5
Puetunu pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaari pueyaracaanu narta pueyajinijinio saquiriojosano pueyano quiquiaa, taa Pueyaso niishitiquiaari supuetana Moiséscuajani. Nojuajaari jiyatesaaquiaa pueyacuaji na tacunura Pueyaso. Naacuajitij, nojuajaari nareja pueya niquitiojosano Pueyasorano masejojua. Naajuhuaj, pueya jaara sesa miiri, pueyacuara secojonaari pueya seya nanaca shootequiaa, Pueyaso jiyanooniuria nojori, sesa nojori miishanojiniji. Pueyacuara secojona quiniuucua pueyanojuhuaj, nojuajaari sesa miijiajuhuaj. Naacuajitij, nojuajaari na naata narta pueyacua taraajenu, sesa nojori miishacari, nojori niishiyaquishacari maninia miiniujiuhuaj. Naacuajitij, nojuajaari tama nocuarajaaja seya nanaca shootequiaa sesa na miiniuucua, taa na miiquiaacuaa narta pueyacuarani, sesa nojori miishacari. Niaacuajaari niishiya, majaari quenaaja tamonu pueyano na naata tama na cuaqueyajaaja jiyatenu pueyacuara secojona na quiniuria. Pueyasojuanaacuajaari tamajaaja saquiriojojua na panishano pueyano, cuno pueyano quiniuria pueyacuara secojona. Pueyasocuajaari naa saquiriojoquiaaricuaa Moisés tarajanu Aarón, pueyacuara secojonaa jiyaniijia na quiniuria. Naajuhuaj, Jesucristoori maja tama na cuaqueyajaaja na jiyatenu quiquiaari pueyacuara secojona na quiniuria, Pueyaso na jiyanootiniuria pajaniya. Tama Pueyasojuaarijia na jiyatequiaari pueyacuara secojona na quiniuria. Nojuajanaacuajaari naa sequequiaari Jesu:
“Quiaari quiyanu. Janiyari pueyanora quia muerateree jiyacuani cua saquiriojosano pueya Jiyaniijia quia quiniuria”.
Pueyaso sequesanoori tamaqui tariucuacaanu na Rupaajinia naa naajiotasano quiyajuhuaj:
“Pueyaracaanu rishijia quia quiniuucua, quiaari pueyaracaanu pueyacuara secojoriquiano cutara, taa Melquisedeccuaani”.
Naa pueyano na quishacari mijiriatej, Jesucristoori jiyanohua saniniujiushaaquiaari. Naquiya na miyaquishaanuucuaji juucua, nojuajaari na Que Pueyaso secojoquiaari jiyanohua na nujuquenuta. Jiyanohua martequiaariiri na Que na secojosacari, maja na mosaanura. Nojuajaari niishiquiaari na Que na naata nocua taraajenu, maja na mosaanura. Naajaa, na Que tojijia na quiniuucua, na Que sequequiaariiri: “Naajaa, quia miiri quia panishano cua Quenaa, taa quia panitiaquiaari miiniu janiyacuajani”. Na Queeri na tojiquiaari. Jesucristoori seetanujuanaa Pueyaso Niyanu quiquiaari mijiria na quishacarijiuhuaj. Naajaa, na niishishacari nojuajaari jiyanohua naquiya miishaanutaniya nojuaja jaara na Que tojiri, naajaa, nojuajaari saaja na tojiquiaari. Naacuajitij, tojetaarucuajanaa maninia miijia na quiniuucua, nojuajaari pueyacuaji Tacunara quiquiaari, puetunu na tojitiajacajanaa na jiyatenura pueyaracaanu rishijiacara. 10 Cunora, na Que Pueyasoori na jiyatequiaari pueyacuara secojona na quiniuria pueyaracaanu, juhua Melquisedec.
Jiyanohua puereetaari Jesu tojiniu tarinitianu
11 Janiyari queraatia socua nia niishitiojonu paniya Jesucristojinijini, nia niishiniuria nojuajaari seetanujuanaa juhua Melquisedec. Cunoori puera jiyajeneta, maatia cua niishitiojonura niajaniya, juhua niishiyashijiacara nia quiniuuquiohua. Niaacuajaari tari niyajetarucuaa tariucuacaanu nia tojishano. 12 Tariucuacaanujiniji Pueyaso rupaa tojijiaca nia quiniuucua, ¿taateni? Niaa mariqui na niishitiojonuujuaca quiriquia tari. Saniniuujia, niaari quiarijia paniya socua nia niishitiojosaanuhuara maatia niishishaatia casaa Pueyasojiniji. Niaari juhua naatujooriria quiriohuacuaa, juhua shipiyataaquishoojua. Naacuajitij, majaari nia naata jiyajeneta niishitiojosano casaa niishiniu. 13 Naa maatia niishitiojosano niishijiaca nia quishacari saajatej, niaari juhua conaaja quiyajaa, saaja quitiaacaacua naataja. Majaari Jesucristo niishitiojosano tojitiajaca nia quiniu, maninia miijiaca nia quiniuria. 14 Juhua tariucua mashiquioriria nia jiyateriquiani. Mashiquiori cutaraari puetunu casaajanaa miaquenuujuaca. Naajuhuaj, puetunu Jesucristo niishitiojosanojuanaa niishijiaca nia quiriquia. Niaa jaara na niishitiojosano tojijiaca quiriquia, saaja maninia miijiaca nia quiniuria, niaari maninia niishiniutianiya teyano casaate maniniani, teyano casaate sesa saniniunijia.