4
Jesu pocoojosacari Samaria jiyajinijinio maajitia
Fariseocuacaari pohuatasaaquiaari, jiyanohua queraatia pueya Jesuucua quiojiya na tojitianaa nojori quiniuria. Nojoriiri pohuatasaaquiaarijiuhuaj, Jesuuri socua queraatia pueya tiuquinijiya Tiuquinijiona Juanjiniji. Seetanujuanaa majaari Jesujuanaa tiuquinijionu quiriquiaa pueya. Saaja canaa cutaraari pueya tiuquinijioriquiaani. Jesu jaara niishiquiaari Fariseocuaca naa pohuatasaarucuaa nojuajinijitij, nojuajaari Judea jiyajiniji jiyataquiaariuhua canaa Galilea jiyajiniara.
Canaa quiasacari nucuaco, canaari Samaria jiyacuma tajiriquiano quiriquiaani. Naa canaa quiasacari nucuacotej, canaari Sicar tiacajinia tiuquishiini, Samaria jiyajinia. Cuniquiji, cateca quiriquiaari supuetana José cuhuariquia, na que Jacobo niquitiosano nojuaja. Cuno cuhuariquiajinia quiriquiaari cuari, supuetana Jacobo jiuutiasano tariucuacaanu. Pueyaracaanu Jesu rucuanenuucua nucuamaji, nojuajaari cuno cuari shuriucua cajishii na samareenuta. Panacariiri quiriquiaa. 7-8 Jiyacaritij, canaari tiacajinia quiamaani canaa miaquesocoriquiano canaa masenura casaa. Canaa niyacari, cuno Samaria tiacajinijinio maajiiri cuarimia quiaquiaari mohuaca taquitianura. Jesuuri na sequeree:
—Cua raatere.
Cuno maajiiri Jesu sequeree:
—Pueyanonaa, ¿casaara quia sequeya Samaria jiyajinijinio maaji raatenura quiajaniyani? Quiaacuajaari Judio.
Cuno maajiiri naa sequeree Jesutej, na niishiniuucua Judiocuacacuajaari maja na niquiniu paniniu quijia Samaria jiyajinijinio pueya.
10 Jesuuri saaja na sequeree:
—Majaari quia niishiniu cante quia sequereeni: “Cua raatere”. Quiaa jaara niishiriquia casaa Pueyaso jiitiaa quiarani, quiaa maara cua sequere cua raatenura quiajaniya. Quiaa jaara cua masere, janiya maara quia raatere pueya samiitianijia mohuacani.
11 Maajiiri na sequeree:
—Jiyaniijianaa, majaari quenaaja quia jiitianu casaa, mohuaca quia taquiriatajara. Nio cuariiri jiyanohua tucuaa. ¿Quiaatucua teje taquitiare cuno mohuacani, pueya samiitianijiani? 12 ¿Quiaateeri jiyaniijiajanaa cutara, socua pa supuetana Jacobojiniji? Nojuajaari nio cuari tiujiaquiaari canaara. Nojuajaari niiquiji ratujua quiquiaari necohuata, na seesano seyanio.
13 Jesuuri na riucuaree miriqui:
—Puetunu nio cuarijiniji ratujuacajanaari saaja jiyamuecoquiaa. 14 Saniniuujia, cante cua mohuaca ratunutaniyani, majaari socua na jiyamuenu quiniutianiuhua. Cua mohuacaari juhua samo naca pacartanutaniya pueyaracaanu noojiajinia, shuquiriaatia na rishiniuria pueyaracaanu.
15 Cuno maajiiri Jesu sequeree:
—¡Pueyanonaa, cuno mohuaca cua niquitiore cua ratusocoriquiano, maja socua cua jiyamuenura, naajuhuaj, maja pueyaracaanu cua taquirioojonura nio cuarijiniji!
16 Jesuuri na sequeree:
—Miji quia niyaca quia sequecoo coteenu.
17 Maajiiri na riucuaree:
—¿Janiyate niyacaracajaarani, quiaa jaara naa cua sequere?
Jesuuri na sequeree:
—Quiaacuajaari seetanujuanaa cua sequeree: “Niyacaajunijia”. 18 Seetanujuanaari. Quiaari tari cinco niyacaaraca quiquiaari. Mariyata cuno, quiarijia quiata quiyani, majaari quia niyacajuhuaj.
19 Naa cuno maaji tojishacari Jesu sequesanotej, Jesu sequereeri:
—Jiyaniijianaa, ¡quiaaqui Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia! 20 Canaa supuetanaa pueyari niya nio tuhuananuucua Pueyaso secojonuujua tarijia. Niajaniya saniniuujia, Judiocuacani, niaari sequequiaa Pueyaso cuaara secojosaaria saaja Jerusalén tiacajinia.
21 Jesuuri na riucuaree:
—Seetanujuanaa quia sequereera maajiniaa. Cua sequesanoocua quia tiuurii. Quera quiniutianiyari Pueyaso nia secojosacari puetunu tiquiyocua nia quishacarijianaa. Majaari tari Pueyaso secojosaanu quiniutianiya saaja Jerusalén tiacajinia, nio tuhuananuucuajuhuaj, taa quia sequereecuajani. 22 Niajaniyari maja nia niishiniu cana nia secojoquiaani. Canaa Judiocuacani, canaa cutaraari niishiyani cana canaa secojoquiaani. Pueyasocuajaari canaa Judiocuaca supuetanaa niishitioquiaari pueyacuaji Tacunaari supuenutaniya tama canaa Judiocuacajinijiniojuaaja. 23 Quiarijia cutara, cante seetanujuanaa Pueyaso shuquiritiajacani, nojoriiri na Que Pueyaso secojonutaniya puetunu noojiatajanaa, seetanujuanaa na tojijiaca nojori quishacari. Pueyasoori naa paniya pueya secojonura nojuaja, cante na secojonuujuacacuajani. 24 Pueyasoori sohuanu. Naaratej, cante Pueyaso shuquiritiniu panijiacani, nojori cuaara secojoora Pueyaso puetunu noojiatajanaa, Pueyaso Sohuanu tojijiaca nojori quishacari.
25 Cuno maajiiri Jesu sequeree:
—Janiyacuajaari niishiyani Pueyaso sequesano Cristo mijiria na jiyarosocoriquianoori niniutianiya. Nojuaja jaara tiuquiri, nojuajaari puetunu maninia pa pohuatanutaniyajanaa.
26 Jiyacaritij, Jesuuri maatia na sequeree:
—Janiyacuajaari cunoni, quiata pocoojiyacuajani.
27 Jiyacaritij, canaari Jesuucua tiuquiijiorohuani. Canaari jiuujiatequiaarini canaa niquishacari Jesu pocoojiyano cuno maajitia. Majaari quenaaja canaa nequesotanu quirii Jesu, casaa cuno maaji paniriquiaani, mariyata casaajiniji nojori pocoojoriquiaani. 28 Cuno maajiiri cuniquijia na pataco tiujiaquee. Na tiacajinia quiaarohuari. Na tiuquishacari, na tiacajinia quiniaa pueya sequesuhuari:
29 —¡Miji pueyanaa, nia niquiquii pueyano! ¡Nojuajaari cua sequeree puetunu cua miishanojuanaa! ¿Majate Cristoni, tariucuacaanu Pueyaso sequesano pocua na jiyarosocoriquianotej?
30 Pueyari cuno tiacajiniji Jesuucua nijioquiaari. 31 Cuno maaji quiasacari na tiacajiniohua, jiyacaritij, canaari Jesu mianuutenu paniriquiaa juucuani. Canaari na sequeriquiaani:
—¡Niishitiojonanaa, quia miaquere!
32 Jesuuri saaja canaa sequeree:
—Janiyacuaja miaquesanoracani, cuno miaquesanoori nia niishishoo.
33 Canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari naa tama nequesoreetooreejaanijia:
—Pa niyacari miaquetesaaquee jiyotucuaajaari.
34 Jesuuri miriqui canaa sequeree:
—Cua miishacari cua Jiyarona panishano, cunoori cua miaquesano, naajuhuaj, cua tucuatasacari na panishano. 35 Niaari sequequiaa: “Cuaara shocojoorajaara cuatro raca. Pueyari jiyacari shusha coteenutaniya na nataacuaca carojotanu”. Janiyara, maja naatej. Seetanujuanaa nia sequeya cutaranijia, nia namijia nia riatare maninia nia niquiniuria. Nataacuacacuaja tari noshiquia, carojotasocoriquiano. 36 Na carojotanaari na poonijionu sami niquitioshiya. Na carojotasanoori pueyaracaanu quiriquiano. Naacuajitij, cuhuariquia natoonaari jatiqui shuquiriniutianiya nataacuaca carojotanaata. 37 Naaratej, seetanujuanaari nio tariucuacaanu sequesano. Naa sequeyari: “Tamonuuri saaja nareja nataja. Na nuhuaji, tamonuuri saniniuujia na carojotaja”. 38 Janiyari saniniuujia nia jiyaramiquiquianuni nataacuaca nia carojotanura quenaaja nia poonijiyaquishoo cuhuariquiajinia. Cunoori tamasaca poonijiosano quiquiaari. Niaari juhuajaniya tamasaca poonijiosanojiniji carojotaquiaa shuquiriaatia.
39 Queraatia pueya cuno Samaria tiacajinijinioori Jesuucua tiuuquiaari, nojori tojishacari naa cuno maaji sequesanotej: “Cua sequeree puetunu cua miishanojuanaani”. 40 Naaratej, cuno pueya jaara Jesuucua tiuquiijioquiaari, nojoriiri na masuuquiaari tii na camueenujunura nojori tiacajinia quenaaja. Naaratej, canaari Jesuta tii camueequiaari caapiqui juucani. 41 Socua queraatia cuno pueyajinijinioori Jesuucua tiuuquiaari, nojorijianaa jaara Jesu tojiquiaari Pueyaso rupaa pohuataano. 42 Naaratej, nojoriiri cuno maaji sequeturee:
—Quiarijiani, majaari canaa tiuuniu Jesuucua, saaja canaa quia pohuatanuucua nojuajiniji. Quiarijia cutara, canaacuajaari tama canaa numaatajaaja tojirii na pohuatasanoni. Naaratej, canaari quiarijia niishiyani, Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso jiyanootiriquiano pajaniya, puetunu mijiria quiniaa pueyajanaanio.
Jesu naatanishacari jiyaniijia Herodes pueyano niyanu
43 Caapiqui juuca Jesu camueetanu nuhuaji canaa, Samaria pueya tiacajinia, nojuajaari cuniquiji canaa na pueya jiyataaree Galilea jiyajiniara. 44 Jesuuri tarijia sequequiaari: “Nio tariucuacaanu sequesanoori seetanujuanaa sequesano. Naa sequeyari: ‘Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaari maja tojishano quijia tama na jiyajiniajaaja’ ”. 45 Naajaa, Jesu jaara canaa tiuquitiaseequiaari jiyacari Galilea jiyajinia, cuniquijinio pueyari maninia na tiuquitiquiaari saaja. Nojoriiri naa maninia na tiuquitiquiaari tari nojori niquiniuucua Jesu miishano na cumaacata Jerusalén tiacajinia, Pascuara nojori queranacusacari tii.
46 Galilea jiyajinia canaa quishacari, Jesuuri canaa jiyataaree Caná tiacajinia, tee na jataniquiaari mohuaca vinoracuajani. Jiyacaritij, Capernaum tiacajinia quiquiaariiri tamonu pueyano, Galilea jiya jiyaniijia jiyatesano camarnura. Cuno pueyano niyanuuri jiyanohua cusosu matariquiaa. 47 Cuno camarnu jaara niishiquiaari Jesu tari tiuquiriohua Judea jiyajiniji, nojuajaari jiyacari niquiaari Capernaum tiacajiniji Jesuucua, Caná tiacajinia. Na tiuquishacari Jesuucua, na sequeseeri:
—¡Jiyaniijianaa, cucua quia taraajere! ¡Cua niyanu quia naataniquii, quera cusoyano!
48 Jesuuri na riucuaree:
—Niaa jaara cua cumaacata cua miishano niquiyaquiri, niaari cucua tiuyaquiquiaa.
49 Cuno camarnuuri saaja Jesu sequeree:
—¡Jiyaniijianaa, mijiijiaj, jati pa quiaare cua tiajinia, quiyanu cusoyaquishacarijia!
50 Jesuuri na sequeree:
—Quia quiaarohua. Quia niyanucuaja tari naatarohua.
Cuno camarnuuri Jesu sequesanoocua tiuurii. Quiaarohuari. 51 Jiyacari na tiajinia, na seyari niquiquiaari camarnu niyanuuri seetanujuanaa maninia naatarohua. Naaratej, nojoriiri quiojoquiaari na camarnu numootenuucua. Nojori quiojosacari, na camarnu naacuturee saaja nuu cajiniocuaari. Nojoriiri na sequeree:
—¡Quia niyanu tari naatarohua!
52 Nojori camarnuuri nojori nequesotaree:
—¿Taacari na cusonu tajiyatemohuacuaani?
Nojoriiri na riucuaree:
—Naseeca nocuaji tajimiohuacuaa shusha pananu mueecosacari nio niniriquiacuaani.
53 Cusosu queeri niishiquii, Jesucuajaari jiyacari na sequeriquiacuaa: “Quia niyanu tari naatarohua”. Naaratej, camarnuuri necocuataja Jesuucua tiuurii, puetunu necohuatajanaanio.
54 Judea jiyajiniji Jesu tiuquishacariuhuaj, naa na naatanishacari cuno cusosutej, cunota tari caapiqui quiquiaariiri na cumaacata na miishano Galilea jiyajinia.