HEBREO PUEYACUARA NAAJIONEE
1
Pueyasoori pajaniyara na rupaa pohuataniquiaari Neyanujiniji
Tariucuacaanu, Pueyasoori pueyaracaanu na sequenu panishano caminiujiuniaa pueya poojotaniquiaari pa supuetanaara. Nojuajaari nojuajiniji caminiujiuniaa miijiotequiaari queraatia tamaatia casaa, nojori na niishitiniuria casaa nojuaja sequenu paniriquiaa nojorini. Quiari naataja saniniuujia, Pueyasoori tama Neyanujuaaja pohuataniquiaari na sequenu panishano pajaniyara. Nio Neyanu shipinitiquiaari puetunu casaajanaacuajaari; nio jiya, jiya cajiniocuajuhuaj, puetunu pa niquiyaquishoo casaajanaanio. Naajuhuaj, Pueyasoori Neyanu jiyatequiaari puetunu tama na shipinishanojuanaa jiitiana quiriquiano. Neyanuuri tojetaarucuajanaa maninia, juhua na Quejuhuaj, juhua na Que niquishanojuhuaj. Naacuajitij, nojuajaari jiyanohua shacantuuca cumaacaracajuhuaj. Naacuajitij, nojuajaari puetunu na shipinijiosano casaajanaa rucuanetequiaa maninia, saa na rupaa cumaacataja. Nojuaja jaara cusoquiaari puetunu sesa pa miishanojuanaa na tuujunura, na nuhuaji, jiyocuacaanu tacaquiaariuhuari, na Que Pueyaso miaquetajara na cajiniuria Jiyaniijiajanaa quiquiojinia.
Pueyaso Niyanuuri Jiyaniijiajanaa cutara Pueyaso seyajiniji
Naacuajitij, Pueyaso Niyanuuri Jiyaniijiarajanaa quiquiaari Pueyaso seyajiniji. Nojuajaari na Que sesaanucua. ¿Pueyasoteeri quenaaja tamonu na seyajinijinio sequequiaari: “Nioori cua Niyanu”? ¡Maja! Neyanu sequequiaari cutaraari:
“Quiaari quiyanu. Janiyari pueyanora quia muerateree jiyacuani, cua saquiriojosano pueya Jiyaniijia quia quiniuria”.
Neyanujiniji sequequiaarijiaariuhuaj:
“Nera, janiyari na Queni. Quiria saniniuujia, nojuajaari quiyanu”.
Pueyasoori maja quenaaja niquiriyatu na seyajinijinio naa na sequenu quiquiaari. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia, naa naajiotasaaquiaariiri casaa Pueyaso sequenutaniyani, Neyanu na tiuquitishacariuhua mijiria, Jiyaniijiajanaa na quiniuria:
“Puetunu cua seyajanaa cuaara Quiyanu tojitiaara, Jiyaniijiajanaa na quiniuucua”.
Pueyaso seyajiniji saniniuujia, naa naajiotasano quiyari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Pueyasoori na seya jataniquiaa juhua paratura, juhua manirianio, na panishano nojori miiniuria”.
Neyanu sequeya saniniuurijia:
“Quiyanunaa, quiaacuajaari Pueyasojuhuanajaj. Quiaari Jiyaniijia. Quiaari naa quiniutianiya pueyaracaanutej. Quiaari cumaacaracajuhuaj, maninia quia jiitianura puetunu pueyajanaa. Quiaari maninia miiniu porocua. Quiaari sesa miiniu soojea saniniuujia. Cunora, Pueyasonaa, janiyari quia jiyatequiaari Jiyaniijiajanaa quia quiniuriani, quia Jiyaniijia cua quiniuucua. Janiyari quia jiyatequiaarijiuhua socua shuquiriaatia quijia quia quiniuria puetunu quia cojiniaajinijijianaa”.
10 Pueyasoori naa sequequiaari Neyanujuhuaj:
“Jiyaniijianaa, quiaacuajaari coteenujuanaa casaa shipinijia. Quiaari jiya shipiniquiaari, puetunu jiya cajiniocua niquishano casaajanaanio. 11 Puetunu quia shipinishanojuanaari shaajeriquianohua. Quiajaniya saniniuujia, quiaari pueyaracaanu quiriquiano cutara. Puetunu quia shipinishano casaajanaari tariucuashiriquiano juhua toqueja. 12 Naa na tariucuashishacaritij, quiaari juhua toque mocua na jiuniocoriquiano, quia jatasocoriquiano. Quiaari naa miiniutianiyaquij taa pueyano jocuaquiaacuaa na toque mocuacuaani, quiariqui toque na cushiniuria saniniuujia. Quiajaniya saniniuujia, majaari quia jatanu quiniutianiya tamaatiara. Quia quiniuuri maja puequeriquiano”.
13 Pueyasoori Neyanu sequequiaarijiuhuaj:
“Miji, cua miaquetajara quia cajishii, janiya jaara quia paraa shocojotare puetunujuanaajaatijia, maja quenaaja niquiriyatu cureenura na miananajonura quiajaniya”.
Majaari naa Pueyaso sequenu quiquiaari quenaaja niquiriyatu na seyajinijinio. 14 Puetunu nojorijianaacuajaari Pueyasora poonijionaa. Pueyasoori nojori jiyaramiquiquiaa Jesuucua tiuuriquiano pueya nojori cojuanura.