TANEE PEDRO NAAJIONEE
1
Pedro saruhuatasacari narta Pueyaso pueya
Janiyari Simón Pedroni, Jesucristo seru, na jiyaramiquishanojuhuaj. Janiyari cunora niaacuara naajiyani. Pa Que Pueyasoori nia tiuutiquiaari pocuaji Tacuna Jesucristoocua, taa nocua canaa tiuuquiaaricuaani. Nocua nia tiuuniuni, cunoori jiyanohua panishano. Naacuajitij, Pueyasoori nia jiyanooquiaa juhua sesa miyashijiaca nia quiniuria na niquiara, taa canaa quiyacuaani. Seetanujuanaa maatia nia niishitiriquia Pueyasoni, pa Jiyaniijia Jesunio. Naacuajitij, niaari socua jiyanohua cumaquishaanutaniya. Nioojiaari cajitishaanutaniyajuhuaj, juhuajaniya quijiaca nia quiniuria.
Pueyaso pueya cuaara nio niishitiojosano miijiaca quiiria
Jesucristojuanaacuajaari pa sequequiaari na pueya pa quiniuria. Paari na masuunu tojiquiaarini, pa niishishacari nojuajaari seetanujuanaa Pueyaso Niyanu, tojetaarucuajanaa maninia miijia. Seetanujuanaa maatia pa niishiniuucua nojuaja, paari Pueyaso cumaacaraca sesa miyashijiaca pa quiniuriani, seetanujuanaa na tojijiaca pa quiniuriajuhuaj. Naa jiyanohua maninia miijia Jesucristo quiniuucuatej, nojuajaari pa niishitiquiaari casaa na miiniu paniya pajaniyarani. Pajaniyarano na sequesanoori seetanujuanaa maninia, tojishocoriquiano. Paa jaara na sequesano tojitiajaca quiri seetanujuanaani, paari jatanishaanutaniyani juhua nojuaja pa quiniuriajuhuaj. Naacuajitij, paari quiariniora jatanishaaquiaari na cumaacatani maja pa sesenura. Paa jaara Pueyaso tojiyashijiaca quiriquiani, paa maara tojetaarucuajanaa seseriquiani, taa mijiria quiniaa pueya sesequiaacuaani tama nojori panishano miijiacajaaja nojori quiniuucua. Cunora, tamajaaja nia saniniujiuriquia tojetaarucuajanaa maninia quijiaca nia quiniuria, juhua Pueyaso. Niaacuajaari tari nocua tiuujiaca. Naa nocua tiuujiaca nia quiniuucuatej, jiyanohua nia saniniujiuri maninia miijiaca nia quiniuria pueyaracaanu. Naa maninia miijiaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuri socua niishijiaca nia quiniuria, sesa miiniu nia ruuretanura. Naa niishijiaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuriquia tama nia cuaqueya miiniu panishanojuaaja rejetejaca nia quiniuria, maja nia miiniuria sacuaraatia casaa nia panishano. Naa tama nia cuaqueyajaaja rejetejaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuriquia juhuajaniya sashijiaca nia quiniuriajuhuaj. Naa juhuajaniya sashijiaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuriquia seetanujuanaa Pueyaso panijiaca nia quiniuria. Naa Pueyaso panijiaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuriquia niarta Pueyaso pueya panijiaca nia quiniuria socua. Naa niarta Pueyaso pueya panijiaca nia quishacaritij, jiyanohua nia saniniujiuriquia tojetaarucuajanaa panijiaca nia quiniuria.
Niaa jaara puetunu nio niishitiojosanojuanaa tojijiaca quiriquia seetanujuanaa, majaari najuhuana pa Jiyaniijia Jesucristo niishijiaca nia quiniu quiniutianiya. Naajuhuaj, majaari najuhuana quijiaca nia quiniu quiniutianiya. Nio rootasano tojiyashijiaca saniniuujia, nojoriiri juhua cariyojuaru, niishiyashijiaca. Naa nojori quiniuucuatej, nojoriiri niyajetaquiaa nojoricuajaari juhua jeequejosaaquiaari sesa nojori miishanojiniji. 10 Cuarta Pueyaso pueyanaa, Pueyasocuajaari nia sequequiaari na pueya nia quiniuria. Nojuajaari nia saquiriojoquiaari. Cunora, puetunu nio cua rootasanojuanaa tojijiaca nia quiriquia seetanujuanaa. Naacuajitij, niocua niishiri niaari seetanujuanaa Pueyaso pueya. Majaari quenaaja nocuaji nia rupatenu quiniutianiya. 11 Naa maninia quijiaca nia quiniuucuatej, niaari shuquiriaatia tiuquinitiasaanutaniya jiyocuacaanu pocuaji Tacuna Jesucristoocua, pueyaracaanu nata nia quiniuria, pueyaracaanu Jiyaniijiajanaa na quiniuucua.
12 Niaacuajaari maatia niishitiojosaaquiaari Pueyaso rupaa Jesucristojiniji. Niaari cuno seetanujuanaa rupaacua tiuujiaca. Naajaa, janiyari pueyaracaanu nia niishitiniutianiyani, maninia nia racatanura nia numaama. 13 Mijiria cua rishishacarijia, Jesucristo jiyaramiquishano cua quiniuucua, maniniacuajaari pueyaracaanu cua shiniujiuniuria niajaniya, maja tariucua nia niishishano Jesucristo rupaajiniji nia niyajetanura. 14 Pa Jiyaniijia Jesucristoori tari cua niishitiriucuaa janiyari quera mosaanutaniyani. 15 Cunora, janiyari nio naajiya niaarani. Naacuajitij, janiya jaara mosaareni, niaari nio cua naajionee jiitianutaniya cua nuhuaji nia serojosocoriquiano. Maniniacuajaari nia jiitianura cua naajionee maja nia niyajetanura puetunujuanaa cua niishitiojosano niajaniya.
Shacantuuca Jesucristo cumaaca niquiniaajiniji pohuatasano
16 Canaa niishitiojosano niajaniya pa Jiyaniijiajinijini, cunoori maja canaa tojishano tamonujiniji. Naajuhuaj, cunoori maja tama niishijiacajaaja pohuatasano na sapojonura pueya. Jesucristo cumaacajiniji canaa pohuatasanoni, naajuhuaj, taa na tiuquiniutianiuhuani, puetunu cunojuanaari maja tama canaa niishishanojuaaja. Canaajanaacuajaari canaa namijiatajanaa na niquiquiaarini nojuaja jaara shacantuucara jataquiaari canaa niquiara. 17 Jiyacaritij, na Que Pueyasoori jiyanohua na timitiariquiaa canaa niquiara. Canaari na tojiquiaarini naa na sequesacari Neyanujinijitij: “Nojuajaari Quiyanuniyojua. Jiyanohua cua timitiasano”. 18 Canaa quishacari pa Jiyaniijiata shacantuucara na jatasaqui tuhuananuucua, canaajanaari naa Pueyaso tojiquiaari jiyocuacaanuji pocuaanoni.
19 Canaa tojiniuucua Pueyaso sequesanojuanaa Neyanujiniji, canaari cunora seetanujuanaa niishiyani, tariucuacaanu nojuajiniji pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa sequesanoori seetanujuanaajuhuaj. Naaratej, maniniacuajaari nia tojiniuria nojori naajiotasano Pueyaso Jiyarosocoriquiano Pueyanojiniji. Nojori naajiotasanoni, cunoori poojiajinia cuhuataquiaa, naatej, taa samaritiu cuhuataa ninishiquicuaani, cuaara juhuaquemajaatijia. Pananuuri saniniuujia muetanutaniyacujua, seetanujuanaa na cuhuatanura pajaniya. Naa quiniutianiyajaariuhua pa Jiyaniijia muetasacariuhua pocua. 20 Maninia nia niishiri nio, pueyanaa. Puetunu tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajiotasanojuanaari maja na naata niishishaanu maatia tama pa niishitiajatajaaja. 21 Tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutasanoni, cunoori maja tama nojori niishishanojuaaja. Pueyaso Sohuanujuanaacuajaari nojori niishitiquiaari nojori pohuatanura Pueyaso sequenu panishano pueyara.