15
Jesu pohuatasano miriqui tashucuano borregojiniji
(Mt 18.10-14)
Roma tiacajinia quijia jiyaniijiara cumaneeca masejonaa, mariyata sesa miijiaca pueyari Jesuucua nijioriquiaa na pohuatasano nojori tojitianura. Cuno pojoriiri Fariseocuaca soosano pueya quiriquiaa, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa soosano pueyanio. Cunora, Fariseocuacaari, mariyata Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari tama rimiaaqueturiquiaajaaja Jesuucuara. Naa pocuaturiquiaa Jesuuri:
—Cuno pueyanoori sesa miijiaca pueya shanacuquiaa nocua nojori nijionura. ¡Juhuajaniya nojoritia miaquequiaajaariuhuaj!
Naaratej, Jesuuri nojori niquiara pohuataree nio miriqui pohuatasano:
—Niaa jaara cien borregohua jiitiariquia, nojorijinijinio niquiriyatuniyojua jaara tashucuare, ¿taa nia miiquiaani? ¿Niaatucua nia noventa y nueve borregohua cureeno tiujiaaquiri rupaquijia cuhuariquiajinia, tashucuano borrego nia pajenura, niaa cuaara na riuriatarohuajaatijia? Taaquiriirinij. Niaacuajaari naa miiquiaaquij. Niaa jaara na riuriatasee, niaari nia shuquiriniutia na paquiohua nia numueecuaji. Niaa jaara na tiuquitiarohua nia tiajiniohua, niaari nia rupuenaa, mariyata nia shuriucua quiniaa rerejotenutaniya nia sequenura nojori: “¡Cuata nia shuquiriri quiarijia! ¡Tari riuriatarohua cua borregoniyojua tashucuanonijia!” Seetanujuanaa nia sequeyanijia, naajaariuhuaj, jiyocuacaanu quiniaari jiyanohua shuquiritiuquiaa niquiriyatu sesa miijia jaara noojia tacatore sesa na miiniujiniji. Cuno pueyanoori socua jiyanohua shuquiritiasano tamasaca noventa y nueve pueyajiniji, canapuetucuaja tari maninia pueyacuaani.
Jesu pohuatasano miriqui juurequetesano cumaneejiniji
’Naajuhuaj, tamonu maaji jaara diez cumaneecaraca quiri, jaara niquiriyatu juurequetere tiajiniaaco, ¿maatucua taa miirini? Na samaritiu noshitiniutianiyari, na tia na netoonujunura. Pueyaracaanu jacaria na pajenutaniyari cuaara na riuriatarejaatijia. Na riuriatasacari na juurequetesano cumanee, maajiiri na rupuenaa, mariyata na shuriucua quiniaa maajipohua rerejotenutaniya na sequenura nojori: “¡Miji nia nimia! ¡Cuata nia shuquiriri! ¡Tari riuriatarohua cua juurequetesano cumaneenijia!” 10 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, jiyocuacaanu Pueyaso seyari naa shuquiriquiaajuhuaj sesa miijia jaara noojia tacatore sesa na miiniujiniji.
Jesu pohuatasano taa tamonu pueyano jiyanooquiaari neyanuni
11 Na nuhuaji, Jesuuri nio pohuatareejuhuaj:
—Tamonu pueyanoori caapiqui niyanuraca quiquiaari. 12 Socua naatujuaari na que sequeree: “Cua quenaa, quiarijia cua niquitiore quia jiitiasanojiniji, quiria quiriquiano quiaa jaara shaajeyare”. Naacuajitij, na queeri puetunu na jiitiasanojuanaa niquitiojoree necohua. 13 Socua naatujuaari rupaquijia camueenujuquiaari na que tiajinia. Na nuhuaji, puetunu na que niquitiosanojuanaa nojuajani, nojuajaari saniniuujia tamasaca na niquitiojoree na cumaneecara. Na nuhuaji, na cumaneecata quiaquiaari tucuacaanuuri, tamonu jiyajinia. Cuniqui, puetunu na cumaneecajanaa puecaquiaariiri sesa na miiniutia. 14 Nojuaja jaara puetunu na cumaneeca puecaquiaarijianaa, cuno jiyajiniaari jiyanohua miaajesacari quiquiaari. Mashajaari juhuacatecara miaajequiaari. 15 Cunora quiaaree tamonu tahuecua cuno jiyajiniaari, nera na poonijionura. Cuno tahueri na jiyaroree na cuhuariquiajinia na cushiya na cojuanura. 16 Mashajaari cushiya miaquesano miaquenu paniriquiaa juucua na miaajenuta. Cunoori tamaatia purootu cocua quiquiaari. Majaari tamonu pueyano niquitionu quijia quenaaja na miaquesocoriquiano. 17 Na nuhuaji, tama sequereejaarijia: “Cua queeri queraatia na tiajiniaaco seyaraca. Nojoriiri maninia miaquenuuquiaa taquiya. Nojori sumatuuri cureequiaajuhuaj. ¿Janiyarijiataj? ¡Janiyari niya quera cusoya cua miaajenutani! 18 ¡Cua queecua tacateyarohuaraquij! Janiyacua na sequesuhuani: ‘Cua quenaa, janiyari Pueyaso miiquianu sesani. Janiyari sesa miiquianu quiajaniyajuhuaj. 19 Majaari socua cua sequenu quia niyanuta. Janiyari puera sesa miijiani. Cua jiyatere juhuari juhua quia seru cua quiniuria, quiara cua poonijionura’ ”. 20 Naa na niishiriojonu nuhuajitij, mashajaari quiaquiaariuhua na queecua.
’Tucuacaanu na quishacarijia na que tiajiniji, na queeri na niquirii. Nocua taraajereeri. Nocua neteyareeri na naacunura. Na cacaseeri. Na nujuunequereejaariuhuaj. 21 Neyanuuri na que sequeree: “Cua quenaa, janiyari sesa miiquianu Pueyasoni, quiajaniyanio. Majaari cua sequenu quia niyanuta”. 22 Na queeri saaja na tiaco seya sequeree: “¡Ritia! ¡Socua maniniuqui toque miji nia riquioo! ¡Niocua quiyanu cushitirinioj! ¡Jaaniisho nia cushitiri! ¡Sapatu nia cushitirijiuhuaj! 23 Pa riuutianishano juunu niquiojua nia quiacoo mosocoriquiano. Quiarijia pa queranacure. Pocua miaquenuureni, quiyanu pa shuquiritiasacari. 24 Nio quiyanuniyojuaari juhua macu quiriquiaa. Quiarijia samiitiarohuari. Nojuajaari shaajequiaari. ¡Tari pocua muetarohuari!” Naacuajitij, nojoriiri juhuacatecara queranacuquiaari.
25 ’Jiyacaritij, jiyapueranuuri cuhuariquiajinia quiriquiaa. Na tacatesacariuhua tiajiniohuara, jaara tari cateca quiriquiaa, saaja pueya tojirii jaaquequenuyanoori, nianujuniuyanonio. 26 Naaratej, na que tiaco seru piiriiri: “Miji, cua sequere, ¿casaara tiajinia cojuatuneshiyani?” 27 Seruuri na riucuaree: “Quia nuhuajishanacuaja tari tiuquiriohuano. Quia queeri shuquiriaatia quiya maninia na tiuquishacariuhua, maja cusosu. Naaratej, canaa sequereeri querasapiquia juunu niquiojua canaa monura”. 28 Jiyacaritij, jiyapueranuuri jiyanohua juaaquii. Majaari tiajinia na tiuquiniu paniniu quiriquiaa. Nocuaji na queeri nocua tohuatamaa carijiniacuma, na nenecojonura tiajinia na tiuquiniuria. 29 Na que sequeree saajaari: “Quiaacuajaari niishiya, janiyari pueyaracaanu poonijioquiaa quiarani. Majaari quenaaja cua tarijionu quiquiaa quiajaniya. Naa maninia tojijia cua quishacari quiajaniyatej, ¡majaari quia niquitionu quiquiaari janiya quenaaja niquiriyatu cabraniyojua, cua queranacunura cua rupuenaata! 30 Quiarijia saniniuujia, quia niyanu seque tiuquishacariuhua, ¡quiaari querasapiquia juunu niquiojua moree nera! ¡Nojuajaari quia cumaneeca puecacanu paanatujuriicua!” 31 Na queeri na sequeree: “Sanajanaa, quiaari pueyaracaanu cuata quiya. Puetunu cua jiitiasanojuanaari quia casaa. 32 Naajaa, quiarijiani, maninia pa queranacure. Shuquiriaatia pa quirij. Quia tarajanuuri juhua macu quiriquiaa tari. Quiarijia samiitiarohua pajaniyaraari. Nojuajaari juhua tashucuacanu pocuaji. Quiarijia pocua muetarohuari”.