6
Naacuajitij, majaari juhua naatujoori nia quiniu pueyaracaanu. Seetanujuanaa socua Pueyaso rupaa tojitiajaca nia quiriquia, juhua tariucua cumantumaca mashaja nia quiniuria, cumueeca. Niaacuajaari tari coteenujuanaa Jesucristojiniji niishitiojosano niishijiaca. ¿Niaatucua casaara socua niishitiojosaarohua nioojia nia tacatonurani, maja nia tiuuniuria maninia nia miishanoocua najuhuananij? Niaacuajaari tari niishiya, majaari nia naata maninia nia miishanota tama nia cuaqueyajaaja jiyanootiniu Pueyaso. Cunora, niaari Jesucristoocua tiuujiacara quiquiaari tari, Pueyaso jiyanooniuria niajaniya. Naajuhuaj, niaacuajaari tari niishitiojosaaquiaari moojinia nia tiuquinishaanura Pueyaso pueya nia quiniuucua. Niaari niishitiojosaaquiaarijiuhua Pueyaso pueyacua nia nianura nia juaashiquia nojoriicuara nia secojosacari, Pueyaso cumaquiniuria nojori. Niaari niishiyajuhuaj, macunucuaari samiitiaconutaniuhua. Nojorijinijinio saniniuujia, Pueyaso tojiyashijiacaari pueyaracaanu saniitiosocoriquiano jiyatesaanutaniya. Quiarijiani, majaari socua cua niishitiojonu quiniutianiya niajaniya nio shusha cua sequesanojiniji niajaniyani. Pueyaso cumaquishacari janiya, janiyari socua jiyajeneta casaa Jesucristojiniji niishitiojonutaniya niajaniyani.
4-5 Pueyano jaara Pueyaso Rupaa tojiyashijiara quiriohua, najuhuanaari na niishitiojonu pacutenuhua, nojuaja jaara tari Pueyaso Sohuanu cuhuatasano jiuujiaraca quiquiaari. Najuhuanaari nojuaja jaara tari jiyanooshano quiquiaari, nojuaja jaara tari Pueyaso Sohuanu cumaaca niishijia quiquiaari. Najuhuanajaariuhua nojuaja jaara tari Pueyaso Rupaa shuquiritiaja quiquiaari, nojuaja jaara tari Pueyaso cumaacaraca quijia quiquiaarijiuhuaj. Jiyano pueyanotej, majaari tari na naata sesa miijia na quiniuucua taraajetesaanuhua, Jesucristoocua na tiuuniuhuara seetanujuanaa. Nojuajaari juhua Pueyaso Niyanu teetenu pacuteya niyacutesanojinia, naa na ruuretajaca na quiniuucua. Naa Jesucristo tacartaja na quiniuucuatej, tamasacaari Jesu rerequetequiaajuhuaj. 7-8 Naacuajitij, cuno pueyanoori juhua noo cuhuariquia tee cuniqui sesa jiyasocua maniniucuaa moritianucuajani, riyocuacanio. Pueyasoori najuhuana maru niyojotequiaa. Majaari cuno cuhuariquiajinia nataacuaca muetunu. Jiyano cuhuariquiatej, na camaru cuaara catijiataaranoj. Pueyasoori naa saniitionutaniya nocuaji ruparequeno pueyajuhuaj. Saniniuujia, Jesucristo rupaa tojijiacani, nojoriiri juhua maninia cuhuariquia. Pueyasoori maru niyojotequiaa nocua, maninia na muetutenura tii natoosano casaa. Naacuajitij, na camaruuri queraatia miajajauraca quiniutianiya. Naajuhuaj, Pueyasoori na tojitianu tarinitiaashijiaca shuquiritiniutianiya pueyaracaanura.
Pa niishishacari Pueyasoori maninia pa miiniutianiya, paari cunora na tojiniu tarinitiaaquiquiaani
Miriqui cua pohuatasano sesa cuhuariquiajinijini, cunoori maja niajaniya cua panishano pueyanaa. Majaari cua taacanuunu niajaniyajiniji. Niaacuajaari pa Jiyaniijia tojitiajaca quiquiaa. 10 Pueyasocuajaari jiyanohua maninia. Nojuajaari maja na niyajetanu quiniutianiya maninia nia miishano niarta Pueyaso pueya, Pueyaso panijiaca nia quiniuucua, taa quiarijia nia miyajaacuajani. 11 Naatej, taa shitimia niarta Pueyaso pueya naacujuacatucuaja niajaniyani, naajuhuaj, janiyari nia panitiaani pa Jiyaniijia nia sashiniuria nia timiniutiajuhuaj, nojuaja jaara pa rijionuucua tiuquiriohuajaatijia. Nia niishitiriquiajaaniuhuaj, Pueyasoori jiyanohua maninia miiniutianiya pajaniya. 12 Majaari nia macuhuajeconu juhua taajecori nia quiniuria pa Jiyaniijiara. Saniya nia quiriquia cutara juhua tariucuacaanu parta Pueyaso pueya. Nojoriiri shamaatia Pueyasoocua tiuujiaca quiquiaari pueyaracaanu. Naquiya miiniu rejeretajacaari quiquiaarijiuhuaj. Naaratej, Pueyasocuajaari tari maninia miiquiaa nojori, taa seetanujuanaa na sequequiaari na pueyarano na miiniuriacuajani.
13 Pueyasoori seetanujuanaa saaquiano Abraham sequequiaari taa na miiniutianiya maninia nojuajani. Majaari na naata sequenu, tamonu cuaara na saniitiooranoj, nojuaja jaara miyaquiri na sequesano saaquiano Abraham. ¿Cantucuaa cumaacaraca Pueyaso na saniitionurani? Shaaqui. Nojuajanaacuajaari Jiyaniijiajanaa. 14 Naaratej, Pueyasoori naa sequequiaari saaquiano Abraham:
“Janiyari seetanujuanaa maninia miiniutianiya quiajaniyani. Janiyari quia jiuhua muetutenutaniya jiyanohua queraatiarani”.
15 Naa Pueyaso sequenu nuhuaji saaquiano Abrahamtej, Abrahamri juhuajaniya sashiquiaari Pueyaso cuaara na sequesano miiquiaarijiaatijia. 16 Pueyanaa, niaacuajaari niishiya taa pa miiquiaani, parta pueyano niishiniuria paari nojuaja pa sequesano miiniutianiya seetanujuanaani. Paari naa sequequiaani: “Seetanujuanaa quia sequeyanijia. Majaari cua sapojonu. Pueyaso cuaara saniitioora janiya, janiya jaara cua sequesano miyaquirini”. Naa pa sequesacaritij, parta pueyanoori juhuajaniya pocua tiuujia. Majaari tari na taacanuunu pocuaji. 17 Naajuhuaj, Pueyaso sequesacari taa seetanujuanaa na miiniutianiya na pueyaranoni, nojuajaari jiyanohua panitiaquiaari pajaniya, na sequesanoocua pa tiuuniuria seetanujuanaa. Majaari na paniniu quiquiaari pa taacanuunura quenaaja na sequesanojiniji. Cunora, nojuajaari naa sequequiaari: “Janiyacuajaari Pueyasoni. Majaari cua niishiniu sapojonu. Cua sequesanoori seetanujuanaa”. 18 Naacuajitij, Pueyasoori maatia sequequiaari taa na miiniutianiya nocua tiuujiacarano pueyarani. Majaari saaja cuno na sequenu quiquiaari. Nojuajaari sequequiaarijiuhuaj: “Cua sequesanoori seetanujuanaa”. Pueyaso sequesanoori maja na naata jatanishaanu. Naacuajitij, pajaniya, nocua tiuujiaca pueyani, paari poojia cajitiquiaani maatia pa niishishacari, pocuaji Tacunaari puetunu na sequesanojuanaa miiniutianiya pajaniyara. Naacuajitij, majaari pa taacanuunu quenaaja. 19 Naa Pueyaso sequesanoocua tiuujiaca pa quishacaritij, paari juhuajaniya naquiya miiniu rejeretajaca quiquiaani. Sesaacaari maja na naata Pueyaso jaariutianu pajaniya. Naacuajitij, paari juhua buqueni, pootioyaquishoo, niiquia casaacuaji na jaasutanuucua. Cuno niiquia casaari niquishoo, moo cariquimia pojiyari. Naajuhuaj, nocua pa tiuushanoni, nojuajaari jiyocuacaanu quiya, niquishoojaariuhua na Que Pueyaso shuriucua na quiniuucua. 20 Nojuajaari na Queecua quianu pa puetaquiaari. Nojuajaari tii pueyaracaanu secojoquiaa na Que pocuara, na Que jiyanooniuria pajaniya. Naacuajitij, Pueyasoori na jiyatequiaari pueyaracaanu secojona na quiniuria pueyacuara, taa Melquisedec quiquiaaricuaani.