8
Quiarinio Pueyaso Rupaacua pa tiuushacari, Jesuuri pa jiyanootiquiaa na Que
Nio, janiya na pacutenutaniuhua sequenuni, cunoori socua panishano nia niishiniuria. Cua tojiri. Pueyaso Niyanu quiniuucua pocuara secojona, nojuajaari na Que miaquetajara cajiquiaari jiyocuacaanu. Nojuajaari tii na Que secojoquiaa pocuara Pueyaso Quishaquijianaa. Cunoori Pueyasojuanaa shipinishano quiquio, maja pueyano tiasano.
Puetunu pueyacuara secojonaajanaari jiyatesaaquiaari nojori masejonura narta pueya poosano casaa, Pueyasora nojori niquitiojosano. Naajuhuaj, nojoriiri seya puecoojuaca, Pueyaso nojori jiyanootiniuria. Naacuajitij, Jesucristo quiniuucua pueyacuara secojonajuhuaj, nojuaja cuaara casaa jiitiaara, Pueyaso na niquitiosocoriquianojuhuaj. Cuno casaacuajaari tama na cuaqueyajaaja quiquiaari, pocuara na mosaanura, Pueyaso jiyanooniuria pajaniya. Leví niquiohuacuajinio supueno pueyacuara secojonaacuajaari pueya nitiasano nojoriicua masejoquiaajaa, Pueyasora nojori niquitiojosocoriquiano taa Moisés Rootasanojinia sequeyacuajani. Naacuajitij, Jesucristo jaara mijiria quiriquiaja, nojuaja maara pueyacuara secojona quiyaquiriquiaj. Pueyacuara secojonaacuajaari queraatia quiya. Pueyacuara secojonaa jeecajosano casaa Pueyaso Secojojua tiajinia nojori jiitiasanoni, nojori miishanonio, puetunu cunojuanaari saaja juhua jiyocuacaanu casaa naaqui. Cunora, Moisés jaara tari shipiniriquiaa Pueyaso Secojojuara suhuorotu, puetunu na casamitiajanaanio, jiyacaritij, Pueyasoori naa Moisés sequenu pacutequiaari:
“Moisésnaa, cua tojiri. Maninia quia miiri jacaria puetunujuanaa, naatej, taa cua niquitiquianucuaja quiajaniyani, Sinaí tuhuananuucua quia quishacari”.
Pocuara Secojonajanaa miishanoori jiyanohua maninia socua pueyacuara secojonaa Leví niquiohuacuajinio supueno miijiosanojiniji. Pocuara Secojona cutaraari tama na cusonutajaaja pa jiyanootiquiaari Pueyaso. Naacuajitij, Pueyaso rupaa Jesucristojinijiiri jiyanohua socua maninia Moisés Rootasanojiniji.
Pueya jiuujia jaara na naata quiriquia seetanujuanaa sesa miyashijiacara jatanishano Moisés Rootasano tojijiaca nojori quiniuucua, Pueyaso maara quiarinio rupaa niishitiyaquiquiaari pajaniya. Saniniuujia, Pueyasoori niishiquiaari Israel pueyari maja na naata quiquiaari puetunu Moisés Rootasanojuanaa tojiniu. Cunora, tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia sequesanoori naa naajiotasano quiya:
“Jiyaniijia Pueyasoori sequeya: ‘Tamacari, janiyari quiarinio rupaa niishitiniutianiya Israel jiyajinijinio pueyani, Judá jiyajinijinio pueyanio. Teyano pojoriti nocua tiuyani, nojoriiri seetanujuanaa cua pueya quiniutianiya. Quiarinio cua rupaari tamaatia quiniutianiya Moisés cua niishitiojosano rupaajiniji puetunu Israel pueyarajanaa. Jiyacaritij, janiyari nojori mashiquiquiaari Egipto jiyajinijini. Juhua nojori que, janiyari nojori jaatucunuuriquiaa juucuani nojori cua niquitiosocoriquiano jiyajiniara. Saniniuujia, nojoriiri Moisés cua rootasano nojoriria tojiniu paniyaquiquiaari saaja. Janiyari cunora nojori cartequiaarini’. Jiyaniijia Pueyasoori naa sequeree. 10 Socua sequeyari: ‘Nio pa quishacari nuhuaji, janiyari naa miiniutianiya cua saquiriojosano pueyarani: janiyari coojia nianutaniya nojori jiuujiajiniani. Naacuajitij, cua rootasanoori juhua naajiotasano quiniutianiya nojori niishitiajajinia, seetanujuanaa cua tojitiajaca nojori quiniuria. Naacuajitij, janiyari nojori Jiyaniijiajanaa quiniutianiyani. Nojoriiri saniniuujia cua pueya quiniutianiyacujua. 11 Jiyacaritij, pueyano jaara janiyajiniji pohuatanu paniri narta pueyano, na cojiniajuhuaj, tapueyocuacanio, cunoori najuhuana quiniutianiya. Puetunu pueyapuejanaacuajaari tariucua cua niishijiaca quiniutianiya; jiyaniijianucua, poonijiotesano pueyanio. 12 Janiyari nojoriicua taraajeja quiniutianiyani. Majaari cua saniitionu quiniutianiya nojori, sesa nojori miishanojiniji. Naa cua jiyanooshacari nojoritij, majaari socua cua saneejonu quiniutianiya sesa nojori miishano. Janiyari puetunujuanaa na niyajetanutaniyani’ ”.
13 Naa Pueyaso sequesacaritij, taa nojuaja quiarinio na rupaa niishitiniutianiya pajaniyani, nojuajaari tariucuacaanu Moisés na rootasano jiyatequiaari tariucuaneera. Naacuajitij, Moisés Rootasanoori quera shaajasaanutaniya puetunujuanaa.