6
Jesu mianuutesacari cinco mil canuu
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)
Na nuhuaji, canaari Jesuta niuutiaquiaari Galilea caminia taquijiriani. Galilea caminia sesa quiquiaarijiuhua Tiberias caminia. Jiyanohua queraatia pueyari Jesu niquiquiaari tari, cusosuhua na naatanijiosacari. Naaratej, nojoriiri Jesu neteyotariquiaa caminia shuriuquioco. Canaa shiitiasacari caminia taquijiria, Jesuuri canaa tacatamaa tuhuananuucua. Tii cajitiasee canaari. Jiyacaritij, quera Pascuara queranacusacariiri quiriquiaa. Jesu niquishacari jiyanohua queraatia pueya nocua niyano, canaa cojinia Felipe sequereeri:
—¿Tee pa masenutaniya queraatia pan nio pueyaraarini?
Naa Felipe nequesotareeri nareja na saniniuria. Jesuuri tari niishiriquiaa taa nojuajanaa mianuutenutaniya cuno pueyani. Felipeeri na riucuaree:
—¡Paa jaara cumaneeca jiitiare doscientos juuca pa poonijiosanojiniji pan pa masetajarani, cuno maara najuhuana secaja quiri puetunu nojoririajanaa!
Jiyacaritij, canaa cojinia Andrésri Jesuucua nimiaa. Andrésri Simón Pedro tarajanu. Nojuajaari Jesu saquiriojosano pueyanojuhuaj. Jesu sequeseeri:
—Jiyaniijianaa, caya samijia niya cinco pan jiitiaa cebada cashojuajiniji shipinishano, caapiqui sapitiaajanio. Naajaa, cunoori najuhuana puetunu cuno pueyarajanaa.
10 Jesuuri saaja canaa na saquiriojosano pueya sequeree:
—Puetunu pueyajanaa nia sequere cuaara cajitiuuria.
Cuniqui, canaa tii quiriquiaani, shanohua jiyasocuaari quiriquiaa, maninia cajitiujia. Naaratej, pueyari cajitiurii. Puetunu cuno pueya maanujinijiniojuanaani, saaja canuuri quiquiaari cinco mil pueya. 11 Jiyacaritij, Jesuuri cuno pan pataree. Pueyaso secojoree nocuaraari. Na nuhuaji, canaa na serotaniriiri. Canaari cajitiuyano pueya puetunu na panishanojuanaa niquitiojoreeni nojori miaquenuusocoriquiano. Jesuuri naa miirii sapitiaajajuhuaj. 12 Puetunu pueyajanaa jaara tooquioquiaari, Jesuuri canaa na saquiriojosano pueya sequereeni:
—Puetunu miaquesano raquiquiajanaa nia reraterohua, maja najuhuana na niitiasaanura.
13 Canaari cuno cinco panjiniji pueya miaquesano raacua reratereeni. Canaa reratesacari, canaari doce canaasatu mishinijioreeni. 14 Pueya niquishacari naa Jesu miishano na cumaacatatej, nojoriiri sequeturiquiaa:
—¡Nio pueyanoqui seetanujuanaa Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia, nooj, tariucuacaanu sequesaaquiaari pocua niriquianotej!
15 Jesuuri niishirii cuno pueyari na quianu paniriquiaa, nojori jiyatenura nojuaja puetunu Israel pueyajanaa jiyaniijia na quiniuria. Nocuaji, Jesuuri tamajaaja tacaquee socua jiyaconaja tuhuananuucua.
Jesu rucuanesacari mohuaca caco
(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)
16 Tariucua pananu tiuquishacari, canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari rosetaarohua caminiajiniarani. 17 Canaari botejinia tacataseeni, cuniquiji Capernaum tiacajiniara canaa niuutianura caminia taquijiria. Tariucua ninishiquiiri quiriquiaa. Majaari Jesu tiuquiniu quiriquiohua juhuanojuaja canaacua. 18 Tari canaa niuutiasacari, paratuuri jiyanohua piyarojoriquiaa. Caminiaari cunora jiyanohua cajiniuucuariquiaa. 19 Canaari tari caminia jiuujiajinia quiriquiaani, seis kilómetroruhua canaa ruparetasaquiji. ¡Canaari jiyacari casaa niquirii canaacua catecanoyanoni! ¡Mohuaca caco canujuriquiaari! ¡Canaari nocuaji shiriiquitiurii jiyanohuani! 20 Jiyacaritij Jesuuri canaa sequereeni:
—¡Maja pueretunu! ¡Janiyacuajanijia!
21 Na rupaa canaa tojishacari, canaari shuquiriaatia na tacanitiurii botejiniani. Canashiyaquiji boteeri ritia shiitiasee terara canaa quiariquiaacuajani.
Jesu mianuutesano pueya pajesacari nojuaja
22 Jaara juhuaquequiaari, Jesu mianuutesano pueyari na pajenuunu coteequiaari tee canaa quiriquiaa caminia taquijiriacuajani. Nojoricuajaari tenacari niquiquiaari saaja niquiriyatu boteeri shiitiariquiaa. Saaja canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari cuno botejinia quiaquiaariuhua nojori niquiarani. Majaari Jesu quianu quiriquiaa cutara canaata. 23 Jiyacaritij, Tiberias tiacajiniji boteeri tiuquiijioquiaari catecaja nojorijiniji, tee Jesu mianuutequiaari nojoricuajani. 24 Cuno pojori niishishacari maja Jesu quiniu quiriquiaa tari tii, canaa na saquiriojosano pueyajuhuaj, nojoriiri cuno boteyajinia tacataquiaari. Nojoriiri Capernaum tiacajinia nijioquiaari cuno boteyajinia, tii nojori pajenura Jesu.
Jesucristo juhua poojia miaquesano
25 Cuno pojori tiuquiijiosacari caminia taquijiria, Jesu riuriatatuseeri. Na nequesotatureeri:
—Niishitiojonanaa, ¿taacari quia niyarohuacuaarini?
26 Jesuuri saaja nojori sequeree:
—Janiyari seetanujuanaa nia sequeyani, majaari nia pajenu janiya nia niquiniuucua cua cumaacata cua miishano. Niaari cua pajenuya saaja cua mianuutenuucua niajaniya, taa nia tooquiorucuaacuajani, cua mianuutesacari niajaniya. 27 Maja saaja miaquesanoocua nia tacaaniu, nia cuaqueya nia cumaquitiajara. Cunoori maja na jiyatenu quiniutianiya niajaniya pueyaracaanu rishijiara. Saaja nia tacaari cutara nioojia samiitianijia miaquesanoocua, pueyaracaanu rishijia nia quiniuria. Janiyacuajaari cuno nia niquitioriquianoni, pueyano cua quiniuucua. Cua Quecuajaari cunora cua jiyaroquiaari. Cunora, cua Queeri cua miitiquiaa cua miishano na cumaacata, nia niishiniuria janiyari na jiyarosanoni.
28 Cuno pueyari Jesu nequesotaree:
—¿Casaa canaa miiniutianiyani Pueyaso panishano canaa miiniuria, Pueyaso shuquiritiasano canaa quiniuriajuhuaj?
29 Jesuuri nojori riucuaree:
—Pueyaso Jiyarosanoocua nia tiuuri. Saaja naa nia miishacaritij, Pueyasoori nia shuquiritianutaniya.
30 Cuno pueyari Jesu sequeturee:
—Canaa niquiara quia cumaacata casaa quia miiricuarajaj, canaa niishiniuria quiaari seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano. ¿Casaa canaa quia niquitiniutianiya canaa tiuuniuria quiocuani? 31 Canaa quia niquitiricuaraja quia cumaacata quia miishano, taa Moisés niquitiquiaari canaa supuetanaacuaani. Nojuajaari jiyocuacaanuji pan tiniquiaari pueyaracaanu nojoriria, cariiquia jiyajinia nojori rucuanejosacari. Naa naajiotasano quiyacuajaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Nojuajaari nojori mianuutequiaari jiyocuacaanuji tinio pan”.
Naacuajitij, canaari niishiyani Moiséscuajaari Pueyaso jiyarosano quiquiaari.
32 Jesuuri nojori riucuaree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cuno jiyocuacaanuji panni, cunoori maja Moisés tinishano quiquiaari. Majaari seetanujuanaa jiyocuacaanuji pan na quiniu quiquiaarijiuhuaj. Quiarijia cutara, cua Queeri niaacua jiyarorucuaa seetanujuanaa jiyocuacaanuji panjanaa cutara. 33 Cuno, Pueyaso niquitiosano pan jiyocuacaanuji rosenoni, cunoori puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa samiitianijiojua cutara.
34 Naaratej, cuno pueyari Jesu sequeree:
—¡Jiyaniijianaa, quiocua pueyaracaanu canaa niquitioriquia cuno pan!
35 Jesuuri nojori sequeree:
—Janiyacuajaari cuno panni, pueya samiitianijiojuani. Cante cucua niyani, majaari na miaajenu quiniutianiya socua. Cante cucua tiuuriijiaaniuhuaj, majaari na jiyamuenu quiniutianiyajuhuaj. 36 Taa cua sequeree tari niajaniyacuajani, niaari juucua cua niquiya. Majaari quenaaja cucua nia tiuuniu. 37 Naajaa, puetunu cua Que niquitiosanojuanaa janiyani, nojoriiri cucua niya. Cuno pojori, cante cucua nijiyani, majaari cua ruuretanu nojori. 38 Majaari jiyocuacaanuji cua rosenu quiquiaari cua miiniuria tama cua miiniu panishanojuaaja. Mijiria niquiaarinijia saaja cua Que panishano cua miiniuria, cante cua jiyaroquiaaricuajani. 39 Majaari cua Jiyarona paniniu cua juurequetenura quenaaja niquiriyatujua na niquitiosanojiniji janiya. Nojuajaari paniya cutara, nojori cua samiitianijionura jiya puequesacari. 40 Canapuete cucua tiuujiacani, nojori niishishacari janiya Pueyaso Niyanuni, cua Queeri puetunu cuno pojorijianaa paniya pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria. Naacuajitij, janiyari nojori samiitianijionutaniya jiya puequesacarini.
41 Jesu sequenuucua, “Janiya jiyocuacaanuji roseno panni”, tii quiniaa narta Judiocuacaari cunora juaaquioree. 42 Sequetureeri:
—¿Majate nio pueyano Jesucuaja, José niyanutej? ¡Paacuajaari na queya niishiyani! ¿Casaara quiarijia na sequeyari: “Jiyocuacaanuji rosenonijia”?
43 Jesuuri nojori sequeree:
—¡Tariucuaja! ¡Maja nia juaaquionu! 44 Pueyanoori maja na naata tiuuniu cucua tamajaaja, cua Que jaara noojiajinia poonijiyaquiri. Janiyari puetunu cucua tiuuniaajanaa samiitianijionutaniya jiya puequesacarini. 45 Tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia naajiotasanocuajaari naa sequeya:
“Pueyasocuajaari puetunu nojorijianaa niishitiojonutaniya”.
Naacuajitij, cante cua Que niishitiojosano tojijia seetanujuanaani, nojuajaari cucua tiuya.
46 ’Cua Queeri maja pueya niquishano quenaaja. Saaja na niquinia cutaraari janiya cante Pueyasojiniji niquiaaricuajani. 47 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante cucua tiuujiani, nojuajaari tari pueyaracaanu rishijiara jatanishaaree. 48 Janiyacuajaari pueya samiitianijia panni. 49 Cariiquia jiyajinia nia supuetanaa camarucuneejotasacari, nojoriiri cuno jiyocuacaanuji tinio pan miaquenuuquiaari juucua. Naajaa, saaja cusonuuquiaariiri. 50 Saniniuujia, cante quiarijia seetanujuanaa jiyocuacaanuji roseno pan miaqueyani, majaari Pueyaso shaajanu quiniutianiya nojuaja. 51 Janiyacuajaari cuno samiitianijia panni, jiyocuacaanuji rosenoni. Cante nio panjiniji miaquejani, nojuajaari pueyaracaanu quijia quiniutianiya. Nio pan, janiya na niquitionutaniya puetunu mijiria quiniaa pueyacuarajanaani, cunoori tama cua cuaqueyajaaja.
52 Jiyacaritij, tii quiniaa narta Judiocuacaari naa sequetooree tamajaaja na juaaniutia:
—¿Nio pueyanotucua taa miaquetere tama na cuaqueyajaaja pajaniyani?
53 Jesuuri jiyacari nojori sequeree miriqui:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, niaa jaara miaqueyaquiri cua shu, niaa jaara ratuyaquiri cua nanacajuhuaj, majaari samiitianijiosano nia quiniu quiniutianiya, pueyaracaanu quijiaca nia quiniuria. 54 Cante cua shu miaquereeni, cante cua nanaca ratureejaaniuhuaj, nojuajaari tari naatarohua shuquiriaatia na quiniuria pueyaracaanu. Jaara cusoyare, naajaa, janiyari na samiitianiniutianiuhua jiya puequesacarini. 55 Cua shuuri seetanujuanaa miaquesano cutara. Naajuhuaj, cua nanacaari seetanujuanaa ratusano cutara. Cunoori maja juhua mijiria nia miaquesano. 56 Cante cua shu miaquenani, cante cua nanaca ratunajaniuhuaj, nojuajaari coojia rupueja. Janiyari noojia rupuejajuhuaj, pueyaracaanu rupuetootesano canaa quiniuria. 57 Cua Jiyarona cua Queeri seetanujuanaa quijia cutara. Cua Que rupueja cua quishacari, janiyari cunora shaajeyashijiani. Naaratej, cante cua miaquenani, nojuajaari pueyaracaanu quijia quiniutianiyajuhuaj, na rupuesacari janiya. 58 Janiyari maja juhua nia supuetanaa miaquesano panni. Nia supuetanaari cuno pan miaquenuuquiaari najuhuanaj. Naajaa, saaja cusonuuquiaariiri. Janiyari seetanujuanaa jiyocuacaanuji roseno pan cutarani, nia miaquesocoriquiano. Cante cua miaquejani, jaara cusoyare, naajaa, samiitianutaniuhuari pueyaracaanu quijia na quiniuria.
59 Jesuuri puetunu niojuanaa pohuataquiaari pueya niquiara Pueyaso secojojua tiajinia Capernaum tiacajinia.
Queraatia Jesu nuhuajiniaa pueya cartesacari nojuaja
60 Naa pueya tojishacari Jesu niishitiojosanotej, queraatia na nuhuajiniaa pueyari naa sequetooquiaari tamajaaja:
—Cuno na sequesanoori jiyanohua jiyajeneta pa miiniuria puetunujuanaa. Maja pa naata. ¿Cantucua na tojirijaarajaaranijia?
61 Jesuuri naa nojori sequesano niishirii noojiajinia. Nocuaji nojori sequereeri:
—¿Niaateeri naa cua sequenuucua juaya? 62 ¿Niaatucua taa sequere socuani, niaa jaara cua niquiri tacaano jiyocuacaanuhua, teje cua niquiaaricuajani? 63 Cua shu maja cumaacaraca pueya na samiitianiniuria. Saaja cua Sohuanu cutaraari pueya samiitianijia, pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria. Niaa jaara cua sequesanoocua tiuuri, cunoori cumaacaraca cutara na samiitianiniuria niajaniya. 64 Noojiaqueya niajaniyajinijinioori cucuaji taacanuyajaa.
Jesuuri tarijia niishijia cante nocua tiuyashijiacani, mariyata cante na paraa na quiatenutaniyani.
65 Naa sequeree socua cuno pojoriiri:
—Janiyacuajaari cunora nia sequereeni: “Maja pueyano naata cucua tiuuniu, cua Que jaara noojiajinia poonijiyaquiri”.
66 Jiyacaritij, queraatia Jesu nuhuajiniaa pueyari na cartequiaari. Nojoriiri maja tari Jesuta na rucoojonu quijia. 67 Nocuaji, Jesuuri jiyacari canaa na saquiriojosano pueya nequesotaree:
—¿Niajaniyariuhuaj, niaateeri cua cartenutaniyajaacuhuaj?
68 Simón Pedroori Jesu riucuaree:
—¡Maja Jiyaniijiajanaa! ¿Canaatucua tamonu jiyaniijiaacua pacureni? Canaa quia pohuatasanocuajaari na naata canaa jataniniu pueyaracaanu rishijia canaa quiniuria. 69 Canaacuajaari tari quiocua tiuuquianuni, canaa niishishacari quiaari Pueyaso Niyanu, saa maninia miijiaja.
70 Jesuuri canaa sequeree:
—Niaacuajaari tama cua saquiriojosano doce pueyajaaja. Saniniuujia, niquiriyatu niajaniyajinijinioori sesaaca.
71 Naa Jesu sequesacaritij, Judasjiniji sequeriquiaari, Simón Iscariote niyanuni. Nojuajaari seetanujuanaa niquiriyatu canaajinijinio Jesu doce saquiriojosano pueyajinijinio quiquiaari. Naajaa, tama na Jiyaniijiajaaja tacartariquiano quiriquiaaquiiri.