18
Jesu pohuatasano mashiquiojiniji, pueya nequesoreena pueyanojinijinio
Jesuuri na pueya pohuataquiaari nio miriqui pohuatasano nojori na niishitiojonura, nojori cuaara Pueyaso secojoora pueyaracaanu, nojori taacanuyaquiniutia. Naa nojori sequereeri:
—Tamonu tiacajinia, pueya nequesoreena pueyanoori quijia. Pueyaso puereyashijia quijiaari, pueya rerequetejanio. Cuno tiacajiniaja tamonu mashiquioori quiquiaarijiuhuaj. Mashiquioori cuno nequesoreenaacua rucuanejojua pueyaracaanu. Na secojojuaari sesa na miinia pueyano cuaara na niquitiohuara na casaa saniniuujia, sesa na miishanojiniji nojuaja. Majaari nequesoreena tojiniu paniniu quijia pueyaracaanu cuno mashiquio. Naajaa, pueyaracaanu nocua na rucuanejosacari, cuno nequesoreenaari socua tama sequequiaarijiaaja: “Janiyari maja Pueyaso puerejani. Janiyari pueya tojiyashijia cutarani. Naajaa, naa nio mashiquio taajetesacari janiya pueyaracaanutej, janiyari quiarijia na panishano miiniutianiya nerani, mariqui cua juaatijiore pueyaracaanuuri na nenecojosacari janiya”.
Maninia na pueya niishiniuria na pohuatasano, Jiyaniijia Jesuuri naa nojori sequerohuacuhuaj:
—Naa miiquiaariiri, cuno pueya nequesoreena seque. Jiyanohua pueya rerequeteja quiquiaariiri, naajaa, nojuajaari maninia miiquiaari cuno mashiquiora. ¿Nia que Pueyasoorijiataj? ¿Niaateeri jiyaniya maja nojuaja tojiniu quiniutianiya na muerasu, canapuete na secojoquiaani juuca, niucuanio? ¿Pueyasoteeri nia sashitiniutianiyajaara? ¡Maja! Nojuajaari maja na tarishiniu quiniutianiya. Ritia nia naacunutaniyari sesa nia miijiaca pueyacuaji. Sesa nia miijiacaari namishaanutaniya niaacua. Naaratej, majaari secojonu nia tarinitianu. Mijiria cua tiuquishacariuhua, ¿janiyate Pueyasoocua tiuujiaca riuriatanutaniya naa pueyaracaanu secojonuujuacani?
Jesu pohuatasano miriqui Fariseo pueyanojiniji, Romano jiyaniijiara cumaneeca masejojuajinijinio
Jesuuri socua nio miriqui pohuatasano pohuataquiaari noo pueya niquiara, canapuete tama na cuaqueyajaaja jiyanijiani nojoriiri maninia pueyano. Naacuajitij, nojoriiri tamasaca pueya soojea, nojori jiyanishacari cuno pueyari socua sesa miijiaca nojorijiniji. Cunora, Jesuuri nojori niquiara naa pohuataquiaari:
10 —Fariseo pueyanoori quiaquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia na secojonura Pueyaso. Jiyacaritij, Romano jiyaniijiara cumaneeca masejojua pueyanoori quiaquiaari Pueyaso na secojonura tiijiuhuaj. 11 Fariseo pueyanoori nujuariquiaa Pueyaso na secojosacari. Naa sequeriquiaari: “Pueyasonaa, paacarasho janiyari maja juhua tamasaca pueyani. Tamasaca cutaraari nohuasenuujuaca, sesa miijiaca, maaji porocuajuhuaj. Naajuhuaj, shuquiriaatia quiyanijia, janiyari maja sesa miijiani juhua nio pueyanojua niya cuata secojiyani, cumaneeca masejona pueyanoni. 12 Janiyari caapiqui juuca miaqueyaquiquiaani puetunu semaanajanaa cua shuquiritiniuria quiajaniya. Naajuhuaj, janiyari pueyaracaanu puetunu cua masesanojinijijianaa niquitioquiaa quiarani, taa Moisés rootaquiaaricuajani”. 13 Cumaneeca masejonaari saniniuujia tucuacaanuji nujuasee. Na secojosacari, majaari quenaaja na maunu quiriquiaa jiyocuacaanu. Tama nojuajaari na jiriquia piquiriquiaa na taraajenuta sesa na miishanojiniji. Naa sequereeri: “Pueyasonaa, cucua quia taraajere. ¡Cua jiyanoori! ¡Sesa miijianijia!” Naa secojoquiaariiri. 14 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cumaneeca masejonaari Pueyaso jiyanooshano tacateyarohua cutara. Fariseo pueyanoori saniniuujia jiyanoyaquishoo tacateyarohuacujua. Naacuajitij, cante tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua maninia pueyano na quiniuria tamajaajani, nojuajaari cararosaanutaniya. Saniniuujia, cante sesa na miishano seetaaquijiani Pueyaso jiyanooniuria nojuajani, Pueyasoori cuno pueyano jiyatenutaniya seetanujuanaa sesa miyaquijia na quiniuria.
Jesu niasacari na juaashiquia conaajaacua
(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)
15 Jiyacaritij, conaajaari poosaariquiaa Jesuucua, Jesu nianura nojoriicua na juaashiquia, Pueyaso jiitianura maninia nojori. Jesu saquiriojosano pueya jaara niquiquiaari conaaja pooshiyano Jesuucua, nojoriiri na poonaa juaarii. 16 Jesuuri saaja conaaja poonaa sequeree, conaaja cuaara nocua poosaaria. Na nuhuaji, na pueya sequereeri:
—Naatujoori cuaara poosaaria cucua. Maja na poonaa tenujunu. Cante Pueyaso muerasura quiniu paniyani, nojori cuaara jiyateera tama na cuaqueyajaaja juhua nio naatujooriria. 17 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante tama na cuaqueyajaaja jiyateyaquiya juhua naatujooriria Pueyaso rupaacua na tiuuniuriani, cuno pueyanoori maja na naata Pueyaso muerasura na quiniu.
Casamiriaca pueyano pocoojosacari Jesuta
(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)
18 Tamonu Judiocuaca camarnuuri Jesu nequesotaquiaari:
—Maninia niishitiojonanaa, ¿taa cua miiniutianiyani, jiya puequesacari cua samiitianishaanura, pueyaracaanu quijiara cua quiniuria Pueyasotani?
19 Jesuuri na riucuaree:
—¿Casaara quia sequeya janiya maninia pueyanotani? Saaja Pueyaso cutaraari seetanujuanaa maninia. Majaari socua tamonu quiniu. 20 Pueyanonaa, quiaacuajaari Moisés Rootasano niishijia. Naa naajiotasanocuajaari quiya: “Maja quia camishoo maaji numuetucunu. Maja monu. Maja nohuasenu. Maja tamonuucuara saquiriojotanu quia sapojonuta. Quia que, quia nucua tojijia quia quiri”.
21 Pueyanoori Jesu riucuaree:
—Janiyacuajaari cua naatujuajiniji puetunu cuno tojijiajanaani.
22 Naa na sequesacaritij, Jesuuri na sequeree:
—Quiyajaari niquiriyatu casaa quia miishoojua. Nio quia miiri: puetunu quia jiitiasanojuanaa quia niquitiojore cumaneecara. Na nuhuaji, casamiijiuniucua pueya cuno cumaneeca quia niquitiojore nareja. Naacuajitij, quiaari jiyanohua casamiriaca quiniutianiya cutara jiyocuacaanu. Na nuhuaji, quiocua nimiohua cutara, cua pueyano quia quiniuria.
23 Na tojishacari Jesu sequesano, nojuajaari jiyanohua taraajequee, jiyanohua queraatia casamiriaca na quishacari. 24 Jesu niquishacari nojuaja taraajeyano, Jesuuri na pueya sequeree:
—Casamiriaca pueyara, jiyanohua jiyajenetaari Pueyaso muerasu nojori quiniuria. 25 ¿Camelloteeri na naata cusupuetaja cuhuoco tamajiria tajiniu? Maja na naata. Naajuhuaj, casamiriaca pueyanora, socua jiyanohua jiyajenetaari Pueyaso muerasu na jatanishaanura.
26 Pueya tojishacari naa Jesu sequesanotej, nojoriiri naa na nequesotaree:
—¿Canteeri Pueyaso muerasura quiniutianiyanitioj?
27 Jesuuri nojori riucuaree:
—Maja pueya na naata tama na cuaqueyajaaja jiyatenu Pueyaso muerasu nojori quiniuria. Naajaa, Pueyaso cutaraari na naata.
28 Pedroori Jesu sequeree:
—Jiyaniijianaa, ¿canaarijiataj? Canaari puetunu canaa jiitiasanojuanaa tiujiaquiaarini canaa nuhuajiniuria quiajaniya.
29 Jesuuri na riucuaree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante na panishano casaa tiujiaquiaari Pueyasora na poonijionurani: na tia, na que, na nucua, tapueyocuaca, necocua, necohua, nojuajaari socua jiyanohua queraatia masenutaniya mijiria na quishacarijia. 30 Na nuhuaji, samiitianishano quiniutianiyari pueyaracaanu shuquiriaatia na quiniuria Pueyaso shipinishocoriquiano quiarinio jiyajinia.
Jesu pacutesacari pohuatanu, nojuaja mosaanutaniya
(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)
31 Jesuuri saaja na doce saquiriojosano pueya jiyataaree tamocora. Naa nojori sequereeri:
—Paari quiarijia Jerusalén tiacajinia quiaani. Janiyari quiniqui puetunujuanaa miishaanutaniyani taa tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa sequequiaaricuaja janiyajinijini. 32 Naacuajitij, janiyari tahua niquitiosaanutaniyani. Nojoriiri cua macaatiniutianiya. Taraatia cua miitiuniutianiyari. Cua riocojotunutaniyari. 33 Cua piquitiuniutianiyajaariuhuaj. Na nuhuaji, cua motunutaniyari. Naajaa, jiuujianaraca juucajinia, janiyari samiitianutaniuhuani.
34 Majaari Jesu pueya niishiniu quiriquiaa quenaaja na sequesano. Majaari nojori niishiniu quiriquiaa casaa Jesu sequeriquiaani. Juhua miriqui sequesanoori quiriquiaa nojoriria.
Jesu jeecasacari cariyojuaru pueyano Jericó tiacajinia
(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)
35 Na pueyata Jesu quishacari tari cateca Jericó tiacaacuara, cariyojuaru pueyanoori nuu shuucuaji cajiriquiaa, cumaneeca na masejonura pueya tajishacari nucuaco. 36 Cariyojuaru tojishacari queraatia pueya tajiyano, pueya nequesotareeri:
—¿Casaatejanojoni?
37 Pueyari na sequeree:
—Nazaret tiacajinijinio Jesucuaja tajiya.
38 Cariyojuaruuri nacaquee:
—¡Jesunaa! ¡Supuetana David niquiohuacuajinio supueno pueyanonaa! ¡Cucua quia taraajere quenaaja!
39 Jesu puetanaa pueyari na juaarii na sanaajanura juucua. Nojuajaari saaja socua jiyanohua nacaree:
—¡Supuetana David niquiohuacuajinio supueno pueyanonaa! ¡Cucua quia taraajere!
40 Jesu tojishacari nojuaja, nujuaseeri. Jesuuri pueya sequeree cariyojuaru cuaara jaatucusaaria nocua. Cariyojuaru tiuquishacari nocua, Jesuuri na nequesotaree:
41 —¿Casaa quia paniya cua miiniuria quiajaniyani?
Cariyojuaruuri Jesu riucuaree:
—¡Jiyaniijianaa, niquijiara quiniu paniuhuanijia!
42 Jesuuri na sequeree:
—¡Niquijiara quia quiriohua! Quia namijiacuaja tari jeequerohua cucua quia tiuushacari.
43 Jiyacaritij, cariyojuaruuri maninia niquijiara quiquii. Jesu nuhuaji sacuaareeri na shuquiritianuta Pueyaso. Puetunu Jesu miishano niquiniaajanaari Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaa.