22
Judiocuaca camarucua roojotoosacari Jesu nojori quianura
(Mt 26.1-5, 14-16; Mr 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53)
Quera Pascuara queranacunuusacari quiquiaari, pueya miaquesacari pan na poreetajaaju shipinishano. Jiyacari, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, mariyata Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari roojotooriquiaa juucua taa nojori motunutaniya Jesuni, nojori juaatiyaquiniutia pueya. Nojoriiri narta pueya pueretujuaca, jiyanohua queraatia pueya paniniuucua Jesu.
Jiyacaritij, Satanásri Jesu pueyano Judas Iscariote jiuujiajinia tiuquiquiaari. Nojuajaari pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaacua quiaquiaari, Pueyaso Secojojua tia cojuanaa jiyaniijianucuaacuajuhuaj. Judasri cuno pojoritia pocoojoquiaari. Nojori sequereeri nojuaja na naata nojori quiatenu Jesu. Nojoriiri shuquiririi. Cunora, Judas sequetureeri taa cumaneeca nojori niquitionutaniya nojuajani. Judasri jaarajaaja nojori sequesano tojirii. Jiyacaritij, Judasri juhuacatecara niishiriojoquiaari taa na quiatenutaniya Jesu jiyasohuajani.
Jesu miaquesacari na nuhuajiria na pueyata
(Mt 26.17-29; Mr 14.12-25; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)
Poreetajaaju pan miaquenu juucaari tari quiquiaari. Cuno juucajuhuaj, borregoori mosano quijia, Pueyaso niquiara miaquesocoriquiano Pascuara queranacusacari. Cunora, Jesuuri Pedro jiyaroree Juannio, nojori miaquesocoriquiano nojori majeetenura. Nojori sequereeri:
—Nia quiaare. Borrego nia majeeteseecuaa pocuaji, pa miaquesocoriquiano quiarijia Pascuara.
Nojoriiri na nequesotaree:
—¿Tee quia paniya canaa majeetenurani?
10 Jesuuri nojori riucuaree:
—Niaa jaara Jerusalén tiacajinia tiuquishii, niaari tamonu pueyano riuriatanutaniya mohuaca taquitiaano patacojinia. Niocua na nuhuaji rupaamia na tiajiniara. 11 Cuno tiajinia na tiuquishacari, niocua cuno tia camaru sequesee: “Canaa niishitiojona naa quia sequeya: ‘¿Teete sohuacani, cua pueyata cua miaquejara quiarijia Pascua niucuani?’ ” 12 Nojuajaari nia niquitiniutianiya puereetuuca sohuaca, nataco na tiajinia, tariucua jeenucuasano. Niocua cuniqui miishii puetunujuanaa pa miaquesocoriquiano.
13 Jesu pueyari quiaaree. Nojoriiri puetunujuanaa riuriataquiaari taa Jesu sequequiaari nojoricuajani. Nojoriiri tii miishii puetunujuanaa, Pascua niucua nojori miaquesocoriquiano.
14 Jaara tari quiquiaari Pascuara miaquesacari niucua, Jesuuri na saquiriojosano pueyata cajitiushii miaquejajinia. 15 Jesuuri nojori sequeree:
—Janiyari jiyanohua niaata miaquenu paniriquiaa nio Pascua niucuani, pueya moyaquishacarijia janiya. 16 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, majaari socua cua miaquenu quiniutianiya Pascuara, janiya jaara tiuquiriohuajaatijia puetunu Pueyaso muerasuranotajanaa. Jiyacari cutara, paari jatiqui miaquenutaniyani, Jiyaniijiajanaa cua quishacari.
17 Na nuhuaji, Jesuuri ratujua pataree. Pueyaso sequereeri:
—Paacarasho nio mashacara.
Na pueya sequereeri:
—Jajaa, nio nia masetare. Nia rature puetunu niajaniyajanaa. 18 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, majaari socua cua ratunu quiniutianiya uva caacajiniji, janiya jaara tiuquiriohuajaatijia, Jiyaniijiajanaa cua quiniuria puetunu Pueyaso muerasurajanaa.
19 Na nuhuaji, Jesuuri pan ririi. Pueyaso secojoree nocuaraari. Na neecasereeri. Na pueya na niquitiojoreeri. Nojori sequereeri:
—Nioori cua cuaqueya niaacuara mosocoriquiano. Niocua naa miiriquia pueyaracaanutej, nia niishiriojonura janiya.
20 Nojori miaquenu nuhuaji, Jesuuri ratujua patareejuhuaj. Naa sequereeri:
—Cua nanacaari niaacuara shoonutaniya nia jiyanooshaanura seetanujuanaa. Majaari socua seya nanaca panishaanu quiniutianiya. Quiarijiani, saaja cua nanaca shoonuucua, Pueyasoori pueya jiyanooniutianiya.
21 ’Cua tojitiare. Quiarijiani, cante cua tacartanutaniya pueya na motenura janiyani, nojuajaari cuata miaqueya. 22 Janiyari naa miishaanutaniyani taa janiyajiniji juhuacarijia pohuatasaaquiaaricuajani tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia. Saniniuujia, cua tacartanaari jiyanohua taraatia quiniutianiya naa na miiniuucua janiya.
23 Jesu pueyari jiyacari juhuacatecara nequesoreetooree tama nojorijiaaja:
—¿Canteeri na tacartanutaniyani?
Cante seetanujuanaa jiyaniijiajanaani
24 Jesu pueyari tama juayonuutariquiaajaacujua, teyano nojorijinijiniote jiyaniijiajanaani. 25 Jesuuri nojori sequeree saaja:
—Mijiria, jiya jiyaniijianucuaari jiyanohua jiyaramiquiniu niishijia nojori jiitiasano pueya, juhua nojori poonitijiosano pueya. Nojoriiri tama nojorijinijijiaaja sequeja: “Canaari maninia miiquiaa canaa pueyani”. 26 Niajaniya saniniuujia, majaari naa nia quiniu juhua nojorijia. Cante socua tojishano pueyano quiya niajaniyajinijinioni, nojuaja cuaara tama na cuaqueyajaaja jiyateyaquiiria na cumaaca paaretaja pueyacua. Cuaara quiiria jacaria pocuaja. Naajuhuaj, cante jiyaniijiajanaa quiya niajaniyajinijinioni, nojuaja cuaara jiyateera tama na cuaqueyajaaja juhua nia serura. 27 ¿Taa nia sequeyani? ¿Cante jiyaniijiajanaani? ¿Miaqueyano pueyanotee? ¿Na mianuutena soj? ¡Miaqueyano pueyanocuaja! Naajaa, janiyari juhua nia seru quiquiaa niaarani, maninia cua miiniuria niajaniya. Naajuhuaj, naa maninia miijiaca nia quiriquia.
28 ’Niaacuajaari pueyaracaanu cua cojiriquiaa janiya jaara saniniujiushaariquiaani. 29 Naaratej, janiyari nia jiyatenutaniya jiyaniijianucua nia quiniuriani, taa cua Que jiyatequiaari janiyacuaani, Jiyaniijia cua quiniuria. 30 Naacuajitij, niaari cua miaquejajinia cajitiuniutianiya cuata nia miaquejonura, cuata nia raruujunurajuhuaj, Jiyaniijiajanaa cua quishacari. Niaari mariyata jiyaniijianucua quiniutianiya, supuetana Israel doce niquiohuacuajinio supueno pueyapue nequesoreenaa nia quiniuria.
Jesu sequesacari Pedro, nojuaja nocuaji seetanutaniya
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Jn 13.36-38)
31 Jiyaniijia Jesuuri Pedro sequequiaari:
—Simónnaa, cua tojiri. Satanásri niaacuara sequerucuaa Pueyaso, jiyanohua na saniniujiuniuria niajaniya. Naacuajitij, niaari jiyanohua saniniujiushaanutaniya, naatej, taa trigo quejooshiya jiyocuacaanucuaani, paratu panura na cocua. 32 Janiyari saniniuujia Pueyaso secojoree quiocuara cutarani Simónnaa, cucua tiuuniu quia tarinitiaaquiniuucuaji. Naacuajitij, quiaa jaara quioojia tacatorohua cucua, quiocua quiarta pueya cumaquiriohuajuhuaj, nojori tiuuniuria seetanujuanaa pueyaracaanu cucua.
33 Simónri Jesu sequeree:
—¡Cua Jiyaniijianaa, quiaa jaara nujuatejojuajinia nujuatesaare, janiya cuaara nujuatesaaria quiatajuhuaj! ¡Quiaa jaara mosaare, naajaa, janiya cuaara cojiritiasaaria quiajaniyajuhuaj!
34 Jesuuri na sequeree:
—Pedronaa, seetanujuanaa quia sequeyanijia, caacaraja niunijiyaquishacarijia quiarijia, quiaari tari naa cucuaji seetanu caminiujiuniutianiya pueya niquiara: “¡Maja cua niishiniu Jesu!”
Quera Jesu miishacari taraatia
35 Jesuuri na pueya nequesotaree:
—Janiya jaara nia jiyaramiquiquiaari Pueyaso rupaa nia pohuatanura caashoqueejuni, cumaneeca quiquiooju, sapatuujunio, ¿niaateeri nia panishano casaa niquitioyaquishaaquiaari?
Nojoriiri Jesu riucuaree:
—Maja. Canaacuajaari puetunu canaa panishanojuanaa niquitiojosaaquiaarini.
36 Jesuuri nojori sequeree:
—Quiarijia saniniuujia, cante caashoqueracani, cuaara na pataara. Cante cumaneeca quiquioracani, cuaara na pataarajuhuaj. Cante nijiniaquetucuaja mueruu jiitiaaquiyani, cuno cuaara niquitioora na shiniquiaacuaji toque, nijiniaquetucuaja mueruu na masenura na toque samitia. 37 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia janiyajiniji naajiotasanoori tohuateenutaniya. Janiyajiniji naajiotasanoori naa sequeyatej: “Nojuajaari jiyanishaaree sesa miijia, sesa miijiacata na teetesacari”. Puetunu janiyajiniji naajiotasanojuanaari tari tohuateya taa na naajiotasaaquiaaricuajani.
38 Nojoriiri Jesu sequeree:
—Jiyaniijianaa, niya quiya caapiqui nijiniaquetucuaja mueruu.
Nojori riucuareeri:
—Tariucuaja.
Jesu secojosacari Pueyaso, Getsemaní cuhuariquiajinia
(Mt 26.36-46; Mr 14.32-42)
39 Na nuhuaji, Jesuuri tohuataquiaari tiajiniji. Olivo cuhuariquia tuhuananujiniara quiaareeri. Nojuajaari cuniqui quianura jiitiquiaari. Na saquiriojosano pueyari na nuhuajiyaree. 40 Na tiuquishacari tii, Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyaso nia secojore, niaa mariqui sesa miiriiri niaa jaara saniniujiushaare.
41 Na nuhuaji, Jesuuri tamajaaja quiaaree socua nojori tacoji, juhua saajia tishaqui, pueyano jasacari. Tii mojoquetasee Pueyaso secojonuraari. 42 Naa secojoreeri:
—¡Cua Quenaa, maja cua miiniu paniniu naquiya! Naajaa, janiya cuaara miyaquishaaria taa cua paniyani. Janiya cuaara miishaaria cutara taa quia paniyacuajani.
43 Jiyacaritij, Pueyaso seruuri jiyocuacaanuji nocua nimiaa na cumaquiniuria. 44 Jesuuri jiyanohua naquiya miiriquiaa. Noojiaari quera jiaqueriquiaa na tacaaniutia. ¡Jiyanohua, jiyanohua secojoriquiaa Pueyasoori! Cunora, na paneyacaari puereetujuaaca juhua nanaca quiriquiaa, na caatesacari jiyocua. 45 Na secojonu nuhuaji, Jesuuri sanerohua. Na pueyacua tacateyarohuari. Nojori niquishuhua maquetiuyano saajaari, puera nojori taraajenuucua. 46 Jesuuri nojori sequeree:
—¿Casaara nia maquetiuyani? Nia saneecuature. Pueyaso nia secojore na cojuanura niajaniya, maja sesa nia miiniuria niaa jaara saniniujiushaare.
Judiocuaca camarucua quiasacari Jesu
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Jn 18.2-11)
47 Jesu pocuasacarijia na pueyata, queraatia pueyari jiyacari nocua tiuquishii. Judasri cuno pojori puetariquiaa. Nojuajaari Jesu doce saquiriojosano pueyajinijinio quiquiaari. Judasri Jesuucua nimiaajanaa. Na saruhuataseeri na nujuunuta. 48 Jesuuri na sequeree:
—Judasnaa, ¿quiaate tama cua tacartaajaaja, quia nujuunuta sapojonu janiya?
49 Jesu pueya niquishacari casaa cuno pueya miiniu paniriquiaani, nojoriiri Jesu nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿canaate nojori miaqueyani?
50 Tamonu nojorijinijinioori pueyacuara secojonaa jiyaniijia seru pirii na mueruuta. Saaja na miaquetajara numoco jaatereeri. 51 Jesuuri na sequeree:
—¡Tariucuaja! Maja naa miiniu.
Jesuuri numoco ririi. Na ruporohuari. 52 Judasta quiriquiaari pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Pueyaso Secojojua tia cojuanaa jiyaniijianucuajuhuaj, Judiocuaca camarucuanio. Nojoriiri Jesuucua nijioquiaari na quianura. Jesuuri cuno pojori sequeree:
—¿Casaara cucua nia nijioree nijiniaquetucuaja mueruutani, macacatanio nia quianura janiyani? ¿Janiyateeri nohuasejojuani, naa nia nijionura cucuatej? 53 Pueyaracaanu cua quishacari niaata Pueyaso Secojojua tiajinia, majaari nia quianu quijia janiya. Naajaa, quiarijia cutaraari niajaniyara, nia panishano nia miiniuria janiya. Quiarijiani, Sesaacaari cumaacaraca na panishano na miiniuria.
Pedro seetasacari Jesujiniji
(Mt 26.57-58, 69-75; Mr 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27)
54 Jiyacaritij, nojoriiri Jesu quiaree. Na jaatucutiuyareeri pueyacuara secojonaa jiyaniijia tiajiniara. Pedroori tucuacaanuji na nuhuajiriquiaa. 55 Jiyacaritij, pueyari jiyaniijia tia carijiniacuma mani noshitirii. Na shocua cajitiuriohuari. Pedroori nojori tajinia cajishiijiuhuaj. 56 Cuno jiyaniijia serujinijinioni, niyacoori Pedro niquirii mani jitiuyano. Nojuajaari Pedro shootiariquiaa. Na nuhuaji, niyacoori Pedro shishirii. Sequereeri:
—Noo pueyanoori cuno quiasano pueyanota quijiajuhuaj.
57 Pedroori seetaree. Naa sequereeri:
—Niyacoonaa, ¡majaari quenaaja cua niishishano cuno pueyano!
58 Na nuhuaji, tamonu pueyanoori Pedro niquiriijiuhuaj. Nojuajaari cuno jiyaniijia seru quiriquiaajuhuaj. Pedro sequereeri:
—¡Quiaaqui cuno pojorijinijinio pueyanojuhuaj!
Pedroori saa sequereejaa:
—¡Maja, pueyanonaa! ¡Janiya maja nojorijinijinioni!
59 Pasaja na tarishiniu nuhuaji, tamonu pueyanoori sequenu pacuterohua:
—Nio pueyanocuajaari cuno pueyanota quijia. Nojuajaari Galilea jiyajinijiniojuhuaj.
60 Pedroori saa sequereejaa:
—¡Pueyanonaa, maja cua niishiniu quenaaja casaa quia sequeyani!
Pedro pocuasacarijia, jiyacaritij, caacarajaari niunijioree. 61 Jiyaniijia Jesuuri tacatequee. Na nijiniara niquirii Pedroori. Pedroori jiyacari Jiyaniijia sequesano nojuaja niishiquii, naa na sequesanotej: “Quiaari tari seetanu caminiujiuniutianiya janiyajiniji pueya niquiara, caacaraja niunijiyaquishacarijia”. 62 Pedroori cuniquiji tohuataquee. Jiyanohua nujuquereeri na taraajenuta, sacuaraatia na seetanuucua.
Pueya macaatishacari Jesu
(Mt 26.67-68; Mr 14.65)
63 Jesu cojuanaa pueyari Jesu macaatiriquiaa. Nojoriiri na piquitiuriquiaa. 64 Nojoriiri Jesu namijia morotuquiaari coteenu. Na jiquioco piquitiuriohuari. Na nuhuaji, na sequetureeri:
—¡Quia niishiritioj! ¿Cante quia piriini?
65 Nojoriiri socua queraatia sesa casaa sequeturiquiaa na macaatiniuria Jesu.
Judiocuaca jiyaniijianucua nequesoreesacari Jesu
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Jn 18.19-24)
66 Jaara juhuaquequiaari, Judiocuaca camarucuaari rerejoree pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuata, mariyata Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaatajuhuaj. Nojoriiri Jesu jiyataquiaari Judiocuaca jiyaniijianucua rerejosaquiria. Nojoriiri na nujuatesee jiyaniijianucua tacoji, nojori nequesoreenura tii nojuaja. Nojoriiri naa Jesu nequesoreeree:
67 —Canaa quia sequere, ¿quiaate Cristo, Pueyaso Jiyarosano?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiya jaara nia sequereni: “Taaquiriirinij”, niaari saaja cua sequenutaniya: “Quiaa sapojiya”. 68 Saniniuujia, janiya jaara nia nequesoreere Pueyaso Jiyarosanojinijini, majaari nia riucuanu quiniutianiya janiya. 69 Naajaa, quiarijiani, janiyari puetunu cumaacaraca Quijiajanaa miaquetajara cajiniutianiya jiyocuacaanuni.
70 Naa Jesu sequesacaritij, puetunu nojorijianaari na sequeree:
—¿Quiaateeri tama sequeyajaaja quiaari Pueyaso Niyanu?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Taaquiriirinij. Naacuaaquiniatejaj, taa nia sequeyacuajani.
71 Nojoriiri tama sequetooreejaaja:
—¿Paatucua casaara socua tamonu pueyano pajere nocuara tonujuriquianoni? Paacuajaari tari tama pa numaatajaaja sesa na sequesano tojitiareeni.