20
Pueya nequesotasacari Jesu, cante na jiyaronani
(Mt 21.23-27; Mr 11.27-33)
Tamonu juuca, Jesuuri Pueyaso Secojojua tiajinia niishitiojoriquiaa. Pueya niquiara pohuatariquiaari taate nojori naata Pueyaso muerasura quiniuni. Jiyacaritij, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari Jesuucua nijiomaa. Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari nojoritia nijiomaajuhuaj, narta Judiocuaca camarucuanio. Nojoriiri Jesu nequesotaree:
—¿Cante quia jiyatecanu Pueyaso Secojojua tia jiyaniijia quia quiniuriani? ¡Canaa quia riucuare! ¿Cante quia jiyaronani?
Jesuuri nojori sequeree saniniuujia:
—Janiya nia nequesotanu paniyajuhuaj. Cua riucuature. ¿Cante Juan jiyaroquiaari na tiuquinijionura pueyani? ¿Pueyasote na jiyaroquiaari, tama narta pueyajaaja soj?
Nojoriiri juhuacatecara tamajaaja pocoojoquiaari. Tama sequetooriquiaajaarijia:
—¿Taa pa riucuanutaniyani? Paa jaara sequereni: “Pueyaso na jiyaroquiaari”, nojuajaari pa sequenutaniya: “¿Casaara nocua nia tiuyaquiquiaariirini?” Saniniuujia, paa jaara na sequereni: “Juancuaja nareja pueya jiyarosano quiquiaari”, puetunu pueyajanaari pa jacunutaniya saitia na puecoonura pajaniya. Nojoricuajaari sequequiaa: “Juanna seetanujuanaa Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia quiquiaari”.
Nojoriiri cunora Jesu riucuaree:
—Johuaj. Maja canaa niishiniu canaquitijia Juan jiyaroquiaari na tiuquinijionura pueyatej.
Naaratej, Jesuuri nojori sequeree:
—Janiyajuhuaj, majaari cua sequenu quiniutianiya niajaniya, cante cua jiyaroquiaarini naa cua miiniuriatej.
Miriqui Jesu pohuatasano sesa miijiaca poonijionaajiniji
(Mt 21.33-44; Mr 12.1-11)
Na nuhuaji, Jesuuri pueya niishitiojonu coteerohuacuhuaj nio miriqui pohuatasanota. Sequereeri:
—Tamonu pueyanoori cuhuariquiajinia uva natooquiaari. Na nuhuaji, na niquitioquiaari tamasaca pueyari, nojori cojuanura nera. Na camaruuri tucuacaanu quiaaree, tii na shocotejonura marijia. 10 Uva quishacari noshuriujua, saniya cuhuariquia camarujuanaari na seru jiyaroree cuhuariquia cojuanaa pueyacua. Jiyarosaareeri tiji na masenura na camarurajanaa, uva carojotasanojiniji. Na camarujuanaacuajaari tarijia pocoojoquiaari cuhuariquia cojuanaa pueyata, taa nojori niquitionutaniya na carojotasanojinijini. Cuhuariquia camaru seru tiuquishacari, ¡cuhuariquia cojuanaari na piquitiurii saaja! Na jiyaroturohua juhuasuuri. 11 Cunora, cuhuariquia camarujuanaari tamonu na seru jiyaroree. Cuhuariquia cojuanaari na miitiurii sesajuhuaj. Na saarijiotureeri. Na piquitiuriiri. Na jiyaroturohua juhuasujaariuhuaj. 12 Cuhuariquia camarujuanaari socua tamonu na seru jiyaroree nojoriicua. Nojoriiri sesa miitiurii nojuajuhuaj. Na nuhuaji, nojoriiri na caponeeree cuhuariquiajiniji tariucua naatishano.
13 ’Naaratej, cuhuariquia camaruuri tama sequereejaaja: “¿Taa cua miiniutianiyarini? Quiyanuniyojua jiyaroreeraquij. Cuno pojori jaara cua panishano niyanu niquitiuri, maja naasucua nojori rerequetenu quiniutianiya nojuaja”. 14 Saniniuujia, cuhuariquia cojuanaa jaara cuhuariquia camaru niyanujuanaa niquirii nojoriicua niyano, tama nojorijiaarijia sequetooree: “Nojuacuaja cuhuariquia camarura quiniutianiya na que niti, na que jaara shaajeyariquia. ¡Pa morej! Paari nio cuhuariquia camarura quiniutianiya saniniunijia”. 15 Naacuajitij, cuno cuhuariquia cojuanaa pueyari cuhuariquia camaru niyanu jaatiurii cuhuariquiajiniji. ¡Cuniqui na motureeri!
Naa nojori na pohuatanu nuhuajitij, Jesuuri pueya nequesotaree:
—Naa nojori miiniuucua neyanutej, ¿taa na que miiniutianiya cuno sesa pueyarini? 16 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nojuajaari nocua quianutaniya nojori na puecoonura. Na nuhuaji, na cuhuariquia niquitionutaniya tamasaca pueyari, nera nojori cojuanura cutara.
Pueya tojishacari nio, nojoriiri sequequiaari:
—¡Juhuej! ¡Pueyaso cuaara naa miyaquiiriatej!
17 Jesuuri nojori niquinijioree. Nojori sequereeri:
—¿Naatee? ¿Nio naajiotasanooriuhuaj, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniani? ¿Niaate niishiya casaa na sequeyani? Naa sequeyariquij:
“Saitia tianaa pueyari tamonu saajia soojotanutaniya, nojori jiyanishacari cuno saajia sesarujuajau. Na nuhuaji, cuno saajiaari socua panishano saajiara jiyatesaanutaniuhua”.
18 Cante cuno saajiaacua tiuriyani, nojuajaari juhua rashiquijiniutianiya. Cuno saajia jaara pueyanoocua tiyare, cuno pueyano jacanajonutaniyari. Shahuej.
19 Jiyacaritij, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, mariyata Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari Jesu quianu panirii juucua. Nojoricuajaari niishirii, Pueyaso saquiriojosano Israel pueya jiitianaa nojori quiniuucua, Jesuuri miriqui pohuatariquiaa nojorijiniji, tianaajiniji na pohuatasacari. Naajaa, jiyacaritij, majaari nojori quiatunu quiquiaari Jesu, nojori pueresacari Jesu panijiaca pueya.
Jiya jiyaniijia cuaara niquitiosaaria na sequesano cumaneeca
(Mt 22.15-22; Mr 12.13-17)
20 Naaratej, nojoriiri tamasaca pueya jiyaramiquiquiaari Jesuucua, sapuenu juhua maninia pueya niquishano. Cuno pueyari jiyaramiquishaaquiaari Jesu nojori pocuatenura sesa juucua, nocuara tonujusaanura. Jesu jaara nojori riucuaquiaari sesa, maara Romano jiyaniijia niquitiosaaquiaari saniitiosocoriquiano. 21 Naacuajitij, cuno pueyari Jesu nequesotaquiaari:
—Niishitiojonanaa, canaari niishiyani, quiaari maninia niishitiojona. Majaari sesa quia sequesano. Naajuhuaj, majaari rimiajata quia niquiniu pueya. Quiaacuajaari seetanujuanaa niishitiojoquiaa, taa Pueyaso paniya canaa miiniuriacuajani. 22 Cunora, canaa quia sequere taa canaa miiniutianiyani. Roma tiacajinia quijia jiyaniijiaari pa sequequiaari Judiocuaca cuaara cumaneeca niquitiojoora nera, na jiitiasano pueya pa quishacari. Naaratej, ¿maniniateeri pa miiniuria na sequesano?
23 Jesuuri niishiquii nojoriiri nojuaja nequesotariquiaa najuhuanaj, nojori sapojonuta. Cunora, nojori sequereeri:
24 —Cua niquitiri quia cumanee. ¿Niooriuhuaj? ¿Cana naaquiti nocuani? ¿Cana sesate nocua naajiotasanoni?
Jesu riucuatureeri:
—Cunocuaja canaa sequesano Roma tiacajinia quijia jiyaniijia César naaqui, na sesajuhuaj.
25 Jesuuri nojori sequeree:
—Jiyaniijia César cuaara tama na casaajaaja niquitiosaaria. Nojuacuajaari na camaru. Saniniuujia, Pueyaso nia niquitiore cutara nerano tama na casaajaaja. Nojuajaari pa camarnu.
26 Saaja maninia Jesu riucuasacari pueya niquiara nojori, majaari nojori naata nocuara tonujunu quirii. Nojoriiri saniya jiuujiateree Jesu riucuasacari saaja maninia nojori. Naacuajitij, nojoriiri socua sanaajetaree.
¿Paate samiitiaconutaniuhuani?
(Mt 22.23-33; Mr 12.18-27)
27 Na nuhuaji, noojiaqueya Saduceocuacajinijinioori Jesuucua niquiaari. Saduceocuacaari jiyanijia macunucua pueya maja na samiitiaconu quiniutianiuhua. Naaratej, nojoriiri Jesu sequeree:
28 —Niishitiojonanaa, supuetana Moiséscuajaari pa rootaa na naajioneejinia, pueyano jaara cusoyare mueyaju, tarajanu cuaara camiiria mashiquio, mueya na mueratenura tarajanu niti. 29 Tamonu mashajaari seis tapueyocuacaraca quiquiaari. Nojuajaari jiyapueranu quiquiaari. Coteenu camiquiaariiri. Nojuajaari cusoquiaari muetuhuojua. 30 Cunora, na nuhuajishanaari na mashiquio camirii. Nojuajaari muetuhuojua cusoquiaarijiuhuaj. 31 Naaratej, neyaca tarajanuuri mashiquio camiquiaarijiuhuaj. Nojuajaari muetuhuojua cusoquiaarijiuhuaj. Puetunu cuno mashiquiorijianaari naa camiyoquiaari cuno maajitia. Puetunu nojorijianaari cusonuuquiaari muetuhuojua. 32 Na nuhuaji, pueya mashiquioori shaajequiaarijiuhuaj. 33 Naacuajitij, macunucua jaara samiitiacorohua, ¿teyano cuno siete neyacaajinijiniote seetanu neyacajanaa quiniutianiyani? Cuno mashiquiocuajaari puetunu cuno siete pueya niquiocua quiquiaari.
34 Jesuuri nojori riucuaree:
—Mijiria pa quishacarijia, canuu, maajipohuari camiyoquiaa. 35 Saniniuujia, majaari noo pojori camiyonu quiniutianiya canapuete samiitianijiosaanutaniuhuacuajani, maninia quijiaca nojori quiniuucua Pueyaso niquiara mijiria. 36 Majaari nojori shaajenu quiniutianiuhua. Nojoriiri shaajeyashijiaca quiniutianiya juhua Pueyaso seya. Nojori samiitiaconuucua macujiniji, cunora, nojoriiri Pueyaso muerasujuanaa quiniutianiya cutara. 37 Supuetana Moiséscuajaari pa niishitiquiaari, macunucuaari samiitianijiosaanutaniuhua. Moisésri naa naajiotaquiaari Pueyaso sequesano nojuaja nequeru casaja noshiyanojinijitij. Pueyasoori naa sequequiaari Moisés:
“Janiyari quia supuetana Abraham Jiyaniijiani, quia supuetana Isaac Jiyaniijianio, quia supuetana Jacobo Jiyaniijiajuhuaj”.
38 Naacuajitij, paari niishiyani, puetunu Pueyasoocua tiuujiaca shaajecono pueyajanaani, nojoricuajaari saminiucua quiya Pueyasora. Pueyasoori maja macunucua Jiyaniijia. Na pueya shaajeconocuajaari saminiucua quiya nera cutara.
39 Noojiaqueya Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa pueya tojishacari naa Jesu sequesanotej, nojoriiri Jesu sequeree:
—Maniniacuajaari quia sequesano, Niishitiojonanaa.
40 Naa Jesu riuhuanesacari saaja maninia nojoritij, majaari socua pueya nequesoreenu paniniu quiriquiaa nojuaja.
¿Cante Cristo supuetanani?
(Mt 22.41-46; Mr 12.35-37)
41 Jesuuri naa nojori nequesotaree saniniuujia:
—¿Casaara na sequesaaquiaacuaraarini, Pueyaso Jiyarosanonaari supuetana David niquiohuacuajinio supuenutaniya? 42-43 Supuetana Davidjanaacuajaari naa naajiotaquiaari na jaaquequejoneejinia:
“Jiyaniijia Pueyasoori cua Jiyaniijia Cristo sequequiaari: ‘Cua miaquetajara quia cajirijiaara, janiya cuaara quia paraa shocotare puetunujuanaajaatijia’ ”.
44 ¿Cristotucua taa David niquiohuacuajinio supuereni? Davidcuajaari na sequeya “cua Jiyaniijiata”.
Cuno pueyari maja na naata na riucuanu quiriquiaa.
Jesu numootesacari na pueya, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa pueyacuaji
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 11.37-54)
45 Puetunu pueyajanaa tojitiasacarijia Jesu, Jesuuri naa na saquiriojosano pueya sequeree:
46 —Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa pueyacuaji, nia miyaquiniuucuaji taa nojori miiquiaacuaani. Nojoriiri tucuaque toqueya cushiniu maniniucuaquiaa na rucuanejotajara pueya niquiara, pueya shootianura nojori. Nojoriiri paniquiaa pueya saruhuatanura nojori juhua tojishano pueya, nojori rucuanejosacari tiaca jiuujiajinia curotasano cajitiucuajinia. Nojoriiri socua panishano cajitiucuajinia cajiniu maniniucuaquiaa Pueyaso Secojojua tiajinia, tamasaca tiajiniajuhuaj, nojori jaara masuusaare queranacunura. 47 Naajuhuaj, nojoriiri mashiquiopue tiaca masequiaa secaja cumaneecata nojori sapojonuta. Naa jiyasohuaja nojori miiniu nuhuajitij, pueya niquiara, nojoriiri najuhuana tucuayocua secojoquiaa Pueyaso, pueya jiyaniniuria nojori maninia pueya cutara. Naa nojori miiniuucuatej, nojoriiri jiyanohua saniitiosano quiniutianiya.