2
Maja cumaati Jesucristo tojiyashijiacara pa quiniu
Naaratej, Jesucristojiniji pa tojishano tojijiaca pa quiriquia socua, paa mariqui Pueyasoocuaji rupatereeri. Tariucuacaanu, Pueyaso seya caminiujiushano Pueyaso rootasano pueyarani, cuno rootasanoori seetanujuanaa pueya tojishocoriquiano cutara. Cuno rootasano ruuretajaca, na miyashijiacajuhuaj, nojoriiri saniitiosaaquiaari. Pueyaso seya caminiujiushano tojiyashijiaca jaara saniitiosaaquiaaricuaa, ¿paateeri jiyaniyani Pueyaso pa jiyanooniutianiya juhuajaniya Neyanu rupaa tojiyashijiaca pa quishacari? ¡Maja! Cuno rupaa nocua pa tiuushano pa jiyanooshaanurani, cunoori pa Jiyaniijiajanaa pohuatasano. Pa Jiyaniijia nuhuaji, cuno pojori, canapuete pa Jiyaniijiajanaa tojiquiaari pueyaracaanuni, nojoriiri saniniuujia cuno rupaa caminiujiuquiaari pajaniyara. Canaa sequetuquiaariiri nojori tojishanoori seetanu rupaajanaa. Naajuhuaj, nojori pohuatasacari Jesucristojiniji, Pueyasoori nojori miitiquiaari jiyajeneta casaa jiyanohua na cumaacata, maatia pueya niishiniuria nojori pohuatasanoori seetanujuanaa. Pueyari cunora jiyanohua shiriiquitiuquiaari queraatia Pueyaso cumaacata miishano nojori niquishacari. Naajuhuaj, Pueyasoori Jesuucua tiuujiaca niquitioquiaa na Sohuanu, tamaatia pa miiniuria na cumaacata, taa na paniyacuajani. Cunora, paa cumaati seetanujuanaa Pueyaso rupaa Jesucristojiniji tojitiajaca quiyani.
Jesucristo mijiria rasaaquiaari pa puerana na quiniuria
Cuno quiarinio jiyaranojiniji teyano pa sequeriquiaacuajani, Pueyasoori maja na seya na jiyatenu quiquiaari cuno quiarinio jiya jiyaniijianucuarano nojori quiniuria. Naajaa, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasaaquiaariiri pueyano nequesotasano Pueyaso:
“Pueyasonaa, ¿casaateeri pueyanoni, nocua quia niishiriojonurani? ¿Casaara quia taraajeya pueyacuani? Quiaacuajaari na shipiniquiaari rupaquijiara socua cumaacaaju na quiniuria quia seyajiniji. Naajaa, quiaari na jiyatequiaari jiyaniijia na quiniuria, cumaacaraca quijia na quiniuriajuhuaj. Quiaari na sequequiaari puetunu quia shipinishano casaajanaa jiyaniijia na quiniuria”.
Naa Pueyaso sequesacari pueyanotej, puetunu na shipinishano casaajanaa jiyaniijia na quiniuriatej, naacuajitij, majaari quenaaja niquiriyatu casaa cureenu quiniutianiya na jiitiasoo. Saniniuujia, paacuajaari niishiyani, pueyanoori juhuanojuaja maja seetanujuanaa cumaacaraca na quiniu puetunu casaajanaa na tojitiniuria tama nojuajaaja. ¿Jesuurijiataj? Pueyano na quiniuria, na Que Pueyasoori rupaquijiara na miiquiaari socua cumaacaaju na quiniuria na seyajiniji. Naacuajitij, pueyano na quishacari, Pueyaso taraajenuucua puetunu pueyacuajanaa, Neyanuuri mosaaquiaari pocuara. Naa na cusonuucua pocuaratej, Pueyasoori na jiyatequiaari Jiyaniijiajanaa na quiniuria, jiyanohua cumaacaraca na quiniuriajuhuaj.
10 Jamueyashijia Pueyaso quiniuucua, nojuajaari puetunu na muerasuranojuanaa panitiaquiaari na cojiniaa nojori quiniuria. Paniquiaariiri jatiqui nata shuquiriaatia pa quiniuria, puetunu tama nerajaaja na shipinishano casaatajanaajuhuaj. Jeenucuasano pa quiniuria pa cojiniuria Pueyaso, nojuajaari jiyanohua maninia miiquiaari pocuara, Neyanu na miitishacari naquiya pa niti. Naacuajitij, Neyanuuri tojetaarucuajanaa maninia quiquiaari Pueyaso muerasuranoocuaji Tacuna na quiniuria. 11 Jesucristo jeequenuucua pajaniya sesa pa miishanojiniji, jatanishano pueya pa quiniuria, paari cunora seetanujuanaa Pueyaso muerasuni. Naacuajitij, Pueyasoori pa Que, taa pocuaji Tacuna Que na quiyacuaani. Cunora, Jesucristoori maja na caririquiniu na Que na sequenura pajaniyajiniji, “cua tapueyocuacata”. 12 Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasano quiyacuajaari na sequesano na Que:
“Cua Quenaa, janiyari cua tapueyocuaca pohuatanutaniyani taamuecate quiajaniyani. Janiyari quia saquiriojosano pueya niquiara quia jaaquequejotanutaniyani cua shuquiritiasacari quiajaniya”.
13 Tamaqui, Jesu sequesanoori naa naajiotasano quiyajuhuaj:
“Janiyari cua Queecua tiuujia quiniutianiyani”.
Naacuajitij, mijiria na quishacari, Jesuuri na Que Pueyasoocua tiuuquiaaricuaa taa pa tiuuquiaa nocuanijia. Socua naa naajiotasano quiyari tamaqui taa Jesu sequenutaniyani, jiyocuacaanu na tiuquitiasacari pajaniya na shuquiriniutia:
“Nio pojoriiri cua Que jiyatesano cua tapueyocuacara, nojori tojitianuucua janiya”.
14 Cuaqueyaraca pa quiniuucua, Sesaacaari cumaacaraca quiquiaari na shaajanura pajaniya, Pueyaso tojitiaashijiaca pa quiniuucua. Naaratej, Jesuuri cuaqueyaraca na quiniuria jataquiaarijiuhuaj, taa pajaniyacuaani. Naacuajitij, nojuajaari na naata mosaanu quiquiaari pa niti. Naacuajitij, nojuajaari Sesaaca jaariuutiaquiaari pajaniya. 15 Naacuajitij, nojuajaari juhuajaniya quijiacara jiyatequiaari pajaniya, nocua pa tiuuniuucua. Paari niishiyacuajani, pa cusosacari, paari pa Jiyaniijiata quiniuria quianutaniyani. Cunora, majaari tari pa puerenu pa cusonura. Nocua tiuyashijiaca pueyari seetanujuanaa cusonu puerejaca cutara. 16 Seetanujuanaa, majaari Jesucristo niniu quiquiaari Pueyaso seya na naacunura. Niquiaari cutaraari pueyacuaji na tacunura, noo pojoriicua, nocua tiuujiacate taa supuetana Abraham quiquiaari Pueyasoocua tiuujiacuaani. 17 Maninia pa naacuna na quiniuria, Jesucristoori puetunu naquiya miiniujianaa rejeretaquiaari mariyata taa narta pueya miishaaquiaacuaani. Naacuajitij, nojuajaari pocua taraajeja, pocuaji na tacunura Pueyaso. Taraatia pa miiniu niishijia na quiniuucua, pa naata nocua tiuuniu pueyaracaanu na Que Pueyaso na jiyanootiniuria pajaniya, sesa pa miishanojiniji. Na cusonuucua, naacuajiti Pueyasoori na naata pa jiyanooniu puetunu sesa pa miishanojinijijianaa. 18 Mijiria na quishacari, nojuajaari pueyaracaanu taraatia miishaaquiaari. Nojuajaari jiyanohua saniniujiushaaquiaari sesa na miiniuria juucuajuhuaj. Naacuajitij, nojuacuajaari jiyanohua niishijia na cumaquiniuria pajaniya, paa jaara sesa miiniuria saniniujiushaariquiani, paa jaara taraatia miishaariquiajuhuaj.