3
Jesucristo cutaraari Jiyaniijiajanaa Moisésjiniji
Cuarta Pueyaso pueyanaa, niaacuajaari Pueyaso saquiriojosano tama na pueyajaaja nia quiniuria. Nojuajaari Neyanu Jesu jiyaroquiaari na rupaa na niishitiniuria pajaniya, Pueyaso pueyara pa jatanishaanura. Neyanuuri na jiyanootijia pajaniya, nocua pa tiuushacari. Cunora, jacaria pa niishiriojore socua Jesucristojiniji. Mijiria na quishacari, Jesuuri na Jiyarona tojijia quiquiaari pueyaracaanu, taa Moisés quiquiaari Pueyaso tojijiacuaani, Israel pueya jiitiana na quishacari. Naajaa, Jesucristo cutaraari Jiyaniijiajanaa Moisésjiniji. Moisésri saaja narta Pueyaso pueyajinijinio pueyano quiquiaari. Saniniuujia, Jesucristoori puetunu Pueyaso pueyajanaa shipininia cutara. Naaratej, Jesucristo cuaara tojishaaria socua cutara. Puetunu pueyapuejanaari supuetanaaraca. Naajaa, Pueyasojuanaari nojori shipininia seetanujuanaa. Naacuajitij, Moisésri pueyaracaanu Pueyaso sequesano caminiujiuquiaari Pueyaso saquiriojosano narta Pueyaso pueyara, maninia Pueyaso seru na quiniuucua. Saniniuujia, Jesucristoori Pueyaso Niyanujuanaa cutara. Nojuajaari Pueyaso saquiriojosano pueya Jiyaniijiajanaa. Nojuajaari nojori jiitiaa saa maniniaja, taa na Que paniyacuajani. Naaratej, majaari pa cartenu Jesucristo rupaa. Paa jaara Jesucristoocua tiuuquiaani, naajuhuaj, paa jaara shuquiriaatia na sashiquiaa na rijionura pajaniyani, naacuajitij, paari niishiyani paari seetanujuanaa Pueyaso muerasuni.
Pueyasoori na pueya samaraataja
Pueyaso pueya pa quishacari, Pueyaso Sohuanu sequesano pa tojiri, maja pa rupatenura Pueyaso Rupaacuaji. Na sequesanoori naa naajiotasano quiya tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia pajaniyarajuhuaj:
“Pueyanaa, niaa jaara quiarijia tojiriquia Pueyaso sequesano niajaniya, majaari na sequesano ruuretajaca nia quiniu. Majaari naa nia quiniu taa nia supuetanaa quiquiaaricuaani, cariiquia jiyajinia nojori camarucuneejotasacari pueyaracaanu. Nojoriiri Pueyaso juaatijiojuaca quiquiaari, pueyaracaanu na tojiyashijiaca nojori quishacari. Nojoricuajaari pueyaracaanu cua cumaacata cua miijiosano niquitiuquiaari. Cuarenta marijiaari shocojoquiaari, pueyaracaanu jiyajeneta casaa cua miijiosacari cua cumaacata, maninia cua jiitiasacari nojori. Naajaa, nia supuetanaari cua juaatijioquiaari, pueyaracaanu nojori taacanuusacari cucuaji. 10 Janiyari cunora seetanujuanaa juaaquiaari puetunu cuno pojoritiajanaani. Naaratej, janiyari sequequiaarini: ‘Nojoriiri juhua cucuaji tashuquioono rucoojiya tamajaaja. Nojoriiri cua niishitiojosano ruuretaquiaa saaja’. 11 Janiyari cunora jiyanohua cua juaaniutia naa sequequiaarini: ‘Majaari nojori rupuenu quiniutianiya janiya, shuquiriaatia cua quishaqui, cua samaraatanura nojori, pueyaracaanu shuquiriaatia quijiaca nojori quiniuria cuata’ ”.
12 Naarate cuarta Pueyaso pueyanaa, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare jiyanohua, niaa mariqui Pueyaso Rupaacua tiuyashijiacara quiriohuari, Pueyasoocuaji nia rupatenura puetunujuanaa. Pa Pueyasocuajaari quijiajuhuanajaj. Nojuajaari na tojiyashijiaca saniitiojua. 13 Cunora, seetanujuanaa Pueyaso Rupaa tojitiajaca nia quiniuria, puetunu juucajanaa nia shiniujiutiooriquia pueyaracaanu. Naa nia miiriquia nio pa quishacari Pueyaso jiyanooniu puequeyaquishacarijia taa na Rupaa sequeyacuajani. Naa nia shiniujiutiooriquiatej nia jiitiyaquiniuucuaji sesa miiniuria. Saniniuujia, niaa jaara sesa miijiaca quiriquia, tama sesa nia miiniujiaarijia nia sapojonutaniya Pueyaso tojiyashijiacara nia jatanuhuara. 14 Jesucristoocua pa tiuuniuucua, paari na cojiniaara jiyatesanoni. Naacuajitij, puetunu na jiitiasanojuanaari puera quiriquianojuhuaj, paa jaara nocua tiuuquiaa pueyaracaanuni, taa shushajanaa seetanujuanaa nocua tiuujiaca pa quiriquiaacuajani.
15 Cunora, naa naajiotasano quiyari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Pueyanaa, niaa jaara quiarijia tojiriquia Pueyaso sequesano niajaniya, majaari na sequesano rejetejaca nia quiniu, taa nia supuetanaa quiquiaaricuaani. Nojoriiri Pueyaso juaatijiojuaca quiquiaari, pueyaracaanu na tojitiaashijiaca nojori quishacari”.
16 ¿Canapueteeri cuno pojorini, Pueyaso tojitiaashijiacani? ¿Secaja pueyatee? Maja. Puetunu noo pojoricuajaari Egipto jiyajiniji Moisés mashiquishano pueyatej. Nojorijianaacuajaari Pueyaso tojiquiaari pocuaano. Naajaa, nojoriiri saaja na ruuretajaca quiquiaari. 17 Nia niishiritioj, ¿canapuete cuno pojorini, Pueyaso juaatijioquiaarini, pueyaracaanu nojori camarucuneejotasacari cariiquia jiyajiniani? Noo pojoricuajani sesa miijiacatej. Nojoriiri cunora cusonuuquiaari nojori quiojosacari nucuaco cariiquia jiyaco. Na cusonuusaquijia jamojosaaquiaariiri. 18 Nia niishirijiuhuaj, ¿canapue naa Pueyaso sequequiaari seetanujuanaa na juaaniutiani: “Majaari nia tiuquitianu quiniutianiya niaarano cua niquitionu panishano jiyajinia, tii juhuajaniya shuquiriaatia nia quiniuria cuata”? Puetunu Pueyaso tojitiaashijiacajanaacuajaari naa sequesaaquiaaritij. 19 Naacuajitij, paacuajaari quiarijia maatia niishiyani, Pueyasoocua tiuyashijiaca nojori quiniuucua, majaari nojori tiuquitianu quiquiaari Pueyaso niquitionu panishano jiyajinia.