12
Jesu niishitiojosano, maja sapuenu maninia pueyano niquishano pa quiniuria
Jiyacaritij, jiyanohua jiyanohua queraatia pueyari Jesuucua rerejoree. Tama nojorijiaarijia rapijiotooriquiaa puera nojori rerequeejosacari. Jiyacaritij, Jesuuri saa na pueyaja sequenu coteeree. Naa nojori sequereeri:
—Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare Fariseocuaca pan poreetajaacuaji. Nojori niishitiojosanoori juhua pan poreetaja. Majaari na jataniniu pueya, sesa nojori miiniujiniji. Nojoriiri sapuenu maninia miijiaca pueya niquishano tamasaca niquiara. Saniniuujia, nojori jiuujiaari saa sesaja pueyaracaanu. Nia niishiri, puetunu jiyasohuaja miishanojuanaari niishishaanutaniya. Puetunu jamosano casaajanaari niquishaanutaniyajuhuaj. Puetunu nia sequesanojuanaa ninishiquini, cuhuashiqui caminiujiushaanutaniyari. Naajuhuaj, nia sasacojosano tama nia sohuacamarajaajani, cunoori jiyocuacaanu tia nijiniji nacatasaanutaniya puetunu pueya tojishocoriquianojuanaa.
Cante puereshiya cutarani
(Mt 10.26-31)
’Cua rupuenaanaa, majaari nia puerenu canapuete nareja pa cuaqueya mojuani. Nojoriiri maja na naata socua sesa na miiniu pajaniya, paa jaara tariucua macu quiyani. Seetanujuanaa nia sequereeraj, cante puereshiya cutarani. Noo nia puerere cutara, cante cumaacaraca cutara na jatanura niajaniya mani quiquiojiniani, na cusojuanu nuhuaji niajaniya. Saaja nojuaja nia puerere cutara.
’Cinco shuhuari saaja caapiqui cumaneecaniyojuata masesano. Pueyara, cunoori najuhuanaj. Naajaa, majaari Pueyaso niyajetanu cuno shuhua jaara puecoosaare. Nojuajaari na niishiya cutara. Naajuhuaj, nia muesuuri puetunu serojosanojuanaa. Pueyasoori na niishiya. Naaratej, maja nia puerenu. Niaari socua jiyanohua Pueyaso panishano cutara queraatia na cojuasano shuhuajiniji.
Tamasaca niquiara pa sequere paari Jesucristo pueyani
(Mt 10.32-33; 12.32; 10.19-20)
’Cua tojitiare. Cante tamasaca niquiara sequejani: “Janiya Jesucristo pueyanoni”, naajuhuaj, janiyari cua Que Pueyaso seya niquiara sequenutaniyani: “Nojuaja cua pueyano”. Cante saniniuujia tamasaca pueya niquiara seetaa janiyajinijini, cua pueyano na quishacarini, janiyari cua Que Pueyaso seya niquiara na tamacanutaniyajuhuaj.
10 ’Cante cua sesacareeni, nojuaja na naata jiyanooshaanu. Saniniuujia, maja cutaraari na naata jiyanooshaanu cante Pueyaso Sohuanu sesacareeni.
11 ’Cua muerasu nia quiniuucua, niaari Pueyaso secojojua tiajiniaqueya jiyatasaanutaniya, nequesoreenaa niquiara, mijiria jiyaniijianucua niquiaranio. Nojori nequesoreesacari niajaniya, majaari nia niishiriojonu taa nia riucuanutaniyanoj, casaa nia sequenutaniyajaaniuhuaj. 12 Nia riucuanu panishacari, Pueyaso Sohuanuuri jiyacari nia niishitiojonutaniya taa nojori nia riucuanutaniyani.
Puereetaari casamiriaca pa quishacari
13 Tamonu pueyanoori pueya tajiniji naa Jesu sequequiaari:
—Niishitiojonanaa, cua tarajanu quia sequere na niquitionura janiya canaa shipininio jiitiasanojiniji, taa canaa shipininio sequequiaari canaacuajani, saminio na quishacarijia.
14 Jesuuri saaja na riucuaree:
—Pueyanonaa, ¿janiyateeri pueya nequesoreenara jiyatesaaquiaarini, cua serotanura niajaniya nia shipininio casamini?
15 Jesuuri naa nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Jiyanohua nia cojuare tama nia cuaqueyajaaja, maja casamiicua jiaatiajaca nia quiniuria. Pa naata shuquiriaatia quiniu casamiijiu. Queraatia casamiiri maja na naata seetanujuanaa shuquiriaatia quijiacara na jiyatenu pajaniya.
16 Na nuhuaji, Jesuuri pueya niishitioree nio miriqui pohuatasanota. Naa sequereeri:
—Tamonu pueyanoori quiquiaari, jiyanohua casamiriaca. Na cuhuariquiajinia na natoosanoori jiyanohua muetuquiaari. Naacuajitij, queraatia miaquesocoriquiano jiitiaquiaariiri na cuhuariquiajiniji na carojotasano. 17 Tama sequereejaarijia: “¿Taa cua miiniutianiyani? Cua tiajosano cua racatajara cua carojotasanoori puetunujuanaa tari mishaja quiya. ¿Tee cua racatanutaniya shusha cua carojotasanoorinitioj? 18 ¡Jaj, niishiquiinijia! Coteenu cua tiajosano cua casamiicuaji niyaroorohuaraquij. Janiyari socua puereetucocuara tiajonutaniyani. Janiyari cuniqui mishinijionutaniya puetunu cua carojotasano cua cuhuariquiajinijiniojuanaani, puetunu cua jiitiasano casamijianaanio. 19 Na nuhuaji, janiyari tama cua cuaqueyajaaja sequenutaniyani: ‘Pueyanonaa, quiarijia cutara juhuajaniya quia quiri. Quiaari queraatia casamiriacacuaja, queraatia marijiara. Quiaari queraatia quia miaquesocoriquiano jiitiaacuaja. Quiarijia cutara quia samaatere. Quia miaquere. Quia rature. Tama quia cuaqueyajaaja quia shuquiritiri’ ”. 20 Cuno niucuaja, Pueyasoori na sequequiaari: “Moseecanaa, quiaari quiarijia macu juhuaquenutaniya. ¿Canteeri puetunu quia jamuesano casamijianaa jiitianutaniya quia nuhuajini? ¿Canra na quiniutianiyarini?” 21 Naa miishaanutaniyari puetunu pueyajanaa, cante saaja tama nerajaaja reratequiaa casamini. Cuno, jamuejaca casamiriaca pueyani, nojoriiri seetanujuanaa casamiijiuniucua Pueyasora.
Pueyasoori na muerasu cojuaja maninia
(Mt 6.25-34)
22 Na nuhuaji, Jesuuri na saquiriojosano pueya sequequiaari:
—Naaratej nia sequeyanijia pueyanaa, majaari nia tacaaniu casaa nia miaquenutaniyani, casaa nia cushiniutianiyani. 23 Pueyaso jaara pa shipiniquiaari saminio pa quiniuria, majaari jiyajeneta nera na rishitiniuria pajaniyajuhuaj. Naajaariuhuaj, nojuaja jaara pa cuaqueya shipiniquiaari, majaari jiyajeneta na cushitiniuria pajaniyajuhuaj. 24 Riquiacujua nia niquiriquia. Majaari nojori natoojonu. Majaari nojori carojotanu na racatasocoriquiano, na nuhuaji na miojosocoriquiano. Naajuhuaj, majaari nojori jiitianu na miojosano na racataja. Majaari tiaca nojori jiitianu na carojotasano nojori racatajarajuhuaj. Naajaa, Pueyasoori nojori miojotequiaa. Niaa cutaraari socua jiyanohua Pueyaso panishano cuno riquiacuhuajiniji. 25 Naajuhuaj, nia nequesotaanijia, niaa jaara socua tamonu juucara rishiniu paniriquia quera nia shaajenu panishacari, ¿nia naatateeri socua rishiniu, jiyanohua nia tacaaniutia? Maja nia naata. 26 Naaratej, nia tacaaniu jaara najuhuana quiya socua shiitianiyojua nia rishiniuria, ¿niaatucua casaara tacaari tamonu casaacuani?
27 ’Natau shuucuaca nia niquishurij, taa nojori corequetaani. Majaari nojori poonijionu. Majaari na cusupuenuunujuhuaj. Supuetana jiyaniijia Salomónri jiyanohua shanohua toqueyaraca quiquiaari. Cuno jiyanohua shanohua niquishano na cushishano toqueni, naajaa, majaari na shocotanu cuno natau shuucuaca. 28 Pueyasoori cuno natau shuucuaca shipiniquiaari rupaquijia naa shanohua niquishocoriquianotej. Jaara sorere, tariqui catijiashiya saniniuurijia pan majeetetajara. Pueyaso jaara naa maniniushitiyacuaa shuucuacatej, ¿majateeri na naata cushitiniu niajaniyajuhuaj, jatarinitiaja Pueyasoocua tiuujiacanaa? 29 Naaratej, nia sequeyanijia, maja nia tacaaniutia nia pajenu casaa nia miaquenutaniyani, casaa nia ratunutaniyani. 30 Pueyaso niishiyashijiaca pueyari pueyaracaanu na panishano casaacua tacaaquiaa. Niajaniya cutaraari Queraca. Nojuacuajaari tari niishiya puetunu nia panishanojuanaa. 31 Naaratej, nia niishiriojore Pueyaso panishano nia miiniuria. Nojuajaari saniniuujia nia niquitionutaniya puetunu nia panishanojuanaa.
Nia casami nia racatare Pueyaso shuriucua
(Mt 6.19-21)
32 ’Maja nia puerenu, cua muerasuniyojuanaa. Niaari secajaniyojua. Naajaa, cua Queeri nia panijia. Capora na quiniuucua, ¡nia niquitionutaniya puetunu na jiitiasanojuanaari! 33 Nia casami nia niquitiojore cumaneecara. Na nuhuaji, cuno cumaneeca nia niquitiojore nareja casamiijiuniucua pueya. Naa nia miishacaritij, niaari jiyocuacaanu racataa nia jiitiasano. Tee Pueyaso racataa nareja nera nia niquitiosanocuajani, cuniqui, nia cumaneeca quiquioori maja na piquiniu. Niaari tii nia racatasano jiitianutaniya pueyaracaanu. Majaari nohuasejojua na naata nocua tiuquiniu na nohuasenura. Naajuhuaj, surequeyari maja na naata miaquenu nia casami tii. 34 Nia casami jaara naa racatasano quiya jiyocuacaanu Pueyaso shuriucuatej, niaari saaja Pueyasoocua niishiriojonutaniya, tee nia casami racatasano quiyacuaani.
Jeenucuasano nia quiri nia Jiyaniijiaacuaji
35 ’Juhuata jeenucuasano nia quiri pueyaracaanu, nia sashishacari nia Jiyaniijia, taa tiajiniaaco maninia seyacuaani. Nojori sashishacari na jiyaniijia, nojoriiri na toqueya cushiyono quiya tari, na samaritiu noshitishanojuhuaj. 36 Naa jeenucuasano nia quirijiuhuaj, juhua cuno seyaja. Nojoriiri na jiyaniijia sashiya na caminiujiniji na tiuquishacariuhua. Nojuaja jaara tohuateya piquishuhua, nojoriiri ritia nocuaji riatanutaniya tia tohuateya. 37 Shuquiriaatia quijiaca cutaraari cuno seya, canapuete na jiyaniijiaacuaji suteyajaani, na jiyaniijia cuaara tiuquiriohuajaatijia. Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nojori jiyaniijiaari nojori cajitijionutaniya miaquejajinia. Na toque maniniuqui jocuanutaniyari na mianuutenura nojori. 38 Nojori jiyaniijia jaara tiuquiriohua shiyaqueya, juhuaquenu panishacari, naajaa, shuquiriaatia quijiaca quiniutianiyari cuno seya, nojori jaara suteyajaa tia tohuateya riatariquiano nojori jiyaniijiaacuaji. 39 Nio nia niishirijiuhuaj, tia camaru jaara niishiri taacari nohuasejojua niniutianiyani, nojuaja maara sutere na tia cojuanura, maja nohuasejojua tiuquiniuria na casami na nohuasenura. 40 Naajuhuaj, jeenucuasano nia quiri pueyanaa, juhua cuno sutejaca seyaja. Niaa jaara jiyaniya juhuanojuaja maja cua tiuquiniu quiniutianiuhua, janiyari jiyacari nia jiyajenetenutaniyani.
Jesu pohuatasano maninia serujiniji, sesa serujinijinio
(Mt 24.45-51)
41 Jiyacaritij, Pedroori Jesu nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿quiaate nio pohuataree saa canaaraja, puetunu pueyarajanaa soj?
42 Jiyaniijiaari na riucuaree:
—Tamonu seru jaara maninia seru quiri, nocua tiuushano, niishijiajuhuaj, na jiyaniijiaari cuno na seru jiyatenutaniya narta seya jiitiariquiano na niti na niyacari. Nojori jiyaniijia niyacari, cuno seeratasano seruuri narta seya mianuutenutaniya maninia, taa nojori jiyaniijiajanaa mianuutequiaa nojoricuaani. 43 Cuno seruuri shuquiriaatia quiniutianiya na jiyaniijia jaara na riuriatasuhua naa maninia miyanojua, taa na sequesaaquiaari na miiniuriacuajani. 44 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, na jiyaniijiaari cuno maninia seru jiyatenutaniya puetunu na jiitiasano casamijianaa cojuana na quiniuria. 45 Saniniuujia, cuno seru jaara sesa miiniuria niishiriojore, na jiyanishacari na jiyaniijiaari jiyanohua tarishiniutianiya, nojuajaari niishiriojonutaniya nojuaja na naata miiniu na panishano. Cunora, nojuajaari narta seya majoonu coteenutaniya, seya maajipohuanio. Naajuhuaj nojuajaari saaja miaquejonutaniya. Pueyaracaanu rarujunutaniyari. Mashaasequejonutaniyajaariuhuaj. 46 Na jiyanishacari na jiyaniijia juhuanojuaja maja na tiuquiniu quiniutianiuhua, jiyacaritij, cuno juucaja, na jiyaniijiaari tiuquiniutianiuhua canashiyaquiji. Naa cuno seru miiniuucua sesatej, na jiyaniijiaari jiyanohua na saniitionutaniya. Na jatanutaniyari Pueyaso tojiyashijiaca pueyata na saniitiosocoriquiano.
47 ’Tamonu jiyaniijia jaara na seru rootare maninia, taa nojuaja miiniutianiyani, cuno seru jaara jeenucuaaquiri na jiyaniijiaacuaji, mariyata jaara miyaquiri taa na jiyaniijia sequequiaari na nuhuajiriacuajani, nojuajaari jiyanohua majacusaanutaniya cutara. 48 Saniniuujia, tamonu seru jaara sesa miiri na niishiyaquiniuucua na jiyaniijia panishano na miiniuria, nojuajaari saaja secaja majacusaanutaniya. Naajuhuaj, cante queraatia niquitiosaareeni, cuno serujinijiiri queraatia masenu panishaanutaniya. Naajuhuaj, cante jiyatesaaree queraatia jiitiana na quiniuriani, na jiyaniijiaari nocua tiuuniutianiya socua jiyanohua maninia miijia na quiniuria.
Jesuucua tiuujiacaari narta pueya panishoo
(Mt 10.34-36)
49 ’Mijiria niquiaarinijia, juhua mani cua noshitiniuria pueya tajinia. ¡Seetanujuanaa na noshitiriquia tarinij! Cua rupaari juhua mani quiniutianiya. 50 Coteenu, janiyari jiyanohua saniniujiushaanutaniya juhua manitiani. Nocuaji coojiaari tacaya janiya jaara naa miishaarejaatijia. Seetanujuanaa na jiyateriquia tariucua tucuateenonij. 51 ¿Niaateeri jiyaniya janiyari niquiaarini mijiria quiniaa quiniuria juhuajaniya? ¡Maja! Seetanujuanaa nia sequeyanijia, janiyari niquiaarini pueya cua raquiriojotanura. 52 Naaratej, pueyari quiarijia juayonuutanu coteenutaniya. Pueyano jaara necocuata jiitiare jiuujianaraca niquiohua na tiajinia, jiuujianaraca nojorijinijinio jaara cucua tiuuri, cuno caapiqui cucua tiuyashijiacaari saniniuujia nojori juaajiaca quiniutianiya. Naa noojiaqueya pueyajinijinio tiuuniuucua cucuatej, queraatia pueyari naa tama tacaresetanutaniyajaacujua. Naacuajitij, tamonu tiajinia, querajaa pueyari caapiquiriyatu cucua tiuujiaca juaajiaca quiniutianiya. 53 Pueyari necohua paracaajia quiniutianiya, necohua tiuushacari cucua. Naajuhuaj, necohuari na que paracaajia quiniutianiya na que tiuushacari cucua. Naajuhuaj, maajipohuari necojori paracaajia quiniutianiya necojori tiuushacari cucua. Naajuhuaj, necojoriiri na nucua paracaajia quiniutianiya na nucua tiuushacari cucua. Naajuhuaj, maajipohuari necohua niquiocohua paracaajia quiniutianiya, necohua niquiocohua quiniuucua cucua tiuujiaca. Naajuhuaj, pueya niquiocohuari na quinia paracaajia quiniutianiyajuhuaj, cucua tiuujiaca na quinia quiniuucua.
Pueya cuaara niishiiria quiarijia Pueyaso miishanojiniji, casaa na niishitiniu paniyani
(Mt 16.1-4; Mr 8.11-13)
54 Jesuuri naa sequequiaari pueyajuhuaj:
—Niaa jaara niquitioocua niquiquiaa pananu tiuquishocora, niaari sequequiaa: “Maruqui niniutianiya”. Seetanujuanaa naa quiquiaari. 55 Naajuhuaj, paratu jaara piyarojoquiaa pananu shuucuaji, niaari sequequiaa: “Tacareejonuqui quiniutianiya”. Naa quiquiaari. 56 Pueyanaa, ¿niaateeri seetanujuanaa niishijiaca? Niaari maninia niishiquiaa jiya cajiniocua nia niquishano, nio jiyajinia nia niquishanonio. Saniniuujia, nia niquishacari quiarijia Pueyaso miishano nia niquiara, majaari cuno nia niishiniu, casaa na sequenu paniyani. Naaratej, majaari seetanujuanaa niishijiaca niajaniya.
Niaacuara tonujunata nia jeecatoore
(Mt 5.25-26)
57 ’Niaacuajaari niishiya, sesa miijiacaari saniitiosaanutaniya. Naaratej, tama niajaniyajaaja nia niishiriojore, casaate maninia nia miiniuriani. 58 Tamonu pueyano jaara quiocuara tonujure quia sesonuucua na casaa, quia saniri juhuata nata pocoojonu maninia, na jaatucusacari quiajaniya nequesoreena pueyanoocua. Quia sequerenoj casaa quia miiniutianiya nerani, na jiyanooniuria quiajaniya. Quiaa jaara jeecatoyaquiri nata, nojuajaari quiocuara saquiriojotanutaniya nequesoreena pueyano. Jaara quiocuara saquiriojotare nequesoreena pueyano, nequesoreenaari saniniuujia quia niquitionutaniya na pueya, quia nujuatesaanura nujuatejojuajinia. 59 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, majaari nia tohuatanu quiniutianiya nujuatejojuajiniji, niaa jaara puetunu nequesoreena sequesano cumaneecajanaa niquitiorejaatijia niaacuara tonujuna pueyano.