3
Pa Jiyaniijia tiuquiniuhua cuaracashitishacari
Cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, nioori tanee cua naajionee niaacuara. Coteenu cua naajiojinia, janiyari nia nacasuquiaarini socua cua shiniujiuniuria niajaniya maja nioojia niquijiotejaca nia quiniuria Pueyaso rootasanojiniji. Janiyari naa miya quiarijia nio cua naajiojiniajuhuaj. Maninia nia numaama nia racatariquia tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pohuatasano, pa Jiyaniijia jiyaramiquishano pueya pohuatasanonio. Cunocuajaari pocuaji Tacuna rootasano pajaniyara.
Nio nia niishiriquia cutara pueyanaa. Quera nio jiya puequesacari, pa Jiyaniijia soojeacaari supuenutaniya. Nojoriiri tama na cuaqueya miiniu panishano miijiacajaaja. Na macaatiniuria niajaniya, nojoriiri nia nequesotanutaniya: “¿Taa nia Jiyaniijia miiquiaarini? Nojuacuajaari nia sequequiaari: ‘Tacatenutaniuhuanijia’. Majaari na tiuquiniu. Tariucuacaanu na niquiniaa pa supuetanaacuajaari tari puequecanu. Nio jiyajinia, puetunu casaajanaari quiyajaa, juhua shusha na shipinishaanujiniji. Majaari quenaaja tamonu casaa jatanu quiquiaa tamaatiara”. Majaari naate pueyanaa. Cuno pojoriiri tariucuacaanu Pueyaso miishanojiniji niishiniu paniyashijiaca. Jiyanohua tariucuacaanu, Pueyasoori jiya cajiniocua shipiniquiaari saaja na pocuanuta. Na sequesacarijiuhuaj, jiyari mohuacajiniji muetaquiaari, mohuaca jiuujiajinia na quiniuria. Na nuhuaji, Pueyasoori cuno mohuacaja pajaashitiquiaari puetunu mijiria quijiacajanaa na cusojuanura. Quiarijia saniniuujia, jiya cajiniocua, nio jiyanio, Pueyasoori na cumaacata nojori jiitiaajaara. Na nuhuaji cutara, puetunujuanaari catenutaniya, Pueyaso saniitiosacari puetunu na ruuretajaca pueyajanaa.
Naajuhuaj cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, pueyaracaanu nio nia niishiriquia. Pa Jiyaniijiara, niquiriyatu juucaari juhua mil marijia. Naajuhuaj, mil marijiaari juhua niquiriyatu juuca nera. Majaari nia jiyaniniu maja pa Jiyaniijia tacatenu quiniutianiuhua. Majaari na tarishiniu najuhuanaj, taa tamasaca jiyaniyacuajani. Maja. Maja cutaraari na paniniu pueya quejoosaanura mani quiquiojinia. Naacuajitij, nojuacuajaari pueya sashiyajaara nojori tacatonura nojori jiuujia sesa nojori miiniujiniji, Pueyaso pueya nojori quiniuria.
10 Naajaa, nojuacuajaari tiuquiniutianiuhua. Pueya jiyanishacari Jesucristo maja na tiuquiniu quiniutianiuhua, jiyacaritij, canashiyaquiji tiuquiniutianiuhuari. Juhua nohuasejojua tiuquiniutianiuhuari, sesa miijiaca na saniitionura. Na nuhuaji, jiya cajiniocuaari shaajenutaniya. Jiyanohua cojuatunenutaniyari na shaajesacari. Casaajiniji jiya shipinishaaquiaarini, cunoori puetunu catenutaniyajanaa. Naacuajitij, jiyari puetunu mijiria na jiitiasano casaatajanaa shaajasaanutaniya jiyanohua naseeca manijinia.
11 Quiarijia pa niishishacari taa pa jiya shaajasaanutaniyani, cunora, seetanujuanaa Pueyaso panijiaca nia quiriquia saa maninia miijiacaja nia quiniuria. 12 Naa maninia miijiaca nia quiriquia, Pueyaso cuaara pa Jiyaniijia mueraterohua pocuajaatijia. Pa Jiyaniijia sequesano tojijiaca nia quiriquia, na tiuquiniu juuca nia secootenura. Jiyacaritij, Pueyasoori jiya cajiniocua setanutaniya. Naacuajitij, casaata na shipiniquiaari puetunu casaajanaani, cunoori manijinia mohuaquenutaniya. 13 Naajaa, Pueyaso cutaraari seetanujuanaa sequequiaari pajaniya, nojuajaari quiarinio jiya cajiniocua shipininiutianiya pajaniyara, quiarinio jiyanio. Cunora, paari shuquiriaatia na sashiyani. Jiyacaritij, majaari quenaaja sesa miiniu niishishaanu quiniutianiya socua. Puetunu casaajanaari tojetaarucuajanaa maninia quiniutianiya.
14 Naa nia niishishacari casaa pa sashiya nio pa quishacarini, cunora, jiyanohua nia saniniujiuriquia saaja maninia miijiaca nia quiniuria. Tojetaarucuajanaa jiyanooshano nia quiriquiajuhuaj, juhuajaniya nia quiniuria pa Jiyaniijia tacoji, na nequesoreesacari pajaniya. 15 Naacuajiti pueyanaa, nio nia niishiriquia: pa Jiyaniijiaari tarishiyajaara pueyacua na taraajenuucua, nocua nojori tiuuniuria, Pueyaso jiyanooniuria nojori. Tarishiyajaariuhuaj tojetaarucuajanaa jeenucuasano pa quiniuria nera. Pa panishano parta Pueyaso pueyano Pabloori naa naajioquiaari niaacuarajuhuaj, Pueyaso niishitiaja na jiitianuucua. 16 Nojuacuajaari puetunu na naajioneecajiniajanaa mariyata nio cua pohuatasano pohuataa. Noojiaqueya na pohuatasanoori seetanujuanaa jiyajeneta pueyara. Naacuajitij, mosanucua, noojia niquijiotejacanio, nojoriiri Pablo niishitiojosano jataniquiaa tamaatiara, nojori niishiyaquishacari cuno rootasano. Nojoriiri naa jataniquiaa puetunu Pueyaso Rupaajanaa. Naacuajitij, nojoriiri tama na cuaqueyajaaja jiyatequiaa Pueyaso saniitiosocoriquiano nojori quiniuria.
17 Cunora cua panishano Pueyaso pueyanaa, niaacuajaari tari niishiya cuno Pueyaso rootasano tojiyashijiacajiniji. Nocuaji jiyanohua nia cojuariquia tama nia cuaqueyajaaja maja nia sapojosaanura sesa miijiaca nia quiniuhuara. Saaja Pueyaso rupaacua tiuujiaca nia quiriquia cutara, taa nocua tiuujiaca nia quiyacuajani, cuno pojori mariqui nioojia niquijiotereeri. 18 Naajuhuaj, socua pocuaji Tacuna niishiniuucua jiaatiajaca nia quiriquia. Naa maninia nia niishiri pa Jiyaniijia Jesucristo, socua na panijiaca nia quiniuria, socua na cumaaca nia jiitianurajuhuaj. ¡Pa Jiyaniijiaari jiyanohua maninia! ¡Nojuaja cuaara shuquiritiasaaria quiarijia, pueyaracaanujuhuaj! Cuaara naa quiiriatej.