8
Jesu jiyanooshacari maaji
Jesuuri saniniuujia Olivo cuhuariquiajinia quiaaree. Jesuuri tariquiicuaji tiuquiriohua Pueyaso Secojojua tiajinia. Canaari nata quiriquiaajuhuaj. Pueyari nocua rerejoquiaari. Nojuajaari cajirii pueya na niishitiojonura juucua.
Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata Fariseocuacanio, cuno pojoriiri jiyacari maaji jaatucumaa Jesuucua. Cuno maajiiri riuriatasaaquiaari numuetucushiyano. Nojoriiri cuno maaji nujuateree pueya tacoji. Jiyacari Jesu sequetureeri:
—Niishitiojonanaa, nio maajiiri quiasaaree numuetucushiyano. Moisés Rootasanojiniji paari niishiyani, jiyano maaji cuaara mosaaria saitia jacusano. ¿Quiajaniyarijiataj, taa quia sequeyanijia?
Judiocuaca camarucuaari naa Jesu nequesotaree najuhuanaj, nojori tojiniuria casaa na sequenutaniyani. Jesu jaara nojori sequere maja nojori miiniuria Moisés Rootasano, nojori maara nocuara saquiriojotare nojori jiyaniijianucua. Jesu cutaraari maja quenaaja nojori na riucuanu quirii. Nojuajaari saaja jojoree, jiyajinia na naajionura na juaashiquiata. Pueyaracaanu nojori nequesoreesacari nojuaja, Jesuuri socua sanerohua. Nojori sequereeri:
—Teyano niajaniyajinijiniote sesa miyashijiani, nojuaja cuaara na coteetaara janu.
Jesuuri jojorohuacuhua socua na naajionura jiyacua. Cuno pojori tojishacari naa Jesu sequesanotej, puetunujuanaari sanaa quiojorohua. Juhuacatecara quiojonu coteequiaariiri socua saaquiapue, na nuhuaji, socua naatujoori nojorijiniji. Nojoriiri naa quiojoquiaariuhua puetunujuanaa. Saaja Jesuuri jateequee cuno maajitia. 10 Jiyacaritij, Jesuuri sanerohua. Maaji sequereeri:
—¿Teete quiocuara saquiriojotanaani? ¿Majate quenaaja tamonu cureenu quirii na jacunura quiajaniya saitia?
11 Maajiiri Jesu riucuaree:
—Shaaqui puetunujuanaa, Jiyaniijianaa.
Jesuuri maaji sequeree:
—Janiyari quia jiyanoya cutarani. Juhuajaniya quia quiaarohua. Majaari sesa quia miiniu socua.
Jesuuri pueya jiuujia cuhuatana
12 Nojori nuhuaji, Jesuuri pueya niishitiojonu coteerohua. Nojori sequereeri:
—Janiyari pueya jiuujia cuhuatanani. Cante cucua tiuuriini, majaari tari ninishiqui quijia na quiniu quiniutianiya. Pueyaracaanu cuhuashiqui quijia quiniutianiya cutaraari.
13 Tii quiniaa Fariseocuacaari naa Jesu juaarii:
—¡Quiaacuajaari tama quia cuaqueyajiniji pohuataa! ¡Puetunu quia pohuatasanojuanaari maja tojishano!
14 Jesuuri nojori riucuaree:
—Tama cua cuaqueyajinijijiaaja cua pohuatasacari, cunoori maja najuhuana pohuatasano. Cua pohuatasanoori seetanujuanaa cutara. Janiyacuajaari niishiyani teje cua niquiaarini, tee cua quianutaniuhuani. Niaari saniniuujia niishiyaquiyacujua teje cua niquiaarini, tee cua quianutaniuhuani. 15 Niaari pueyacuara saquiriojotaquiaa saaja nia niquishanojiniji, nia tojishanojinijijiuhuaj. Janiya cutaraari maja cua saquiriojotanu pueyacuara. 16 Janiya jaara juaari sesa miijia cutarani, cua sequesano cutaraari seetanujuanaa, niquiriyatujua cua quiyaquishacari. Cua Jiyarona cua Quecuajaari cua cojiquiaa cuata na juaaniuria sesa miijiaca. 17 Niaacuajaari Moisés Rootasanojiniji niishitiojoquiaa: “Caapiqui pueyano pohuatasano jaara juhua tarajanu pohuatasano quirijiuhuaj, cuno cutaraari seetanujuanaa”. 18 Naajuhuaj, canaari caapiquini. Tama cua cuaqueyajaaja cua pohuatasacari, cunoori seetanujuanaa, cua Jiyarona cojishacari janiya. Nojuajaari cua Que.
19 Fariseocuacaari na nequesotaree:
—¿Teeteeri quia queni?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Majaari nia niishiniu janiya, cua Quejuhuaj. Niaa jaara cua niishiriquia, niaa maara cua Que niishirijiuhuaj.
20 Jesuuri puetunu nio pohuatariquiaajanaa Pueyasora niquitiojosano cumaneeca racataja shuriucuaji, Pueyaso Secojojua tiajinia. Naajaa, majaari pueya quianu quiriiquinioj, juhuanojuaja na monu juuca quiyaquishacarijia.
Jesuucua tiuyashijiacaari jiyanoyaquishaanutaniya
21 Jesuuri cuno Fariseocuaca sequerohuacuhuaj:
—Janiyari quianutaniyani. Niaari cua pajenuunutaniya juucua. Niaari cusonuunutaniya sesa miijiacaja, jiyanooshoo nia quishacarijia, cucua nia tiuyaquiniuucua. Naaratej, majaari nia naata quianu quiniutianiya tee cua quianutaniyacuaani.
22 Naa Jesu sequesacaritij, cuno narta Judiocuacaari tama sequetooreejaaja:
—¿Casaara na sequereecuaraarini: “Maja nia naata quianu quiniutianiya tee cua quianutaniyacuaani”? Tama na cuaqueyajaaja miaquenutaniya jiyoteeri.
23 Jesuuri nojori sequeree:
—Niaari ninishiqui quiquiojinijinio. Janiya cutaraari jiyocuacaanujinijinioni. Niaari saaja mijiria quijiaca. Janiya cutaraari maja niiquijinioni. 24 Janiyacuajaari cunora nia sequereeni, niaari jiyanooshoojua cusonuunutaniya nia cuaracashitiniuucua janiyari maja Pueyaso Niyanuni, taa cua sequequiaa niajaniyacuajani. Cunora niaari jiyanooshoo quiniutianiya, pueyaracaanu saniitiosano nia quiniuria.
25 Nojoriiri Jesu nequesotaree:
—¿Canteeri quiajaniyani?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiyari najuhuana niaata pocoojiyani. Majaari nia tojiniu janiya. Janiyacuajaari tari nia sequereeni cante janiyani. 26 Janiyari queraatia jiitiaajaa cua sequesocoriquiano niajaniyani. Niaa jaara nocua tiuyaquiri, niaari pueyaracaanu saniitiosaanutaniya. Puetunu cua sequesanojuanaa niajaniyani, cunoori seetanujuanaa. Cua pohuatasano mijiria, cunoori cua Jiyarona sequesano janiya. Na sequesanoori seetanujuanaa cutara.
27 Majaari nojori niishiniu quiriquiaa Jesuuri na Que Pueyasojiniji pohuatariquiaa na sequesacari “cua Jiyarona”. 28 Jesuuri cunora nojori sequeree:
—Niaa jaara cua teetere, niaari shusha jiyacari niishiniutianiya, janiyari Pueyaso Niyanuni. Niaari niishiniutianiyajuhuaj, majaari tama cua niishiriojosanojuaaja cua miiniu quijia. Janiyari saaja cua Que niishitiojosano pohuatajani. 29 Cua Jiyaronacuajaari cuata quiya. Majaari cua Que cartenu janiya, pueyaracaanu cua miiniuucua na panishano.
30 Naa Jesu pohuatasacari pueya niquiaratej, queraatia pueyari jiyacari nocua tiuurii.
Pueyaso pueyajiniji pohuatasano, Sesaaca pueyajinijinio
31 Jesuuri shusha nocua tiuuniaa narta Judiocuaca sequeree:
—Niaa jaara seetanujuanaa cua pohuatasano tojijiaca quiri pueyaracaanu, niaari cua pueya quiniutianiya. 32 Niaa jaara naa miiritij, niaari seetanu rupaajanaa niishijiaca quiniutianiya. Naacuajitij, niaari seetanujuanaa juhua cartesano pueya quiniutianiya, juhuajaniya quijiaca nia quiniuria.
33 Narta Judiocuacaari Jesu riucuaree:
—Canaacuajaruhua supuetana Abraham jiuhuacuajinio supueno pueyani. Majaari quenaaja canaa quiniu quijia tamasaca poonijiotesano pueya. ¿Casaara naa quia sequeya canaarini, canaa quiniuria cartesano pueyani?
34 Jesuuri nojori sequeree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante sesa miijiacani, nojoriiri juhua poonijiotesano pueya quiya. Majaari na naata maninia miijia na quiniu. 35 Poonijiotesano pueyanoori maja seetanujuanaa na quiniu juhua na camarnu niyanu. Maja na naata sequenu: “Janiya pueyaracaanu quiniutianiya cua camarnutani”. Na camarnu jaara na paniyaquiri, na naata na jatanu na panishacari. Camarnu niyanu cutara, na queeri maja na jatanu quijia, neyanu na quiniuucua. 36 Naajuhuaj, janiya jaara nia jaariuutiare nia poonijiotenajinijini, niaari seetanujuanaa cartesano pueya quiniutianiya, Pueyaso muerasura nia quiniuria cutara. 37 Janiyacuajaari niishiyani, niaari seetanujuanaa pa supuetana Abraham jiuhuacuajinio supueno pueya. Naajaa, niaari cua tojiniu paniyaquiya. Niaari cunora cua monu paniya. 38 Janiyari nia pohuatariquiaa cua Quejiniji cua niquishanoni. Niaari saniniuujia nia que sequesano miiquiaacujua.
39 Nojoriiri Jesu sequeree:
—¡Abrahamcuajaari canaa shipininio!
Jesuuri nojori riucuaree saaja:
—Abraham jaara seetanujuanaa nia shipininio quiri, niaa mariqui maninia miijiaca quiricuara, taa Abraham quiquiaaricuaani. 40 Saniniuujia, niaari cua monu paniya saaja cua pohuatanuucua seetanu rupaajanaa, cua tojishano Pueyasojiniji. Abrahamri maja naa na miiniu quijia cutara. 41 Niaari saaja sesa miijiaca taa nia que miiquiaacuaani.
Nojoriiri Jesu juaarii:
—¿Casaa quia sequeyani? ¡Canaari maja saa maaji rasanojuani! ¡Pueyasocuajaari canaa Que, maja tamonu!
42 Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyaso jaara nia Que quiri seetanujuanaa, niaa mariqui cua paniricuara, Pueyasojiniji ninio cua quishacari. Majaari tamajaaja cua niniu quiquiaari. Cua Que Pueyasocuajaari cua jiyaroquiaari. 43 Cua rupaa nia tojiniu paniyaquishacari, niaari cunora cua pohuatasano niishiyaquiya. 44 Seetanujuanaa, nia quecuajaari Sesaaca, samaruhua jiyaniijia. Niaari cunora miiniu paniquiaa na panishano. Nojuaja jaara shushajanaa coteequiaari sesa miiniuria, nojuajaari naajuhuanajaj, mona. Nojuajaari maja na niishiniu sequenu seetanujuanaa. Pueyaracaanu sapojojuaari. Na sapojosacari, naa miyari sapojojua na quiniuucua. Sapojonu niishiniuni, cunoori nojuajiniji supuequiaari. Niaari cuno nia que tojijiaca. Nocuaji niaari naa sapojonuujuacajuhuaj. 45 Saniniuujia, cua pohuatasacari seetanu rupaajanaa niajaniya, majaari cucua nia tiuuniu quiquiaa. 46 ¿Casaa cua miiquianu sesani? Cante na niishiyani cuaara sequeera. Saniniuujia, janiya jaara sesa miyashijia quirini, ¿casaara cucua nia tiuyaquiyacuaraarini, seetanu rupaajanaa cua pohuatasacari niajaniyani? 47 Cante Pueyaso pueyani, nojoriiri Pueyaso rupaa tojiquiaa cutara. Niajaniya saniniuujia, niaari na rupaa tojiyaquiya, na muerasu nia quiyaquishacari.
Jesucristoori tariucuacaanu quijiajuhuanaja Abrahamjiniji
48 Narta Judiocuacaari naa Jesu juaarii:
—¡Canaacuajaquiiri maninia sequeriquiaa quiajaniyajinijini, quiaari Samaria jiyajinijinio tahue, samaruraca pueyanotuhuaj!
49 Jesuuri nojori riucuaree:
—Majaari janiya samaruracani. Janiya cutaraari saaja cua Que tojiquiaani. Niaari saniniuujia cua rerequetequiaacujua. 50 Naajaa, majaari cua tacaaniu naa nia sesacasacari janiya. Tamonu cutaraari quiya, nojuajaari paniya pueya tojiniuria janiya. Nojuajaari cua rerequetejaca saniitioriquiano. 51 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante cua rupaa tojijiani, nojoriiri maja na shaajenu quiniutianiya.
52 Narta Judiocuacaari na sequeree:
—¡Quiarijia cutara canaari niishiyani quiaari seetanujuanaa samaruraca! Canaa supuetana Abrahamri cusoquiaari, mariyata puetunu Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaajanaanio. Quiaari saniniuujia quiarijia sequeyacujua: “Cante cua rupaa tojijiani, majaari na shaajenu quiniutianiya”. 53 ¿Quiaateeri jiyaniya quiaa socua cutara pueyano canaa supuetana Abrahamjiniji? ¡Maja! Nojuajaari shaajequiaari. Mariyata puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueyajanaari shaajequiaarijiuhuaj. ¿Canteeri quiajaniyani naa quia sequenuratej?
54 Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiya jaara tama cua cuaqueyajaaja jiyatenu paniri juhua jiyaniijiarani, cunoori najuhuanaj. Seetanujuanaa, cua Quecuajaari cua jiyatequiaari Jiyaniijiarajanaa. Nojuajaari nia sequesano nia Pueyasota. 55 Niaari seetanujuanaa na niishiyashijiaca. Janiya cutaraari cua Que Pueyaso niishiyani. Janiya jaara nia sequereni, maja cua niishiniu nojuaja, janiya maara sapojojua quirini taa nia quiyacuaani. Janiya cutaraari na niishiyani. Janiyari cunora na rupaa tojijiani. 56 Nia supuetana Abrahamri timiquiaari na niishishacari janiya mijiria supuenutaniyani. Nojuaja jaara cua niquiquiaari mijiria quiyano tari, jiyanohua timiquiaariiri.
57 Narta Judiocuacaari Jesu juaarii. Naa na sequetureeri:
—¡Jaj! Majaruhua juhuanojuaja cincuenta marijia shocojonu quiajaniya. ¿Taa quia sequeyarini quiaa canaa supuetana Abraham niquiquiaari?
58 Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiya nia sequeya seetanujuanaani, Abraham raaquishacarijia, janiyari tari quijiani.
59 Naa nojori tojishacari Jesu sequesanotej, narta Judiocuacaari sai pajenuuree Jesu na jacutajara juucua. Jesuuri nojoriicuaji jamaarii saaja. Pueyaso Secojojua tiajiniji tohuatamaari.