14
Jesu naatanishacari cusosu poreeno pueyano
Tamonu samaatenu juuca, Jesuuri tamonu Fariseocuaca jiyaniijia tiajinia quiaquiaari miaquenura, socua tamasaca Fariseocuacatanio. Nojoriiri Jesu shootiaturiquiaa nojori niishiniuria casaa na miiniutianiya samaatenu juucani. Jiyacaritij, tamonu pueyanoori Jesu tacoji nujuariquiaa, poreeno cusotaano. Jesuuri Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa nequesotaree, Fariseocuacanio:
—¿Taa nia serojoquiaa Moisés Rootasanojiniani? ¿Maniniate cusosu pa naataniniu samaatenu juuca?
Nojoriiri saaja sanaa na tojitiariquiaa. Jesuuri cusosu quiaree jiyacari. Na naataniriiri. Na jiyarorohua na tiajiniaari. Na nuhuaji, Jesuuri cuno Fariseocuaca sequeree:
—Nia burro, nia juunu jaara raama tiyare samaatenu juuca, ¿niaatucua samaatenu juuca shocoterejaara, raamaji nia jaaniuhuara nia seru?
Majaari nojori riucuanu quirii quenaaja.
Taa pa miyani queranacunura masuusano pa quishacari, taamueca pueyate masuushiyajaaniuhuaj
Jesuuri shootiariquiaa taa masuusano pueya socua panishano cajitiucuajinia nojori cajitiuniuria riutioconeetariquiaani. Jesuuri cunora nojori niquiara pohuataree nio pohuatasano. Naa sequereeri:
—Quiaa jaara masuusaariquia camishacari queranacunura, maja cumaati quia cajiniu socua tojishano pueyano cajijiaranojinia, tamonu pueyano mariqui tiuquiriiri socua tojishano pueyano quiajaniyajiniji. Socua tojishano pueyano jaara tiuquishii, nia masuuna pueyano naasucuaari quiocua niniutianiya na sequenura quiajaniya: “Shiiquia. Quia sanere nio pueyanoocuaji”. Naacuajitij, quiaari cajitishaanutaniya quia caririquiniutia pueya paniyaquishano cajitiujinia, miaqueja puequeetujinia. 10 Nocuaji nia sequeyanijia, niaa jaara masuusaariquia miaquenura tamonu tiajinia, niocua cajishiiquia socua paniyaquishano cajitiujinia. Naacuajitij, quia masuuna jaara niquiri quiajaniya, nojuajaari quia sequenutaniya: “Cua rupuenanaa, ¡niya quia cajishii socua panishano cajitiujiniani!” Naacuajitij, cuniqui quiata quiniaari niishiniutianiya, quiajaniyaqui nia masuuna panishano pueyano. 11 Naajuhua Pueyasora, cante tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua tojishano pueyano na quiniuriani, nojuajaari cararosaanutaniya. Saniniuujia, cante tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua panishoo pueyanoni, nojuajaari maninia jiyatesaanutaniya juhua tojishano pueyanora.
12 Jesuuri na masuuna pueyano sequereejuhuaj:
—Quiaa jaara queranacunu paniya, majaari quia masuunu saaja quia rupuenaa, quia tapueyocuaca, quia panishano pueyanio. Naajuhuaj, majaari quia masuunu quia shuriucua quiniaa casamiriaca pueya. Quiaa jaara nojori masuure, nojoriiri quia masuunutaniya saniniuujia. Naacuajitij, quiaari tari namishaarohuacuaja. Cunora, majaari socua quia masenu quiniutianiya Pueyasojiniji. 13 Naaratej, quiaa jaara queranacunu paniya, quia masuure casamiijiuniucua pueya, sesaruneca pueya, sesacujuanucua pueya, cariyojuarujurinio. 14 Naacuajitij, quiaa jaara naa miiri, quiaari shuquiriaatia quijia quiniutianiya cutara. Majaari nojori naata masuunu quiajaniya saniniuujia. Naaratej, Pueyaso cutaraari maninia miiniutianiya quiajaniya saniniuujia, na samiitianijiosacariuhua maninia miijiaca pueya.
Miriqui Jesu pohuatasano na queranacunujiniji
(Mt 22.1-10)
15 Jesuta cajiyano pueyano tojishacari naa Jesu pohuatasanotej, Jesu sequereeri:
—¡Shuquiriaatia quijia cutaraari cuno, cante Pueyaso shuriucua miaquenutaniya jiyocuacaanuni!
16 Jesuuri na sequeree:
—Tamonu pueyanoori queraatia sumatuquiaari pueyata na queranacunura. Nojuajaari coteenu queraatia pueya masuuquiaari. 17 Quera miaquenuusacari, na seru jiyaroreeri na masuusano pueya na sequenura: “Miji, puetunujuanaa tari jeenucuasaaree niaacuaji. Nia miaquesee”.
18 ’Puetunu masuusano pueyajanaari juhuacatecara sequequiaari maja na naata quianu miaquenuucua. Coteenu masuusano pueyanoori cuno seru sequeree: “Janiyari shusha maseree tamonu cuhuariquiani. Janiyari nocua quiaa na niquiniuucuani. Cua jiyanoori quenaaja. Maja cua naata quianu quiata queranacunuucua”. 19 Tamonu masuusano pueyanoori sequeree: “Janiyari diez poonijiojuaca juyaca masereeni. Na saniniuucua quiaanijia. Quiocua cua jiyanoori cua quiaaquishacari queranacunujinia”. 20 Tamonu masuusano pueyanoori sequereejuhuaj: “Shusha camiriinijia. Cunora, maja cua naata quianu”. 21 Seruuri tamajaaja tacateyarohua na camarnu tiajiniohua. Na jiyaniijia pohuatasuhua na masuusano pueya sequesanoori. Na jiyaniijiaari juaaquii. Na seru sequereeri: “Ritia quia quiaare tamasaca pueya masuunuucua tiaca nucuaacaco. Miji quia rijiocoo casamiijiuniucua pueya, sesaruneca pueya, sesacujua pueya, cariyojuarujuri pueyanio”. 22 Seru tiuquishacariuhua, na jiyaniijia sequesuhuari: “Jiyaniijianaa, janiyari tari miiriini taa quia sequeree janiyacuajani. Juhuanojuaja maja tia mishiniu”. 23 Na jiyaniijiaari na sequeree: “Socua pueya quia pajecoo tiaca nucuaacaco, tamasaca tiacajiniara nucuaacaconio. ¡Socua pueya quia nenecojocoo nojori niniuria, cua tia mishiniuria! 24 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, coteenu cua masuusano pueyajinijinioni, majaari quenaaja niquiriyatu nojorijinijinio saniniu quiniutianiya cua sumatusano”.
Saaja tama na cuaqueya panitiajajaarijia na naata Cristo nuhuajiniu
(Mt 10.37-38)
25 Jiyanohua queraatia pueyari Jesuta quiojoriquiaa. Jesuuri nojoriicua tacateree. Nojori sequereeri:
26 —Cante cucua niya cua pueyano na quiniuriani, nojuaja cuaara niishiiria nio. ¡Maja nia naata cua pueyano nia quiniu nia paniyaquishacari janiya socua nia quejiniji, nia nucuajinijinio! Nia niquiocua, nia niquiohua, nia tapueyocuaca, nia rimiatuhuajuhuaj, nia panishacari nojori socua janiyajiniji, ¡majaari nia naata cua pueyara nia quiniu! Naajuhuaj, ¡majaari quenaaja nia naata tama nia cuaqueyajaaja panijia nia quiniu socua janiyajiniji! 27 Cante tama na cuaqueyajaaja panitiaaquijia cucuarani, majaari na naata cua pueyanora na quiniu. 28 Niaa jaara jiyaconaja tia tianu paniri, ¿majate coteenu nia cajiniu nia niishiriojonura taa cumaneecate panishaanutaniyani, na tucuatanura puetunujuanaa? Naajuhuaj, niaari niishiriojiya, queraatia quiyacuajate nia cumaneeca. 29 Niaa jaara coteenu naa miyaquiri, niaari najuhuana morijiucua nujuatejonutaniya, na nuhuaji majaari socua nia cumaneeca quiniu nia tucuatanura nia tia. Puetunu nia tia niquiniaajanaari juhuacatecara nia macaatiniutianiya. 30 Nojoriiri sequenutaniya: “Cuno pueyanoori tianu coteecanu najuhuanaj. Majaari na naata na tucuatanu quiarijia”. 31 Naajuhuaj, jiya jiyaniijia jaara quianu paniri narta jiyaniijiata miaquetoonura, ¿majate coteenu na cajiniu na niishiriojonura, na naatate diez mil na pueyata shocotanu cuno tamonu jiyaniijia, nocua niyano veinte mil na pueyatani? 32 Cuno jiyaniijia jaara niishiri, maja na naata na shocotanu quiniutianiya narta jiyaniijia nocua niyano, majaari na miaquetoonu quiniutianiya. Saniniuujia, tucuacaanu narta jiyaniijia quishacarijia, nocua jiyaramiquiniutianiya na pueyari, nata nojori pocoojonura maninia, nojori jiyanootioonura. 33 Naajuhuaj, niaa jaara carteyaquiri puetunu nia jiitiasanojuanaa, majaari nia naata cua pueyanora nia quiniu.
Miriqui Jesu pohuatasano shonijiniji
(Mt 5.13; Mr 9.50)
34 ’Shoni jaara tiquiriiquia quiya, maniniaari, pa panishano. Jaara shaacara quiquii, ¿taate na naata tiquiriiquiara na quiniuhuani? Maja na naata. 35 Najuhuana quiyari. Majaari quenaaja maninia na quiniu cuhuariquiajinia jatasocoriquiano maninia na moritianiniuria nataacuaca. Majaari quenaaja maniniajuhuaj, na paatishaanura na moquijianura, natau pajama niojosocoriquiano. Jaara naa maninia quiyaquiritij, nareja jatashiyari. Cante numaaracani, cuaara tojitiaara miriqui cua pohuatasano. Cuaara na niishiiriajuhuaj. Seetanujuanaa cua tojitiajaca pueyani, nojoriiri juhua shoni mijiria.