12
Jesu miishano pa niishiriojoriquia, naquiya rejeretajaca pa quiniuriajuhuaj
Naa pa niishishacari taa queraatia pueya maninia miiquiaari Pueyasoocua tiuujiaca nojori quiniuucuacuaani, cunora, tama pa cojetasano najuhuana casaa pa tarinitiariquia. Tarinitiashiyari puetunu najuhuana casaajanaa, teyanoocua pa cojequiaa Pueyaso panishano pa miyaquiniuriacuajani. Naajuhuaj, puetunu sesa miiniujianaa pa tarinitiare, puetunu pa cumaacajanaa pa jiitianura, juhuajaniya rejeretajaca pa quiniuria. Naacuajiti pa naata maninia tucuatanu puetunu Pueyaso panishanojuanaa pa miiniuria. Jesu miishano pa niishiriojoriquia pueyaracaanu. Nojuajaari tojetaarucuajanaa na Que Pueyasoocua tiuujia quiquiaari. Nojuajaari niishiquiaari, naquiya na miiniu nuhuaji, na Queeri jiyanohua shuquiriaatia quijiara na jiyatenutaniya. Naaratej, nojuajaari juhuajaniya rejeretaquiaari naquiya na miiniu niyacutesanojinia, cararaatia na miishaanujuhuaj. Cunora, nojuajaari na Que miaquetajara cajiya, Jiyaniijiajanaa na quishacari.
Majaari nia niyajetanu taa Jesu rejeretaquiaari juhuajaniyacuaani, pueyaracaanu sesa miijiaca paracaashacari nojuaja. Nocua nia niishiriojoriquia, niaa mariqui Pueyaso tojiniu tarinitianu paniriiri nia taraajenuta naquiya nia miishacari. Niaacuajaari naquiya miishaaquiaa, Jesucristoocua tiuujiaca nia quiniuucua. Naajaa, majaari pa Jiyaniijia nia tacartanu, naquiya nia miyaquishaanuucuaji. Nia rejeretariquia saaja. Majaari juhuanojuaja nia puecoosaanu quiquianu na tojitiajaca nia quiniuucua. ¿Niaateeri Pueyaso rootasano niyajetarucuaa tari, na rootasano pajaniya juhua necohuaja? Naa sequeyari:
“Quiyanunaa, majaari cua rootasano quia soonu, janiya jaara quia niishitiojiya naquiya cua miitishacari quiajaniyani. Janiya jaara quia nacasure socua maninia miijia quia quiniuriani, majaari cucuaji pishiniu. Quia Jiyaniijia cua quiniuucua, janiyacuajaari cua panishano pueyano jiuujiayashijiani sesa na miishacari. Naajuhuaj, janiyari cua niyanura cua jiyatesano pueyano saniitiojuani jaara sesa miiriquia”.
Naaratej, juhuajaniya na rejeretajaca nia quiriquia. Pueyasoori juhua necohua nia niishitiojiya, maninia na canashitiniuria niajaniya, seetanujuanaa necohua nia quiniuucua. ¿Pueyanoteeri nareja niquijia neyanu, neyanu jaara na tojiyashijia quiriquia? ¡Maja! Naajuhuaj, Pueyasoori puetunu necohuarajanaa na jiyatesano pueya saniitioquiaa sesa nojori miishacari. Naacuajitij, Pueyaso jaara nareja niquiriquia niajaniya sesa nia miishacari, cuno maara quiri maja seetanujuanaa necohua nia quiniuucua, juhua tamonu queecuajinio nia quishacari. Naajuhuaj, naatujoori pa quishacari, pa queyari pa majacujua, nojori pa tojiyaquishacari. Majaari cunora nojori rerequetejaca pa quiniu quiquiaari. Naacuajitij, pa Que Pueyaso jaara pa saniitioriquia, ¿paateeri na rerequetenutaniyani? ¡Maja! Nojuacuajaari seetanujuanaa pa sohuanu Que, pueyaracaanu rishijiaca pa quiniuria. 10 Pa queyari pa canashitijioquiaari taa nojori paniquiaaricuajani. Nojori rootasacari pajaniya, nojori saniitiosacari pajaniya, cunoori quiquiaari saaja mijiria pa quiniuria maninia. Pa Que Pueyaso saniniuujia, nojuajaari pa saniitioquiaa seetanujuanaa maninia miijiaca pa quiniuria, juhua nojuaja pa quiniuriajuhuaj. 11 Seetanujuanaa, puetunu saniitionujuanaari taraatia pajaniyara. Majaari pa timiniu paa jaara majacusaareni. Naajaa, na nuhuaji, paa jaara na ruuretaaquirini, paari socua maninia miijiara jatanishaaquiaani, socua Pueyaso tojijiara pa quiniuria juhuajaniyajuhuaj.
Jiyanohua cocuaatiaari Pueyaso pa tojiyaquishacari
12 Naacuajitij, majaari nia pishiniu pueyanaa, Pueyaso saniitiosacari niajaniya. Nocua nia tiuuri saaja. Nioojiaca nia cumaquiriohua. 13 Saaja Jesucristo rupaa tojijiaca nia quiri, jatarinitiaja Pueyasoocua tiuujiaca mariqui noojia niquijiotereeri. Nojori cuaara saniya cumaquishano quiiria cutara.
14 Tama nia cuaqueyajaaja nia cumaquiriquia, juhuajaniya quijiaca nia quiniuria puetunu pueyatajanaa. Majaari juayonuujutanu. Nia saniriquia seetanujuanaa sesa miyashijiaca nia quiniuria. Saaja noo pojori cutaraari pa Jiyaniijia niquiniutianiya, seetanujuanaa maninia miijiacara jatanishano pueyatej. 15 Pueyasocuajaari pa jiyanoojia. Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare niaa mariqui Pueyaso ruuretareeri na naacunu panishacari niajaniya. Nojuajaari cumaacaracacuaja na cumaquiniuria niajaniya nia panishacari. Naacuajitij, niarta Pueyaso pueyano jaara juaatishaare tamonu miiniuucua sesa nojuaja, nojuaja nia naacure na jiyanooniuria sesa na miinia. Jaara naa miyaquiritij, cuno pueyano juaaquiacaari narta pueyacua paaquenutaniya na sesonura queraatia pueya. 16 Naajuhuaj, tama nia cojuatooriquiajaaja. Naa nia miitiooriquia tamonu niajaniyajinijinio mariqui Pueyaso sequesano na niquitiosocoriquiano pajaniya soojeara quiriiri, saniya tama na cuaqueyajaaja na shuquiritiniuria mijiria. Supuetana Jacobo puerana Esauucuajaari naa miiquiaaritij. Tamacari na miaajesacari, nojuajaari Jacobo sequequiaari: “Cua tarajanunaa, pa que niquitiosocoriquiano janiya, na jiyapueranu cua quiniuucuani, cuno cuaara quiiria quiara, quiaa jaara quia sumatuujiniji rupore quiria. Jiyanohua miaajeyanijia”. 17 Niaacuajaari niishiya, na nuhuaji, Esauuri paniquiaari na que secojonura nocuara, jiyanohua maninia Pueyaso miiniuria nojuaja, na que jiyapueranu na quiniuucua. Na queeri na ruuretaquiaari saaja. Esauuri jiyanohua na que nenecojoquiaari na nujuquenuta. Naajaa, na queeri maja na naata jataniniu quiquiaari tariucua neyanu Jacobo na sequesano Pueyaso niquiara.
18 Nio pa quishacari, pajaniyara, Pueyasoori maja juhua tariucuacaanu na quishacari pa supuetanaa Israel pueyata. Jiyacaritij, Pueyaso jaara Moisés tacaniquiaari Sinaí tuhuananuucua, Moisés na niishitiojonura na rootasano na pueyara, tuhuananuuri jiyanohua puereeta niquishano quiquiaari. Tuhuananuuri puereeta noshiriquiaa. Na najacaari tacariquiaa mueruucatej. Jiyanohua ninishiquiiri quiriquiaajuhuaj. Paratuuri jiyanohua piyarojoriquiaa puereetajuhuaj. 19 Trompeta jonenenuunuuri jiyanohua tojishaariquiaa. Pueyaso pocuanuuri jiyanohua tojishaariquiaajuhuaj. Israel pueya tojishacari Pueyaso pocuaano, nojoriiri jiyanohua pueretuquiaari. Naaratej, nojoriiri Moisés sequetuquiaari maja socua Pueyasojuanaa pocuanura nojoriicuara. 20 Nojoriiri maja socua na rejeretanu quiquiaari puera puereeta Pueyaso sequesacari nojori. Pueyasoori jiyacari naa sequeriquiaa nojoritij, cuno tuhuananuucua nojuajanaa quiniuucua:
“Cante nio tuhuananu rupueyani, cuno pueyano cuaara mosaaria saitia jacusano, cashanata soj. Naa miijia seru cuaara naa puecoosaariajuhuaj”.
21 Puetunu Israel pueya niquishanojuanaari jiyanohua puereeta quiquiaari seetanujuanaa. Moisésjanaari na puerequiaarijiuhuaj. Nojuajaari na puerenuta sequequiaari: “Cua puerenuta tetecaanijia”.
22 Nio pa quishacari saniniuujia, majaari pa catecanonu quiquiaa cuno tariucuacaanu pueya pueresano tuhuananuucua. Jesucristo cusonuucua pocuara, paari Pueyaso quiquiojiniajanaa tiuquitiaquiaani. Cuno na quiquio sesaari miriqui sequeshiya “Sión tuhuananu”. Na pueya pa quiniuucua, nojuajaari jiyocuacaanu pueyaracaanu pa quijiarano tiaca jiitiaa. Cunoori seetanujuanaa jiyocuacaanujinio Jerusalén tiaca. Naacuajitij, paari jiyanohua queraatia Pueyaso seya rupuequiaani, Pueyaso pa maniniuhuaqueetanura nojoritiajuhuaj. 23 Paari tii rerejonutaniya puetunu parta Pueyaso pueyatajanaani. Pueyaso saquiriojosano pueya pa quiniuucua, pa sesacaari jiyocuacaanu Pueyaso nequesoreetuneejinia naajiotasano quiya. Paari Pueyasoocua catecanoquiaani. Nojuajaari puetunu pueya nequesoreenajanaa. Jesucristo niyacarijia Pueyasoocua tiuujiaca sohuanuhuari tii quiyajuhuaj, canapue Pueyaso jiyatequiaari tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacaracuajani. 24 Jesucristoori tii quiyajuhuaj. Nojuajaari tama na cusonutajaaja Pueyaso jiyanootiquiaari nocua tiuujiaca. Tama na nanacajaaja na shootenuucua pocuarajuhuaj, paari cunota jeequejosaaquiaari tojetaarucuajanaani. Naacuajitij, Jesu nanacaari jiyanohua socua maninia Abel nanacajiniji. Caín monuucua tarajanu Abel, Abel nanacaari Pueyaso shiniujiya na mona cuaara mosaariajuhuaj. Jesucristo nanaca saniniuujia, cunoori Pueyaso pa jiyanootiquiaacujua.
25 Cunora pueyanaa, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare maja nia ruuretanura Jesucristo Rupaa. Tariucuacaanu, pueyari jiyanoyaquishaaquiaari nojori ruuretasacari Pueyaso sequesano, nojuaja jaara nojori piriyojoquiaari Sinaí tuhuananujiniji. Nojoriiri jiyanoyaquishaaquiaari nojori tojiyaquiniuucua mijiria Pueyaso quishacari na sequesano. Nojori jaara naa jiyanoyaquishaaquiaaricuaa, nio pa quishacari saniniuujia, ¿paatucua taa jiyanooshaariquia pa ruuretasacari Pueyaso quiarijiani, jiyocuacaanuji na piriyojosacari pajaniyani? 26 Pueyaso pocuasacari Sinaí tuhuananujiniji, jiyari na pocuasacari tetecaquiaari. Quiarijia saniniuujia, Pueyasoori seetanujuanaa sequeya: “Janiyari socua caminiutianiuhua jiya jiuuquiutianuni. Maja saa jiyaja. Jiya cajiniocuanio. Jiyacunojuanaari quiniutianiya naa cua miiniu”. 27 Naa na sequesacari taa socua na caminiutianiuhua jiya jiuuquiutianuni, naacuajiti paari niishiyani, puetunu na shipinishano casaajanaari shaajeyaquishaquiji shaajenutaniya. Saaja noo casaari cureenutaniya, maja na naata pootiosano casaatej. 28 Quiarinio quiquio, Pueyaso shipinishano na niquitiosocoriquiano pajaniyani, cunoori maja na naata shaajasaanu quiniutianiya cutara. Paari jiyaniijianucua quiniutianiya tii pueyaracaanuni. Pa Pueyasoori jiyanohua maninia miiniutianiya pajaniya. Cunora pa shuquiritiare nojuaja. Paari na shuquiritiyani pa timitiasacari nojuaja. Naacuajitij, nojuaja pa timitiare jiyanohua pa paniniutia nojuaja, pa puerenutanio. 29 Nojuajaari puereeta mani, Neyanu ruuretajaca shaajaja, sesa pa miishano catijiajajuhuaj.