7
Tama Jesu tapueyocuacajaaja Jesuucua tiuyashijiaca quiquiaari
Na nuhuaji, Jesuuri Galilea jiyajinia rucuanejoriquiaa. Canaari na cojiriquiaani. Majaari na quiniu paniniu quiriquiaa Judea jiyajinia, tii quiniaa Judiocuaca monu panishacari nojuaja. Jiyacaritij, quera socua canaa Judiocuaca queranacusacariiri quiquiaari Jerusalén tiacajinia. Cuno queranacusacariria pueyari ocho juuca shocotejoquiaari suhuorotucuajinia nojori quishacari. Naa miitiuquiaariiri puetunu marijiarajanaa canaa niishiriojonura, canaa supuetanaa Israel pueyari saaja suhuorotucuajinia quijiaca quiquiaari, pueyaracaanu nojori camarucuneejotasacari cariiquia jiyajinia nojori quishacari. Jiyacaritij, tama Jesu tapueyocuacajaarijia naa Jesu sequeturee nojori macaatiniuria nojuaja:
—¡Majaari niyaja quia jateenu! Quiocua queranacunuucua Judea jiyajinia quiaarejuhuaj. Quiocua tii miijiosee quia cumaacata, quia jiyopue niquiniuria puetunu quia miishanojuanaa. Pueyano jaara puetunu pueyajanaa tojiniu panishano pueyano quiniu paniri, ¿maatucua casaara jiyasohuaja miijiore na cumaacatani? Naatej, taa niya quia miijioquiaa quia cumaacatacuaani, naa quia miijiosee puetunu pueya niquiarajanaa Jerusalén tiacajiniajuhuaj.
Majaari quenaaja tapueyocuaca tiuuniu quijia Jesuucua. Cunora naa na sequetureeri. Jesuuri saaja nojori riucuaree:
—Juhuanojuaja maja cua quiasacari cua miiniuria taa nia sequeyacuajani. Niaa jaara quianu paniri, niama juhuajaniya quiaaretej. Niarta mijiria quijiaca pueyari maja na naata juaaniu niajaniya. Janiya cutaraari nojori niquiniu paniyaquishooni. Cua niquitiuniu paniyaquiquiaari, nojori cua niishitishacari nojori miishanoori sesa. Nia quiojiyare queranacunuucua. Janiya cutaraari maja cua quianu quiniutianiya juhuanojuaja. Quiarijiani, puera juhuacarijiaari cua miiniuria taa nia sequeree janiyacuajani.
Naa nojori na sequenu nuhuajitij, Jesuuri cuniquijia jiyojeree Galilea jiyajinia.
Jesu quishacari cuno queranacunuunujinia
10 Na tapueyocuaca jaara quiojoquiaaricuaa Jerusalén tiacajiniara tii queranacunuunura, Jesuuri jiyasohuaja quiaaree nojori nuhuajijiuhuaj. 11 Queranacunuusacari, narta Judiocuaca camarucuaari Jesu pajenuuriquiaa. Nojoriiri naa sequeturiquiaa:
—¿Tee cuno pueyano quiyarini?
12 Puetunu pueyajanaari Jesujiniji sasacojotooriquiaa. Noojiaqueyari sequeriquiaa:
—Jesuuri maninia pueyano.
Tamasacaari saniniuujia sequeriquiaacujua:
—¡Maja maninia pueyano! ¡Pueya sapojojua najuhuanaj!
13 Puetunu pueyajanaari naa sasacojotooriquiaa jiyasohuaja, nojori pueresacari narta Judiocuaca camarucua.
14 Jiuujianaraca juuca jaara tari shocojoquiaari nojori queranacunuusacari, Jesuuri jiyacari shusha tiuquiquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia. Tii coteeree pueya niishitiojonuuri. 15 Canaa Judiocuaca camarucuaari jiuujiatequiaari nojori tojishacari Jesu niishitiojosano. Naa sequetureeri:
—¡Cuno pueyanoori maja quenaaja na serojonu quiquiaari! ¿Taa na niishiya pueraarini?
16 Jesuuri nojori sequeree:
—Cua niishitiojosanoori maja tama cua niishishanojuaaja. Cunoori cua Jiyarona niishitishano janiya. 17 Cante Pueyaso panishano miiniu paniyani, nojuaja cuaara miiria taa cua niishitiojiyacuaani. Naacuajitij, nojuajaari jiyacari niishiniutianiya, cua niishitiojosanocuajaari Pueyasojiniji seetanujuanaa, maja tama cua niishishanojuaaja. 18 Cante tama na niishiriojosanojuaaja pohuatajani, nojuajaari saaja naa miiquiaa juhua tojishano pueyano na quiniuria. Jiyano pueyano cuaara tojiyaquishaaria. Saniniuujia, cante na jiyarona niishitiojosano pohuataa pueyani, pueya tojiniuria na jiyarona, cuno pueyano pohuatasano cutaraari seetanujuanaa. Cuno pueyanoori maja pueya sapojojua.
19 ’¿Niaateeri seetanujuanaa supuetana Moisés Rootasano tojitiajaca? Majaruhua. Majaari quenaaja niquiriyatu niajaniyajinijinio na rootasano tojijia. ¿Casaara nia monu paniya janiyani? ¿Supuetana Moiséste naa nia niishitiojiya na naajioneejinia?
20 Nojoriiri Jesu riucuaturee na juaaniutia:
—¡Quiaaqui samaruraca! ¿Cante quia monu paniyani? ¡Canaa quia sequeretoj!
21 Jesuuri nojori sequeree:
—Puetunu niajaniyajanaari shiriiquitiuquianu samaatenu juuca cua miishacari niquiriyatu casaaniyojua cua cumaacata. 22 Supuetana Moiséscuajaari nia rootaquiaari nia mueya cararaatiuuquia co nia miatenura, ocho juuca jaara na shocojore na rasaanujiniji. Seetanujuanaa, nio niishishanoori maja tama Moisés niishishanojuaaja. Cunoori tariucuacaanu pa supuetanaa niishishano Moisés niyacarijia. Pueyari naa rootasaaquiaari naa nojori miiniuria necohua, seetanujuanaa Pueyaso saquiriojosano Israel pueya nojori quiniuriajuhuaj. Naaratej, jaara quiri samaatenu juuca, naajaa, niaari naa nia niquiohua cararaatiuuquia co miatejoquiaa. 23 Naa nia miishacari samaatenu juucatej Moisés Rootasano nia tojiniuria, ¿casaara nia juaya janiyani, cua naataniniuucua cusosu samaatenu juucani? Niaari saaja shiitianiyojua miatejiya, maninia nia niquiohua quiniuria Pueyaso niquiara. Janiya cutaraari puetunu cuno cusosu cuaqueyajanaa jeecacanuni. 24 Naaratej, maja ritia pueya juaajia nia quiniu, nia niishiyaquishacari maninia. Jacaria niishiriojojua nia quiri, niaa mariqui najuhuana pueya juaariiri na miishano jaara sesa quiyaquiri.
Jesu pohuatasacari tama nojuajinijijiaaja
25 Jiyacaritij, noojiaqueya Jerusalén tiacajinijinio pueyari tama sequetooreejaaja:
—¿Majate nio pueyano pa camarucua pajesanocuaja na mosocoriquianotej? 26 ¿Taateni? Noocuajaruhua juhuajaniya pohuataa pueya niquiaratej. Majaari quenaaja pa camarucua tenujununoj. ¿Pa camarucuate jiyaniya soj, nojuaja seetanujuanaa Cristo, tariucuacaanu sequesano pocua jiyarosaariquianotej? 27 Paacuajaari nio pueyano niishiyani, tejenote nojuajani. Saniniuujia, Cristojuanaa jaara tiuquiri, majaari quenaaja na niishishaanu quiniutianiya cutara tejenote nojuajani.
28 Jesuuri jiyacari niishitiojoriquiaa Pueyaso Secojojuajinia. Naa na tojishacari pueya sequesanotej, naa na rupaa paaretareeri:
—¿Naatee? ¿Niaateeri cua niishiya? ¿Niaateeri niishiyajuhuaj, tejenote janiyani? Naajaa, majaari cua niniu quiquiaari tama cua panishacarijiaaja. Janiyari jiyarosanoni. Cua Jiyaronaari seetanujuanaa quijiajuhuanajaj. Nojuajaari nia niishishoo. 29 Janiyari na niishiya cutarani. Janiyacuajaari tiji ninioni. Nojuajaari cua jiyaroquiaari.
30 Nojoriiri jiyacari Jesu quiatunu panirii. Naajaa, majaari quenaaja tamonu naata quiriquiaa na quianura. Majaari na naata quianu quishaaquiaari, juhuanojuaja na monu juuca quiyaquishacarijia. 31 Saniniuujia, queraatia cuniqui quiniaa pueyari Jesuucua tiuuquiaari. Nocua tiuuniaari naa sequetuquiaari:
—¿Cristojuanaa jaara tiuquiri, nojuajatucua socua jiyajeneta casaa miiri na cumaacata nio pueyano miishanojiniji?
Fariseocuaca quiatenu panishacari Jesu juucua
32 Fariseocuacaari cuno pueya tojiquiaari naa nojori maniniuhuaqueetaano Jesu. Naaratej, cuno Fariseocuaca, pueyacuara secojonaa camarucuanio, puetunu nojorijianaari Jesuucuara roojotooquiaari. Na nuhuaji, nojoriiri Pueyaso Secojojua tia cojuanaa pueya jiyaramiquiquiaari Pueyaso Secojojua tiajiniara, tii nojori quianura Jesu. 33 Jesuuri jiyacari nojori sequeree:
—Janiyari saaja rupaquijia niaata quiniutianiyani. Na nuhuaji, janiyari cua Jiyaronaacua riujiuuniutianiuhuani. 34 Niaari cua pajenuunutaniya najuhuanaj. Majaari nia riuriatanu quiniutianiya janiya. Majaari nia naata quianu quiniutianiya tee cua quiniutianiyacuaani.
35 Nocuaji, cuno Judiocuacaari tama sequetooreejaaja:
—¿Tee na quianutaniyajanojoni naa pocuaaniquitij, na riuriataaquishaanurajuhuaj? ¿Parta Judiocuacaacua quianutaniya soj, noo pojoriicua Griegohua tajinia niyaquejoquiaaritij? ¿Tii niishitiojonutaniya cuno taucuaca soj? 36 ¿Casaa na sequenu paniya pajaniyarini na sequesacari: “Niaari cua pajenutaniya najuhuanaj. Majaari nia riuriatanu quiniutianiya janiya”, na sequesacarijiuhuaj: “Maja nia naata quianu quiniutianiya tee cua quiniutianiyacuaani”?
Jesu pohuatasano miriqui Pueyaso Sohuanujiniji
37 Siete juuca jaara tari shocojoquiaari, queranacunuunu puequesacari juucajanaari juhuaquequiaari. Cuno juucaari quiquiaari socua Pueyaso timitiasaanu juuca. Jiyacaritij, Jesuuri nujuaquiaari pueya niquiara. Jiyanohua na rupaa paaretareeri. Naa sequereeri:
—¡Cante jiyamueyani, nojuaja cuaara niiria cucua, na ratunura janiyajiniji! 38 Cucua na tiuushacari, nera quiniutianiyari taa na naajiotasaaquiaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajani. Naa sequeyari:
“Cante cucua tiuyani, pueyano samiitianijiojua mohuacaari noojiajiniji jaatenutaniya”.
39 Naa Jesu sequesacaritij, nojuajaari Pueyaso Sohuanujiniji pohuatariquiaa miriqui. Jiyacaritij, Pueyaso Sohuanuuri juhuanojuaja maja na quiniu quiriquiaa mijiria, Jesu tacaaquishacarijia Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Naaratej, tii quiniaa pueya sequeriquiaari, cante quiarijia nocua tiuyani, nojoriiri Pueyaso Sohuanu masenutaniya na nuhuaji, nojuaja jaara na jiyarosee jiyocuacaanuji.
Pueya juaatioosacari Jesuucua
40 Jesu jaara pohuatanu puecaquiaari, tii quiniaa pueyari tama pocoojoriquiaajaaja. Noojiaqueya nojorijinijinioori sequeree:
—¡Nio pueyanoqui seetanujuanaa Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia, nooj, tarijia sequesaaquiaari pocua niriquianotej!
41 Tamasacaari saniniuujia naa sequeriquiaacujua:
—¡Nojuacuajaari Cristo, Pueyaso Jiyarosano pocua!
Tamasacaari saaja nojori riucuaree:
—¿Cristoteeri Galilea jiyajiniji supuenutaniya? ¡Maja! 42 Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanojiniji, paari niishiyani, Cristoori pa supuetanaa jiyaniijia David niquiohuajiniji supuenutaniya. Belén tiacajinia rasaanutaniyari, supuetana David tiacajinia.
43 Naacuajitij, puetunu pueyajanaari Jesuucua juayonuutaquiaari. 44 Tamasacaari saniniuujia Jesu quianu paniriquiaa juucua. Naajaa, majaari na quiatunu quirii.
Judiocuaca camarucua tiuyaquishacari Jesuucua
45 Pueyaso Secojojua tia cojuanaa pueyari Jesu tojitiariquiaa juhuajaniya. Na nuhuaji, socua quiojiyarohuari na jiyaramiquiniaa pueyacua. Nojori jiyaramiquiniaa pueyari quiquiaari Fariseocuaca, pueyacuara secojonaa camarucuanio. Nojori jiyaramiquiniaari nojori sequeree:
—¿Casaara Jesu nia jaatucuyaquimiohuani?
46 Nojori jiyaramiquishano pueyari saaja nojori riucuaree:
—¡Majaari quenaaja tamonu pueyano pocuanu juhua cuno pueyanojua, seetanu rupaajanaa pohuataja cutara!
47 Fariseocuacaari cunora nojori juaarii:
—¿Niaateeri niaacua na shanacuree na sapojonura niajaniyajuhuaj? 48 ¿Tamonu pa camarucuajinijiniote nocua tiuurii, canaa Fariseocuacajinijiniojuhuaj? ¡Maja! 49 ¡Cuno pojori Jesuucua tiuujiacani, nojoriiri Moisés Rootasano niishiyashijiaca! ¡Nojoriiri sesoriquia seque!
50 Nicodemoori narta Fariseocuacata tii quiriquiaa. Nojuajaari noo Nicodemo quiriquiaa Jesuucua niquiaari niucuatej. Nojuajaari narta Fariseocuaca sequeree:
51 —Pueyanaa, supuetana Moiséscuajaari pa rootaquiaari maja najuhuana pa sesacanura pueyano, paa jaara coteenu na nequesoreyaquirini casaa na miiriini.
52 Narta Fariseocuacaari Nicodemo juaarii saaja:
—¿Quiaateeri narta Galilea jiyajinijinio pueyanojuhuaj? ¡Jacaria quia pajere tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia! ¡Quiocua jiyacari niishiri majaari quenaaja niquiriyatu Pueyaso sequesano caminiujiunia pueyano supuenu quiniutianiya Galilea jiyajinia!
53 Na nuhuaji, puetunu cuno pojorijianaari na tiajinia quiojiyarohua.