5
Jesu naatanishacari cumatacuruhuana cusosu Betzata cuari shuriucua
Tamacariuhua, socua canaa Judiocuaca queranacusacari quiquiaari Jerusalén tiacajinia. Naaratej, canaari Jesuta nocua quiojoquiaarijiuhuaj. Jerusalén tiacaari puetunujuanaa puereetuuca sohuacajiniacuma quiya. Tohuateyacaari quiya tiuquitiajara. Tamonu tohuateya sesa quiquiaari “Borregohua tiuquitiaja”. Na shuriucua quiyari cuari. Canaa Judiocuaca rupaajiniani, cuno cuariiri sesojosaaquiaari “Betzata”. Cinco suhuorotucuaari quijia cuno cuari shuriuquioco. Queraatia cusosuhuari tii matacojua cuno cuari shuriuquioco. Cuno cusosuhuari quiquiaari cariyojuarujuri, shipiiniquiujiuniaa, cumatacuruhuana cusosuhuanio. Nojoriiri mohuaca sashijia cuaara queyaquetesaaria. Pueyaso seruuri noojiaqueya rosequiaari mohuaca na queyaquetenura. Cuari queyaquesacari, cante coteenujuanaa rosequiaari tiini, nojuajaari naataquiaariuhua na cusonujiniji. Tamonu cusosuuri tii narta cusosuhua tajinia matariquiaajuhuaj. Tari na shoconujuquiaariiri treinta y ocho marijia, pueyaracaanu na matasacari. Jesuuri na niquiquiaari mataano. Noojiajinia niishiriijiaariuhuaj cuno pueyano tari shocotejoquiaari queraatia marijia, naa pueyaracaanu na matasacari. Nocuaji Jesuuri na sequeree:
—¿Quiaate naatanu paniya?
Cusosuuri na riucuaree:
—¿Cantucua cua naacure cuarijinia cua rosenurani, mohuaca jaara queyaquetesaarecuaa? Janiya jaara rosenu paniquiaa juucuani, cuarta cusosuuri saaja cua shocotaquiaani.
Jesuuri na sequeree:
—¡Quia sanere! Quia matu quia pataarohua.
Jiyacaritij, cusosuuri ritia jeequequee. Na matu pataarohuari. Cuno juucaari Sábado quiriquiaa, canaa Judiocuaca samaatenu juuca Pueyaso niquiara. 10 Canaa Judiocuaca camarucua jaara cusosu niquiquiaari na matu pataano, na juaatiuriiri. Naa na sequetureeri:
—¿Majateeri quia niishiniu, quiarijiaari Sábado? ¡Maja quia matu quia patanujuaj!
11 Cusosu naatanohuari nojori riucuaree:
—Cua naataniniacuaja cua sequereeno: “Quia matu quia pataarohua”. Janiyari cunora na pataani.
12 Narta Judiocuaca camarucuaari na nequesotaree:
—¿Cantejaara naa quia sequereeni?
13 Nojori riucuareeri:
—Johuaj. Maja cua niishiniu canaquitijia cua naataniriitij.
Jesu naatanishacari cuno pueyano, queraatia pueyari namitia tii quiriquiaa. Naacuajitij, Jesuuri ritia tajiniocuareequiaari pueya tajinia, na naatanishano pueyanoocuaji. 14 Na nuhuaji, Jesuuri na riuriataquiaari cuno juucaja Pueyaso Secojojua tiajinia. Jiyacari na sequereeri:
—Quiaacuajaari tari naatanishaarohua. Quiarijia cutara tama quia cuaqueyajaaja quia cojuare maja sesa quia miiniuhuara socua, quiaa mariqui socua taraatia miiriiri.
15 Naacuajitij, cuno pueyanoori Jesu niishirii. Cunora, canaa Judiocuaca camarucuaacua quiaareeri. Nojori sequeseeri:
—Jesuqui cunocuaja cua naataniriini.
16 Naa Jesu miiniuucua samaatenu juucatej, narta Judiocuaca camarucuaari na quiatunu panijia juucua. 17 Jesuuri saaja nojori sequeree:
—Cua Queeri pueyaracaanu poonijiya. Janiyari cunora poonijiyajaacuhuaj.
18 Naa Jesu sequesacari nojoritij, narta Judiocuaca camarucuaari jiyanohua na monu paniriquiaa. Nojoriiri maja na monu paniniu quiriquiaa saaja samaatenu juuca na poonijionuucua. Socua jiyanohua na motunu paniriquiaari Jesu jiyatenuucua tama na cuaqueyajaaja juhua Pueyaso, Pueyaso na jiyaniquishacari na Queta.
Jesuuri Jiyaniijiajanaa, Pueyaso Niyanu na quishacari
19 Nocuaji Jesuuri narta Judiocuaca camarucua sequeree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, Pueyaso Niyanu cua quishacari, maja cua naata casaa miiniu tamajaaja. Janiyari saaja miiquiaani taa cua Que cua niquiquiaa miyanocuaani. Casaa cua Que miiquiaacuaani, janiyari naa miiquiaajaacuhuaj. 20 Cua Queeri cua panijia. Cunora, nojuajaari puetunu na miishanojuanaa cua niishitiojoquiaa. Naajuhuaj, cua niishitiojonutaniyari socua jiyajeneta casaa tariucua cua miishanojinijicuaa. Niaari nocuaji shiriiquitiuniutianiya. 21 Cua Queeri macunucua samiitianijioquiaa, pueyaracaanu rishijia nojori quiniuria. Naajuhuaj, janiyari pueya samiitianijioquiaani, cana cua samiitianiniu paniyacuajani. 22 Cua Queeri maja na nequesoreenu quiniutianiya pueya. Nojuacuajaari tari cua niquitiocanu na cumaaca, puetunu pueyajanaa cua nequesoreenura. 23 Nojuajaari naa miiquianu puetunu pueyajanaa quiniuria cua tojitiajaca, naatej, taa cua Que na tojitiatuquiaacuaani. Cante cua ruuretajani, cunoori cua Que ruuretajajuhuaj, nooj, cante mijiria cua jiyaroquiaaricuajani.
24 ’Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante cua sequesano tojijiani, mariyata cante cua Jiyaronaacua tiuyajaaniuhuaj, nojuajaari pueyaracaanu Pueyasota rishiriquiano cutara. Nojuajaari maja na saniitiosaanu quiniutianiya. Nojuacuajaari tari samiitianishaarohua juhua macu na quiniujiniji Pueyasooju na quishacari. 25 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, quera quiniutianiyari juhua macunucua quijiaca samiitiacosacari. Seetanujuanaa quiarijiaari, juhua macunucua quijiacaari cua rupaa tojitianutaniya. Cua rupaa tojitiajacaari samiitiaconutaniya, pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria. 26 Cua Queeri quijiajuhuanajaj. Majaari na naata shaajenu. Nojuajaari naa quijiara cua jiyatequiaarijiuhuaj, juhua nojuarajuhuaj. Naacuajitij, cua naata pueya jiyatenu naa quijiarajuhuaj. 27 Pueyanora cua quiniuucua, na cumaaca cua niquitioreeri cuarta pueya cua nequesoreenura, nojori cua saniitionurajuhuaj. 28 Cua tojitiare. Majaari nio sequesanoocuaji nia shiriiquiniu. Tamacari, puetunu macunucuajanaari cua rupaa tojitiuniutianiya. 29 Macunucua tojitiushacari cua rupaa, nojoriiri samiitiaconutaniya, na jamacajiniji nojori tohuareetanura. Cante maninia miijiaca quiquiaarini, samiitiaconutaniuhuari pueyaracaanu shuquiriaatia quijiaca nojori quiniuria Pueyasota. Saniniuujia, cante sesa miijiaca quiquiaarini, puetunu nojorijianaari quejoosaanutaniya pueyaracaanu saniitiosocoriquiano.
Jiyaniijiajanaa na quiniuucua, Jesu tama nojuajiniji pohuataajaaja
30 ’Pueyaso Niyanu cua quishacari, naajaa, majaari cua miiniu tama cua panishanojuaaja. Janiyari sesa miijiaca juaaquiaacuajani, saaja cua Que niishitishacari janiya, nojori miishanoori sesa. Tama cua panishanojuaaja miyashijia cua quiniuucua, janiyari namitiajanaa nojori juaaquiaani. Janiyari pueyaracaanu miiquiaa saaja cua Jiyarona panishanoni. 31 Pueyano jaara tama nojuajinijijiaaja pohuataa narta pueyano, na pohuatasanoocua maja tiuushano. Naaratej, janiya jaara tama janiyajiniji pohuatariquia nia niquiarani, tama cua pohuatasanojuaaja maara najuhuana quiriquiaj. 32 Naajaa, quiarijia cutara nia naata niishiniu cua pohuatasanoori seetanujuanaa. Tamonucuajaari janiyajiniji pohuataa seetanujuanaa. Nojuajaari cua Que. Cunora, niishiyanijia na pohuatasano janiyajinijiiri maja najuhuanaj.
33 ’Niaari nia pueya jiyarocanu Tiuquinijiona Juancua, nojori nequesotanura janiyajiniji. Nojuajaari saaja seetanujuanaa nia pohuatacanu janiyajiniji. Majaari na seetanu quiquianu janiyajiniji. 34 Nojuaja jaara seetacanu janiyajiniji niajaniya, quiria, naajaa. Janiyacuajaari niishiyani seetanujuanaari cua pohuatasano niajaniya tama janiyajinijijiaaja. Tiuquinijiona Juanri seetanujuanaa pohuatacanu janiyajiniji niajaniya. Niaa cuaara na pohuatasanoocua tiuuria, Pueyaso jiyanooniuria niajaniya. Janiyari saaja cunora nia pohuataa Tiuquinijiona Juanjinijini. 35 Nojuajaari juhua samaritiu noshitishano nia tajinia na quishacari. Niaari rupaquijia na timitiacanu, juhua na cuhuatasacari niajaniya. Niaari najuhuana tojiquianu na pohuatasano. 36 Tiuquinijiona Juan pohuatasano janiyajinijiiri seetanujuanaa. Niaa jaara na pohuatasanoocua tiuuniu paniyashijiaca quiyajaa, naajaa. Cua cumaacata cua miishacari, cunora seetanujuanaa nia niishiri, cua Que Pueyasoori cua jiyaroquiaari. Nojuacuajaari cua sequequiaari naa cua miiniuriatej. 37 Cua Quejanaari cua jiyaroquiaari. Nojuajaari janiyajiniji niishitioquiaari pueya. Naajaa, majaari quenaaja nia tojiniu quiquiaari na pocuanu. Nojuajaari nia niquishoojuhuaj. 38 Majaari quenaaja na rupaa quiniu nioojiajinia, nia tiuyaquishacari na Jiyarosanoocua. 39 Niaari suraatia serojoquiaa tariucuacaanu naajiosano Pueyaso Rupaa. Niaari jiyaniya niaa jaara Pueyaso Rupaa niishijiaca quiri, niaari naa pueyaracaanu quijiara quiniutianiya. Seetanujuanaa majaari naatej. Cuno Naajioneejinia, tiiri janiyajiniji naajiotasano quiyacuaja. 40 Niaari saaja cucua niniu paniyaquiquiaa cua jiyatenura niajaniya pueyaracaanu quijiacara cutara.
41 ’Maninia cua miishanoori maja pueya sequenura janiya: “Quiaari maninia pueyano”. Janiyari saaja cua Que shuquiritiquiaa cutarani. 42 Janiyari seetanujuanaa nia niishiyani. Niaari Pueyaso shuquiritiaashijiaca, nia paniyaquishacari nojuaja. 43 Cua Quecuajaari cua jiyaroquiaari cua niishitiojonura niajaniya nojuajiniji. Quiarijiani, majaari nia tojiniu paniniu janiya. Saniniuujia, tamonu jaara tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua Pueyaso Jiyarosanora na quiniuria, niaa maara cuno tojiri cutara, nojuaja jaara niaacua nimia na niishitiojonura niajaniya tama na niishishanojuaaja. 44 Majaari nia naata cua pohuatasanoocua tiuuniu, niaa jaara saaja niarta pueya shuquiritiasano quiniu paniquiaa, maja Pueyaso shuquiritiasano. 45 Majaari nia jiyaniniu janiya niaacuara tonujunutaniya cua Queni. Tama Moiséscuajaari niaacuara tonujunutaniya, cua tojitiaashijiaca nia quiniuucua. Niaari jiyaniya niaa Pueyaso muerasu, juhua Moisés tojijiaca nia quishacari. ¿Niaateeri seetanujuanaa Moisés tojijiaca? ¡Maja! 46 Nojuacuajaari janiyajiniji naajiotaquiaari. Naacuajitij, niaa jaara seetanujuanaa na naajiotasanoocua tiuuriquia, niaa maara cucua tiuurijiuhuaj. 47 Nocuaji, niaa jaara Moisés naajiotasanoocua tiuyaquiquiaa, ¿niaatucua taa tiuuri quiarijia cua pohuatasanoocuani?