21
Casamiijiu mashiquio niquitiosacari na cumanee juuranee Pueyasora
(Mr 12.41-44)
Pueyaso Secojojua tiajinia, Jesuuri casamiriaca pueya shootiariquiaa na cumaneeca niojiyano cumaneeca racataja quiquiojinia, nojori niquitiosano Pueyasora. Jesuuri tamonu casamiijiu mashiquio niquiriijiuhua caapiqui cumaneeniyojua niaano tiijiuhuaj. Na niasanoori nareja cobrejiniji shipinishano cumaneeca quiquiaari. Jesuuri na pueya sequeree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cuno casamiijiu mashiquioori socua queraatia niquitioree Pueyaso, cuno casamiriaca pueyajiniji. Puetunu cuno pojorijianaari saaja na cureeno cumaneecajiniji niquitiojiya puetunu nojori panishanojuanaa nojori masejonu nuhuaji. Cuno mashiquio cutaraari puetunu na miaajaara na masetajara cumaneecajanaa niquitioree.
Jesu pohuatasacari, Pueyaso Secojojua tia niyartasaanutaniya
(Mt 24.1-2; Mr 13.1-2)
Noojiaqueya tii quiniaa pueyari pocoojoriquiaa Pueyaso Secojojua tiajiniji. Jiyanohua shanohua saitia shipinishano quiriquiaari. Nojoriiri na shootiariquiaa, naajuhuaj taa na maniniushitishaaquiaari nareja pueya niquitiojosano casamitiani. Jesuuri nojori sequeree:
—Puetunu cunojuanaa niaa na niquiyani, tamacari niyartasaanutaniyari. Majaari quenaaja tamonu saajia cureenu quiniutianiya tamonu caco maano. Puetunu niyartasaanutaniyajanaari.
Taa nio jiya puequenu panishacari quiniutianiyani
(Mt 24.3-28; Mr 13.3-23)
Na pueyari Jesu nequesotaquiaari:
—Niishitiojonanaa, ¿taacari nio tia niyartasaanutaniyarini? ¿Casaa canaa niquiniutianiyarini, canaa niishiniuria quia sequesanoori quera tohuateya?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare niaa mariqui sapojosaareeri. Queraatia sapojonuujuaca pueyari supuenutaniya. Nojoriiri sequenutaniya: “¡Janiya Cristoni, Pueyaso Jiyarosano! ¡Nio jiya quera puequeya!” Niaa jaara naa sequesaaretej, majaari nia tojiniu cuno sapojonuujuaca. Naajuhuaj, majaari nia puerenu niaa jaara tojiri tamonu jiyajinijinio pueyari tamasaca jiyacajiniji pueyata miaquetoojiya, naajuhuaj, pueya jaara juaatiooquiaa tama nojori jiyaniijia nojori jatanurajaaja. Naa quiniutianiyari coteenu. Naajaa, juhuanojuaja maja nio jiya puequesacari.
10 Jesuuri naa nojori pohuatariquiaa socua:
—Tamonu rupaa pocuajacaari miaquetoojonutaniya tamaatia rupaa pocuajacata. Naajuhuaj, tamonu jiyajinijinio jiyaniijiaari miaquetoojonutaniya tamonu jiyajinijinio narta jiyaniijiata. Naa queraatia miaquetoojonuuri quiniutianiya. 11 Rijiaari jiyanohua jiuuquiujiutianutaniya queraatia jiyacajinia. Jiyanohua miaajenuuri quiniutianiya queraatia tamonu jiyacajiniajuhuaj. Paaqueja cusonuuri quiniutianiya niya, tamaquiicuajuhuaj. Naajuhuaj, jiyanohua puereeta casaari niquishaanutaniya jiyocuacaanu, mijiria quiniaa niishiniuria jiya puequenuraari tari catecanoya.
12 ’Cuno puereeta quiyaquishacarijia, niaari quioosaanutaniya naquiya nia miishaanura, cua pueya nia quiniuucua. Niaari jaatucusaanutaniya Pueyaso secojonuujua tiajiniaqueya nequesoreesocoriquiano. Niaari nujuatejojuacajinia nujuatejosaanutaniya. Niaari nia pueya camarucuaacua, mariyata jiyaca jiyaniijianucuaacua jaatucusaanutaniya nequesoreesocoriquiano. Niaari naa miishaanutaniya nia pohuatanuucua janiyajiniji pueya niquiara. 13 Naacuajitij, nia naata cuno jiyaniijianucua niquiara pohuatanu janiyajiniji. 14 Nioojiaca nia cajitiri, maja juhuacarijia nia niishiriojonura taa nia riucuanutaniya nojorini. 15 Janiyacuajaari jiyacari nia niishitiojonutaniyani taa nia riucuanutaniyanoj, mariyata casaa nia pohuatanutaniya jiyanohua cua niishitiajatani. Niaari nojori sanaajanutaniya maninia nia riuhuanesacari saaja. Nia paraari maja na naata nia sequesano rerequetenu quiniutianiya. 16 Jiyacarijiuhuaj, tama nia queyajaarijia nia tacartanutaniya, cua pueya nia quiniuucua. Nia tapueyocuacaari nia tacartanutaniyajuhuaj, nia jiyasoocuajinio supueno pueyajuhuaj, nia rupuenaanio. Nojoriiri noojiaqueya niajaniyajinijinio puecoonutaniya. 17 Puetunu mijiria quiniaa pueyajanaari nia niquiniu paniyaquiniutianiya cua pueya nia quishacari. 18 Naajaa, majaari nia puerenu. Majaari quenaaja niquiriyatu muesu shaajenu quiniutianiya nia nacajiniji, Pueyaso jaara paniyaquiri. Pueyaso jaara naa nia muesu cojuaacuaa, ¿maatucua casaara cojuaaquiri saniya niajaniyani? 19 Naaratej, rejeretajaca nia quiri. Niaa cutaraari shacantuuca quijiacara jatanishaanutaniya pueyaracaanu nia rishiniuria, niaa jaara cumaatia nujuatare pueya miishacari sesa niajaniya.
20 ’Niocua niishiri Jerusalén tiaca tari niyartasaanutaniya, niaa jaara na paraa niquiri puetunu na shocuaqueyajanaa maano. 21 Jiyacaritij, canapuete Judea jiyajinia quiyani, cuno pojori cuaara mashiiria tuhuananuhuacua. Canapuete Jerusalén tiacajinia quiyani, nojori cuaara ritia mashiiria tiji. Canapuete na cuhuariquiajinia quiyani, nojori cuaara tacateyaquiuhuara Jerusalén tiacajiniohua. 22 Cuno quishacari, jiyanohua saniitiosacariiri quiniutianiya. Jiyacaritij, puetunu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanojuanaari tohuateenutaniya. 23 Jiyanohua taraatia quiniutianiyari noo maajipohuara, canapuete manajaatohua quiya jiyacarini, mariyata canapuete conaaja supueja jiitiaani. Jiyanohua naquiya quiniutianiyari cuno quishacari nio jiyajinia. Nio jiya pueyari jiyanohua saniitiosaanutaniya. 24 Noojiaqueya nojorijinijinioori puecoosaanutaniya tahua miaquetoosacari nojoritia. Tamasaca nojorijinijinioori quioosaanutaniya. Nojoriiri puetunu jiyacajiniarajanaa rijiosaanutaniya poonitijiosocoriquiano. Taucuacaari Jerusalén tiaca jiitianutaniya tama nojoririajaaja, Jerusalén tiaca nojori jiitianu cuaara puequerejaatijia, taa Pueyaso sequequiaari tamajacuajani.
Taa na quiniutianiyani Jesu tacatesacariuhua
(Mt 24.29-35, 42-44; Mr 13.24-37)
25 ’Mijiria quiniaa niishiniuria jiya quera puequeya, nojoriiri puereeta casaa niquiniutianiya pananujinia, racajinia, riyajiniajuhuaj. Shoniniacu caminiaacuaji shiriiquitiuniutianiyajaariuhuaj, jiyanohua na queyocuasacari. Nojoriiri cushitiiniutianiya na pueretunutajuhuaj, jiyanohua cojuata shoniniacu caminia cajiniuucuasacari. 26 Mijiria quiniaari cusojonuunutaniya na puerenuta, nojori niishiriojosacari taa nio jiya miishaanutaniyani. Puetunu jiya cajiniocua Pueyaso shipinishano casaajanaari jiuuquiutiasaanutaniya jiyanohua. 27 Jiyacaritij, mijiria quiniaari cua niquitiuniutianiya cohuaja najacajinia niyano, jiyanohua shacantuuca cua cumaacata. 28 Naaratej, niaa jaara nio cua pohuatasano niquiri tari coteyano, niocua tama cumaquitioorejaaja. ¡Niocua timiri! ¡Niaacuajaari quera rijiosaanutaniya niiquiji, pueyaracaanu cuata nia quiniuria!
29 Jesuuri nojori pohuataree nio miriqui pohuatasanojuhuaj:
—Higo naana nia niquiri, tamonu jaranacujua naananio. 30 Na jaamasucua jaara mueratuure, niaari niishiya, tacareejonuqui quera quiniutianiya. 31 Naajuhuaj, niaa jaara puetunu cua pohuatasanojuanaa niquiri tari tohuateyano, niocua jiyacari niishiri, janiyari quera tiuquiuhuani, Jiyaniijiajanaa cua quiniuria.
32 ’Seetanujuanaa nia sequeyanijia, puetunu cua sequesanojuanaari tohuateenutaniya Pueyaso tojitiaashijiaca pueya puequeyaquishacarijia. 33 Jiya cajiniocua, mariyata nio jiyari shaajenutaniya. Cua sequesanoori saniniuujia puetunu tohuateenutaniyajanaa cutara, taa cua sequeyacuajani.
34 ’Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare niaa mariqui cua tojiyashijiacara quiriohuari. Naaratej, majaari shuquiriaatia nia quiniu paniniu juucua nia queranacunuunuta, nia mashaasequejonuta, mijiria casaacua nia niishiriojonutanio. Maja naa nia quiniu, janiya mariqui nia cariyatureeri, jeenucuasoo nia quishacari, canashiyaquiji cua tiuquishacariuhua. 35 Cua tiuquishacariuhua, juhua norijiotaja quiniutianiyari puetunu mijiria quiniaa pueyarajanaa, taa norijiotaja canashiyaquiji majaacuaani. 36 Cunora, cucuaji jeenucuasano nia quiri juhuacarijia. Pueyaso nia secojore pueyaracaanu, maja naquiya nia miishaanura cuno taraatia quishacari, taa cua sequeyacuajani, mariyata juhuajaniya nia nujuatunura cua tacoji, cua nequesoreesacari puetunu pueyajanaa.
37 Jesuuri puetunu juucajanaa niishitiojojua Pueyaso Secojojua tiajinia. Saniniuujia, niucua quiojojuaari Olivo cuhuariquia tuhuananujinia tii na quiniuria. 38 Puetunu pueyajanaari tariquiicuaji quiojojua Pueyaso Secojojua tiajinia, nojori tojiniuria Jesu pohuatasano.