COTEENUJUANAA JUAN NAAJIONEE
1
Pueya samiitianijia rupaa
Jiya shipinishaacarijiyojua, Jesucristoori quijiajuhuanajaj. Canaari niaara naajiyani, canaa niishitiniuria niajaniya nojuajiniji canaa tojishano, canaa niquishanojuhuaj. Pueyanaa, canaari seetanujuanaa na niquiquiaari canaa namijiatani, pueyaracaanu nata canaa quishacari mijiria. Canaari na cooquiaarijiuhuaj canaa rupuesacari nojuaja. Nojuajaari pueyaracaanu quijia cutara, pa Samiitianijiajaariuhuaj, pueyaracaanu quijia pa quiniuriajuhuaj, na sequesanoocua pa tiuushacari. Cuno pueyaracaanu Quijiani, nojuajaari pueyanora jataquiaari. Canaari na niquiquiaarini. Naaratej, canaari pueya pohuataquiaarini, nojuajaari seetanujuanaa pa Samiitianijia. Canaari quiarijia cuno pueyaracaanu Rishijiajiniji nia pohuataajaaniuhuaj. Coteenu na Queta quijia jiyocuacaanuuri. Na nuhuaji, canaacua muetaquiaariiri. Canaari seetanujuanaa nia pohuataa canaa niquishanoni, canaa tojishanojuhuaj. Canaa pohuatasanoocua nia tiuushacari, pocua rupuetooreni, taa canaa quiya pa Que Pueyaso rupuesanocuaani, Neyanu Jesucristo rupuesanonio. Niaa jaara nio naajiojinia canaa sequesano tojiri, niaari seetanujuanaa shuquiriaatia quijiaca quiniutianiya. Canaa jaara niaacuaji tojiriquiani, canaari shuquiriniutianiyajaacuhuaj.
Pueyaso pa cuhuatana
Jesucristocuajaari nio rupaa canaa niishitioquiaari, canaa nia pohuataani. Nojuajaari naa canaa sequequiaari: “Pueyasoori Cuhuatana cutara. Nojuajaari maja ninishiqui quijia quenaaja”. Naacuajitij, paa jaara sequereni: “Pueyaso rupueja cutaranijia”, na rupaa pa tojiyaquishacari, paari saaja najuhuana sapojiyani. Paari juhua ninishiqui quijia quiyajaani. Paa jaara seetanujuanaa cuhuashiqui quiyani, taa Pueyaso quiya cuhuashiquicuaani, paari juhua rupuetootesano quiya parta Pueyaso muerasuta cutarani. Naa juhua rupuetootesano pa quishacaritij, Neyanu Jesucristo nanacaari puetunu sesa pa miishanojuanaa tuujuquiaa poojiajiniji.
Paa jaara sequereni: “Janiya sesa miyashijiani”, paari tama pa cuaqueyajaaja sapojiyani naa pa sequesacaritij. Majaari Pueyaso rupaa tojijia pa quiniu. Paa jaara sesa pa miishano pohuatare saniniunijia, Pueyasoori jiyanootio cutara, na jiyanooniuria pajaniya, taa na sequequiaaricuajani. Poojiajiniji jeequenutaniya puetunu sesa casaajanaari. 10 Paa jaara saniniuujia sequereni: “Maja sesa cua miiniu”, paari Pueyaso jiyateya juhua sapojojuarani. Paa jaara naa quirini, majaari seetanujuanaa na rupaa quiniu poojiajinia.