JUAN NAAJIOTASANO JESUCRISTOJINIJI
1
Pueyaso Rupaa jatasacari pueyanora
Paari Jesucristojiniji niishiyani taamuecateja na Que Pueyasoni. Naaratej, Jesucristoori sesojosaaquiaari “Pueyaso Rupaa”. Nojuajaari tari pueyaracaanu quijia, jiya quiyaquishacarijia. Na Que Pueyasota quijiaari. Pueyaso quijiajaariuhuaj. Jiya coteesacari, nojuajaari na Que Pueyasota quiriquiaa. Na Queeri na shipinitiquiaari puetunu casaajanaa. Puetunu casaajanaari na shipinishano. Maja tamonu shipininia quiniu socua. Nojuajaari quijiajuhuanajaj. Naaratej, nojuajaari na naata pueya jiuujia cuhuatanu, pueyaracaanu rishijia nojori quiniuriajuhuaj. Jesucristoori cuhuashiqui quijia. Naaratej, na rupaata poojia cuhuataari. Saniniuujia, Sesaacaari ninishiqui quijia. Naajaa, majaari na naata Pueyaso Rupaa na shocotanu. Pueyasoori quiari naataja tamonu pueyano jiyaroquiaari, Neyanujiniji pohuatariquiano. Na sesa quiquiaari Tiuquinijiona Juan. Pueyasoori na jiyaroquiaari pueya na niishitiniuria cante Jesucristoni, pueya tiuuniuria Jesuucua, nojori jiuujia na cuhuatanura. Juanri maja pueya jiuujia cuhuatana. Nojuajaari Jesucristojiniji pohuataquiaari pueya niishiniuria cante saniya poojia cuhuatana cutarani. “Pueyaso Rupaari” seetanu poojia cuhuatanajanaa. Nojuajaari Jesucristo. Jiyocua niquiaariiri puetunu pueyajanaa niishiniuria cante Pueyasoni.
10 “Pueyaso Rupaari” mijiria rucuanejojua quiquiaari. Pueyari tama nojori Shipininiajaaja niishiyaquiquiaari. 11 Tama na saquiriojosano Israel pueyacua niquiaariiri. Nojoriiri na tamacaquiaari saaja. 12 Saaja noojiaqueya pueyari nocua tiuuquiaari. “Pueyaso Rupaari” cuno pueya jiyatequiaari Pueyaso muerasura nojori quiniuria. 13 Nojoriiri Pueyaso jatanishano, seetanujuanaa na muerasu nojori quiniuria. Pueyaso saquiriojosano pueyajiniji pueyano supuesacari, cunoori maja na naata na jiyatenu Pueyaso pueyano na quiniuria. Pueyari maja na naata muetunu tariucua Pueyaso pueya. Naajuhuaj, pueyanoori maja na naata tama na cuaqueyajaaja jiyatenu Pueyaso pueyano na quiniuria. Pueya cutaraari Pueyaso muerasura jataquiaa Neyanuucua nojori tiuushacari saaja.
14 “Pueyaso Rupaari” seetanujuanaa pueyanora jataquiaari mijiria na quiniuria. Nojuajaari Jesucristo. Canaata quiquiaariiri. Canaari na cumaacata na miijiosano niquiquiaarini. Jiyanohua maninia quiquiaariiri. Na Que Pueyasoori na cumaquijia jiyanohua maninia na miiniuria, Neyanuniyojua na quishacari. Nojuajaari saaja seetanu rupaajanaa sequeja Pueyasojiniji. Jiyanoojia quijiaari. 15 Tiuquinijiona Juanri Jesucristojiniji pohuataquiaari pueya niquiara. Jiyanohua na rupaa paaretaquiaariiri pueya tojitianura nojuaja. Naa sequejaari:
—Janiyacuajaari nojuajiniji nia pohuatajani, janiya jaara nia sequejani: “Tamonu pueyano cua nuhuaji niniutianiya”. Nojuajaari jiyaniijiajanaa cutara janiyajiniji. Nojuajaari tari quijia cua quiyaquishacarijia.
Juanri naa pohuataquiaari Jesucristojiniji.
16 Jiyaniijiajanaa Jesucristo quiniuucua, puetunu pajaniyajanaari na jiitiasanojiniji masequiaani. Jiyanohua capora na quiniuucua, nojuajaari pueyaracaanu pa cumaquiquiaa. 17 Pueyasoori supuetana Moisés naajiotequiaari na rootasano pajaniyara. Cunoori maja na cumaquiniu quiquiaari pajaniya. Quiarijia saniniuujia, pa panijia Pueyaso quiniuucua, nojuajaari Neyanujuanaa jiyaroquiaari pocua, pa jiyanooshaanura, naajuhuaj, seetanu rupaajanaa pa niishiniuria nojuajiniji. 18 Majaari quenaaja tamonu pueyano niquiniu quijia Pueyaso. Neyanu, cante na Que shuriucua quijiacuajani, nojuajaari na Que pa niishitioquiaari.
Tiuquinijiona Juan pohuatasano Jesucristojiniji
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19 Jerusalén tiacajinijinio canaa Judiocuaca camarucuaari na pueya jiyaramiquiquiaari Tiuquinijiona Juancua, nojori nequesoreenura Juan cante nojuajani. Nojori jiyaramiquishano pueyari quiquiaari supuetana Leví niquiohuacuajinio supueno pueya. Noojiaqueya cuno pojorijinijinioori quiquiaarijiuhua pueyacuara secojonaa pueya. 20 Nojori nequesotasacari Tiuquinijiona Juan, nojuajaari maja quenaaja na seetanu quiquiaari cante nojuajani. Seetanujuanaa naa nojori sequequiaariiri:
—Janiyari maja Pueyaso Jiyarosano Cristoni.
21 Cuno pueyari socua na nequesotarohua:
—¿Canteeri quiajaniyani? ¿Quiaa jiyoteeri Pueyaso sequesano caminiujiunia Elías soj? ¿Quiaa jiyoteeri samiitiarohuacuaa?
Tiuquinijiona Juanri saaja nojori riucuaree:
—Maja. Janiya maja supuetana Elíasni.
Cuno pueyari socua na nequesotarohuacuhuaj:
—¿Quiaa jiyoteeri Pueyaso sequesano caminiujiunia, nooj tariucuacaanu sequesaaquiaari niriquianotej?
Juanri saaja nojori riucuaree:
—Maja.
22 Cuno pueyari socua na sequeree:
—Canaa quia pohuatareja, ¿cante quiajaniyani? Canaacua saniniuujia canaa camarucua pohuatasuhuanijia.
23 Juanri saaja naa nojori riucuaree:
—Janiyacuajaari nooni, cariiquia jiyajinia nacajatej, taa supuetana Isaías juhuacarijia naajiotaquiaari janiyajinijicuajani: “¡Jiyaniijiaacuaji nia nuunore maninia! ¡Maja shuutiuniu!”
24 Jiyacaritij, Fariseocuaca camarucua jiyaramiquishano pueyari Tiuquinijiona Juan nequesotaree:
25 —Quiaa jaara quiyaquiri Cristo, Elíasjuhuaj, cuno tariucuacaanu sequesaaquiaari niriquiano Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniatej, ¿casaara pueya quia tiuquinijiya moojiniacuaraarini?
26 Juanri nojori riucuaree:
—Janiyari nareja moojinia tiuquinijiya pueyani. Saniniuujia, tamonuuri niya quiya, nia niishiyaquishoojua. 27 Nojuajaari cua nuhuaji niniutianiya. Nojuajaari Jiyaniijiajanaa cutara. Majaari quenaaja cua naata na seru quiniu na sapatu neyocua cua saacatanura nera.
28 Naa cuno pojori nequesoreesacari Tiuquinijiona Juantej, cunoori quiriquiaa Betania jiyanishano tiacajinia, Jordán moo taquijiria, tee cuniqui Juan tiuquinijioriquiaa moojinia pueyacuajani.
Jesu juhua Pueyaso borregoniyojua pocuara mosaariquiano
29 Tariqui saniniuujia, Tiuquinijiona Juanri Jesu niquirii nocua niyano. Juanri naa sequeree canaa niquiara:
—Paari pueyaracaanu mooquiaa borregohuani Pueyaso jiyanooniuria pajaniya. ¡Nia niquiri! ¡Cuno cumaji canujiyani, cunoori Pueyaso Jiyarosano, juhua borrego puetunu pueyacuara mosocoriquiano, seetanujuanaa sesa pa miishanojiniji pa jiyanooshaanura! 30 Janiyacuajaari nojuajiniji nia pohuatajani janiya jaara nia sequejani: “Cua nuhuaji niniutianiyari Jiyaniijiajanaa cutara. Nojuajaari tari rishijia cucuaji cua quiyaquishacarijia”. 31 Janiyari na niishiyaquijiajuhuaj, cante nojuajani. Naajaa, janiyari parta Israel pueya tiuquinijioquiaa moojiniani, noojia nojori jeenucuanura, Pueyaso Jiyarosano nojori niishiniuria cutara.
32 Tiuquinijiona Juanri pueya sequereejuhuaj:
—Janiyari Pueyaso Sohuanu niquiriucuaani jiyocuacaanuji roseyano nocua juhua mococoonu. Nocua tiuushiiri. 33 Cuno, cua jiyaroquiaari pueya cua tiuquinijionura moojiniani, nojuajaari cua sequequiaari: “Quiaa jaara cua Sohuanu niquiri pueyanoocua roseyano, nocua na tiuuniuria, quiocua niishiri, cunocuajaari cua sequesano quiajaniya. Nojuajaari cua Sohuanu tiuquinijionutaniya pueya jiuujiajinia cutara, seetanujuanaa cua muerasu nojori quiniuria”. Nojuaja jaara naa cua sequeyaquiquiaari, janiya maara na niishiyaquiquianuni. 34 Janiyacuajaari tari na niquiquianuni. Naaratej, janiyari saniniuujia nia pohuataani pueyanaa, ¡nojuajaari seetanujuanaa Cristo, Pueyaso Niyanu!
Coteenujuanaa Jesu pueyajiniji pohuatasano
35 Tariqui, Tiuquinijiona Juanri tii quishiiquiuhua caapiqui na pueyata. Janiyari niquiriyatu cuno caapiqui pueyanojinijinio quiriquiaani. 36 Tiuquinijiona Juan jaara Jesu niquiquiaari shocoyano, jiyacari canaa sequereeri:
—¡Nia niquiri! Cunoori cua sequesano niajaniya, Pueyaso Jiyarosano pocuara mosocoriquiano juhua borrego, sesa poojia seque jeequesaanura.
37 Naa canaa tojishacari Juan sequesanotej, canaari Jesu nuhuajiquiaarini. 38 Jesuuri canaacua tacateree. Canaa na niquishacari na nuhuaji sacuaano, canaa sequereeri:
—¿Casaa nia paniyani?
Canaari na sequereeni:
—Niishitiojonanaa, ¿tee quia maquequiaacuaani?
39 Jesuuri canaa riucuaree:
—Miji. Nia niquiquii.
Canaari nata quiaareeni. Canaari na quijia niquitiushiini. Tari pananu piriuushacariiri quiriquiaa jiyacari. Cunora, canaari tii maquetusee Jesutani.
40 Tiuquinijiona Juan niquitiniuucua Jesu canaa, canaari Jesu nuhuajiquiaarini. Andrésri cua cojiriquiaa. Andrésri tarajanu jiitiaja. Na sesaari quijia Simón Pedro. 41 Tariquiicuaji, Andrésri ritia tarajanu Simón pajenuucua quiaquiaari. Na riuriatasacari, na sequereeri:
—¡Cua tarajanunaa, canaari Cristo niquiriquiacuaani, tariucuacaanu Pueyaso sequesano na jiyarosocoriquianotej!
42 Na nuhuaji, Andrésri tarajanu Simón jiyataaree Jesuucua. Jesu niquishacari Simón, na sequereeri:
—Quiaacuajaari Simón, Juan niyanu. Quiarijia saniniuujia, quia sesaari quiniutianiya Cefas.
Griego rupaajinia, nioori sequeya Pedro. Pedroori saniniuujia pueyano rupaajinia sequeya “Saajia”.
Jesu saquiriojosacari Felipe, Natanaelnio
43 Tariqui, Jesuuri Galilea jiyajiniara quiariquiaa. Felipe riuriatamaari. Na sequereeri:
—Cua tarajare cua pueyano quia quiniuria.
44 Felipeeri nata quiaaree. Nojuajaari Betsaida tiacajinijinio quiquiaari. Andrésri tarajanu Pedrota cuno tiacajinijinio quiquiaarijiuhuaj. 45 Na nuhuaji, Felipeeri Natanael pajeree. Na riuriatasacari, na sequereeri:
—¡Canaa noo pueyano niquiriini, Moisés nojuajiniji naajiotaquiaari tariucuacaanutej! Tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueyari nojuajiniji naajionuutaquiaarijiuhuaj. ¡Nojuajaari Nazaret tiacajinijinio Jesu, José niyanu!
46 Natanaelri saa riucuareejaa:
—¡Jaj! ¿Na naatate maninia miijia pueyano supuenujuaara cuno sesa miijiaca Nazaret tiacajiniji?
Felipeeri na sequeree saaja:
—¡Miji! ¡Pa niquishii!
47 Jesuuri Natanael niquirii nocua niyano. Na sequereeri:
—Nio pueyanoori seetanu pa supuetana Israel niquiohuacuajinio supuenojuanaa cutara. Majaari na niishiniu sapojonu.
48 Natanaelri na sequeree:
—¿Taa quia niishiya janiyarini?
Jesuuri na riucuaree:
—Felipe sequeyaquishacarijia quiajaniya cucua quia niniuria, janiyari tari quia niquirii coojiatani, higo naana pajama tateyano.
49 Natanaelri shiriiquirii. Jesu sequereeri:
—Niishitiojonanaa, ¡quiaacuajaqui Pueyaso Niyanu! ¡Quiaari parta Israel pueya jiyaniijiaranojuhuaj!
50 Jesuuri na sequeree:
—¿Quiaateeri cucua tiuuquii shusha saaja cua sequesacari quiajaniya: “Quia niquirii higo naana pajama tateyanonijia”? Seetanujuanaa quia sequeyanijia, quiaari na nuhuaji cua cumaacata cua miijiosano niquiniutianiya cutara.
51 Jesuuri cuniqui quiniaa pueya sequereejuhuaj:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, niaari jiya cajiniocua niquiniutianiya riateno. Pueyano cua quishacari, niaari Pueyaso seya niquiniutianiya cucua roseetaano, cucuaji taqueetaanojuhuaj.