16
Miriqui Jesu pohuatasano pueyanojiniji, cante na jiyaniijia cumaneeca riutiocojuani
Jesuuri na pueya pohuataquiaari nio miriqui pohuatasanojuhuaj, nojori na niishitiojonura:
—Tamonu casamiriaca pueyanoori tamonu pueyano jiitiaja na casami cojuariquiano, na cumaneecanio. Tamasaca pueyari cuno camarnu pohuataree na seruna na cumaneeca riutiocoriquiaa jiyasohuaja, tama nerajaaja. Cunora, jiyaniijiaari cuno na seru sequeree: “¿Taa quia miiquiaa janiyani? ¡Quiaana sesa miiquiaa! Quiarijia cua niquitiore quia naajiotasano puetunu quia miishanojinijijianaa. Majaari socua quia quiniu quiniutianiya cua casami cojuana”. Cunora, cumaneeca cojuanaari niishiriojoquee. Tama sequereejaarijia: “¿Taa cua miiniutianiyarini cua jiyaniijia jaara cua jatare cua poonijiosanojiniji? Janiyari maja cumueecani, cuhuariquiajinia cua poonijionura. Naajuhuaj, jiyanohua cararaatiaari quiria, pueyajiniji nareja cua mashiniquijionura cua panishano. ¡Jaj! Tari niishiquiinijia taa cua miiniutianiyani tamasaca taraajenura cucua, nojori masuunura janiya nojori tiajinia cua quiniuria, janiya jaara nio poonijiosanojiniji jatasaareni”. Naaratej, nojuajaari naa miiquiaari. Juhuacatecara sequequiaari pueyari, nojori nijionura nocua, canapue na jiyaniijia niquitiojoquiaari casamicuajani. Coteenu tiuquinia pueyano nequesotareeri: “¿Casaa cua jiyaniijia niquitiojocanu quiajaniyani?” Pueyanoori na riucuaree: “Cua niquitiocanu cien patacocua mishaja shiyocuani”. Cumaneeca cojuanaari na sequeree: “Ritia quia cajiri. Niya quiya quia masesano casamijiniji naajiotasano. Tamonu quiarinio quia miiri. Quia naajiotare saaja cincuenta patacocua mishaja shiyocua”. Na nuhuaji, tamonu pueyano nequesotareeri: “¿Quiajaniyariuhuaj? ¿Casaa cua jiyaniijia niquitiojocanu quiajaniyani?” Na riucuareeri: “Cua niquitiocanu cien canaasatu mishaja trigoni”. Cumaneeca cojuanaari na sequeree: “Niya quiya quia masesano casamijiniji naajiotasano. Tamonu quiarinio quia naajiotare saaja ochenta canaasatu mishaja trigo”. Na jiyaniijia jaara niishiquiaari sesa na seru miishano, na sequereeri: “¡Quiaaqui jiyanohua niishijia tama quia cuaqueyajaaja quia cojuanura!”
’Seetanujuanaa pueyanaa, Pueyaso niishiyashijiaca pueyari socua jiyanohua niishijiaca cuhuashiqui quijiaca pueyajiniji. Nojori cutaraari niishijia maninia nojori miiniuria narta pueya, pueya paniniuria saniniuujia nojori.
’Naarate nia nacasuyanijia, naa capora nia quirijiuhuaj, maninia nia miiniuria pueya. Maja nia casami nia jamuenu. Cunocuajaari nareja Pueyaso niquitiosano niajaniya. Naacuajitij, capora nia quishacari mijiria jaara puequema, nia Jiyaniijiaari nia tiuquinitianutaniya pueyaracaanu quishaqui jiyocuacaanu, jiyanohua na shuquiritiasacari niajaniya.
10 ’Pueyano jaara jiyatesaare secaja casami cojuana na quiniuria, nojuaja jaara maninia cojuaquiaa cuno secaja casami, na camarnuuri nocua tiuuniutianiya. Naaratej, na camarnuuri queraatia casami cojuanara na jiyatenutaniya. Saniniuujia, cante jiyatesaaree secaja casaa cojuana na quiniuriani, cuno pueyano jaara secaja na cojuasanojiniji nohuasejoquiaa jiyasohuaja, majaari tari nocua tiuushaanu. Nojuaja jaara jiyatesaare queraatia casami cojuanara, naa nohuasejonutaniyajaariuhuaj. 11 Naajuhuaj, niaa jaara maninia jiitiaaquiquiaa mijiria casami, Pueyasoori niaacua tiuyaquiniutianiya seetanujuanaa maninia jiyocuacaanuji casami nia jiitianura. 12 Naacuajitij, niaa jaara tamonu pueyano casami cojuaaquiquiaa maninia, ¿Pueyasotucua taa niquitiore niaarano na riuriotacani? Maja cutaraari nia niquitiosaanu quiniutianiya.
13 ’Poonitijiosano pueyanoori maja na naata caapiqui jiyaniijiara poonijionu. Jaara caapiqui jiyaniijiaraca quiri, tamonu samiritiaari, na panishacari tamonu. Naajuhuaj, niquiriyatu jiyaniijia tojijia quiniutianiya maniniaari, na soosacari tamonu. Naajuhuaj pueyanaa, majaari nia naata Pueyasoocua jiaatianu, cumaneecaacuanio. Niaa jaara cumaneeca panijia quiri, niaari cumaneecara poonijiotesaanutaniya saaja. Naacuajitij, Pueyasoori maja na naata nia poonitijionu nera.
14 Fariseocuacaari jiyanohua cumaneeca panijiaca quijia. Naaratej, nojori tojishacari Jesu sequesano, nojoriiri saaja na rerequeteree. 15 Jesuuri nojori sequeree:
—Niaacuajaari tama nia cuaqueyajaaja jiyatequiaa sapuenu pueyano maniniu nia niquishaanura. Pueyasocuajaari nioojia niishiya. Niaari pueya jiyajenetequiaa nojori jiyanishacari niaari Pueyaso panishano cutara, queraatia casami nia jiitiasacari. Saniniuujia, casaa pueya jiyatequiaa socua jiyanohua na panishanorani, Pueyasoori cuno soya cutara.
Moisés Rootasanoori coteenu quiquiaari, quiarijia quiya cutaraari quiarinio Pueyaso Rupaa
16 ’Moisés Rootasano, mariyata puetunu tariucuacaanu Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaa pohuatasanojuanaari pueya tojitiasocoriquiano quiquiaari, Tiuquinijiona Juan pohuatasanojuhuaj. Quiarijia saniniuujia, maninia rupaa Pueyasojinijiiri pohuatasaaquiaa, taa Pueyaso jiyanooniu paniya pueyani, na muerasu nojori quiniuria. Quiarijiani, puetunu pueyajanaari jiyanohua saniniujiya Pueyaso muerasu nojori quiniuria.
17 ’Nio jiyari shaajeriquiano, jiya cajiniocuanio. Saniniuujia, tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pohuatasano cutaraari maja na shaajenu quiniutianiya quenaaja.
Jesu niishitiojosano, pueyano carteyaquiniuria necocua
(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)
18 ’Pueyano jaara necocua cartere tamonu maajitia na caminiuria, cuno pueyanoori jiyanohua sesa miya Pueyaso niquiara. Naajuhuaj, cante cartesano maajitia camiyani, cunoori sesa miyajuhuaj.
Jesu pohuatasano casamiriaca pueyanojiniji, Lázarojinijinio
19 ’Casamiriaca pueyanoori quiquiaari. Jiyanohua maniniuqui toqueya cushiyojojuaari, juhua jiyaniijianucua toqueya. Jiyanohua na shuquiriniutia, puetunu juucajanaa queranacujujuaari. 20 Jiyacaritij, casamiijiu pueyanoori quijiajuhuaj. Jiyanohua sapueyaraca. Nojuajaari cuno casamiriaca pueyano tia tohuateyaji niojotasano puetunu juucajanaa. Na sesaari quijia Lázaro. 21 Nojuajaari casamiriaca miaquejajiniji totinijiosano raacua miaquenu panijia juucua. Saaja sareyari na sapueya rimianacunuujua. 22 Na nuhuaji, cuno casamiijiu pueyanoori cusoquiaari. Pueyaso seyari na riquiaari supuetana Abrahamta na quiniuria, Pueyaso muerasurano shanohua quiquiojinia. Cuno casamiriaca pueyanoori cusoquiaarijiuhuaj. Jamosaaquiaariiri. 23 Sesa miijiacarano quiquiojinia na quishacari, naquiya na miishacari tii, nojuajaari mauquiaari. Cuniquiji tucuacaanu niquirii Lázaroori, shuquiriaatia quiyano supuetana Abrahamta. 24 Casamiriaca pueyanoori nacaree: “¡Cua supuetana Abrahamnaa, cucua quia taraajere quenaaja! ¡Lázaro quia jiyarore cucua! ¡Cuaara na juaashiquia nacatu shiiria mohuacajinia! ¡Cua niti shiniajaquee quenaajacua! ¡Janiyari puera jiyanohua naquiya miya nio manijiniani!” 25 Abrahamri saaja na riucuaree: “Sanajanaa, quia niishiri taa jiyanohua maninia quia quiquiaarini, pueyaracaanu jiyocua quia quishacari. Lázaroori saniniuujia jiyanohua taraatia quiquiaari pueyaracaanu, jiyocua na quishacari. Lázaroori quiarijia niya cumanijiashiya. Quiaari saniniuujia naquiya miishiyacujua. 26 Naajuhuaj, jiyanohua tucuaa tacoori pa tajinia quiya. Cunora, cante niiquiji niuuniu paniya cuniquijiria quiocuani, majaari na naata. Naajuhuaj, cante quia quiquiojiniji niuuniu paniya niiquijiriani, majaari na naatajuhuaj”. 27 Casamiriaca pueyanoori supuetana Abraham sequerohuacuhuaj: “Naa naasucuaj cua supuetana Abrahamnaa. Naajaa, quia secojiyanijia, Lázaro quia jiyarorohua cua que tiajinia. 28 Tii quiyajaari cua tapueyocuaca. Cinco tarajanuhuaracanijia. Lázaro cuaara nojori numooteera, maja nojori quejoosaanurajuhua nio saniitiosaqui quiquiojinia”. 29 Abrahamri na riucuaree: “Nojoricuajaari Moisés Rootasano jiitiaa, puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajiotasanojuanaanio. Quia tapueyocuaca cuaara tojitiaara cuno”. 30 Casamiriaca pueyanoori riucuaree: “Naa naasucuatuhuaj, cua supuetana Abrahamnaa. Naajaa, tamonu pueyano macunucuajinijinio jaara muetarohua nojoriicua, nojoriiri noojia tacatonutaniya sesa nojori miiniujiniji”. 31 Abrahamri saaja na riucuaree: “Nojori jaara Moisés Rootasano tojitianu paniyaquiquiaa, Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutasanonio, majaari nojori tojitianu quiniutianiyajuhuaj, macu pueyano jaara samiitiarohua”.