19
Jesu pocoojosacari Zaqueota
Jesuuri Jericó tiacajinia tiuquiijioquiaari na pueyata. Tiaca jiuujiaaco quiariquiaari. Cuno tiacajinia quiquiaariiri casamiriaca pueyano. Na sesa quiquiaari Zaqueo. Zaqueori Roma tiacajinia quijia jiyaniijiara cumaneeca masejonaa camarnu quiquiaari. Nojuajaari Jesu niishiniu panijia juucua. Majaari na naata niquiniu quiriquiaa Jesu, puera jiyanohua pueya quiniuucua Jesu shocua. Naajuhuaj, Zaqueori puera posucuashi quijia. Cunora, Zaqueori netequiaari Jesu tacoji. Nuu shuucuaji sicómoro naanaacua macaseeri, maninia na niquiniuria tiji Jesu, jaara cunoco tajimia. Jesu tajishacari Zaqueo cariquiaco, Jesuuri nocua mauree. Na sequereeri:
—Zaqueonaa, ¡ritia quia rosemohua! Janiya quiarijia quia tiajinia maquenutaniyani.
Zaqueori ritia rosemohua. Jesu tiuquinitiaree na tiajiniaari jiyanohua na shuquiriniutia. Tamasaca pueya jaara Jesu niquiquiaari Zaqueo tiajinia tiuquiyano, puetunu nojorijianaari Jesu sesacanu coteequiaari. Tama sequeturiquiaajaarijia: “Cuno pueyanoori sesa miijia pueyano tiajinia tiuquishii”. Na nuhuaji, Zaqueori nujuaree. Jesu sequereeri:
—Seetanujuanaa quia sequeyanijia, Jiyaniijianaa, janiyari quiarijia quiocua tiuuriini. Naacuajitij, janiyari casamiijiuniucua nareja niquitiojonutaniya puetunu cua jiitiasano cajiniocuajinijijianaani. Naajuhuaj, janiya jaara puera cumaneeca masecanu tamasaca pueyajiniji cua sapojonutani, janiyari nojori niquitionutaniuhua socua jiyanohua queraatia cumaneecani cua nohuasesanojiniji nojori.
Jesuuri na sequeree pueya niquiara:
—¡Quiarijiani, nio tiajinia quiniaa pueyari tari jiyanooshaaree! Nio pueyanocuajaari supuetana Abraham niquiohuacuajinio supuenojuhuaj. Nojuajaari cucua tiuurii taa Abraham tiuuquiaari Pueyasoocuacuaani. 10 Janiyacuajaari cunora mijiria niquiaarini, tashucuano pueya cua pajenura, nojori cua jaariutianura Sesaaca.
Miriqui Jesu pohuatasano diez cumaneecajiniji
(Mt 25.14-30)
11 Tii quiniaa pueyari Jesu pohuatasano tojitiariquiaa. Jesuuri tari cateca quiriquiaa Jerusalén tiacajiniji. Pueyari jiyaniriquiaa Jesuuri Israel pueya jiyaniijiara quiniutianiya tari, Pueyaso muerasu na jiitianura mijiria. Nocuaji, Jesuuri nojori pohuataree nio miriqui pohuatasano, nojori na niishitiojonura. 12 Naa nojori niquiara pohuatareeri:
—Tamonu jiyaniijia niyanuuri quiquiaari. Nojuajaari tucuacaanu tamonu jiyajinia quiaquiaari jiyaniijiara na jiyatesaanura. Jiyaniijiara na jiyatesaanu nuhuaji, nojuajaari tacateriquianohua quiriquiaa, narta pueya jiyaniijia na quiniuria. 13 Na nuhuajiria, nojuajaari diez na seya sequeree nocua nojori nijionura. Nojuajaari puetunu nojorijianaa niquitiojoree niquiriyatu cumanee, orojiniji shipinishano. Nojori sequereeri: “Nio cumanee nia poonitijiore, janiya cuaara tiuquiriohuajaatiinijiaj”. 14 Na nuhuaji quiaqueeri. Na jiyajinijinio pueyari maja na niquiniu paniniu quijia cuno pueyano. Cunora, nojoriiri pueya jiyaramiquirii na nuhuaji, jiyaniijiajanaa nojori sequenura: “Maja canaa paniniu cuno pueyano, canaa jiyaniijia na quiniuria”.
15 ’Naajaa, nojuajaari saaja jiyatesaaree jiyaniijia na quiniuria. Na nuhuaji, na jiyajinia tacateyarohuari. Jaara tiuquishuhua, na cumaneeca na niquitiojosano seya sequereeri, nocua nojori nijionura. Nojuajaari niishiniu paniriquiaa taa cumaneeca socua nojori reratequiaarini, nojori poonitijiosacari na niquitiojosano cumaneeca. 16 Coteenu seruuri nocua nimiaa. Na jiyaniijia sequeseeri: “Cua jiyaniijianaa, cua poonitijiosacari quia niquitiosano cumanee janiya, janiyari socua diez cumaneeca reratecanuni”. 17 Na jiyaniijiaari na sequeree: “¡Maniniacuaja! ¡Quiaacuajaari maninia cua seru! Quiaari secaja cua niquitiosano quiajaniya poonitijioriquiaa shitimia quiria. Naaratej, janiyari quia jiyatenutaniya diez tiaca jiyaniijiara quia quiniuriani”. 18 Na nuhuaji, tamonu na seruuri nocua nimiaajuhuaj. Nojuajaari na jiyaniijia sequeree: “Cua jiyaniijianaa, cua poonitijiosacari quia niquitiosano cumanee janiya, janiyari socua cinco cumaneeca reratecanuni”. 19 Na jiyaniijiaari na sequereejuhuaj: “Quiaari cinco tiaca jiyaniijiara quiniutianiya”.
20 ’Na nuhuaji, tamonu na seruuri nocua nimiaajuhuaj. Na jiyaniijia sequeseeri: “Jiyaniijianaa, niya quiya quia cumanee quia niquitiosano janiya. Janiyari na cojuacanu maniniani, toqueraujinia jiuniocosano. 21 Janiyari naa miiquianuni cua pueresacari quiajaniya. Janiyari niishiyani, quiaari quiarta pueyacua taraajeyashijia. Quiaari tamasaca racatasanojiniji poojua. Quiaari tamasaca natoosanojiniji senoojuajuhuaj”. 22 Na jiyaniijiaari na juaarii: “Sesaacanaa, tama quia sequesanotajaaja janiyari quia nequesoreenutaniyani. ¿Naatee? ¿Quiaateeri niishiquianu janiyari pueyacua taraajeyashijiani? ¿Janiyateeri tamasaca racatasanojiniji poojuani? ¿Janiyateeri tamasaca natoosanojiniji senoojuajuhuaj? 23 Quiaa jaara jiyaniquianu janiya naa miijiani, ¿casaara cua cumanee quia niquitioyaquiquianu cumaneeca cojuanaarini? Nojori jaara cua cumanee poonitijiocanu, janiya maara socua queraatia na riuriatasuhuani, cua tiajinia cua tiuquishacariuhua”. 24 Cunora, na jiyaniijiaari tii quiniaa pueya sequeree: “¡Cua cumanee nia jaariutiare cuno! Nia niquitiore cua maninia seru, cante diez cumaneeca jiitiaacuajani”. 25 Nojoriiri na sequeree: “Jiyaniijianaa, ¿casaarateni? Nojuacuaja tari diez cumaneeca jiitiaa”. 26 Jiyaniijiaari saaja nojori riucuaree: “Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante tari jiitiaani, nojuajaari socua niquitiosaanutaniya. Cante na jiitiaaquiyani, secaja na jiitiasanoori puetunujuanaa jaariutiasaanutaniya, cucua tiuyashijia na quiniuucua. 27 Quiarijia, cua paraa saniniuujia, cuno pojori canapuete cua paniyaquiquianu nojori jiyaniijia cua quiniuriani, miji nia jayore nojori. Niya cua niquiara nia puecoore cua ruuretajaca seque”.
Jesu tiuquishacari Jerusalén tiacajinia
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)
28 Nio na pohuatanu nuhuaji, Jesuuri na pueya puetaareecuhuaj Jerusalén tiacajiniara. 29 Jaara cateca quiriquiaa tari Betfagé tiaca, Betania tiacanio, Olivo cuhuariquia tuhuananujuhuaj, Jesuuri caapiqui na pueya sequeree:
30 —Cuno shiitianiyojua tiacajinia nia quiaare, pa tacoji niquishiyani. Niaa jaara tiuquishii, niaari burro riuriatanutaniya morotasano, pueyano cajishoojua na nijinia. Niaa jaara na niquishii, niocua na samaacartasee. Niaari na jaatucumohua miji. 31 Pueya jaara nequesotare niajaniya casaara nia samaacartaanoj, niocua na riucuare: “Jiyaniijia na paniya”.
32 Jesu pueyari quiaaree. Nojoriiri na riuriatasee taa Jesu sequequiaaricuajani. 33 Nojori samaacartasacari burro, na camaruhuari nojori nequesotaree:
—¿Casaara nia samaacartaa canaa burroni?
34 Nojoriiri na riucuaree:
—Jiyaniijia na paniya.
35 Na nuhuaji, nojoriiri na jaatucuyarohua Jesuucua. Jesu pueyari na toqueya niojoree burro nijinia Jesu cajijiara. Na nuhuaji, nojoriiri Jesu cajitirii na nijinia. 36 Na quiasacari Jerusalén tiacajiniara, pueyari na toqueya muejoquiaari nucuaco Jesuucuaji. 37 Nojori rosetanu panishacari Olivo cuhuariquia tuhuananujiniji, puetunu Jesu pueyajanaari juhuacatecara nacooquiaari nojori shuquiriniutia. Nojoriiri Jesu maniniuhuaqueetariquiaa puetunu na cumaacata na miishanojuanaa nojori niquiniuucua. Nojoriiri cunora jiyanohua shuquiritiariquiaa Pueyaso. 38 Nojoriiri naa nacooriquiaa:
—¡Pueyaso cuaara shuquiritiiria pa Jiyaniijia, Pueyaso Jiyarosano na quiniuucua! Pueyaso pocua taraajerohuani. Pa jiyanooriohuani. ¡Nojuajaari jiyanohua maninia! ¡Pa shuquiritiarenoj!
39 Cuniqui pueya tajinia quiniaa Fariseocuaca tojishacari naa nojori sequesanotej, nojoriiri Jesu sequeree:
—¡Niishitiojonanaa, quia pueya quia sanaajare, maja naa nojori sequenura!
40 Jesuuri saa sequereejaa:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nio pojori jaara sanaajetare, ¡sairi saniniuujia nacoonutaniyacujua!
41 Tari Jesu quishacari Jerusalén tiaca shuriucua, na niquishacari cuno tiaca, Jesuuri cuno tiacajinia quiniaacua nujuqueree. 42 Cunora, juhua pueyano sequeree Jerusalén tiacaari:
—Jerusalén tiacanaa, quia niishitiriquia quiarijiani, casaa quia paniya jiyanooshano quia quiniuriani, shuquiriaatia quia quiniuriajuhuaj. Taraatia quijianaa, quia Jiyanooriquianoori juucua niya quiya. Majaari quia niishiniu nojuaja, juhua nimishitiu quia quishacari. 43 Cunora, na nuhuajiiri jiyanohua taraatia quiniutianiya quiara. Quia paraari quia mataconutaniya quia shocuaqueya, na cosenura maninia quiajaniya quia mashiyaquiniuucuaji. Naacuajitij, quia paraari quiocua juhuacunutaniya na miaquejonura quiajaniya. 44 Quiaari jiyareta sureesaanutaniya. Quia tiacajinia quiniaari puecoosaanutaniya. Quia tiacaari puetunu niyartasaanutaniyajanaa. Majaari tamonu saajia cureenu quiniutianiya quenaaja tamonu saajia caco maano. Quiaari naa miishaanutaniyatej quia niishiyaquiniuucua, Pueyasoori quiocua niquiaari najuhuanaj, quiocuaji na tacunura juucua. Quiaari saaja na ruuretacanu.
Jesu jaacasacari seya niquitiojonaa Pueyaso Secojojua tiajiniji
(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)
45 Na nuhuaji, Jesuuri Pueyaso Secojojua tiajinia tiuquiquiaari na pueyata. Nojuajaari juhuacatecara pueya tohuatanijioree, canapuete na seya niquitiojoriquiaacuajani Pueyasoocuara puecoosocoriquiano. 46 Jesuuri nojori sequeree:
—Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasaaquiaariti Pueyaso sequesano: “Cua tiaari pueya secojonuujua janiya”. ¡Niaari saniniuujia na jiyatecanu nohuasenuujuaca quiquiora!
47 Puetunu juucajanaa, Jesuuri jiyacari pueya niishitiojoriquiaa Pueyaso Secojojua tiajinia. Narta Judiocuaca jiyaniijianucuaari saaja na monu paniriquiaa. Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata narta Judiocuaca jiyaniijianucuanio, puetunu nojorijianaari tari roojotooriquiaa juucua taa na motunutaniya Jesuni. 48 Puetunu pueyajanaari saaja shamaatia tojitiariquiaa puetunu Jesu sequesanojuanaa. Cunora, majaari cuno jiyaniijianucua naata monu quiriquiaa Jesu.