2
Pueyanaa, janiyari paniyani nia niishiniuria taa jiyanohua cua poonijioquiaa Pueyaso cua secojonuta niaacuarani, Pueyaso muerasuucuara Laodicea tiacajiniajuhuaj, puetunu juhuanojuaja cua niquiyaquiniaa pueyacuarajanaanio. Jiyanohua secojoquiaa niaacuaranijia, nioojiaca cumaquishaanura, nioojiaca rupuetoonura jatiquijiuhuaj, jiyanohua nia panitioosacari. Naajuhuaj, secojoquiaanijia maninia niishijiacara nia quiniuria, maninia nia niishiniuria tariucuacaanu Pueyaso niishishano tamajaaja, taa Neyanu seera maninia na miiniutianiya pajaniyani. Neyanu Cristocuajaari puetunu niishijiajanaa. Majaari tamonu niishijia quiniu juhua nojuaja. Jiyanohua maninia miijia puetunu na niishishanotajanaari. Janiyari nio sequeya niajaniyani, tamonu mariqui nia sapojoreeri najuhuana tamaatia na pohuatasanota. Majaari cua quiniu quiquiaa niaata. Naajaa, cua sohuanuuri niaata quiquiaa. Nia shuquiritiaanijia, maninia jatiqui nia quishacari, mariyata seetanujuanaa maninia nia tiuushacari Cristoocua, maja jatasano nia quiniuria.
Niaacuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo masequiaari, nia jiyaniijia na quiniuria. Naaratej, pueyaracaanu maninia nia rupuerenoj, maninia nia quiniuria mijiria na cumaacata. Maninia nia rupuetoore Cristota, naatej, taa naana cumaatia nujuaacuaani, jaara tucuamaaca nujuacaraca quiri. Naacuajitij, majaari nia naata jatasano quiniu, maninia nia tiuushacari nocua, taa nia niishitiojosaaquiaaricuajani. Cunora, pueyaracaanu nia sequeriquia Pueyaso: “Paacarasho canaa Quenaa”.
Niaari quiarinio pueya, Cristo quishacari nioojiajinia
Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare, tamasaca mariqui nia sapojoreeri tamaatia nojori niishishanota najuhuanaj. Niaa jaara nojori niishitiojosano tojitiariquia, niaari juhua nojori quioosano pueya quiniutianiya. Nojori niishishanoori maja Cristojiniji. Nojori niishishanoori saaja mijiria niishishano, supuetanaa pohuatasano najuhuanajuhuaj.
Nocuaji saaja Cristo nia tojiri. Tama Cristo cutarajaarijia puetunu Pueyaso cumaacajanaa jiitiaja, puetunu na niishitiajajanaanio. 10 Naajuhuaj, niaari Pueyaso cumaaca jiitiaa, na niishitiajanio, nia rupuesacari Cristo. Naacuajitij, niaari puetunu nia panishanojuanaa jiitiaa tari, maninia quijiaca nia quiniuria. Cristojuanaari Jiyaniijiajanaa. Cristo jaara na jiyarore, puetunu tamonu cumaacaraca quijiacajanaari na tojitiaa; jiyocuacaanu camarnu, mijiria camarnunio. 11 Cristo nia rupuesacari, niaari seetanujuanaa jatanishaaree maja sesa nia quiniuria socua. Majaari nareja nia cararaatiuuquia co miatesaanu quiquiaari, taa Judiocuaca miiquiaacuaani. Nojoriiri miatesaaquiaa nojori niishiniuria nojori cuaara quiiria saa Pueyasoraja, maja sesa miijia nojori quiniuria socua. Cuno, miatenuni, majaari pueyano na jataniniu sesa na miiniujiniji. Cristo cutaraari sesa nioojia jataquiaari, seetanujuanaa sesa nia quiniu jatasaanura puetunujuanaa. 12 Puetunu sesa nia quiniujianaari juhua jamosaaquiaari Cristota, niaa jaara moojinia tiuquinijiosaare. Nia tohuatasacariuhua, niaari juhua samiitianishaarohua Cristota, Pueyaso cumaacaacua nia tiuushacari. Niaari samiitianishaarohua taa Pueyaso samiitianiquiaariuhua Cristocuaani. 13 Niaari juhua macu quiquiaari tarijia, sesa miijiaca nia quishacarijia, sesa jiuujiaraca nia quishacarijianio. Jiyacaritij, Pueyasoori nia samiitianiquiaari Cristota, na jiyanooshacari niajaniya puetunu sesa nia miishanojinijijianaa. 14 Pa tojiyaquishacari tariucuacaanu Pueyaso rootasano, paari puecoosocoriquiano quiquiaari juucuani. Sesa pa miishanoori juhua naajiotasano quiquiaari Pueyasora. Pueyaso cutaraari sesa pa miishano naajiotasano tuujuquiaari puetunujuanaa. Pueyasoori puetunu sesa pa miishanojuanaa tiuutiaquiaari Cristoocua. Cristo teetesacari niyacutesanojinia, puetunu sesa pa miishanojuanaari cuniqui puequequiaari. Naa Cristo miishacari pocuaratej, majaari sesa pa miishano tiuutiasaanu pocua. 15 Na cusosacari niyacutesanojinia, Cristoori puetunu tamasaca sesa cumaacaraca quijiacajanaa shocotaquiaari. Nojori cumaaca jaariutiareeri. Nojori rerequetereeri, naatej, taa quioosano pueya jaatucunuusaaquiaacuaani, pueya niquiara macaatishocoriquiano.
Saaja Pueyaso casaacua nia jiaatiariquia
16 Naaratej, majaari nia tojiniu noo pojori, canapuete nia tojitiniu saniniujiya supuetana niishitiojosanocuajani. Nojoriiri najuhuana niishitiojoquiaa casaa sumatuute puereshiyani, ratusanonio. Nojoriiri niishitiojoquiaajuhuaj teyano juucate poonijiyaquishiyani, naajuhuaj, Pueyaso niquiara pa queranacunuunura raca macura. Nojoriiri naa niishitiojonuuquiaa nojori jiyanishacari paa jaara naa miyaquirini, Pueyaso mariqui pa saniitioreeri. 17 Puetunu cuno supuetanaa niishitiojosanojuanaari tariucuacaanu quiquiaari, miriqui na niishitiojonura pueya taate seetanujuanaa quiniutianiyani Niriquiano jaara tiuquiri. Cuno Niriquianocuajaari Cristo. Tari tiuquiquiaariiri. Nojuajaari pocuaji Tacuna. Naaratej, majaari socua pa tojiniu cuno miriqui niishitiojosano. Quiarijia saaja Cristo pa tojiri cutara. 18 Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare, tamonu niishitiojonaa mariqui nia sapojoreeri, niaa mariqui Pueyaso niquitionu panishano niajaniya maseyaquiriiri. Nojoriiri tama na cuaqueyajaaja shuquiritiaquiaa na jiyanishacari nojori maja Pueyaso shocotaja na quiniu nojori secojosacari Pueyaso seya, maja Pueyasojuanaa. Nojoriiri tama na maquenujinia na niquishanoocuajaaja tiuujiaca, maja Pueyaso rupaacua. Naacuajitij, nojori tiuushacari tama na niishiriojosanoocuajaaja, nojoriiri seetanujuanaa pueya shocotajaca quiya. 19 Nojoriiri maja na rupuenu Cristo, juhua poojia Cristo quishacari, na cuaqueya pa quishacarijiuhuaj. Paa jaara maninia rupuetesano quiri poojiatani, poojiaari maninia maashitiya puetunu pa cuaqueyajanaa, paa jaara maninia rupuetoonu quiya puetunu pa nucuhuatajanaani, pa cusorohuatanio. Pueyasoori naa pa maashitiniu paniyajuhuaj Cristota rupuetootesano pa quishacari.
20 Niaari juhua tari cusoquiaari Cristota, maja socua juhua mijiria quijiaca nia quiniuria. ¿Macutucua taa supuetana rootasano tojirini? Maja na naata. ¿Niajaniyariuhuaj? ¿Casaara nia tojitiaajaa cuno tariucuacaanu rootasanoni? Niaari juhua nareja mijiria quiniaa quiyajaa, nia tojishacarijia cuno rootasano. 21 Supuetanaari naa piriyojoquiaaritij: “Maja pa quianu cuno. Maja pa miaquenu cunojuhuaj. Maja cuno pa cooniu”. Pa supuetanaari naa sequejatej. 22 Naajaa, puetunu cuno pueresano casaajanaari saaja shaajeja pa seecojinia. Majaari poojia na miiniu sesa. Cuno tariucuacaanu rootasanoori saaja tama pueya niishishanojuaaja quiquiaari. 23 Paa naasucuaari jiyaniyani cuno rootasanoori maninia quiya Pueyaso shuquiritianura pajaniya socua. ¿Paatucua socua maninia pueya quirini paa jaara casaa sumatuu puerereni, naajuhuaj, paa jaara naquiya miiri tama pa cuaqueyajaajani casaa pa puerenutani? Maja. Pa pueresacari casaa, cunoori najuhuana Pueyasora. Cunoori maja na naacunu pajaniya sesa casaacua pa jiaatiaaquiniuria.