17
Puereetaari quiniutianiya sesa miijiacara
(Mt 18.6-7, 21-22; Mr 9.42)
Na nuhuaji, Jesuuri na pueya sequequiaari:
—Mijiria, pueyari pueyaracaanu sesa miitishaaquiaa. Jiyanohua taraatia quijiaari cuno, cante sesa miitirii tamonuni. Jiyano pueyanoratej, maara socua maninia quiri nera, puereetuuca saajia jaara na riquiajiniji morotasaare, shoniniacu caminia jiuujiajinia jartasocoriquiano. Jaara naa miishaaretej, maara maninia quiri, maja sesa miijiara na jiyatenura niquiriyatu nio muerasuniyojuajinijinio. Cunora, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare maja quenaaja sesa nia miitiniuria pueya.
’Quia tarajanu jaara sesa miiri, quia nacasurenoj. Nojuaja jaara taraajerohua sesa na miiniuucua quiajaniya, quia jiyanoorinioj. Nojuaja jaara sequeyarucua sesa miya quiajaniya niquiriyatu juuca, naajaa, quia jiyanooriquia, nojuaja jaara quia sequere: “Sesa miirii quiajaniyanijia. Cua jiyanoori quenaaja”. Nojuaja jaara quia pacutejore sesa miiniu siete cuno juucaja, naajaa, majaari na tarinitianu jiyanooniu.
Pueyasoocua tiuujia pueyanoori jiyanohua cumaacaraca
Jesu saquiriojosano pueyari Jesu sequequiaari:
—Jiyaniijianaa, socua jiyanohua canaa quia tiuutiri Pueyasoocua, socua cumaaca canaa jiitianura.
Jiyaniijia Jesuuri nojori riucuaree:
—Pueyasoocua nia tiuuniu jaara quiri quenaaja juhua mostaza jajauniyojua, jiyanohua shiitianiyojua, niaa jaara nio satuna jiyona sequere: “Niiquiji quia pacure. Moojinia quia nujuasee”, maara nia sequesano tojiri.
Pueyasora poonijionatucua taa miijia quiriquianij
’Niaa jaara seruraca quiriquia, nojuaja jaara tiajinia tiuquiriohua quia cuhuariquiajiniji tee na namitiariquiaacuajani, quia seya cojuanujiniji soj, ¿niaatucua na sequere: “Miji, quia miaquesuhuaja”? Majaruhua. Niaari saaja na sequenutaniya: “¡Quiria quia sumature! Cua mianuutere coteenu. Cua raaterejuhuaj. Cua miaquenu nuhuaji, quiocua saniniuujia miaquerohua. Quiocua raturohuajuhuaj”. Na nuhuaji, nia seru jaara puetunu nia sequesanojuanaa miiri, ¿niaateeri na sequequiaa “paacarasho”? ¡Maja! 10 Naajuhuaj, niaa jaara puetunu Pueyaso sequesanojuanaa miiri, tama nia sequerejaaja: “Janiyari maja maninia seruni. Majaari tama cua niishitiajajinijijiaaja cua miiniu quiquiaa cua Jiyaniijiara. Janiyari saaja pueyaracaanu paniquiaa cucua na tequejonura juhua naatujuaacuani”.
Jesu naatanijiosacari diez pueya, lepraraca cusosuhua
11 Jesuuri Jerusalén tiacajiniara na pueyata quiariquiaacuhuaj. Jiyacari, Galilea jiya, Samaria jiya tajiniaaco quiariquiaari. 12 Quera na tiuquishacari shiitianiyojua tiacajinia, diez pueya lepraraca cusosuhuari na naacuquiaari. Nojoriiri tucuacaanujijia Jesuucuaji nujuatusee. 13 Nojoriiri Jesuucua nacaree:
—¡Niishitiojona Jesunaa, canaacua quia taraajere!
14 Jesu niquishacari nojori, nojori sequereeri:
—Nia cuaqueya nia niquitishii pueyacuara secojonaa, taa supuetana Moisés sequequiaaricuajani.
Nojori canujuucuatusacarijia, nojori cusonuuri shaajequee. 15 Tamonu nojorijinijinio niquishacari na cuaqueya tari cushiriiquii, nojuajaari Jesuucua tacateyarohua. Nojuajaari na rupaa paaretariquiaa na maniniuhuaqueetasacari Pueyaso. 16 Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Jiyocuara naniriiri. Jesu sequereeri: “¡Paacarasho Jesunaa!” Cuno pueyanoori Samaria jiyajinijinio tahue quiquiaari. 17 Jesuuri na pueya niquiara naa sequeree:
—¿Majateeri diez cusosuhua naatanijiosaanu quirii? ¿Teeteeri narta naataconohua nueve pueyani? 18 ¿Saaja nio tahueteeri tacaterohua Pueyaso na maniniuhuaqueetanura?
19 Na nuhuaji, Jesuuri cuno tahue sequeree:
—Quia sanere. Quia quiaarohua. Quiaacuaja naatarohua cucua quia tiuuniuucua.
Taa na quiniutianiyani, Jiyaniijia Cristo tiuquishacariuhua
(Mt 24.23-28, 36-41)
20 Fariseocuacaari Jesu nequesotaquiaari taacari Pueyaso Jiyarosocoriquiano niniutianiya jiyaniijiara na quiniuria mijiriani. Jesuuri nojori riucuaree saaja:
—Pueyaso Jiyarosano jiitiasacari na muerasu, majaari namijiata niquishano. 21 Majaari na naata sequesaanu: “Niya quiya pa Jiyaniijia quiquio”, “Jati quiyaruhua”. Pueyasocuajaari tari niya jiitiaa na muerasu nia tajinia.
22 Na nuhuaji, Jesuuri tama na pueyajaaja sequequiaari:
—Na nuhuaji, taraatia quishacariiri quiniutianiya. Niaari cua niquiniuucua jiaatianutaniya niaata cua quiniuria rupaquijia, taa niaata cua quiya quiarijiacuaani. Majaari nia niquiniu quiniutianiya janiya. 23 Tamasacaari nia sequenutaniya: “¡Niya quiyacuaja nia Jiyaniijia!” Tamasacaari saniniuujia sequenutaniyacujua: “¡Nooj, jati quiyatej!” Majaari nia tojiniu jiyano pueyatej, nojori jaara naa nia sequeriquia. Majaari nojori neteyotanu najuhuanaj. 24 Mijiria cua tacatesacariuhua, cuno juuca, janiyari niquishaanutaniyani, naatej, taa miacana puetunu jiya cajiniocuajanaa niquishaaquiaacuaani na nunujusacari. 25 Saniniuujia, mijiria cua quishacarijia, janiyari coteenu jiyanohua naquiya miishaanutaniyani. Nio pa quishacari pueyari cua paniyaquiniutianiya. 26 Quera cua tiuquiniu panishacariuhua mijiria, naa quiniutianiyari taa mijiria quiniaa pueya quiquiaaricuaa supuetana Noé quishacarini. 27 Naa quiquiaariiri cuno quishacari. Mijiria quiniaa pueyari juhuajaniya miaquenuujua. Raruujuaari. Juhuajaniya maaji camiyojuaari. Pueyari necojori camiyoteja. Pueyari naa juhuajaniya miijioriquiaa Noé jaara tiuquitiaquiaari na puereetuuca buquejinia. Canashiyaquiji, maruuri jiyanohua niquiaari. Puetunu mijiria quiniaajanaari cusonuuquiaari pajaacajinia. 28 Naa quiquiaarijiuhua supuetana Lot quishacari Sodoma tiacajinia. Cuno pueyari juhuajaniya miaquenuujua. Raruujuaari. Casami masejojuaari. Juhuajaniya na casami niquitiojojuaari. Na cuhuariquiaca natoojuaari. Na tiacara tiajojuajaariuhuaj. 29 Naa juhuajaniya nojori quishacaritij, Lotri tohuataquiaari Sodoma tiacajiniji. Jiyacaritij, maniiri asufreta cojitishano juhua maru niquiaari jiyocuacaanuji. Puetunu cuno sesa miijiacajanaari manijinia catequiaari. 30 Naa quiniutianiyajaariuhua quera jiya puequesacari. Pueyari juhuajaniya quiniutianiya. Janiyari jiyacari canashiyaquiji tiuquiniutianiuhuani.
31 ’Cuno juuca, pueyano jaara na tia cacojiria quiya, cuaara roseyaquiiria na casamiicua tiajiniaaco. Naajuhuaj, pueyano jaara na cuhuariquiajinia quiya, nojuaja cuaara tacateyaquiuhuara na tiajinia. 32 Nia niishiriquia supuetana Lot niquiocua. Na mashishacari, nojuajaari ritia cusoquiaari na nijiniara na niquiniuucua, na casamiicua na taraajesacari. 33 Cante saaja shuquiriaatia mijiria na quiniuria niishiriojojuani, nojuajaari na nuhuaji jiyanohua taraatia quiniutianiya Pueyasooju. Saniniuujia, cante tama na cuaqueyajaaja panitiaja cua tojijiara na quiniuriani, nojuajaari pueyaracaanu shuquiriaatia quijiara jiyatesaanutaniya.
34 ’Cua tojiri. Cuno niucuajuhuaj, caapiqui pueya jiuriatoosacari juucua na maquetujinia, niquiriyatujuaari rishaanutaniya jiyocuacaanura, Pueyaso pueyano na quiniuucua. Tamonuuri tiujiasaanutaniya saniitiosocoriquiano. 35 Cuno juucajuhuaj, caapiqui maajipohua riiquiniuushacari jatiqui juucua, cucua tiuujiaari tarajanu shuriucuaji rishaanutaniya. Tamonuuri tiujiasaanutaniya saniitiosocoriquiano. 36 Caapiqui pueya quishacari cuhuariquiajinia, cua pueyanoori rishaanutaniya. Tamonuuri tiujiasaanutaniya saniitiosocoriquiano.
37 Jesu pueya tojishacari naa Jesu sequesanotej, nojoriiri na nequesotaree:
—¿Tee nio quia pohuatasano niquishaanutaniyarini?
Jesuuri nojori riucuaree miriqui:
—Tee casaa moqueyani, mohuari tii rerejiya.
Naajuhuaj, majaari quenaaja niquiriyatu Pueyaso tojiyashijia cureenu quiniutianiya saniitiosoo.