23
Pilato nequesoreesacari Jesu
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Jn 18.28-38)
Cuno nuhuaji, puetunu nojorijianaari sanetaree. Jesu jiyatatiuyareeri jiyaniijia Pilatoocua. Cuniqui, nojoriiri juhuacatecara Jesuucuara saquiriojotaree na sapojonuta. Pilato sequetureeri:
—Canaari nio pueyano niishiyani. Nojuajaari canaa Israel pueya nasojoquiaa pocuara. Nojuajaari niishitiojoquiaajuhuaj, maja canaa Israel pueya niquitiojonura canaa cumaneeca pa jiyaniijiajanaa Césarra, taa César sequequiaaricuajani. Naajuhuaj, tama nojuajaari naa sequequiaa: “Janiya Cristoni, Pueyaso Jiyarosano, nia jiyaniijia cua quiniuria”.
Pilatoori Jesu nequesotaree:
—¿Quiaate Judiocuaca jiyaniijia?
Jesuuri na riucuaree:
—Taaquiriirinij. Naacuaj, taa quia sequereecuajani.
Jiyacaritij, Pilatoori pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua sequeree, pueya maanunio:
—Nio pueyano nequesoreeree tarinijia. Nojuajaari maja sesa miijia.
Nojoriiri saaja socua jiyacateree Jesuucuara tonujunu. Naa sequetureeri:
—¡Nojuajaari puetunu canaa Judiocuacajanaa sesoya na niishitiojosanota! Nojuajaari Galilea jiyajinia niishitiojonu coteequiaari. Quiarijia, niya niishitiojiyajaariuhua Judea jiyajiniani.
Jiyaniijia Herodes nequesoreesacari Jesu
Pilato tojishacari naa nojori sequesanotej, nojori nequesotareeri:
—¿Nio pueyanote Galilea jiyajinijinio?
Nojoriiri na riucuaree:
—Jaa.
Cunora, Pilatoori pueya jiyarotaree Jesu, Galilea jiya jiyaniijia Herodescua. Herodesri namitia tii Jerusalén tiacajinia quiriquiaa jiyacari. Nojuajaari pueyaracaanu Jesu niquiniuucua jiaatiaja juucua. Herodesri tari pohuatasaaquiaari Jesujiniji. Naaratej, Herodesri Jesu miishacari na cumaacata niquiniu panijia juucua. Naacuajitij, na niquishacari Jesu, nojuajaari timirii. Herodesri queraatia nequesoreeree Jesu. Majaari quenaaja Jesu riucuanu quiquiaari nojuaja. 10 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari tii quiriquiaajuhuaj, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio. Cuno pojoriiri jiyanohua Jesuucuara saquiriojotariquiaa queraatia sesa casaa. 11 Herodesri na soldadohuata Jesu rerequeteriquiaa. Na macaatiriiri. Na cushitirii jiyanohua shanohua toqueeri juhua jiyaniijia cushishano. Na nuhuaji, Herodesri pueya jiyarotarohua Jesu Pilatoocua. 12 Herodesri cuno juuca Pilato rupuenara quiquiaari. Coteenu, majaari nojori niquitioonu paniniu quijia. Nojoriiri saaja shocotetoojua.
Puetunu pueyajanaa sequesacari Jesu cuaara mosaaria
(Mt 27.15-26; Mr 15.6-15; Jn 18.39–19.16)
13 Na nuhuaji, Pilatoori pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua rerejotequiaari na tacoji, Judiocuaca camarucuajuhuaj, tii quiniaa pueyanio. 14 Nojori sequereeri:
—Niaari nio pueyano jaatucuree cucua najuhuanaj. Niaari cua sequeturee, nojuajaari niarta pueya nasojoquiaa. Janiyacuajaari na nequesoreeriquiaa nia niquiarani. Niaacuajaari cua tojitiariquiaa cua nequesoreesacari nojuaja. Quiarijia niishiya cutaranijia, puetunu nocuara nia tonujusanojuanaari maja seetanujuanaa. 15 Jiyaniijia Herodesquiiri tari niishiyajuhuaj, majaari seetanujuanaa nocuara nia saquiriojotasano. Cunora, Herodesri pocua na jiyarorohua. Seetanujuanaa, majaari sesa na miiniu quiquianu na mosaanura. 16 Janiyari na majacutenutaniya narejani, cartesaarohuari.
17 Pascua juucara queranacusacari, Pilatoori nujuatesano pueyano cartenu jiitiquiaari nujuatejojuajiniji. Nojuajaari naa miiquiaari pueyaracaanutej, pueya na shuquiritiniuria. 18 Jiyacaritij, puetunu pueyajanaari juhuacatecara jiyanohua nacaree jatiqui:
—¡Jesu quia more! ¡Barrabás quia cartere saniniuujia!
19 Tarijia cuno Barrabásri narta nasojosano Judiocuacata Romano pueya taanuuquiaari juucua Jerusalén tiacajiniji. Nojuajaari jiyacari pueyano moquiaarijiuhuaj. Cunora, nojuajaari nujuatejojuajinia nujuatesano quiriquiaa. 20 Pilatoori Jesu cartenu panijia juucua. Naaratej, Pilatoori pueyata pocoojorohua socua. 21 Pueyari saaja jiyacateree jiyanohua nacoonura jatiqui:
—¡Cuaara mosaaria niyacutesanojinia teetesano! ¡Cuaara mosaaria!
22 Pilatoori pueya sequenu pacuterohuacuhuaj:
—¿Maatucua casaara mosaarejaarani? ¿Sesa miiriitijiaaraj? Janiyacuajaari tari na nequesoreereeni. Majaari sesa na miiniu quirii na mosaanura. Janiyari na majacutenutaniya narejani. Na nuhuaji cartesaarohuari.
23 Pueyari saaja socua jiyanohua nacooree niyacutesanojinia na mosaanura. Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari mariyata pueyata jiyanohua nacooriquiaa. Puera jiyanohua nojori nacoosacari, nojoriiri Pilato shocotaree. Cunora, Pilatoori maja na naata cartenu quirii Jesu, taa na paniriquiaacuajani. 24 Naaratej, Pilatoori socua tariniriohua. Pueya panishano miiriiri. 25 Pueya sequesano pueyano cartereeri, cante nujuatesaaquiaari nujuatejojuajiniacuajani na taanuunu paniniuucua Romano pueya, na monuucua pueyanojuhuaj. Na nuhuaji, Pilatoori Jesu tarinitiaree socua, nojori mosocoriquiano, taa nojori paniriquiaacuajani.
Niyacutesanojinia Jesu teetesacari
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Jn 19.17-27)
26 Pueya jiyatasacari Jesu puecoosaquiria, nojoriiri tamonu pueyano quiaree Jerusalén tiacajiniara riujiuyano juucua. Nojuajaari Cirene jiyajinijinio pueyano quiquiaari. Na sesa quiquiaari Simón. Nojuajaari niyacutesano patesaaree Jesu nuhuaji.
27 Queraatia pueyari Jesu nuhuajiriquiaa, queraatia maajipohuanio. Maajipohuari Jesuucua nujuqueturiquiaa, na nuhuaji nojori sacuasacari. Nocua sapiyonuuriquiaari, nocua nojori taraajenuta. 28 Jiyacaritij, Jesuuri cuno maajipohuacua tacateree. Nojori sequereeri:
—Jerusalén tiacajiniji maajipohuanaa, maja cucua nujuquetunu. Tama niaacuajaaja nia nujuqueture, nia niquiohuacuanio. 29 Na nuhuaji, jiyanohua taraatia quishacariiri quiniutianiya niaara, jiyanohua taraatia. Jiyacaritij, pueyari sequenutaniya: “Socua shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo maajipohua cante muetuyashijiani, cante manajeyashijianucuani, mariyata cante mueya supueteyashijianucuajaniuhuaj”. Mueyaraca maajipohuari jiyacari jiyanohua taraajenutaniya, nojori niquishacari necohua miishacari naquiya. 30 Naquiya miishacari, jiyacaritij, pueyari tuhuananuhua sequenutaniya: “¡Canaacua quia jiyaretaare!” Naajuhuaj, shiitianiyojua tuhuananuhua sequenutaniyari: “¡Canaacua nia tiyare canaa nia jamonura!” 31 Jiyacariiri jiyanohua naquiya miishacari quiniutianiya. Quiarijia, janiya jaara naa naquiya miishiyacuaani, ¿taaquitijia Pueyaso tojitiaashijiaca miishaanutaniyatejaj?
32 Caapiqui sesa miijiacaari jaatucunuusaariquiaajuhuaj, mariyata teetejosocoriquiano Jesuta. 33 Nojoriiri puecoosaqui tiuquiijiosee. Cuniqui pueya puecoosaquini, na sesa quiquiaari “Pueyano Nacaco”. Nojoriiri tii Jesu teeteree maca niyacutesanojinia. Cuno caapiqui sesa miijiacaari teetejosaareejuhuaj, niquiriyatu na miaquetajara, tamonu na muenecara. 34 Jesu jaara tari pijiosaariquiaa maca niyacutesanoocua, nojuajaari na Que Pueyaso sequeree:
—¡Cua Quenaa, quia jiyanoori nio pojori! Majaari nojori niishiniu casaa na miitiuyani.
Na nuhuaji, soldadohuari saitia tacuarishijioree, nojori niishiniuria taa nojori seraatianutaniya Jesu toqueni. 35 Pueyari Jesu shootiariquiaa. Judiocuaca jiyaniijianucuaari jaarajaaja Jesujiniji naa tama sequetooriquiaajaaja:
—Nojuajaari saaja tamonu pueya naatanijiojua. Quiarijia, nojuaja jaara seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano Cristo quiri, cuaara roseera niyacutesanojiniji pa niquiara.
36 Soldadohuari Jesu macaatiriquiaajuhuaj. Nojoriiri Jesu raateree piiquia vino juucua. 37 Jesu sequetureeri:
—Quiaa jaara Judiocuaca jiyaniijia quiri, ¡niyacutesanojiniji quia roserecuarajaj!
38 Jesu nacaacuma, suruhuatuneeri rupotasaaquiaari naajiosano Griego rupaajinia, Romano pueya rupaajinia, Hebreo rupaajinianio. Tii naajiotasano quiriquiaari naa nocuara pueya saquiriojotasano: “Nio pueyanoori Judiocuaca jiyaniijia”.
39 Tamonu cuno sesa miijiacajinijinio Jesu shuriucua teetesano quiriquiaani, nojuajaari Jesu rerequeteriquiaajuhuaj. Naa Jesu sequeriquiaari:
—Quiaa jaara Pueyaso jiyarosano Cristo quiri, tama quia roserejaaja cuniquiji. ¡Canaa quia roshinijiorejuhuaj!
40 Narta sesa miijiaari na juaarii:
—¿Quiaateeri Pueyaso puereyashijia? Quiaari mosaanutaniyajuhuaj. 41 Pajaniya cutaraari sesa pa miiniuucua naquiya miishiyani. Paacuajaari maninia saniitioshiyani sesa pa miiniuucua. Saniniuujia, nio pueyano pa tajinia nujuataani, ¡nojuajaari sesa miyashijia cutara!
42 Na nuhuaji, narta sesa miijia juaaniaari Jesu sequeree:
—Jesunaa, majaari cua niyajetanuujua, Pueyaso jaara quia jiyatere Jiyaniijiajanaa quia quiniuria.
43 Jesuuri na riucuaree:
—Seetanujuanaa quia sequeyanijia, quiarijiani, nio juucaja, quiaari cuata quiniutianiya shuquiriaatia quishaqui cutara.
Jesu cusosacari
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Jn 19.28-30)
44 Panacari, ¡jiyari ninishiquiria quiquiaari puetunujuanaa, juhua niucua! Pananu piriuushacari, cuhuatemohuari. 45 Jiya quishacarijia ninishiqui, jiyacaritij, Jerusalén tiacajinia Pueyaso Secojojua tiajinia, ¡jiyanohua shiquiiquia toquejiniji sohuacaari noojiaacoji sutequiaari puetunujuanaa querajaquera! 46 Jiyacarijiuhuaj, Jesuuri nacaree:
—¡Cua Quenaa, cua sohuanu quia cojuare!
Naa na sequenu nuhuajitij, Jesuuri cusoquee.
47 Romano soldadohua jiyaniijia niquishacari puetunu niojuanaa, nojuajaari maninia sequeree:
—¡Seetanujuanaa, nio pueyanoqui sesa miyashijia quiquianu!
Naa na sequesanoori Pueyaso shuquiritirii.
48 Puetunu pueyajanaa, canapuete Jesu shootiariquiaa cusoyanoni, nojoriiri taraatia na tiajinia quiojoquiaariuhua. Nojoriiri tama na jiriquiajaaja piquiniuuquiaariuhua, jiyanohua nojori tacaaniutia naa nojori monuucua Jesu. 49 Saniniuujia, puetunu Jesu niishishano pueyajanaari tii jiyojetarohuajaa, maajipohuajuhuaj, canapuete Jesu nuhuajiquiaari Galilea jiyajinijicuajani. Puetunu nojorijianaari tucuacaanuji niquitiariquiaa Jesu.
Jesu quete niasacari raaco
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Jn 19.38-42)
50 Tamonu maninia pueyanoori quiquiaari. Nojuajaari Pueyaso tojijia pueyano quiquiaari Arimatea tiacajinijinio. Cuno tiacaari Judea jiyajiniajuhuaj. Cuno pueyano sesa quiquiaari José. Nojuajaari Judiocuaca jiyaniijianucuajinijinio quiquiaari. 51 Cuno Joseeri Pueyasoocua tiuujia quiquiaari. Nojuajaari pueyaracaanu sashijia, Pueyaso Jiyarosocoriquiano cuaara Jiyaniijiara jiyatesaaria cutara. Cunora, majaari José paniniu quiquiaari cutara, narta jiyaniijianucua sequesacari Jesu cuaara mosaaria. 52 Naacuajitij, Jesu cusosacari, Joseeri Pilatoocua quiaquiaari, Jesu quete na masenura. 53 Na nuhuaji, Jesu quete roshinirii niyacutesanojinijiiri. Na jiuniocoreeri cohuajaque quenaaruque toquejinia. Jesu quete niaree tarijia na jiuutianishano saajiajiniaari. Cuno raajinia, juhuanojuaja maja macu niasaanu quiquiaari. 54 Cuno juucaari quiquiaari Judiocuaca jeenucuasacari juhuacarijia samaatenu juucaacuara. Nojori samaatenu juucaari quera coteeriquiaa tari. Judiocuacaara, pananu tiuquishacari, tamonu juucaari tari coteequiaari nojoriria.
55 Cuno maajipohua, cante Jesuta nijioquiaari Galilea jiyajinijicuajani, cuno pojoriiri José nuhuajiquiaari raajiniara. Nojoriiri raaco niquishii, taa Jesu quete niasaareeni. 56 Nojori riujiuushacariuhua na tiajiniohua, nojoriiri juhuataja shanohua jaanutaja cojitijiosuhua, macuucua nojori niojosocoriquiano. Na nuhuaji, nojoriiri pootia quiriohua samaatenu juuca, taa Moisés rootaquiaaricuajani.