3
Nicodemo pocoojosacari Jesuta
Niucua, tamonu pueyanoori niquiaari Jesuucua. Na sesa quiquiaari Nicodemo. Nojuajaari canaa Judiocuaca camarucuajinijinio quijia, Fariseocuaca maanujinijiniojuhuaj. Tojishano pueyano. Jesuucua na tiuquishacari, naa na sequeseeri:
—Niishitiojonanaa, quia cumaacata quia miiniuucua canaa niquiara, canaari cunora niishiyani quiaari Pueyaso jiyarosano, canaa niishitiojoriquiano. Seetanujuanaa, Pueyaso jaara pueyano naacuyaquiri na cumaacata, nojuajaari maja na naata cusosuhua naatanijionu taa quia miiquiaacuaani.
Jesuuri Nicodemo sequeree:
—Seetanujuanaa quia sequeyanijia, pueyano jaara juhua conaaja raaquishaarohua, majaari na naata Pueyaso pueyanora na quiniu, Pueyaso jiitianura nojuaja.
Nicodemoori Jesu nequesotaree:
—¿Pueyanotucua taa rasaarohuani, nojuaja jaara tari cumantumaca quiya? Majaari na naata na nucua saracajinia tiuquiniuhua na rasaanuhuara.
Jesuuri na riucuaree:
—Seetanujuanaari cua sequesano. Cua tojiri. Paari coteenu rasaaquiaari pueyano pa quiniuriani. Saniniuujia, cante quiarinio pueyanora jataniyaquishano Pueyaso Sohuanutani, nojuajaari maja Pueyaso jiitiasanoniyojua na quiniu quiniutianiya. Mijiria pueya muetusanoori saaja pueyano. Saniniuujia, cante Pueyaso Sohuanu jatanishano quiarinio pueyano na quiniuriani, nojuajaari Pueyaso pueyano cutara, pueyaracaanu rishiriquiano. Naaratej, majaari quia shiriiquiniu puera, naa cua sequenuucua quiajaniyatej, quiaa cuaara rasuhuara, seetanujuanaa quiarinio pueyano quia quiniuria. Mijiria, paratuuri piyarojoquiaa taa na paniyacuajani. Paari nareja na cojuatunenu tojiquiaani. Majaari pa niishiniu teje na piyarojiyani, tee cunocora na quiaajaaniuhuaj. Naajaariuhuaj, majaari quia niishiniu taa Pueyaso Sohuanu jataniquiaa pueyanoni, quiarinio pueyano na quiniuria.
Nicodemoori Jesu nequesotarohuacuhuaj:
—¿Pueyanotucua taa quiarinio pueyanora jatanishaarejaarani?
10 Jesuuri na riucuaree:
—¿Majateeri quia niishiniu cua sequesano quiajaniya? Quiaari Pueyaso Rupaa niishitiojonacuaja Israel pueyara. 11 Canaari seetanujuanaa pohuataquiaa canaa niishishanoni, canaa niquishanojuhuaj. Niaari saniniuujia saaja na cuaracashitiquiaa, canaa pohuatasacari niajaniya seetanu rupaajanaa. 12 Niaa jaara saaja cuaracashitiquiaa cua pohuatasano mijiria casaajiniji, ¿niaatucua taa niishiriquiani, janiya jaara nia pohuatare jiyocuacaanuji casaani? 13 Janiyari jiyocuacaanu quijiani. Majaari quenaaja tamonu pueyano tacanu quiquiaari jiyocuacaanu, saaja tijinio roseno cutara. Nojuacuajaari janiya. 14 Cariiquia jiyajinia pa supuetanaa Israel pueya rucuanejosacari, Moisésri na shipinishano soconu nujuaretaquiaari macaacua, soconu sasuhua niquishocoriquiano. Na niquiniaa pueyari naatacoquiaariuhua. Naajuhuaj, janiyari macaacua nujuaretasocoriquianoni. 15 Naacuajitij, puetunu cucua tiuuniaajanaari pueyaracaanu quijiaca quiniutianiya.
Pueyasoori puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa panijia
16 ’Jiyanohua cua Que Pueyaso paniniuucua puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa, nojuajaari Neyanujuanaa jiyaroquiaari puetunu pueyapueecuarajanaa mosocoriquiano. Puetunu cucua tiuuniaa pueyajanaari saniitioyaquishaanutaniya cutara. Nojori cutaraari pueyaracaanu rishijiaca quiniutianiya Pueyaso shuriucua. 17 Pueyasoori maja na jiyaronu quiquiaari janiya pueya cua saniitionura. Seetanujuanaa cua jiyaroquiaari cutaraari pueyacuaji Tacuna cua quiniuria.
18 ’Cante cucua tiuujiani, majaari na saniitiosaanu quiniutianiya. Saniniuujia, cante cucua tiuyashijiani, nojuajaari tari pueyaracaanu saniitiosocoriquiano jiyatesano quiya. 19 Janiyari mijiria niquiaarini pueya jiuujia cua cuhuatanura Pueyaso Rupaata. Pueyari saaja na ruuretaquiaa, ninishiqui nojori jiuujia quiniuucua. Sesa miijiaca nojori quiniuucua, majaari nojori paniniu cuhuatasano nojori quiniuria. Naaratej, nojoriiri saniitiosaanutaniya. 20 Puetunu sesa miijiacajanaari cua niquiniu paniyashijia, pueya jiuujia cuhuatana cua quishacari. Majaari nojori niniu paniniu cucua, sesa nojori miishano mariqui niishishaareeri. 21 Saniniuujia, cante maninia miiquiaani taa Pueyaso sequeya na Rupaajiniacuajani, nojoriiri cuhuashiqui quiniu panijiaca cutara. Nojoriiri cucua nijioquiaa na niishishaanura nojori miishano cutaraari puetunu maniniajanaa, taa Pueyaso paniyacuajani.
Tiuquinijiona Juan pohuatasacari socua Jesujiniji
22 Na nuhuaji, Jesuuri quiojoquiaari canaata Judea jiyajinia, canaa na saquiriojosano pueyatani. Tii canaa quishacari Jesuta, canaari pueya tiuquinijioriquiaa moojiniani, pueya tacatosacari noojia sesa nojori miishanojiniji. 23 Tiuquinijiona Juanri jiyacari pueya tiuquinijioriquiaajuhua Enón tiacajinia, Salím tiaca shuriucua. Juanri tii tiuquinijioriquiaa pueya, queraatia mohuaca quishacari tii. Pueyari nocua quiojoquiaarijiuhuaj tiuquinijiosano nojori quiniuria. 24 Juanri jiyacari nujuatejojuajinia nujuatesoo quiriquiaajaa.
25 Cuno quishacari, Tiuquinijiona Juan pueyari tamonu narta Judio pueyanota pocoojoriquiaa taate pueya naata juhua jeequesano quiniu Pueyaso niquiarani. 26 Nocuaji nojoriiri Tiuquinijiona Juan sequetusee Jesujiniji:
—Niishitiojonanaa, noo pueyano, quiaa nojuajiniji canaa pohuatacanutej, noo quiata quiquianu Jordán moo taquijiriatej, nojuajana pueya tiuquinijiyajuhuaj. Puetunu pueyajanaana nocua quiojiya tiuquinijiosano nojori quiniuria.
27 Tiuquinijiona Juanri nojori riucuaree saaja:
—Saaja Pueyaso cumaquishacari pueyano, pueyano na naata maninia miiniu Pueyasora. 28 Niajaniyacuajaari cua tojiquianu sequeyano: “Janiyari maja Pueyaso Jiyarosano Cristoni. Janiyari nareja nocuaji jeenucuariquiano jiyarosaaquiaarini”. 29 Pueyano rupuena jaara camiya necocuara, quiarijia cutara necocuaari seetanujuanaa saaja nerano. Naajaa, na rupuena quishacari na shuriucua, na timitiaari na tojishacari necota pocoojiyano shuquiriaatia. Naajuhuaj, janiyari cunora shuquiriaatia quiarijia quiyani pueya rupuesacari Jesucristo. 30 Janiyari cunora jiyarosaaquiaaricuajani, pueya cua tojitiniuria nojuaja. Naaratej, pueya cuaara carteera janiya, Cristoocua nojori pacunura saniniuujia, nojori tojiniuria nojuaja. 31 Cante jiyocuacaanuji niquiaaricuajani, nojuajaari Jiyaniijiajanaa cutara. Janiyari saaja mijiria quiniani. Cunora, cua pohuatasanoori saaja mijiria cua tojishano. Jesucristo saniniuujia, nojuajaari jiyocuacaanuji ninio cutara. Nojuajaari Jiyaniijiajanaa. 32 Naacuajitij, na pohuatasanoori tama na niquishanojuaaja jiyocuacaanu, na tojishanonio. Pueyari na pohuatasano cuaracashitiquiaa saaja. 33 Canapuete Jesucristo pohuatasanoocua tiuujiacani, nojoriiri sequeya, seetanujuanaaqui Pueyaso sequesano Neyanujiniji. 34 Pueyasoori jiyanohua queraatia na Sohuanu niquitioquiaari na Jiyarosano. Naacuajitij, seetanu Pueyaso rupaajanaa pohuataari. 35 Pueyasoori jiyanohua panijia Neyanu. Naaratej, nojuajaari na jiyatequiaari puetunu casaa jiitianarajanaa na quiniuria. 36 Canapuete Neyanuucua tiuujiacani, nojoriiri tari jatanishano pueyaracaanu rishijia nojori quiniuria Pueyasota. Saniniuujia, canapuete Neyanuucua tiuyashijiacani, nojoriiri tariucua Pueyaso juaashano quiya. Nojoriiri saniitiosaanutaniya Pueyasooju nojori quiniuria pueyaracaanu.