2
Jesu jatanishacari mohuaca vinora, pueyano camishacari
Jiuujianaraca juuca nuhuaji, tamonu pueyanoori camiquiaari Caná tiacajinia, Galilea jiyajinia. Masuusano pueyari queranacuriquiaa. Jesu nucuaari tii quiriquiaajuhuaj. Jesuuri na saquiriojosano pueyata masuusaaquiaarijiuhuaj, camishacari queranacunura. Janiyari na saquiriojosano pueyano quiriquiaa jiyacari tarijiuhuaj. Jiyacaritij, mashacaari ritia puequemaa. Na nucuaari Jesu sequeree:
—Sanaa, mashaca tari puequemaa.
Mashacaari quiquiaari uva caaca, vinotuhuaj. Jesuuri na nucua riucuaree saaja:
—Maajiniaa, ¿casaara quia sequeya janiyani? Juhuanojuaja maja cua poonijiosacari Pueyaso cumaacata.
Na nucuaari pueya raatojonaa sequeree:
—¡Niocua Jesu tojirijia! Jaara nia sequere, niocua puetunu na sequesanojuanaa miiri.
Tii cajitiuriquiaari seis conatu, saajiajiniji quejasano. Canaa Judiocuacaari sequeyarucua shuquirioojua tiajinia nojori tiuquishacariuhua, juhua jeequesano nojori quiniuria Pueyaso niquiara. Nojori mohuaca cajitiacojua quiquiaariiri cuno conaa. Jiyanohua puereetucocua quijiaari. Cuno conatuuri setenta tumococua mishaja mohuacata mishinishano quijia. Jesuuri pueya raatojonaa sequeree:
—Mohuaca nia taquirioore. Niocua nio conaa mishinijiore.
Pueya raatojonaari conaa mishinijioree. Mohuacaari conaa rupaacuma puecacosee. Jesuuri nojori sequeree:
—Quiarijiani, tiji nia shuuri. Queranacunu camaru nia sanitiore coteenu.
Raatojonaari na raatesee. Queranacunu camaruuri vinora jatano mohuaca sanirii. Majaari na niishiniu quiquiaari cuno na ratusanoori mohuacajiniji jatanishaaree vinora. Saaja pueya raatojonaa cutaraari na niishiriquiaa. Nojoricuajaari mohuaca mishinijioree cuno conaajinia. Queranacunu camaru saniniu nuhuaji cuno ratusano, camiyano pueyano piiriiri. 10 Na sequereeri:
—Pueyaruhuatijia coteenu raateja shocuanacu vinote. Puetunu masuusano pueya jaara tari raruure queraatia, na nuhuaji raatesano cutaraari shaarunacu vino. ¡Quiarijia saniniuujia, nio cua ratusanoni, cunoori socua maniniuniacu vino coteenu quia raatojotesanojiniji!
11 Naa Jesu jatanishacari mohuaca vinoratej, cunoori coteenujuanaa na cumaacata na miishano quiquiaari Caná tiacajinia, Galilea jiyajinia. Nojuajaari naa niquitiquiaari Pueyasojiniji na cumaaca. Naacuajitij, canaa na saquiriojosano pueyani, canaari niishiquiaarini Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano.
12 Na nuhuaji, Jesuuri Capernaum tiacajinia quiaaree na nucuata, tapueyocuacatajuhuaj, canaa na saquiriojosano pueyanio. Canaari tii camueenujuquiaari pasajani.
Jesu jaacasacari seya niquitiojonaa Pueyaso Secojojua tiajiniji
(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)
13 Quera canaa Judiocuaca queranacusacari Pascua juucara Jerusalén tiacajinia, Jesuuri tii canaa jiyataareejuhuaj. 14 Na tiuquishacari, Pueyaso Secojojua tiajinia quiamaari. Tii niquishii pueyari juyaca niquitiojiyano Pueyasoocuara puecoosocoriquiano, borregohua, noseyanio. Pueyari tii na juhuacutucuajinia cajitiuriquiaajuhuaj, pueya na tacatojonura taucuaca cumaneeca, Pueyaso Secojojua tiajinia niquitiojosocoriquiano cumaneecara. 15 Naa na niquishacari pueya miyano Pueyaso Secojojua tiajiniatej, Jesuuri seya morojotaja jiyocua tatucuaree. Na majacutajara na shitiareeri. Cunota, puetunu nojorijianaa jaacaree Pueyaso Secojojua tiajinijiiri, puetunu nojori borregohuatajanaa, mariyata puetunu nojori juyacatajanaanio. Cumaneeca rerecojoree jiyocuara juhuacutucuajinijiiri. Naajuhuaj, cumaneeca juhuacutucua caponeetareeri. Pojotaariquiaacuaari. 16 Noseya niquitiojonaa pueya sequereeri:
—¡Niiquiji nia patootare nio noseya! ¿Casaara nia jiyatecanu juhua casami niquitiojosaquiria cua Que tiani?
17 Jiyacaritij, canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari niishiquiini, seetanujuanaa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasanoori quiya:
“Quia tiaacua juaatishaaree jiyanohuanijia, jiyanohua cua panishacari quia tia”.
18 Naa Jesu miiniuucuatej, narta Judiocuaca camarucuaari Jesu nequesotaturee:
—¿Cante quia sequerucuaa naa quia miiniuriani? ¡Canaa quia niquitiricuaraja Pueyaso cumaacata quia miishano, canaa niishiniuria quiaari seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano!
19 Jesuuri nojori riucuaree miriqui:
—Pueyaso tia nia niyartare, janiyacua saaja jiuujianaraca juucajinia na tucuatarohua tianu tamajaajani.
20 Narta Judiocuaca camarucuaari na riucuaree:
—¡Cuarenta y seis marijiaari shoconujuquiaari pueya tucuatanura nio secojojua tia! ¿Quiaateeri jiyaniya quia naata na tianuhua ritia, saaja jiuujianaraca juucajinia? ¡Maja quia naata!
21 Jesuuri tama na cuaqueyajaaja pohuatariquiaa, Pueyaso tia na sequesacari. 22 Naacuajitij, Jesu jaara samiitiaquiaariuhua, canaa na pueyari jiyacari shusha niishiquiaari naa Jesu sequesano miriquini. Naaratej, canaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanoocua tiuuquiaarini, Jesu sequesanoocuanio.
Jesu puetunu jiuujia niishijiajanaa cutara
23 Canaari ocho juuca camueenujuquiaari Jesuta Jerusalén tiacajiniani, Pascuara queranacunuusacari. Tii canaa quishacari, tii quiniaa pueyari Jesu cumaacata na miijiosano niquiquiaari. Naaratej, queraatia pueyari nocua tiuuquiaari. 24 Naajaa, majaari Jesu tiuuniu quiriquiaa seetanujuanaa nojoriicua. Nojuajaari nojori niishiriquiaa, taamueca pueyate nojorini. 25 Tamonu pohuataaquishacarijia nojuaja, nojuajaari tari niishiya taamueca jiuujiaracate pueyani.