3
Maninia rootasano Pueyaso pueyara
Quia pueya quia niishitiojorohua jiya jiyaniijia tojijiaca nojori quiniuria, jiyaniijianucuara na jiyatesano pueya nojori tojiniuriajuhuaj. Nojori cuaara cuno pojori naacutaara jaara sequesaare maninia casaa nojori miiniuria. Pueya quia niishitiojore nojori cuaara pueya sesacaashijiaca quiiriajuhuaj. Nojori cuaara quiiria juhuajaniya quijiaca, maja juaajiaca. Cuaara quiiria jiyanoojiaca. Cuaara maninia niquiiria puetunu pueyajanaa, juhua socua maninia pueya nojorijiniji, maja rimiajata na miiniuria tamasaca.
Tarijia, paari mariyata mosanucua quiquiaarini, Pueyaso tojiyashijiacanio. Paari juhua tashucuano quiquiaarini, sapojosano pa quishacari. Paari sesa miiniuucua jiitiquiaarini. Majaari pa naata sesa pa miiniu tarinitianu quiquiaari. Paari pueyaracaanu shuquiriaatia quiniuucua jiaatiajaca quiquiaarini sesa pa niishishanota. Paari sesa miijiaca quiquiaarini. Paari tamasaca jiitiasanoocua jiaatiajaca quiquiaarini, juhua nojori pa quiniuriajuhuaj. Paari pueya soosano quijiaca quiquiaarini. Paari niquitioojuaca quiyaquiquiaarini. Naajaa, pa Jiyanoojia Pueyaso cutaraari maninia miiquiaari pajaniya. Naacuajitij, paari niishitishaaquiaarini taa Pueyaso paniya puetunu pueyajanaani, na jiyaronuucua Neyanuniyojua pocuara na cusonura. Na muerasura pa jiyatequiaariiri saaja pocua na taraajesacari, maninia miyashijia pa quishacarijia. Sesa miyashijiacara na Sohuanuta pa jataniquiaariiri, na Sohuanu jeequesacari poojia, maninia jiuujiaraca pa quiniuria. Pueyaso Sohuanuuri pa jataniquiaa juhua quiarinio pueya pa quiniuria. Pocuaji Tacuna Jesucristo miiniuucua maninia, Pueyasoori jiyanohua queraatia na Sohuanu niquitioquiaari pajaniya. Juhua pocua totasaareeri na Sohuanu. Maja shiitianiyojua quenaaja. Naacuajitij, pa jiyatereeri maninia quijiaca pa quiniuria na jiyanooshacari pajaniya. Naa pa jiyatequiaariiri na muerasu pa quiniuria, pa masenura puetunu na jiitiasanojuanaa puera, jiyocuacaanu na racatasano. Naaratej, paari juhuajaniya sashiquiaani, pa niishishacari paari pueyaracaanu quijiaca quiniutianiya natani.
Nio cua sequesanoori seetanu rupaajanaa. Nio rupaata quia nacasure Pueyaso tojitiajaca puetunu quioojiatajanaa, nojori cuaara niishiriojoora, maninia nojori miiniuria pueyaracaanu. Nio rootasanoori jiyanohua maninia. Maninia cutaraari puetunu pueya cumaquitiajarajanaa. Maja cutaraari quia rupuenu cuno pueya, noo pojori canapuete najuhuana nacoojoquiaani, naajuhuaj, noo pojori canapuete pueyaracaanu na supuetanaa sesaca serojoquiaa najuhuanani, juhua pueya shocotajaca nojori quiniuria. Naajuhuaj, maja quia rupuenu noo pojori canapuete juaatiooquiaani, canapuete tariucuacaanu Moisés Rootasanoocua juayonuutaquiaacuajani. Puetunu cuno nojori niishishanojuanaari najuhuanaj. Majaari na naacunu nojori.
10 Quia piriyojore cuno, cante Pueyaso muerasu maanu raquirijitiaani, capa na niishitiojosanota najuhuanaj. Nojuaja jaara quia tojiyaquiri coteenu quia sequesacari nojuaja, quiocua socua na camiriohua piriyojonu. Jaara tojiyaquiri quiajaniya jiyacaritij, nojuaja cuaara quiiriaqui juhua taanuusano. 11 Naa na tojiyaquishacari quiajaniyatej, quiocua niishiri cuno pueyano tari seseree. Tama sesa na miishanojuaarijia juhua nocuara saquiriojotaa.
Pablo sequesano Titora
12 Janiya jaara Artemas jiyarore quiocuani, jiyanohua quia saniniujiuri cucua quia niniuria Nicópolis tiacajinia. Janiyari quiniqui shuniya tajitiniu paniyani. Janiya jaara Artemas jiyaroyaquiri quiocuani, janiyari Tíquico jiyaronutaniya quiocuani. 13 Zenas, Apoloori quiocua tiuquiniutianiya. Nojori quia naacutare quia jiitiasanota, nojori jiitianura puetunu na panishanojuanaa nojori quianu panishacari quia quijiajiniji. Zenasri pueyacuaji tacuna pueya nequesoreenaa.
14 Parta Pueyaso muerasu cuaara niishiiria maninia miijiaca nojori quiniuriajuhuaj, maja najuhuana quijiaca na quiniuria. Maninia cutaraari nojori naacutanura na panishano jiitiaashijiaca.
Naajionee puequesacari saruhuatasano
15 Puetunu cuata quiniaajanaari cua sequeya cua saruhuatanura quiajaniya. Canaara quia saruhuatare parta Pueyaso muerasujuhuaj, canapuete canaa panijiacacuajani. Pueyaso cuaara cumaquiiria puetunu niajaniyajanaa. Cuaara naa quiiriatej. Tariucuaja Titonaa.