7
Jesuuri pueyacuara secojona, taa Melquisedec quiquiaaricuaani
Cuno Melquisedecni, nojuajaari Salem tiaca jiyaniijia quijia. Nojuajaari Pueyasojuanaa secojona pueyacuara. Pa supuetana Abraham tacatesacariuhua na naminiu nuhuaji na paraa, tamasaca tiacajinijinio jiyaniijianucuani, Melquisedecri nocua tohuataquiaari Salem tiacajiniji. Naa na sequequiaariiri: “Abrahamnaa, quiaari Pueyaso timitiasano. Pueyasoori quia miiniutianiya jiyanohua maninia”. Jiyacaritij, Abrahamri na paraa casami nitiariquiohua na quiquiojiniohuara. Naacuajitij, nojuajaari puetunu cuno casamijinijiniojuanaa Pueyasora na riuriosano niquitioquiaari Melquisedec. Abrahamri naa miiquiaari na niishishacari Melquisedecri Pueyaso secojona pueyacuara quiquiaari. Pueyanaa, nio Melquisedecjiniji nia niishiri. Pueyano rupaajinia, na sesaari sequeya, “Saaja maninia miijia jiyaniijia”. Naajuhuaj, na tiaca sesa Salemni, cunoori pueyano rupaajinia sequeya, “Juhuajaniya quijia pueya tiaca”. Na sesaari naa quiquiaari na pueya jiuujia cajitijia na quiniuucua. Majaari tojetaarucuajanaa na niishishaanu, ¿queraca quiquiaaritii, nucuaracajuhuaj, supuetanaaracanio? Majaari quenaaja na pohuatasaanujuhua na rasaanujiniji, na shaajenujinijinio. Naacuajitij, pajaniyara, Melquisedecri juhua pueyaracaanu quijiajuhuanajaj. Majaari na niishishaanujuhuaj, tamonute na niti jiyatesaaquiaari pueyacuara secojona na quiniuria. Maja. Naacuajitij, nojuajaari juhua Pueyaso Niyanu, pueyacuara secojona na quiniuria pueyaracaanura.
Pueyanaa nia niishiri, Melquisedecquiiri seetanujuanaa tojishano pueyano quiquiaari socua pa supuetana Abrahamjiniji. Naaratej, pa supuetana Abrahamri nareja na niquitioquiaari na paraa na shocotasano casamijinijinio. Secaja niquitioquiaariiri taa Pueyaso rootaquiaari pa supuetanaacuajani, nojori niquitiojonura nera. Tariucuacaanu, Pueyasoori pa supuetanaa niishitiojoquiaari nojori niquitiojonura secaja, puetunu nojori jiitiasano casaajinijijianaa. Naacuajitij, pueyano jaara diez casaa jiitiare, cuaara Pueyasora niquitioora niquiriyatujua. Pueyasocuajaari supuetana Leví niquiohuacuajinio supueno pueya jiyatequiaari narta Israel pueyacuara secojonaa nojori quiniuria. Nojoriiri jiyatesaaquiaari Pueyasorano pueya niquitiojosano masejojua nojori quiniuriajuhuaj. Naa Pueyaso sequesanocuajaari Moisés Rootasanojinia naajiotasaaquiaari. Abrahamcuajaari puetunu Israel niquiohuajanaa supuetana quiquiaari, maja saaja Leví supuetana. Naajaa, Leví niquiohuacuajinio supueno pueyari Pueyasora narta Israel pueya niquitiojosano masejojua. Melquisedecri pueyacuara secojona quiquiaarijiuhuaj. Maja cutaraari Leví niquiohuacuajinio na supuenu quiquiaari. Naajaa, seetanujuanaa pueyacuara secojona na quiniuucua, Abrahamri Pueyasorano na riuriotaca na niquitioquiaari. Abrahamri seetanujuanaa Pueyaso timitiasano pueyano quiquiaari. Naaratej, Pueyasojuanaacuajaari tari Abraham sequequiaari, nojuajaari maninia na miiniutianiya. Naajuhuaj, Melquisedecri pa supuetana Abraham sequequiaari Pueyasoori jiyanohua maninia miiniutianiya nojuaja. Paacuajaari niishiyani, Pueyaso jaara maninia miiniutianiya tamonu pueyano, na sequesano caminiujiunia pueyanoori socua tojishano pueyano maninia na miishocoriquiano pueyanojiniji. Naacuajitij, paari niishiyani Melquisedecri socua tojishano pueyano quiquiaari Abrahamjiniji. Quiarijiani, Pueyasorano pueya niquitiojosano masejojuacani, puetunu nojorijianaari shaajejaca pueya. Saniniuujia, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia pa serojosacari Melquisedecjiniji, juhua saminiojiniji pohuatashiyari. 9-10 Nia niishirijiuhuaj, Leví niquiohuacuajinio pueyacuajaari Pueyasorano pueya niquitiojosano masejojuaca, pueyacuara secojonaa nojori quiniuucua. Cua tojiri pueyanaa, Melquisedec naacuneetoosacari Abrahamta, Abrahamri jiyacari tari na cuaqueyajinia jiitiariquiaa puetunu nocuajinio supueriquiano pueyajanaa. Naacuajitij, Abraham niquitiosacari Pueyasorano na riuriotaca Melquisedec, pa naata sequenu Leví quiriquianojuanaari jiyacari Melquisedec niquitioquiaari, Abraham quiniuucua na jiyasorano tari.
11 Leviicuajinio supueno pueyari pueyacuara secojonaa quiquiaari, nojori miiniuria taa Moisés Rootasanojinia sequequiaaricuajani. Naacuajitij, narta Israel pueya jaara sesa miiquiaari, nojoriiri sesa miijiaca seya puecooquiaari pueyaracaanu tama na camaruhuacuarajaaja, nojori na jiyanootiniuria Pueyaso. Naa nojori miishano jaara pueya jiyateriquia tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacara, paa maara tamonu pocuara secojoriquiano paniyaquiriquiani. ¡Tamonu pocuara secojoriquiano cutaraari panishaaquiaari! Juhua pueyaracaanu rishijia Melquisedec panishaaquiaari cutaraari, maja juhua Aarón saniniuujia, nocuajinio supueno pueyanio. Nojoriiri shaajejaca cutara. 12 Aaróncuajaari narta pueyacuara secojonaa jiyaniijiara jiyatesano quiquiaari, taa Moisés Rootasanojinia sequeyacuajani. Naacuajitij, tamonu pueyano jaara jiyatesaarecuaa pueyacuara secojona na quiniuria, tamonu rootasanoori panishiyajuhuaj, Moisés Rootasano niti na quiniuria. 13 Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia, maatia sequeyacuajaari, Pueyasoori tamonu pueyano jiyatenutaniya pocuara secojoriquiano. Nojuacuajaari pa Jiyaniijia Jesu. Nojuajaari maja Leví niquiohuacuajinio supueno. Nojuajaari supuetana Israel niyanuucuajiniocuaja, saniniuujia tamonu neyanuucuajiniojaarohuaj, teyanoocuajinio quenaaja niquiriyatu pueyacuara secojona supueyaquiquiaaricuajani. 14 Maatia niishishiyacuajaari, pa Jiyaniijiaari Judá niquiohuacuajinio supueno quiquiaari. Judaari Leví tarajanucuaja. Moisés pohuatasacari pueyacuara secojonaajinijini, majaari quenaaja Judá na jiyaniquiniu quiquiaari.
15 Quiarijiani, quiarinio pocuara Secojona quishacari juhua Melquisedec, paari maatia niishiyani Leví niquiohuacuajinio supueno pueyacuara secojonaari sanitishaaquiaari. 16 Nojoriiri pueyacuara secojonaa quiquiaari saaja Leví niquiohuacuajinio supueno pueya nojori quiniuucua. Jesucristo cutaraari pocuara secojonara jiyatesaaquiaari pueyaracaanu rishijia na quiniuucua. 17 Cunora, Pueyasoori naa sequequiaari nojuajiniji:
“Quiaari pueyacuara secojona quiniutianiya pueyaracaanura, juhua Melquisedec”.
18 Naacuajitij, puetunu Moisés rootasanojuanaa pueyacuara secojonaa pueya miishocoriquianoori tari jatasaaquiaari, najuhuana na quiniuucua. Cuno miishanoori cumaacaaju quiquiaari pueya na jataniniuria. 19 Seetanujuanaari, Moisés Rootasanoori maja na naata quiquiaari saaja maninia miijiacara na jataniniuria na tojitiajaca. Quiarijia saniniuujia, paari Pueyaso rupaa Jesucristojiniji jiitiaani. Nocua pa tiuushacari, Jesucristoori pueyaracaanu pa jiyanootiquiaa na Que, juhuajaniya pa rupuenura nojuaja.
20 Na Que sequesacari Neyanu quiniuria pocuara secojona pueyaracaanura, nojuajaari naa sequequiaari seetanujuanaa. Naacuajitij, paari panaatia quiquiaani pa niishishacari Jesucristoori na Que shuriucua quiya, pueyaracaanu pocuara na secojonura na Que. Saniniuujia, majaari naa Pueyaso sequenu quiquiaari Leví niquiohuacuajinio supueno pueya, seetanujuanaa pueyaracaanu pueyacuara secojonaa nojori quiniuria. 21 Saniniuujia, Neyanujiniji na sequesanoni, cunoori seetanujuanaa. Majaari na sequesano jatanishaanu quiniutianiya. Naacuajitij, naa naajiotasano quiyari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Jiyaniijia Pueyasoori seetanujuanaa sequeree na miishocoriquiano. Majaari na sequesano na jataniniu quiniutianiya. Neyanu sequereecuajaari: ‘Quiaari pueyacuara secojoriquiano pueyaracaanu’ ”.
22 Naacuajitij, pueyaracaanu na Que shuriucua Jesu quiniuucua pocuara na secojonura, paari seetanujuanaa niishiyani paari Pueyaso pueyani, Neyanuucua pa tiuuniuucua. Naacuajitij, Pueyaso rupaa Jesujinijiiri socua jiyanohua maninia Moisés Rootasanojiniji. Cunoori pueyaracaanu rishijia Jesu quiniuucua. 23 Saniniuujia, Leví niquiohuacuajinio supuenoni, queraatia pueyacuara secojonaari quiquiaari pueyaracaanu rishiyashijiaca nojori quiniuucua. 24 Jesu cutaraari shaajeyashijia. Naa pocuara secojona na quishacaritij, majaari quenaaja tamonu sanitiniu quiniutianiya nojuaja. 25 Naacuajitij, nocua pa tiuushacari, nojuajaari pueyaracaanu pocuara secojoquiaa, tojetaarucuajanaa maninia miijiacara pa jatanishaanura, Pueyaso pa rupuenura. Majaari pocuara na Que na secojonu na tarinitianu quiniutianiya, shaajeyashijia na quiniuucua.
26 Jesuuri namitia pocuara secojona na Que. Majaari tamonu quiniu juhua nojuaja. Nojuajaari tojetaarucuajanaa maninia miijiajuhuanajaj, juhua na Que Pueyaso. Majaari quenaaja sesa miiniu na niishiniu. Sesa miijiaca tajinia na quishacari mijiria, naajaa, majaari sesa na miiniu quiquiaari quenaaja. Saaja maninia miijia na quiniuucua, nojuajaari tojetaarucuajanaa tamaatia quijia mijiria quiniaa pueyajiniji. Naaratej, Pueyasoori jiyocuacaanu quijiara na jiyatequiaari, Jiyaniijiajanaa na quiniuria na shuriucua, tii na secojonura na Que pocuara. 27 Leví niquiohuacuajinio supueno pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari pueyaracaanu tama sesa nojori miishanoocuarajaaja seya puecootujua coteenu, Pueyaso jiyanooniuria nojori. Naa nojori miiniu nuhuajitij, nojoriiri jiyacari narta Israel pueya seya puecooquiaari sesa cuno pojori miishanoocuara saniniuujia. Maja cutaraari naa Jesu miiniu quiquiaari. Nojuaja jaara tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari pocuara na mosaanura juhua borregoniyojua sesa pa miishanoocuara, cunojuanaari na cusonu quiquiaari. Majaari socua na caminiu quiniutianiuhua cusonu. Naa na cusonuucua pocuaratej, puetunu sesa miijiacajanaari na naata jiyanooshaanu puetunu sesa na miishanojinijijianaa. 28 Moisés Rootasanojinia, Pueyasoori tii sequeyacuaja canapuete pueyacuara secojonaa jiyaniijiara jiyateshiyani. Puetunu cuno pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuajanaari sesa miijiaca quiquiaari, juhua puetunu pueyajuhuaj. Jiyanohua Moisés nuhuaji, Pueyasoori saniniuujia tama Neyanujuaaja jiyatequiaari pocuara secojonajanaa na quiniuria pueyaracaanu. Na Que tojijia na quiniuucua pueyaracaanu, naquiya miiniu rejeretaja na quiniuucuajuhuaj, naacuajitij, nojuajaari tojetaarucuajanaa maninia, pocuara secojonara na jiyatesaanura.