3
Niaa jaara samiitianishaaquiaari Cristota, jiyocuacaanu Pueyaso jiitiasanoocua nia jiaatiare, tee Cristo cajiya na Que Pueyaso miaquetajaracuajani. Pueyaso casaacua nia niishiriojore saaja, maja mijiria casaacua. Puetunu tarijia sesa nia quiniujianaari tari juhua jamosaaquiaari, niaa jaara Cristo cusonu jiyatere tama nia nitijiaaja. Quiarijiani, niaari saminio quiya nia rupuesacari Pueyaso, Neyanu Cristota. Nojuacuajaari pa samiitianijia. Saniniuujia, juhuanojuaja maja niishishano taamueca quijiaca pa cuaqueya quiniutianiyani. Cristo jaara muetarohua pocua mijiria, shacantuuca cumaacaraca quijia na quishacari, jiyacaritij, paari jatanishaanutaniyani shacantuuca cumaacaraca quijiaca pa quiniuria nata, juhua nojuajuhuaj.
Maninia rootasano Pueyaso muerasura
Naaratej, nia cuaqueya cuaara quiiria juhua macu tama nia niquiarajaaja, nia cuaqueya nia ruuretanura na jiaatiasacari sesa miiniuucua. Naaratej, maja nia numuetucunu nia camishoo maaji. Maja sesa nia miiniu niarta canuuta, niarta maajitianio. Nia cartere puetunu sesa miiniuucua nia jiaatiasanojuanaa. Maja sesa casaacua nia jiaatianu. Maja puera casamiicua nia jiaatianu. Casaacua jiaatiajaari juhua Pueyaso ruuretaja quiya, tama na jiitiasano casaacuajaaja na tiuushacari juhua Pueyasoocuaja. Pueyasoori jiyanohua saniitionutaniya na tojiyashijiaca, canapuete naa sesa quijiacacuajani. Pueyaso tojiyashijiaca nia quishacari tarijia, niaari naa sesa miijiaca quiquiaari. Quiarijiani, nia tarinitiare puetunu naa sesa nia quiniujianaa. Maja juaajia nia quiniu. Maja naseeca pueyano nia quiniu. Maja jiyanoyashijia nia quiniu. Maja sesa miijia nia quiniu. Maja pueya sesacaja nia quiniu. Maja sacuaraatia najuhuana nia niti taquiriocuateja nia quiniu. Maja nia cuaracashijiotoonu. Niaari tari jatanishaaquiaari tarijia sesa nia quiniujiniji, sesa jiuujiaraca nia quishacarijia, sesa miiniuucua jiitinio nia quishacarijiuhuaj. 10 Niaari quiarinio jiuujiaraca quijiaca tari. Quiarijiani, tama nia cuaqueyajaarijia tari jataa juhua nia Shipininia Pueyaso nia quiniuria, seetanujuanaa Pueyaso niishijia nia quiniuria. 11 Pueyaso jatanishano pueya pa quishacari quiarijiani, majaari tari rimiajata pa quiniu, paa jaara Judiocuaca quiyani, tamasaca pueyanio; na cararaatiuuquia co miatesano pueya, miatesoo pueyanio. Paa jaara tahue quiyani, juhua mococori, poonijiotesano pueya, camarnuuju pueyanio, naajaa. Cristo pa rupuesacari, puetunu pajaniyajanaari mariyata na muerasu quiyani. Nojuajaari puetunu poojiajinia quiyajuhuaj.
12 Pueyasoori nia saquiriojoquiaari saa maniniaja nia quiniuria nera. Niajaniyari na panishano muerasu. Naaratej, pueyacua taraajeja nia quiri. Maninia miijia nia quiri. Majaari nia jiyaniniu tama nia cuaqueyajaarijia socua maninia tamonujiniji. Maja juaajia nia quiniu. Jacaria pocuaja nia quiri. 13 Jacaria nacasutoojua nia quiri. Maninia nia jiyanoori cante sesa miirii niajaniyani. Taa pa Jiyaniijia jiyanooquiaari pajaniyacuaani, naa nia jiyanootioorejuhuaj. 14 Seetanujuanaa pueya panijiaca nia quirijiuhuaj. Cunoori socua jiyanohua panishano. Panitioojuaca nia quishacari, puetunu nia miishanojuanaari jiyanohua maninia quiniutianiya, jatiqui nia quiniuriajuhuaj. 15 Naajuhuaj, Pueyaso nia shanacure nioojia na cajitiniuria pueyaracaanu. Nojuacuajaari nia saquiriojoquiaari juhuajaniya quijiaca nia quiniuria, maninia rupuetootesano. Pueyaso muerasu cuaara jatiqui poonijionuujuaca quiiria, naatej, taa pa cuaqueyajiniacuma casaa puetunujuanaa jatiqui quiyacuaani. Majaari nia juaatioojonu. Naajuhuaj, Pueyaso nia shuquiritiare pueyaracaanu, puetunu maninia na miishanojinijijianaa niaara.
16 Nioojia cuaara quiiria mishaja Cristo rupaata, jiyanohua na tojijiaca nia quiniuria. Pueyaso Rupaa nia niishitiojotoore nia jaaquequejosanota. Naa nia cumaquitioojore puetunu Cristo niishishanotajanaa. Nia jaaquequejonuure Pueyaso Rupaa naajiosanojiniji, pueya naajiosanojinijijiuhuaj, Pueyaso Sohuanu niishitiojosano niajaniyanio. Naa nia jaaquequejore Pueyasora, nia shuquiritianuta nojuaja. 17 Jesucristocuajaari nia Jiyaniijia quiya. Naacuajitij, niaari na sesaanucua. Naaratej, nia sequesano, nia miishanojuhuaj, puetunu cunojuanaa cuaara quiiria maninia nera. Naa nia miiriquia pa Que Pueyaso nia sequenuta “paacarasho”, Neyanu cumaquiniuucua niajaniya.
Maninia miijia pa quiri Pueyaso muerasu pa quishacari
18 Maajipohuanaa, nia niyaca tojitiajaca nia quiri. Pa Jiyaniijiaacua tiuujiaca cumaati naa miiquiaaquij. 19 Pueyanaa, nia niquiocua nia paniri. Majaari na juaaniu. 20 Mueraasapuenaa, nia queya tojijiaca nia quiri, nia shuquiritiniuria pa Jiyaniijia. 21 Pueyanaa, maja nia juaatiniu nia niquiohua, nojori mariqui maninia miiniuucuaji pishiriiri, puera nia juaashacari nojori. 22 Poonitijiosano pueyanaa, puetunu nia camarnu sequesanojuanaa nia tojiri. Maja na tojijia nia quiniu saaja na shootiasacari niajaniya, na shuquiritianura niajaniya. Majaari saaja na niquishacari nia poonijionu nia sapojonura nojuaja. Seetanujuanaa maninia nia poonijiore pueyaracaanu nia puerenuta saniya nia camarnujuanaa Pueyaso. 23 Puetunu nia miishanojuanaa nia miiri shitimia, juhua pa Jiyaniijia Cristora. Naa nia miiritij, maja juhua nareja pueyara. 24 Maja nia niyajetanu, pa Jiyaniijiaari nia niquitionutaniya jiyocuacaanu niaara na jiitiasanojiniji. Mijiria camarnura nia poonijiosacari, niaa cutaraari Cristora poonijiya. Nojuacuajaari nia camarnujuanaa. 25 Pueyasoori sesa miijia saniitionutaniya cutara, sesa nojori miishanojiniji. Pueyasoori maja rimiajata saniniujiujia. Mijiria camarucua, poonitijiosano pueyanio, naajaa, nojoriiri maja rimiajata Pueyasora.