13
Nioojia nia tacatore sesa nia quiniujiniji
Jiyacari, tamasaca pueyari Jesuucua tiuquiijioquiaari. Cuno pueyari naa Jesu pohuataquiaari:
—¡Jiyaniijia Pilatoori Galilea jiyajinijinio pueya puecoorucuaa! ¡Na nuhuaji, nojori nanaca cojitiriiri Pueyasoocuara nojori puecoosano seya nanacata!
Jesuuri nojori sequeree:
—¿Niaateeri jiyaniya cuno Galilea pueyari naa miishaarucuaa socua jiyanohua sesa miijiaca nojori quiniuucua narta Galilea pueyajiniji? Seetanujuanaa nia sequeya cutaranijia, nojoriiri maja socua sesa miijiaca quiquianu niajaniyajiniji. Niajaniyajuhuaj, niaa jaara tama nioojiajaaja tacatoyaquiri sesa nia miiniujiniji, niaari taraatia puecoosaariquianojuhuaj. ¿Cuno dieciocho pueyariuhuaj, canapuete cusonuucanu cuno jiyaconaja tia jaara nojori shiniacacanu Siloé cuari shuriucuatej? ¿Niaateeri jiyaniya nojori socua sesa miijiaca quiquianu narta Jerusalén tiacajinia quiniaa pueyajiniji? Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nojoriiri maja socua sesa miijiaca quiquianu niajaniyajiniji. Janiyari quiarijia nia numooteyani, niaa jaara tacatoyaquiri nioojia sesa nia miiniujiniji, niaari taraatia puecoosaanutaniyajuhuaj.
Miriqui Jesu niishitiojosano muetuhuo naanajiniji
Jesuuri na nuhuaji pueya niishitiojoquiaari nio miriqui pohuatasanota:
—Tamonu pueyanoori higo naana jiitiaquiaari na uva cuhuariquiajinia. Tamacari, na camaruuri nocua quiaquiaari na niquiniuria. Na jajau mianu paniriquiaa juucuaari. Shaanoori quiriquiaa. Cunora, na cuhuariquia cojuana sequereeri: “Quia niquiri nio naana. Janiyari pueyaracaanu najuhuana niquiaani na jajau pajenura. Pueyaracaanu muetuyaquiyari. Tari na shocojorucuaari jiuujianaraca marijia. ¡Quia nure! Tamonu cuaara na nujuasaqui natasaaria, na muetunura cutara”. Cuhuariquia cojuanaari na riucuaree: “Jiyaniijianaa, quia tarinitiarejaara tamonu marijiara. Janiya na pajama jiya tacarojotanutaniyani na sasetanura. Na nuhuaji, janiyari juunu cueaca na pajama paatiniutianiyani. Janiya jaara naa na miirini, muetunutaniya naasucua. Jaara muetuyaquiri, pocua socua na nureni”. Naajuhuaj pueyanaa, Pueyasoori sashiya, maninia miijiaca nia quiniuria.
Jesu jeecasacari porocuatucua samaatenu juuca
10 Tamonu samaatenu juuca, Jesuuri tamonu tiacajinia niishitiojoriquiaa Pueyaso secojojua tiajinia. 11 Tamonu maaji cusosuuri tii quiriquiaajuhuaj. Dieciocho marijiaari na shoconujuquiaari porocuatu na quishacari. Samaruuri naa na jiyatequiaari. Majaari quenaaja na naata maninia nujuanu quijia. 12 Jesu jaara na niquiquiaari, na sequereeri:
—¡Maajiniaa miji! ¡Quia nijiniacuaja tari jeequerohua!
13 Jesuuri na juaashiquia niaree maajiicua. Jiyacaritij, maajiiri maninia jeequequee. Nojuajaari Pueyaso maniniuhuaqueetanu coteeree naa na miishaanuucuatej. 14 Pueyaso secojojua tiajinia jiyaniijiaari juaarii naa Jesu miiniuucua samaatenu juuca. Naaratej, tii quiniaa pueya sequeree Jesu niquiaraari:
—¡Seis juucacuajaari quiya puetunu semaanajiniajanaa pa poonijionura! ¡Niocua cuno juuca nijioriquia nia naatanijiosaanura, maja samaatenu juuca!
15 Jiyaniijia Jesuuri sequeree:
—¡Sapuenu juhua maninia miijiaca niquishano pueyanaa, puetunu niajaniyajanaari nia juunu, nia burro samaacartaquiaa samaatenu juuca, nia jaatucusocoriquiano mohuaca na raatenura! 16 ¿Nio maajiiriuhuaj? Nojuaja cutaraari supuetana Abraham niquiohuacuajinio supueno. ¿Majateeri maniniajuhua samaatenu juuca pa samaacatanura Satanás morojosano? Dieciocho marijiaari tari nio maaji shoconujurucuaa pueyaracaanu porocuatu na quishacari.
17 Naa Jesu sequesacaritij, puetunu na paraajanaari caririquitiurii. Saniniuujia, puetunu pueyajanaari shuquiriaatia quiriquiaa nojori niquishacari queraatia maninia Jesu miishano na cumaacata.
Miriqui Jesu pohuatasano mostaza jajaujiniji
(Mt 13.31-32; Mr 4.30-32)
18 Jesuuri sequequiaari:
—¿Taate cua naata niishitiojonu niajaniyani, nia niishiniuria taa Pueyaso poonijiya pueya jiuujiajinia na rupaatani? 19 Na rupaari juhua mostaza jajauniyojua, pueyano natasano na cuhuariquiajinia. Cuno jajau jaara moritiare, puereetuucara caneyari. Naacuajitij, shuhuari na cashacucuaacua jesuya. Naajuhuaj, Pueyaso rupaari caneya pueya jiuujiacajinia puetunu nio jiyajiniajanaa maninia miijiaca nojori quiniuria.
Miriqui Jesu pohuatasano pan poreetajajiniji
(Mt 13.33)
20 Jesuuri nio pohuataquiaari socua:
—¿Casaa cua pohuatanutaniya nia niishiniuria taa Pueyaso poonijiya mijiria na rupaatani? 21 Pueyaso rupaari juhua pan poreetaja maaji cojitishano trigo cashojuata, shanacusano jiuujianaraca shiitianiyojua tohuatashijinia. Pan poreetajaari puetunu cuno cashojua miniquiootasanojuanaa poreeteja. Pueyaso rupaari naa poonijiojuajuhuaj.
Juhua shiitianiyojua tohuateyari quiya Pueyasoocua pa quianura
(Mt 7.13-14, 21-23)
22 Jesuuri Jerusalén tiacajiniara quiariquiaa na pueyata. Nucuaco na quiasacari, pueya niishitiojoriquiaa tiacajiniaari, shiitianiyojua tiacajinianio. 23 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori na nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿saaja quenaaraqui pueyateeri Pueyaso pueyara jiyatesaanutaniya?
Jesuuri nojori riucuaree miriqui:
24 —Jiyanohua nia saniniujiuri shiitianiyojua tohuateyaco nia tiuquiniuria, Pueyaso nia rupuenura. Juhuacarijia nia numooteyanijia, queraatia pueyari nocua tiuquitianu paniniutianiya juucua. Majaari nojori naata quiniutianiya saaja. 25 Cua tojitiare. Tia camaru jaara sanere, tohuateya tionutaniyari. Niajaniya, cante na tia carijiniacuma quiyajaani, niaari tohuateya piquiniuuniutianiya najuhuanaj. Niaa jaara naa nacare: “¡Jiyaniijianaa, canaacuaji quia riatare tohuateya!”, nojuajaari nia riucuanutaniya: “Maja cua niishiniu tejenote niajaniyani”. 26 Jiyacaritij, niaari juhuacatecara sequenutaniya: “¿Majateeri canaa quia niishiniu? Canaacuajaari quiata miaquenuujuani. Canaari quiata ratujua mariyatani. Quiaacuajaari canaa tiaca nuucuacajinia niishitiojojua”. 27 Tia camaruuri nia riucuanutaniya: “Janiyacuajaari tari nia sequereeni, maja cua niishiniu tejenote niajaniyani. Nia quiojorohua niiquiji, puetunu niajaniyajanaa sesa miijiacanaa”. 28 Naa na taanuusacari niajaniyatej, niaari nujuquetunutaniya. Niaari nia quiaca miaquenutaniya jiyanohua nia taraajenuta, nia niquishacari Abraham, Isaac, Jacobo, puetunu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa Pueyaso shuriucua quiyanocuaa. 29 Queraatia tamasaca pueyapueeri nijionutaniya puetunu jiyacajinijiniojuanaa Pueyaso shuriucua cajitiuniuria, nojori miaquenuunura nata. Nijionutaniyari pananu muetasamaji, pananu tiuquishacojinio, pananu shuucuaji jiyacajinijinio, pananu muetasamaji miaquetajara jiyacajinijiniojuhuaj. 30 Quiarijiani, queraatia pueyari juhua tojishoo quiya narta pueyara. Cuno quishacari saniniuujia, nojori cutaraari seetanujuanaa tojishano pueya quiniutianiya Pueyasora, Pueyaso tojitiajaca nojori quiniuucua mijiria. Naajuhuaj, quiarijiani, queraatia pueyari juhua tojishano pueya quiya narta pueyara. Saniniuujia, jiya puequesacari, nojoriiri najuhuana quijiaca quiniutianiya Pueyasora, nojori tojitiaaquiniuucua nojuaja.
Jesu taraajesacari Jerusalén tiacajinia quiniaa pueyacua
(Mt 23.37-39)
31 Jiyacari noojiaqueya Fariseocuacaari Jesuucua tiuquiijioquiaari. Nojoriiri Jesu numooteree:
—¡Niiquiji quia mashiri! ¡Jiyaniijia Herodes quia monu paniya!
32 Jesuuri nojori sequeree saaja:
—Cuno pueyanoori niishijia juhua jaami. Naa nia caminiujiushuhua cua sequesano cuno jaamiria: “Janiyari samaruhua tohuatanijiyani. Janiyari cusosuhua naatanijiyajaaniuhuaj. Janiyari naa miya quiarijiani, tariquijiuhuaj. Janiyari tama tariqui tucuatanutaniya puetunu cua miiniu panishanojuanaani”. Naa nia sequesuhua cuno pueyano. 33 Cuaara rupaquijia cua sashiiria. Janiya quiarijia rucuanenutaniyajaarani, tariqui, tama tariquinio. Janiya cuaara mosaaria cutara Jerusalén tiacajinia, tee cuniqui puetunu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaa puecoosaaquiaaricuaani. Majaari tamaqui cua monu quishaanutaniya.
34 ’Jerusalén tiacajinia quiniaa pueyanaa, niaacuajaari Pueyaso sequesano caminiujiuniaa puecoojuaca. Niaari Pueyaso jiyaramiquishano pueya jacujuaca saitia. Janiyari juucua pueyaracaanu nia rerejonuucua jiaatiajani, taa caacaraja necohua rijioquiaacuaa na nesu cariquiaconi. Niaari saaja paniyaquiquiaa cua cojuanura niajaniya. 35 ¡Cunora, cua tojitiare! Nia quiquioori tojetaarucuajanaa shaaqui quiniutianiya. Naajuhuaj, majaari socua nia niquiniu quiniutianiya janiya, niaa jaara nia timitiasacari janiya sequerejaatijia: “¡Cuaara shuquiriaatia quiiria pa Jiyaniijia, Pueyasojiniji tiuquiuhuano!”