PABLO NAAJIONEE FILEMÓNCUARA
1
Pablo saruhuatasacari Filemón
¿Quiaate quiyajaa canaa panishano Filemónnaa? Janiyari Pabloni. Quiasano pueyanonijia, Jesucristojiniji cua pohuatanuucua. Janiyari parta Pueyaso pueyano Timoteota nio naajiya quiarani, jaarajaaja pa Jiyaniijiara poonijiona quia quiniuucua. Canaara quia saruhuatare pa rimiatucua Apia, Arquiponio, jaarajaaja pa Jiyaniijiajiniji pohuatanani. Canaara quia saruhuatarejuhua parta Pueyaso pueya maanu, noo pojori, quia tiajinia rerejoquiaa Pueyaso secojonuunuratej. Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristonio, nojori cuaara cumaquiiria niajaniya, jiyanoojiaca nojori quiniuucua. Nojori cuaara cajitiiria nioojiajuhuaj, juhuajaniya nia quiniuria.
Filemón paniniujiniji pohuatasano, Pueyasoocua na tiuuniujinijinio
Pueyaso cua secojosacari, janiyari quia seera pueyaracaanu Pueyaso sequequiaani, “paacarasho”. Janiyari naa sequequiaa Pueyasoni, quiajaniyajiniji cua tojiniuucua taa quia paniquiaa pa Jiyaniijia Jesuni, puetunu na pueyajanaanio. Quiaanaari seetanujuanaa pa Jiyaniijiaacua tiuujia. Janiyari cunora quia timitiaani. Janiyari quiocuara secojoquiaani, seetanujuanaa quiarta Pueyaso pueya jiyanoojia quia quiniuria, nojoriicua quia taraajenura. Naacuajitij, nojori quia cumaquishacari, quiaari maatia niishiniutianiya puetunu quioojiajinia quia jiitiasanojuanaa Jesucristojiniji, Jesucristoocua tiuujia quia quiniuucua. Parta Pueyaso pueya panijia quia quiniuucua, quiaanaari nojori cumanijiacanu, nojoriicua quia taraajesacari. Naa cua niishishacari quia miishanojinijitij, janiyari coojia cumanijiacanujuhuaj. Cunora, shuquiriaatia quiyanijia.
Pablo sequesacari Filemón, nojuaja jiyanooniuhuara tama na seru Onésimojuaaja
Jesucristo jiyaramiquishano pueyano cua quiniuucua, cua naata sequenu quiajaniya quia miiniuria cua sequesano. Naajaa, majaari cua sequenu paniniu quiajaniya juhua quia jiyaniijia. Saniniuujia, panijia quia quiniuucua, janiyari quia sequenu paniyani quia miiniuria nio cua sequesano quiarijia. Jesucristojiniji cua pohuatanuucua, janiyari quiarijia moronucua quiyani tariucua saaquiano. Naajaa, quia rupuena Pablo cua quiniuucua, cua tojiri Filemónnaa. 10 Cucua quia taraajere quenaaja. Quia nenecojiyanijia cua niyanuniyojua Onésimoocuara. Nojuajaari seetanujuanaa juhua quiyanura quiriucuaa Jesucristoocua na tiuuniuucua, na tojishacari cua pohuatasano Jesucristojiniji, moronucua cua quishacari.
11 Tarijia, Onésimoori sesa seru quiquiaari quiara. Quiarijia saniniuujia, nojuajaari na naata maninia quiniu quiara, taa quiria na quiyacuaani. 12 Janiyari quiarijia quiocua jiyaroya quiyanuni. Quiocua na maserohua quia timiniutia, taa quia masequiaa janiyacuaani. 13 Moronucua cua quishacari Jesucristo rupaa cua pohuatanuucua, janiyari niyaja na jiyojetenu paniriquiaa juucuani, na naacunura janiya quia niti. 14 Naajaa, majaari naa cua miiniu paniniu quiriquiaa jiyasohuaja, coteenu cua nequesotaaquishacari quiajaniya. Janiya jaara quia sequereni janiya niya na jiitianutaniya na naacunura janiyani, quiaa maara cua ruuretaaquiri. Naajaa, janiyari seetanujuanaa saaja quia panishano miiniu paniyani. Cunora, janiyari na jiyaroya quiocuani. 15 Onésimo jiyoteeri quiocuaji rupatecanu rupaquiriaja, quiarijia quiara na quiniuhuara pueyaracaanu cutara. 16 Quiarijiani, nojuaja naasucuaari socua quia panishano pueyano quiniutianiya serujiniji, seetanujuanaa quia tarajanu na quiniuucua quiarijiani, Jesuucua tiuujia na quishacarijiuhuaj. Nojuajaari jiyanohua cua panishano parta Pueyaso pueyano. Naajaa, quiaa cuaara jiyanohua na panijia quiiria socua janiyajiniji, maja juhua nareja quia panishano seru. Seetanujuanaa nojuaja quia paniri cutara, quiarta Pueyaso pueyano na quiniuucua.
17 Naacuajitij, janiya jaara seetanujuanaa quiarta Pueyaso pueyano quiri quiarani, Onésimo tiuquishacari quiocua, nojuaja quia miiri maninia, taa quia miiquiaacuaa janiyani. 18 Onésimo jaara sesa miiquiaari quiajaniya, jaara quia casaa nohuasequiaarijiuhuaj, nojuaja quia jiyanoori. Saniniuujia cucua quia tiuutiare puetunu sesa na miishanojuanaa quiajaniya. 19 Janiyacua saniniuujia cua cumaneecajiniji quia niquitioreni puetunu sesa na miishanojinijijianaa quiajaniya. Janiyari Pabloni. Janiyari tama cua juaashiquiatajaaja nio naajiyani, cua sequesanoocua quia tiuuniuria. Janiyari quia niishitiniu paniyajuhuaj, Jesucristojiniji cua pohuatasanoocua quia tiuushacari, quiaacuajaari pueyaracaanu quijiara jatanishaaquiaari. Naacuajitij, cua naata sequenu quiajaniya, cua serura quia quiniuriajuhuaj. Naajaa, janiyari saaja quia sequeyani Onésimoocua quia taraajenura. 20 Naa quiria quia miiri quenaaja, mariyata Jesuucua tiuujiaca pa quiniuucua, cua panishano Filemónnaa. Quiaa jaara Onésimo jiyanoori, Cristo panijia quia quiniuucua, quiaari seetanujuanaa coojia cumanijianutaniya.
21 Janiyari naa quiocuara naajiyani, cua niishishacari quiaacuajaari cua sequesano miiniutianiya. Janiyari niishiyajaaniuhuaj, quiaari socua maninia na miiniutianiya cua sequesanojiniji. 22 Naajuhuaj, janiyari juhuacarijia quia sequeyani, cua maquejara quia jeenucuare cucuaji quia tiajinia. Naa pueyaracaanu cucuara nia secojosacari Pueyaso niiquiji cua cartesaanuratej, nojuajaruhua niaacua cua tiuquitiniutianiya, niaata cua quiniuria.
Pablo sequesano na naajio na tucuatasacari
23 Epafrasri cua sequeree cua saruhuatanura niajaniya. Nojuajaari cuarta moronucuajuhuaj, Jesucristojiniji canaa pohuatanuucua. 24 Jaarajaaja cuata Jesucristojiniji pohuatanaa pueyari nia saruhuataajuhuaj. Nojoriiri Marco, Aristarco, Demas, Lucasnio.
25 Pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara cumaquiiria niajaniya.