2
Sacuaraatia miijiaca niishitiojonaajiniji pohuatasano
Tariucuacaanu, noojiaqueya Israel pueyajinijinioori tama na cuaqueyajaaja jiyatequiaari juhua Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaa nojori quiniuria. Naacuajitij, nojoriiri narta Israel pueya sapojonuuquiaari. Naajuhua cua panishano pueyanaa, sapojonuujuacaari nia tajinia supuenutaniyajuhuaj. Nojori niishitiojosacari sacuaraatia tama nojori niishishanojuaaja, nojoriiri nia sapojonutaniya. Nojori niishitiojosanoori Pueyaso pueya sesojua cutara. Naacuajitij, nojoriiri tama nojori Camarnujuaaja tamacanutaniya, cante nojoriicuara mosaaquiaaricuajani, na pueya nojori quiniuria juucua. Cunora, nojoriiri canashiyaquiji niiquiji puetunu shaajasaanutaniyajanaa saniitiosocoriquiano. Queraatia pueyari sacuaraatia miijiaca quiniutianiyajuhuaj, sacuaraatia cuno pojori niishitiojosano tojijiaca nojori quiniuucua. Naa nojori miiniuucuatej, Pueyaso niishiyashijiacaari seetanu rupaajanaa sesacanutaniya. Cuno sacuaraatia niishitiojonuujuacaari jiyanohua casamiriaca quiniuucua jiaatiajaca quiniutianiya. Naaratej, nojoriiri najuhuana shanohua nojori niishitiojosanota nia sapojonutaniya, nareja nia niquitiojonura nojori nia cumaneeca, nia casaminio. Naajaa, naa sacuaraatia miijiaca nojori quiniuucuatej, nojoriiri tariucuacaanujiniji Pueyaso riuriosanocuaja na saniitiosocoriquiano. Majaari Pueyaso jiyanooniu quiniutianiya nojori.
Naajuhuaj, Pueyaso seya jaara sesa miiquiaari, majaari Pueyaso jiyanooniu quiquiaari nojori. Pueyasoori puereeta nojori quejooquiaari ninishiqui. Tii nujuatejosano quiyari, nojori saniitiosaanu juuca cuaara quirijiaatijia. Naajuhuaj, Pueyasoori Noé quishacari sesa miijiaca pueya jiyanoyaquiquiaarijiuhuaj. Cuno sesa miijiaca pajaashitianiquiaariiri nojori cusonuunura puetunujuanaa. Saaja Noé curoquiaariiri Pueyaso tojijia na quiniuucua, socua siete pueyanio. Noeeri pueyaracaanu cuno sesa miijiaca pueya numootequiaari juucua, nojori tacatonura noojia Pueyasoocua, sesa nojori miiniujiniji. Naajuhuaj, Sodoma tiacajinia quiniaa pueya quiniuucua jiyanohua sesa miijiaca, Pueyasoori cuno tiaca catijiataquiaari tojetaarucuajanaa juacara. Naa catijiataquiaari Gomorra tiacajaariuhuaj. Cuno caapiqui tiaca naa catijiatasaaquiaarini, cunoori quiquiaari cuno nuhuaji quiriquiano pueya na numootenura maja naa sesa miijiaca nojori quiniuriajuhuaj, nojori mariqui saniitiosaarejaariuhuaj. Sodoma tiaca Pueyaso catijiatasacari, saaja Lot curoquiaariiri maninia pueyano na quiniuucua. Sodoma tiacajinia quijia Lot quiniuucua, nojuajaari jiyanohua taajequiaari tari, cuno pueya miijionuucua sacuaraatia casaa, tariucua nojori jiitishano casaacua.
Puetunu juucajanaa, Lotri narta Sodoma tiacajinia quiniaa niquiquiaari cararaatia miitioojiyano. Sacuaraatia nojori pocoojonu tojiquiaarijiaariuhuaj. Maninia pueyano Lot quiniuucua, nojuajaari jiyanohua naquiya miiquiaari noojiajinia. Cunora, quera Pueyaso saniitiosacari cuno pojori, Pueyasoori Lot mashiquiquiaari cuno pueya tajiniji. Naacuajiti pueyanaa, paari niishiyani, Pueyasoori na tojitiajaca pueya cojuaja, maja nojori miitishaanura sesa. Saniniuujia, Pueyasoori sesa miijiaca racatajajaara nujuatejosano, nojori saniitiojosaanu juucara. 10 Pueyasoori socua jiyanohua nio pojori saniitioriquiano: na camishoo maajipohua numuetucunuucua jiaatiajacani, maajishuriu numuetucunuujuacajuhuaj, noo pojorijiuhuaj, pa Jiyaniijia rootasano ruuretajaca saajatej. Naa sacuaraatia miijiacani, nojoriiri tojetaarucuajanaa tojiyashijiaca. Majaari na pueretunu quiquiaa sacuaraatia tama nojori panishanojuaaja nojori miiniuria. Naajuhuaj, nojoriiri maja na pueretunu quiquiaa jiyocuacaanu cumaacaraca quijiaca na sesacanura. 11 Saniniuujia, Pueyaso seya cutaraari jiyanohua socua cumaacaraca cuno sesa miijiaca pueyajiniji. Naajaa, majaari nojori riutioconu quiquiaa Pueyaso, cuno jiyocuacaanu cumaacaraca quijiaca nojori sesacanura.
12 Cuno pojori, saaja sacuaraatia miiniuria niishitiojonaani, nojoriiri niishiyashijiaca. Nojoriiri juhua nacujiniaaco quijiaca casami, teyanote saaja puecoosocoriquiano roosaaquiaacuajani. Tojetaarucuajanaa niishiyashijiaca nojori quiniuucua, nojoriiri maninia quijiaca pa quiniuria pa Jiyaniijia rootasano sesacaquiaa. Cunora, nojoriiri juhua puecoosocoriquiano nacujiniaacoji casaa. 13 Naacuajitij, nojoriiri naquiya miishocoriquianojuhuaj, naquiya nojori miitianuucua narta pueya. Nojoriiri jiyanohua timiquiaa nojori jaara naata quiriquia sesa miiniu juucajuhuaj taa nojori miiquiaa niucuacuaani. Cuno pojoriiri sacuaraatia miijiaca. Majaari na niishiniu caririquiniu. Nojori sapojonuucua niajaniya, nojoriiri jaarajaaja nia cojiquiaa nia queranacunuusaqui. Naa nojori quishacari nia tajiniatej, nojoriiri jiyanohua timiquiaa tariucua nojori jiitishano sesa casaacua nojori niishiriojosacari. 14 Naacuajitij, nojoriiri maja nareja na niquiniu quiquiaa maajipohua. Puetunu maajipohuajanaa niquitiuquiaa nocua na jiaatianutaari. Nojoriiri maja na taajenu sesa na miiniuria pueyaracaanu. Canapuete jatarinitiaja pa Jiyaniijia tojijiani, cuno pojoriiri nojori shiniujiuquiaa na sapojonuta, sesa nojori miiniuriajuhuaj. Naajuhuaj, cuno pojoriiri tariucua jiitinio puetunu nojori panishanojuanaa nojori jiitianura, jaara na naata quiriquia. Nojoriiri tariucua Pueyaso jiyatesano na saniitiosocoriquiano. 15 Pueyaso rootasano tojiyashijiaca nojori quiniuucua, nojoriiri juhua tashuquioono Pueyasoocua neteja nuujiniji. Nojoriiri casamiriaca quiniuucua jiaatiajaca juhua supuetana Beor niyanu Balaam. Jiyacaritij, Moab jiya jiyaniijiaari Israel pueya paraca quiquiaari. Naaratej, nojuajaari Balaam sequequiaari, nojuajaari jiyanohua queraatia casami na niquitionutaniya, nojuaja jaara nocua quiaare, Israel pueya na shimiojonura nera. 16 Casamiicua jiaatiaja na quiniuucua, Balaamri na seru nijinia cajiquiaari. Quiaareeri. Nucuaco na quiasacari, Pueyasoori Balaam seru pocuatequiaari pueyano rupaa, Balaam na nacasunura. Naacuajitij, pocuaashijia seruuri Balaam tarinitiquiaariuhua, juhua moseeca sesa na miiniu panishacari juucua.
17 Cuno pojori, pueya sapojojua na niishitiojosanotani, nojoriiri juhua cuari joojequetano. Naajuhuaj, nojoriiri juhua niquitioocua paratu piyarojosano, tamoco quiamaa saajaari. Nojori niishitiojosanoori naajuhuaj. Majaari na tojitiajaca na naacunu. Pueyasoori jiyanohua ninishiqui quiquio tari jiitiaa nojoriicuaji, pueyaracaanu nojori quiquiorano. 18 Nojori pohuatasanoori najuhuana shanohua tojishano. Saaja sapojonuuri. Naacuajitij, nojoriiri shusha Jesuucua tiuujiaca shiniujiuquiaa nojori miiniuhuara tama nojori cuaqueya panishanojuaaja. Cuno Jesuucua tiuujiacacuajaari shusha naataja sesa miijiaca pueyajinijinio jatanishaariquiaa juucua, Pueyaso tojijiaca nojori quiniuria juucua. 19 Sapojonuujuaca cuno niishitiojonuujuaca quiniuucua, nojoriiri pueya niishitiojoquiaa sacuaraatia. Pueya niishitiojoquiaari, nojoriniaari seetanujuanaa juhuajaniya quijiaca quiniutianiya shuquiriaatia, nojori jaara nojori niishitiojosano tojijiaca quiriquia. ¿Nojori niishitiojosano pueyatucua taa juhuajaniya quijiaca quiriquiani, tama nojorijiaaja jaara sesa miiniuucua jiitinio quiyajaa? Seetanujuanaari, pueyano jaara maja na naata quiriquia sesa casaa na miijionu tarinitianu, cuno pueyanoori seetanujuanaa juhua tama sesa na miijiosano serujuaaja. Majaari na naata na tarinitianu. 20 Pueyanaa, niaacuajaari niishiya, pueyano jaara pocuaji Tacunaacua tiuujiara quiri, pa Jiyaniijia Jesucristoori na cumaquijia na tarinitianura sesa miiniuria na jiitishano. Saniniuujia, cuno pueyano jaara sesa miijiara quiriohua, nojuaja jaara sesa miijionura jiitiriohua socua, neraari socua puereeta quiniutianiya Pueyaso niishiyashijiaca pueyajiniji. 21 Naacuajiti pueyanaa, pueyano jaara seetanu rupaajanaa niishijia quiriquia, nojuajaari cocuaatia miya jaara na samiritiarohua sesa miijia na quiniuhuara. Cuno pueyanora maara socua maninia quiquiaari maja na niishiniuria Jesucristo rupaa, teyanote na niquiara pohuatasaaquiaaricuajani, jatanishano pueyano na quiniuria. 22 Naa pa Jiyaniijia samiritiajaca pueya quiniuucuatej, sesa miijiaca nojori quiniuhuara, nojoriiri nio tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tohuateequiaa. Naa miriqui sequeyari: “Sareeri coteenu macayoree. Na miaquerohuari”. Naajuhuaj: “Cushiiri nanatosaaree juucua. Saaja na cooquiojinia neeneecuasuhuariuhuaj”.