24
Jesu samiitiasacariuhua
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
Coteenu semaana juucajinia, cuno maajipohuari tariquiicuaji raajiniara quiaquiaari. Nojori cojitijiosano shanohua jaanutaja patootaareeri. Nojori tiuquiijiosacari raajinia, saajiajiniji quejasano raa tiootiu niquitiushiiri tariucua tamocora shuuquitishano. Naaratej, nojoriiri raaco tiuquitiamaa. Shaaqui quiriquiaari Jiyaniijia Jesu quete. Nojoriiri shiriiquirii. Majaari nojori niishiniu quiriquiaa taa nojori miiniutianiyani. Canashiyaquiji caapiqui pueyari nojori shuriucua nujuatuquee. Nojori toqueeri shacantuque quiriquiaa. Maajipohuari na puerenuta jiyocuara naniquioree. Cuno canuuri nojori sequeree:
—¿Casaara nia pajeya saminio pueyano macu niojosaquini? Maja tari niya na quiniu. ¡Tari samiitiarohuano! ¿Niaateeri tari niyajetaree na sequesano niajaniya, Galilea jiyajinia na quishacarijia? Nojuajaari tari nia sequecanucuaja, nojuaja sesa miijiaca niquitiosaanutaniya. Nojoriiri na monutaniya niyacutesanojinia. Na nuhuaji, nojuajaari samiitianutaniuhua jiuujianaraca juucajinia.
Jiyacaritij, maajipohuari shusha niishiquii tarijia Jesu sequesano nojori. Nojori tacatesacariuhua jamajiniji, nojoriiri Jesu once saquiriojosano pueya caminiujiushuhua puetunu niojuanaa, puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaanio. 10 Cuno maajipohua, Jesu saquiriojosano pueya pohuataquiaariuhuani, nojoriiri nio maajipohua quiquiaari: María Magdalena, Juana, Santiago nucua Maríajuhuaj, socua tamasaca maajipohuanio. 11 Jesu once pueyara, maajipohua pohuatasanoori juhua paateca sequesano quiquiaari saaja. Nojoriiri saa cuaracashitiriijiaa maajipohua pohuatanuusano.
12 Naajaa, Pedroori tiajiniji netequiaari raajiniara. Raaco na cuuquesacari, saaja Jesu jiuniocotaja cohuajaque toque niquiquiaari maanoori. Pedroori juhua jiuujiaaju tacateyarohua na shiriiquiniutia, na niquishanojiniji, maajipohua pohuatasanojinijinio.
Jesu tojitianaa pueya niquishacari Jesu, nojori quiasacari Emaús tiacajiniara
(Mr 16.12-13)
13 Cuno domingo juucaja, caapiqui Jesu pueyari Emaús tiacajiniara quiojoriquiaa. Emaús tiacaari querajaa hora quiquiaari Jerusalén tiacajiniji, niohuacata quiasacari tiriara. 14 Nojori quiojosacari nucuaco, nojoriiri Jesujiniji pocoojoriquiaa, mariyata shusha naataja pueya miishanojiniji Jesu. 15 Naa nojori pocoojosacari nucuacotej, Jesujuanaari jiyacari nojori rupuesee. Juhuajaniya nojoritia pacutaareeri. 16 Majaari nojori niishiniu quiquiaari cana pueyanote cuno quiquiaarini. Nojori namijiaari tojequiaari, maja nojori niishiniuria Jesu. 17 Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Casaa nia pocoojotaacuaani?
Nojoriiri nujuatuquee. Taraajecoyano niquishaariquiaari.
18 Cuno caapiqui pueyanojinijini, tamonu sesa quiquiaari Cleofas. Nojuajaari Jesu riucuaree:
—Puetunu pueyajanaacuajaari niishiya casaate Jerusalén tiacajinia miishaarucuaa taraatiani. Quiaacuajaari Jerusalén tiacajinia quiquianujuhuaj. ¿Quiaatucua casaara niishiyaquirini casaate miishaarucuaani?
19 Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Casaate tii miishaarucuaajaarani?
Jesu sequereeri:
—¡Nazaret tiacajinijinio Jesuuri mosaarucuaajaj! Nojuajaari Pueyaso sequesano caminiujiunia quiquianu. ¡Jiyanohua maninia quijiaari na cumaacata na miijiosano, na niishitiojosanojuhuaj! Pueyaso timitiasano quijiaari, puetunu pueya panishanojuanaanio. 20 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, mariyata pa camarucuaari na niquitiorucuaa Romano jiyaniijia na motesocoriquiano. Niyacutesanojinia mosaarucuaari. 21 Canaari juucua jiyaniquianuni, nojuajaari Romano pueya taanuunutaniya, pa Israel pueya quiniuria juhuajaniya tama pajaniyajaaja. Quiarijiani, jiuujianaraca juucaari tari na shoconujiya na mosaanujiniji. 22 Tamasaca maajipohua canaa maanujinijinioori canaa shirioree nojori pohuatasanota. Nojoriiri quiarijia tariquiicuaji quiojomaa Jesu raajinia. 23 Nojoriiri maja na riuriatanu quishii na quete. Nojori tacatesacariuhua, nojoriiri canaa pohuatasuhua, nojorinia Pueyaso seya niquirii juhua na maquenujinia. ¡Cuno Pueyaso seyanaari nojori sequeree, Jesu tari samiitiarohua! 24 Na nuhuaji, tamasaca canaajinijinioori raajinia quiojiyareejuhuaj. Seetanujuanaa naa quiriquiaari, taa maajipohua sequeree canaacuajani. Maja cutaraari nojori niquiniu quirii Jesu.
25 Jiyacaritij, Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyanaa, majaquiiri juhuanojuaja nia niishiniu. Niaari taacanuyajaa puetunu tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajiotasanoocuajanaa nia tiuuniuria. 26 ¿Majateeri naa na pohuatasaanu quiquiaaricuaja: “Cristoori coteenu naa mosaanutaniyaquij. Na nuhuaji cutara, jiyanohua cumaacaracara quijiara jiyatesaanutaniuhuari Jiyaniijiajanaa na quiniuria”?
27 Jesuuri juhuacatecara nojori niishitiojoree puetunu tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinijijianaa, tee nojuajiniji naajiotasano quiyacuajani. Moisés naajiotasanojiniji pohuatanu coteereeri, na nuhuaji, puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajiotasanojinijijianaanio.
28 Nojori tiuquishacari cuno tiacajinia, terara nojori quiojoriquiaacuajani, Jesuuri juhua shocoriquiano canujuriquiaa. 29 Nojoriiri nojoritia na jiyojetenu paniriquiaa jiyanohua. Nojoriiri na sequeree:
—¡Niyaja canaata quia jiyojere! Paa tari niniyareeni.
Naaratej, Jesuuri nojoritia jiyojesee cuniqui. 30 Jesu jaara nojoritia cajiriquiaa tari miaquejajinia, nojuajaari pan ririi. Nocuara Pueyaso secojoreeri. Nojoriria na neecasereeri. Na nuhuaji, nojori serotareeri. 31 Jiyacaritij, nojori namijiaari juhua riatequequee. Jiyacariqui na niishitiuquiiri. Jesuuri saaja shaajequee cuniquijia nojori tajiniji. 32 Nojoriiri sequetooree:
—¡Jesucuajaquiiri quiriquiaa! ¡Cunora poojiaqui jiyamitia timiriquiaa na pocoojosacari pajaniyata nucuamaji, nojuaja jaara niishitiojoriquiaa pajaniya Pueyaso Rupaajinia naajiotasanotej!
33 Jiyacaritij, nojori shuquiriniutia, nojoriiri ritia sanetaquee. Cuniquiji Jerusalén tiacajiniara tacaretaarohuari. Nojori tiuquishacariuhua, nojoriiri puetunu Jesu once saquiriojosano pueyajanaa riuriatasuhua tii tariucua rerejono, mariyata socua narta Jesu pueyata. 34 Tariucua tiajinia quiniaari Emaús tiacajiniji tiuquiijionaa sequeree:
—¡Pa Jiyaniijiaqui seetanujuanaa samiitiarohua! ¡Simónri na niquirii!
35 Na nuhuaji, shusha tiuquiijionaari nojori pohuatareejuhuaj, taa Jesu pocoojoriquiaa nojoritiani, nucuaco nojori quiasacari, mariyata taa nojori niishirii nojuajani, pan na neecasesacari nojoriria.
Jesu muetasacariuhua na saquiriojosano pueyacua
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)
36 Nojori pocoojosacarijia nojori niquishanojiniji Jesu, jiyacaritij, Jesujuanaari canashiyaquiji nojori tajinia nujuaquee. Naa nojori sequereeri:
—¿Niaate quiyajaa? Nioojia nia cajitiri.
37 Nojoriiri shiriiquitiuquii. Jiyanohua puereturiquiaari. Nojoriiri Jesu jiyaniriquiaa naaqui. 38 Jesuuri nojori sequeree:
—¿Casaara nia pueretiuyani? ¿Casaara nia jiyajenetaa janiyani? 39 Cua juaashiquia nia niquiri, cua niohuacanio, nia niishiniuria janiyacuajaari quiyani. ¡Cua cootiuri! ¡Cua niquitiuri! Naaquiiri maja cuaqueyaraca, maja nucuhuaraca taa nia niquiya janiyacuajani.
40 Naa nojori na sequesacaritij, Jesuuri nojori niquitijioree na juaashiquia, na niohuacanio. 41 Puera nojori jiuujiatesacari, puera nojori shuquirishacarijiuhuaj, nojoriiri taacanuuriquiaajaa, maja naasucua Jesu. Cunora, Jesuuri nojori sequeree:
—¿Niaate miaquesocoriquiano jiitiaacuaa?
42 Nojoriiri Jesu niquitioree sapitiaaja raqui caquishano. 43 Jesuuri na maseree. Nojori niquiara na miaquereeri. 44 Na nuhuaji, nojori sequereeri:
—Janiyari naa miishaarucuaani taa cua pohuataquiaari niajaniyacuajani, pueyaracaanu niaata cua quishacari tarijia. Nia sequequiaaricuajanijia, janiyari naa miishaanutaniyani, taa Moisés naajiotaquiaari janiyajinijicuajani. Puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaari janiyajiniji naajionuutaquiaarijiuhuaj. Supuetana Davidri janiyajiniji naajiotaquiaarijiuhua na jaaquequejoneejinia. Quiarijia tari tohuateerucuaari puetunu janiyajiniji cuno naajionuutasanojuanaa.
45 Jiyacaritij, Jesuuri nojori niishitirii tariucuacaanu Pueyaso Rupaa naajiotasano. 46 Nojori sequereeri:
—Tariucuacaanu naa naajiotasanoori quiya: “Pueyaso Jiyarosocoriquianoori mosaariquiano, na nuhuaji, jiuujianaraca juucajinia samiitianutaniuhuari”. 47 Naa naajiotasaaquiaarijiuhuaj, Jerusalén tiacajinia, janiyajinijiiri pohuatasaanutaniya pueya niquiara, na nuhuaji puetunu jiyacajiniajanaanio. Pueya tiuushacari cucua, nojori jaara noojiaca tacatorohua sesa nojori miiniujiniji, sesa nojori miishanoori tuujusaanutaniya, Pueyaso jiyanooshacari nojori. 48 Niaacuajaari puetunu cua miishanojuanaa niquijiaca. 49 Cua tojitiare. Janiya jaara jiyocuacaanu quiaarohua cua Queecuani, janiyari Pueyaso Sohuanu jiyaronutaniya niaacuani, taa cua Que sequequiaaricuajani. Niyaja pootia nia quiri Jerusalén tiacajiniani, niaa jaara jiyocuacaanuji niriquiano cumaaca maserejaatijia.
Jiyocuacaanu Jesu tacasacariuhua
(Mr 16.19-20)
50 Na nuhuaji, Jesuuri nojori jiyataquiaari Jerusalén tiacajiniji, Betania tiacajiniara. Cuniqui nojori quishacarijia, Jesuuri na juaashiquia shiitioquiaari nojoriicuara na secojosacari Pueyaso, Pueyaso jiitianura maninia pueyaracaanu nojori. 51 Nojoriicuara na secojosacarijia, Jesuuri nojori shuriucuaji tacanishaaquiaari jiyocuacaanu. 52 Nojoriiri na shuquiritiaree. Na nuhuaji, nojoriiri Jerusalén tiacajinia panaatia tacateyarohua. Nojoriiri jiyanohua shuquiriaatia quiriquiaa. 53 Nojoriiri pueyaracaanu quijia Pueyaso Secojojua tiajinia. Tii Pueyaso maniniuhuaqueetatujua pueyaracaanuuri. Tariucuaja.