pueyaso rupaajanaa. Cuno maninia rupaari puetunu jiyacajiniajanaa paaqueyaree, mariyata taa na paaquecanucuaa na pohuatasacari nia tiacajiniacuaani. Pueyaso Rupaari maninia caneyaree queraatia pueya jiuujiajinia, mariyata taa na caneya nioojiacajiniacuaani. Naa caneyari nia niishishacari Pueyasoori seetanujuanaa pa paniya, taa nia pohuatasaaquiaaricuajani. Pa panishano Epafrasri naa pohuataquiaari niajaniyatej. Nojuajaari Pueyasora poonijiona, juhua canaa. Nojuajaari canaa niti poonijioriquiaa niaara. Nojuajaari canaa pohuatarucuaa niajaniyajiniji, naajuhuaj taa Pueyaso Sohuanu panitiooteya niajaniyani.
Naaratej, canaa jaara tojiquianu niajaniyajinijini, majaari canaa tarinitianu quiriquiaa Pueyaso secojonu niaacuara. Canaari Pueyaso secojoquiaani, nojuaja cuaara nia jataniiria niishijiara nia quiniuria na Sohuanu cumaacata. Canaari naa secojoquiaani, maninia nia niishiniuria taa Pueyaso paniya maninia nia quiniuriani, maninia nia miiniuriajuhuaj. 10 Niaa jaara Pueyaso panishano niishijiaca quiri, naacuajitij, niaari maninia quiniutianiya taa pa Jiyaniijia paniya na pueya quiniuriacuajani, nojuaja shuquiritianura niajaniya, pueyaracaanu maninia nia quishacari. Niaari puetunu maninia casaajanaa miiniutianiya. Naajuhuaj, niaari socua maninia niishiniutianiya Pueyaso. 11 Canaari Pueyaso secojoquiaa niaacuarajuhuaj, Pueyaso cumaquiniuria niajaniya puetunu na cumaacatajanaa. Jiyanohua maniniaari na cumaaca, shuquiriaatia nia rejeretanura juhuajaniya puetunu casaajanaa. 12 Canaari Pueyaso secojoquiaajuhuaj niaa cuaara pueyaracaanu sequeera nia shuquiriniutia “paacarasho”, pa Que Pueyaso miishanojiniji. Nojuacuajaari pa jataniquiaari maninia na muerasu pa quiniuria, puetunu na muerasutajanaa pa masenura na jiitiasanojiniji pajaniyara, cuhuashiqui quiquiojinia pa quishacari. 13 Pueyasoori ninishiquiji pa jayoquiaari, maja Sesaaca jiitianura socua pajaniya. Pa jiyatereeri cuhuashiqui quijiaca pa quiniuria, Neyanuniyojua jiitiasano pa quiniuria maninia cutara. 14 Tama Neyanu cusonutajaaja pa jiyanooriiri sesa pa miishanojiniji. Naacuajitij, paari na pueyara jatanishaareeni.
Paari maninia quiya Pueyasotani, Cristo cusonuucua pa niti
15 Pueyasoori maja niquishano quijia. Cristo cutaraari niquishano. Nojuajaari mariyata juhua na Que Pueyaso. Nojuaja cutaraari coteenujuanaa quiquiaari Pueyaso shipiniyaquishacarijia puetunu casaajanaa. 16 Na Que Pueyasoori na shipinitiquiaari puetunu casaajanaa jiya cajiniocua, mijirianio; niquishano casaa, niquiyaquishoo casaanio. Naacuajitij, Cristoori puetunu tamonu cumaacaraca quijiacajanaa shipiniquiaari tama nerajaaja. Nojori shipiniquiaariiri nojori jiitianura nera jiyocuacaanu casaa, jiyocuacaanu quijiacanio, mariyata mijiria casaa, mijiria quijiacanio. Nojuajaari puetunujuanaa shipiniquiaari. Tama nerajaaja na shipiniquiaariiri. 17 Puetunu shipinishano casaajanaa jaara shipinishoojua quiquiaari, Cristo cutaraari tari quiquiaari. Nojuajaari puetunu na shipinishanojuanaa cojuaa, maninia na quiniuria. 18 Cristoori Pueyaso muerasu Jiyaniijiajuhuaj, taa poojia quiya pa cuaqueya jiyaniijiacuaani. Puetunu Pueyaso muerasujuanaari juhua Cristo cuaqueya quiya, pa miiniuria na panishano mijiria. Nojuajaari juhua poojia. Nojuajaari pa samiitianijia, juhua na cuaqueya pa quishacari. Nojuajaari coteenu samiitiaquiaariuhua macujiniji, juhua Pueyaso jiyapueranu na quiniuria. Naacuajitij, Cristoori coteenu quijia. Nojuajaari Jiyaniijiajuhuanajaj. 19 Pueyasoori paniquiaari Neyanu Cristo jiitianura puetunu tama na cumaacajanaa, juhua nojuaja na quiniuriajuhuaj. Naacuajitij, Cristoori maja rimiajata quenaaja na quiniu na Quejiniji. 20 Naajuhuaj, Pueyasoori paniquiaari Cristo rupuetenuhuara nocua puetunu casaajanaa, maja socua tari juhua na paraa na quiniuria. Naaratej, Cristoori na Que Pueyaso jiyanootiquiaari puetunu casaajanaa tama na cusonutajaaja niyacutesanojinia. Na Que rupuetequiaariuhua puetunu casaajanaari, jiyocuacaanu casaa, mijiria casaanio.
21 Tarijia, niaari Pueyaso paraa quiquiaari, juhua taanuusano pueya Pueyasojiniji, sesa miijiaca nia quiniuucua. 22 Saniniuujia quiarijiani, Pueyasoori nia rupuetequiaariuhua nocua, Cristo cusonuucua pocuara, cuaqueyaraca na quishacari mijiria. Naacuajitij, Pueyasoori na naata nia tiuquininiu nocua, tojetaarucuajanaa jeequesano nia quishacari sesa nia miishanojiniji. Majaari niaacuara tonujusaanu quiniutianiya quenaaja sesa nia miishanojiniji. Majaari quenaaja shiitianiyojua sesa nia quiniu quiniutianiya na niquiara. 23 Niaari naa quiniutianiya maninia, niaa jaara cumaatia rupaaquiaa Cristoocua, nocua nia tiuushacari, nioojia nia niquijioteyaquiniutia. Majaari nia niishiriojonu Pueyaso naasucuaari maja na miiniu quiniutianiya puetunu na sequesanojuanaa niaara, taa nia tojiquiaaricuajani. Nia tojishano Pueyaso rupaacuajaari tari pohuatasaacanu puetunu jiyacajiniajanaa. Janiya, Pabloni, janiyari na pohuatanu naacutaajaaniuhuaj.
Pablo Pueyaso pueya maanu cumaquiniara jiyatesaaquiaari
24 Cristoori naquiya miishaaquiaari pocuaji na tacunura. Juhua na cuaqueya pa quishacari, naquiya pa miiniu pa rejeretarejuhua na rupaa pa pohuatasacari, puetunu na saquiriojosano pueyajanaa tiuuniuria nocuajuhuaj. Naaratej, janiyari shuquiriaatia quiya niyani, naquiya cua miishacari niaacuara. Naa naquiya cua miishacari Cristojiniji cua pohuatanuucua tiquiyocuatej, janiyari Cristo naquiya miiniu tucuataa tama cua cuaqueyajiniajaajani. 25 Pueyasocuajaari cua jiyatequiaari na saquiriojosano pueya cua jiitianura, cua cumaquiniuria niajaniya puetunu na rupaatajanaa. 26 Cuno rupaari saaja Pueyaso jiyasohua niishishano quiquiaari tarijia. Majaari na pohuatanu quiquiaari supuetana pueya, tariucuacaanu quijiaca. Quiari naataja cutara, Pueyasoori jiyasohua na rupaa niishitiquiaari tama na saquiriojosano pueyarajaaja. 27 Pueyasoori pa niishitiniu paniquiaari taa jiyanohua shacantuuca na cumaaca quiya niajaniyarani, canapuete maja na saquiriojosano Judiocuaca quiquiaaricuajani. Niocuajaari jiyasohua Pueyaso miiniu panishano tarijia: ¡Cristoori nioojiajinia quiya! Nia jiitiasacari Cristo, niaari niishiya niaari shacantuuca quijiara jatanishaanutaniyajuhuaj.
28 Naaratej, Cristocuajaari canaa pohuatasano. Canaari puetunu pueyajanaa nacasuquiaani. Canaari nojori niishitiojoquiaani puetunu canaa niishishanotajanaa, maninia Pueyaso muerasu nojori quiniuria, juhua tojetaarucuajanaa maninia canashitishano pueya, Cristo rupuesano nojori quishacari. 29 Naaratej, puetunu Cristo niquitiosano cumaacatajanaa jiyanohua poonijioquiaanijia, na cumaquishacari janiya.