13
Taa pa miyani Pueyaso pa timitiniuria
Majaari panitioonu nia tarinitianu. Naa Pueyaso pueya nia quiniuucuatej, pueyaracaanu panitioojuaca nia quiriquia. Naajuhuaj, majaari rucoojuaca ruuretanu, niaacua nojori tiuquishacari. Nojori panijiaca nia quiriquia. Noojiaqueya pa supuetanaajinijiniocuajaari Pueyaso seya masuuquiaari na tiacora, nojori jiyanishacari nareja pueyano naasucua.
Nujuatejosano pueyacua taraajejaca nia quiriquia. Tama nia cuaqueyajaaja nia jiyatere juhua nojoritia nujuatejosanojuhuaj, nojoriicua nia taraajenura seetanujuanaa. Naquiya miitiasano pueyacua taraajeja nia quiriquiajuhuaj. Nia niishiriquia, niaari na naata naa miitiasaanujuhuaj.
Pueyasojuanaacuajaari pa niishitioquiaari pa camitioonura. Cunora, camitioono pueya cuaara saaja neyacata, necocuata quijia quiiria. Cante camiyojuani, nojuaja cuaara tama na cuaqueyajaaja cojuaara maja narta pueyano niquiocua na numuetucunura, na camishoo maajinio. Nia niishiri, Pueyasocuajaari naa sacuaraatia miijiaca saniitionutaniya.
Majaari cumaneeca porocua nia quiniu tama niaarajaaja nia jiitianura. Juhuajaniya quijiaca nia quiriquia nia jiitiasanota. Nia niishiri, Pueyasocuajaari sequequiaari: “Majaari cua cartenu quiniutianiya niajaniya juhua japueyojua nia quiniuria. Majaari quenaaja cua tiujianu quiniutianiya niajaniya”. Cunora pueyanaa, maja nia tacaaniu. Naa seetanujuanaa na sequesanoocua pa tiuushacaritij, pa naata sequenu taa supuetana David naajiotaquiaari na sequesanocuajani. Naa sequequiaariiri:
“Jiyaniijia Pueyasocuajaari cua naacuna. Naacuajitij, majaari cua puerenu quiniutianiya. Majaari pueyano na naata taa miiniu janiya”.
Coteenujuanaa nia jiitianaa pueya nia niishiriojoriquia, noo pojori canapuete shushajanaa nia tojitioquiaari Pueyaso rupaacuajani. Nojoriiri seetanujuanaa Pueyaso tojijiaca quiquiaari, Jesucristoocua tiuujiaca nojori quiniuucua. Juhua nojori quiniuucua jiaatiajaca nia quiriquiajuhuaj, taa nojori quiquiaaricuaani.
Taa quijia Jesucristo quiquiaari tariucuacaanuni, nojuajaari naa quiyajaa. Naa quiniutianiya pueyaracaanuuri. Majaari na jatanu. Naaratej, majaari tamaatia niishitiojosano nia tojiniu. Miaquenu pueresanojiniji niishitiojosano cutaraari najuhuanaj. Cunoori maja quenaaja na cumaquiniu quiquiaari na tojitiajaca. Naajuhuaj, majaari pueyacuara secojonaa jiuujia cumaquishaanu quiquiaari nojori miaquesacari Pueyasorano puecoosano seya shujiniji. Pueyaso Sohuanu cutaraari poojia cumaquiquiaa, panijiaca pa quiniuria. 10-11 Saniniuujia, pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari maja noo shu na miaquenu quiquiaari cutara, Israel pueya jiyanooshaanura puecoosaaquiaaritij. Pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari cuno seya nanaca tiuquitiaquiaari Pueyaso Quishaquijianaa puetunu marijiarajanaa, cuno nanaca na majiriuutianura tii. Na nanaca shootesano seruuri saniniuujia tiacajiniji jiyatasaaquiaari mij, tii na catijiasaanura puetunujuanaa. Pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari tojetaarucuajanaa tenujusaaquiaari maja na miaquenura cuno shu. Nio pa quishacari saniniuujia, paari jiyanohua cumaquishaaquiaani Jesucristo cusonuucua pocuara. Cunojiniji, paari seetanujuanaa Pueyaso rupuesano quiyacuajani. 12 Naajuhuaj, Jesucristo mosaanura pocuara, nojuajaari Jerusalén tiacajiniji jiyatasaaquiaarijiuhuaj, naatej, taa na nanaca shootesano seya jiyatasaaquiaari tamaquiriacuaani. Nojuajaari naa tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari na mosaanura, tojetaarucuajanaa jeequesano pa quiniuria puetunu sesa pa miishanojinijijianaa. 13 Nojuajaari jiyanohua cararaatia teetesaaquiaari niyacutesanojinia pa niti. Naa Jesu miiniuucua pocuaracuaatej, Pueyaso niishiyashijiaca jaara cararaatia miiriquia pajaniya Jesuucua pa tiuuniuucuani, juhuajaniya na rejeretajaca pa quiriquiajuhuaj. 14 Pajaniyara, Jesuucua tiuujiacani, nio jiyari maja pa quiquio. Mijiria, shaaquiiri pueyaracaanu rishijia quiquio pajaniyarano. Cunora, paari jiyocuacaanu pajaniyarano Pueyaso shipinishano tiacaacua jiaatiaani. 15 Naa Pueyaso jiitianuucua pueyaracaanu rishijia quiquio pajaniyaranotej, nojuaja pa timitiariquia pueyaracaanu. Neyanu Jesucristo quiniuucua pocuara Secojona, nojuajaari pa tiuquitiaquiaa na Queecua. Nio pa quishacari quiarijiani, majaari Pueyaso paniniu pa seya nanaca. Nojuacuajaari paniquiaa pa shuquiritianura nojuaja cutara. Naacuajitij, pa rupaa pa jiyatere Pueyasora na quiniuria saaja, pueyaracaanu nata pa maniniuhuaqueetanura nojuaja. Cunocuajaari na panishano. 16 Naajuhuaj, majaari nia niyajetanu maninia nia miiniuria niarta Pueyaso pueya. Nojori jiitiaaquishacari nojori panishano, nia jiitiasano casaajiniji nia niquitiojoriquia nareja nojori. Paa jaara naa miijiaca quirini, paari juhua Pueyasora pa casaa niquitioyani. Cuno cutaraari na timitiquiaa.
17 Cuarta Pueyaso pueyanaa, nia jiitianaa tojitiajaca nia quiriquia. Majaari nojori niishitiojosano nia ruuretanu. Nojoricuajaari nioojiaca cojuaquiaa pueyaracaanu, nojori niishishacari Pueyasoori nojori nequesoreenutaniya nia jiitiajaca nojori quiniuucua. Naaratej, shamaatia nojori tojitiajaca nia quiriquia maninia, Pueyaso nojori pohuatanura shitimia niajaniyajiniji. Niaa jaara nojori tojitiaashijiaca quiri, nojoriiri Pueyaso pohuatanutaniya na taraajenuta niajaniyajiniji. Jaara naa quiritij, niaa cutaraari taraatia quiniutianiyajuhuaj.
18 Canaacuara nia secojonuuriquia. Canaacuajaari saaja maninia miiniuria saniniujiuquiaa pueyaracaanuni. Naacuajitij, canaa jiuujiaari panaatia quiya Pueyaso niquiara. 19 Janiyari jiyanohua paniyani cucuara nia secojonura, Pueyaso tiuquitiniuhuara ritia janiya niaacua.
Nio naajiona panishacari maninia Pueyaso miiniuria pueya, na saruhuatasacari pueyajuhuaj
20 Jesucristo shootenuucua na nanaca pocuara, paari niishiyani puetunu Pueyaso sequesanojuanaari seetanujuanaa pajaniyarano quiniutianiya pueyaracaanu. Naa Jesucristo miishanoocua pa tiuushacaritij, na Que Pueyasoori pa jiyanooquiaa, juhuajaniya pa rupuenura nojuaja. Pueyasojuanaacuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo samiitianiquiaariuhua macujiniji. Nojuacuajaari pa cojuana, na panishano pueya pa quiniuucua. ¡Jiyanohua maninia pa Pueyaso! 21 Neyanu Jesucristoocua nia tiuuniuucua, nojuaja cuaara jataniiria niajaniya tojetaarucuajanaa jeenucuasano nia quiniuria, taa na paniyacuajani. Nojuaja cuaara naa miiria niajaniyatej, maninia nia tucuatanura puetunu na panishanojuanaa. ¡Pa Jiyaniijia Pueyaso cuaara pueyaracaanu shuquiritiasaaria jiyanohua maninia na quiniuucua! Cuaara naa quiiriatej.
22 Cuarta Pueyaso pueyanaa, jiyanohua nia secojiyanijia maja nia ruuretanura secaja rupaata cua shiniujiushacari niajaniya nio cua naajiojinia. 23 Nia niishiri pueyanaa, parta Pueyaso pueyano Timoteori nujuatejojuajiniji tari tohuatesaarohuacuaa. Nojuaja jaara tarishiyaquiri cucua na tiuquiniuria, janiyari cucua na ruponutaniyani nia niquiniuucua cua quiasacari.
24 Naajuhuaj, quiria nia saruhuatare puetunu nia jiitianaa pueyajanaa, puetunu cuniqui quiniaa parta Pueyaso pueyajanaanio. Italia jiyajinijinio parta Pueyaso pueyari nia saruhuataajuhuaj.
25 Pueyaso cuaara na Sohuanuta cumaquiiria puetunu niajaniyajanaa.